Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1892

Baitenlandscb Overzicht i Do vermoedelijke daders der misdadige dynamietaanslsgen te Luik zijn gevat Ook de aanhouding van andere medeplichtigen aan de aanslagen ia te verwachten De volgende bijzonderheden omtrent de arrestaties worden gemeld Bij zekeren Beaujean gisteren gearresteerd werd eene ontplofbare bom gevonden Verder werden bij hem aan huis gearresteerd twee personen Nos ent en Lacroix in wier bezit dynamiet patrooen werden gevonden gewikkeld in hetzelfde papier als waarin eene patroon zich bevond welke Zondag gevonden werd in de vensterbank van een huis op den boulevard de la Samenière Dit was de aanleiding tot hunne arrestatie Bij zekeren Stoumoot werden iu een bloempot dynamiet patronen gevonden Men heeft dé stellige overtuiging dat de aangehoudenen de daders zgn der aanslagen Tot dusver is nog maar alleen Beanjean verhoord die volkomen bekend heeft en zijne medeplichtigen genoemd heeft zoodat nog andere aanhoudingen zuUeu volgen Men gelooft te doen te hebben met eene geheele bende anarchisten die te Luik woonachtig zgn waarvan de een do patroneu stoelt en de ander ze hier of daar tracht te doen ontploffen De verkiezingen voor de gemeenteraden in Frankrijk hebben den Isten Mei plaats gehad Er zijn 36 134 gemeenteraden waarvan volgens een mioisterieele statistiek 20 642 een republikeinsche meerderheid hebbeu en 15 492 een conservatieve Volgens de tot heden bekende resultaten hebben de conservatieven op den uitslag niet zeer te roemen De telegraphische berichten zijn echter altijd min of meer offlcieus eu daarom is het goed voordat men een bepaald oordeel velt uog eeu paar dagen op meer gegevens te wachten In de groote steden en industrieele districten schijneu de socialisten terrein gewonnen te hebben De telegraaf beeft ons bericht dat in 267 hoofdplaatsen van arrondissementen de republikeinen de meerderheid hebben verkregen De conservatieven behaalden iu 1+8 plaatsen de meerderheid Op 16 plaatsen moet herstemd worden In 11 hoofdplaatsen verdrongen de republikeinen de conservatieven Te Montélimar werd de miuister Loubet met op eeu na het grootst aantal stemmen verkozen De Fransche bladen bespreken alle de wijze waarop lie regeering den leten Mei voor da veiligheid der burgere heeft zorg gedragen Bijna allo zijn vol lof Het Petit Journal roemt de omzichtigheid waarmede alle maatregelen genomen zgn De Oaulois prijs Loubet ten zeerste maar vindt toch dat men de monarchie moest invoeren De Mati kan het niet best verdragen dat alles zoo ïoed vnn stapel is geloopen en om toch iets te I zeggen maakt zg het der regeering tot een verwijt dat zooveel Parijzenaars de stad ontvluehl waren De heer Magnard in de Figaro zegt dat als de anarchistenaanslagen niet meer slachtoffers eischen dan kan men zeggen dat dynamiet niet meer levens vergt dan spoorwegen trams en fiaores De heer Cassagnae heeft natuurlijk weder veel aan te merken Wat de regeering den Isten Meidag voor de veiligheid gedaau heeft moot zij altijd doen zegt hij anders is zij onbekwaam de veiligheid van personen eu eigendom te waarborgen De radicale bladen onthouden zich de regeering I te prijzen raaar vinden het mooi dot de arbeiders zich zoo rustig hebben gehouden Ondanks de pertinente tegenspraak van vele bladen zal de Pruisische minister van oorlog geneneraal v Kaltenborn Staohau toch oftreden Natuurlijk wordt hiorbg het opmerkelijk feit gereleveerd dat de raadslieden van den tegenwoordigen keizer t zoo kort met hun votstelijken moester kunnen vinden De heldeukeizer heeft in zgn langdurige regeering maar drie ministers van oorlog gehad zijn kleinzoon is nu roeds aan den derden terwijl bij andere departementen mede reeds talrgke persoonsverwisse ingea gebeurden Er zijn nieuwe militaire wetsvoorstellen in aantocht natuurlijk weer hoogere la ten aan de bevolking opleggende en hot schynt dat naar een ander minister gezcoht w ordt om deze ontwerpen te verdedigen Volgens de Kreuzmt zal de gene aal van V Holleben volgens de Poet de generaal Courad V Bartenwerffor de nieuwe titularis zijn Wie hot zal zgn ie ook de groote vraag ten opzichte van het presi leiitschap in de Vereenigde Staten van Noord Amerika Daar maken de beide groote porlijen de republikeineu en de democraten zich gereed voor den verkiezingsstrijd daar de periode waarvoor de heor Harr sou tot president gekoz n is ten einde loopt De groote quaestie is op dit oogenblik wiu de candidaton van weerszijden zullen zijn Zeer waar schgnlgk zal do beer Harrison opnieuw door do republi einen als zoodanig worden gekozen terwijl de heer Cleveland die vóór hem president was de meeste kans heeft om weder als portedra peau der democraten op te treden Hg vindt echter een medecandidaat in den heer Hill In het belang der Vereenigde staten zon Cleveland s verkiezing een zeer gelukkige kunnen worden geacht Tgdena zijn presidentschap toch heeft hij getoond een uiterst bekwaam man te zijn die eerlgk rechtvaardig on onpartijdig het bewind voerde De zegepraal der democraten zou bovendien naar alle waarschijnlijkheid het einde der zeer sterkte bescherming ten gevolge hebben welke thans door de Ver staten wordt gehuldigd Ook voor Europa zou Cleveland s verkiezing dus een goede gebeurtenis zgn De Times welker correspondenten zooals men weel lang niet altijd betrouwbaar zijn heeft brieven uit Athene waarin gewaagd wordt van een bowegiug tegen den konmg welke vooral door de partij van Dolyannes in het leven zou ziju geroepen De I orthodoxe bevolking zou tegen dun Koning worden opgezet Delyannes zelf verklaart den Koning voor I een omwenteling te willen behoeden welke onvermijdelijk is zoo het vorige Kabinet niet hersteld I wordt In een rede te Tripolitza spoorde Delyannea zgn aanhangers aan te zeggen dal de oonstilutioneelo weg hersteld zou worden daar deze geleden had door de jongste uitoefening van het Koninklijk gezag De minister van Builenlandsohe Zaken daarentegen hield een verkiezingsrede waarvau hij het afgetreden Kabinet scherp aanviul De Koning werd alleen geleid door de zucht het algemeen welzijn te bevorderen De minister ontkende verder dat het drievoudig verbond do jongste crisis had bewerkt Hel land bleef getrouw aan zijn syraphatie voor Frankrijk Verder verklaarde hij dat Griekenland de belangen der Grieken in Turkije en in het bijzonder van die op Creta niet kan verwaarloozen den vrede in het Oosten zou men daardoor echter niet verstoren Tricoupis de tegenstander van Delyannis en toekomstige premier verzekerde aan een deimtatie dat zijn partg bij de nieuwe verkiezingen de meerderheid zou krijgen MAR TBERICHTBN Gouda 5 Mei 1892 Granen onveranderd in flauwe stemming Tarwe Zoeuwsche ƒ 8 26 a ƒ 8 90 Mindere dito ƒ 7 60 il ƒ 8 Afwijkende 5 25 a ƒ 5 75 Polder ƒ 6 25 a ƒ 7 75 Roode ƒ 6 60 ii ƒ 7 25 I Eogge Zeeuwsche ƒ 6 60 a ƒ 7 25 Polder 5 75 4 ƒ 6 26 Gerst WinUr ƒ 4 u J 4 40 Zomer ƒ 3 60 a ƒ 4 20 Chevalier ƒ 4 60 a 6 75 Haver per heet 3 25 a ƒ 4 26 per 100 kilo ƒ 7 26 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsch f 9 50 a ƒ 9 75 Buitenlandsch ƒ 7 a 7 50 Kanariezaad ƒ 6 25 a 7 50 Booneu Bruine boonen ƒ 8 Ü 10 Duivenboonen ƒ 6 75 ü ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 90 a ƒ 6 40 Erwten Buitenlandsche voorerwten per 80 K 6 50 a ƒ 7 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansche 6 a ƒ 6 15 Cinqnantine ƒ 8 a 8 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen flauw Vette varkens redel aanvoer handel matig 22 a 25 cl per halfK G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel rede 20 a 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 70 i ƒ 25 por week Vette schapen redel aanvoer handel matig ƒ 16 a ƒ 25 Lammeren redel aanvoer handel matig ƒ 4 a 8 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 3 a ƒ 7 Fokkalveren ƒ 8 a ƒ 12 Aangevoerd 70 partijen kaas handel vlug Isto I Qual ƒ 25 a ƒ 27 2de Qual ƒ 22 i ƒ 24 Noord Hollandsche ƒ 24 a 28 Boter goede aanvoer handel iets vlugger Goeboter weinig A 1 15 a f 1 30 per kilo Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 per kilo PETiïÖLEUM WfÊEIlL GËN van de Malcelaara Ctantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 September October November en December levering ƒ 6 55 a ƒ 6 50 KEXlMISGEf mG INRICHTINGEN WELKE GFVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wel van den 2n Juni 1874 Staaieblad No 95 Brengen ter algemetne kennis dat op de Secretarie tor isi6 is gelegd een ver oek met bijlagen van B J La dorp om vergunning tot het oprichten eener varkeiisslauh rij in het perceel gelegen aau den Kleiweg Wgk E n 7 Kadaster Seojj C u 7 8 l e noodige maatregelen zijn genomen niet alleen om fe adiuTdigen op te sporen en weder in het belli der geroofde geweren te geraken doch om te voorkomen lat aauTalleu van dien aard binnen de linie zich herhalen Den lOn Staart had ds beëediging en installatie plaats van den Pauglima hoeloebalang der Hl Moe kims Daroe by welke plechtigheid hem een paaiend geschenk werd uitgereikt Onze versterking te Segll werd minder beschoten dan gedurende den vorigen ver lagt jd Ëenige hoofden waaronder die vroeger alle aanrakingen met het bestuur weigerden of daarop weinig gesteld bleken verzochten om binnenkort hun opwachting te mogen maken te Segli hetgeen waar chynlgk in verband staat zoowel met hun vijandige houding tegenover den pretendent sultan als met de loorgenomen reis van den gouverneur naar dit gedeelte van het gewest üe maharadja Moeda van Telok Semawé maakte zijn opwachting bij het bestuur Te Edi bleef bet zeer rustig Westk ist Onze versterking te Melaboeh werd weinig de pasar daarentegen meermalen beschoten door den v and die wanneer h zich aan het westerstraud vertoonde telkens door ons granaatvuur werd verdreven Den 8n Februari werden vijf prauweu van Tenom en Boohoen te Oedjoengkala door drie rooversprauwen aangevallen de roovers zagen zich evenwel genoodzaakt met twee gewonden af te trekken Te Melaboelï zelf bleef alles rustig Tengevolge van het aanwakkeren van den wind en de af en toe vallende regens werd gedurende den veralagtgd de warmte minder gevoeld De gezondheidstoestand waa over het algemeen tationnair Het gemiddelde liektecijfer per dag in het groot militair hospitaal te Kota Kadja was 21 5 tegen 22 4 en dat der beri beri 9 tegen IS gedurende den vorigen verslagtijd Het stcrftecqfer was hcoger In het weekblad De Molen wordt de volgende pr svraag uitgeschreven Geef eene beschrijving van een koren of graaamolenaar zooala gij u voorstelt dat deze behoort te zqn Beantwoordingen worden onder bijvoeging van tien klauwe postzegels aan éane strook ter tegemoetkoming in de kosten franco ingewacht voor of op den 20n Mei 1892 bij de redactie van het blad Het beste gekeurde antwoord zal een prijs van f25 worden toegekend en geplaatst worden in het JnniDommer Mochten na dokking der onkosten gelden disponibel blijven dan zullen deze als premie of tot een lieidadig doeleinde worden aangewend waarvan mededeeling zal geschiedeo De Berlijnsche politie heeft dezer dagen een rooTersliol ontdekt in het bosoh Grnnewald waar de Keizer bijna dagelijks alleen wandelt of paard rijdt Twee roovers die thuis waren werden gevat Men loop ook de overige leden van de bende die daar in don omtrek vael geroofd en geplunderd heeft in handen te krijgen Keizer Wilhelm moet op zijne eenzame omdolingen in het groene bosch dikwijls Zoo n slimme man Wie gaat nu zóo vroeg theedrinken en komt zoo schielijk terug Je kondt belet gekregen hebbeo was het goedmoedige antwoord Och kom jij met je dwaasheden sprak nu mevrouw die de belnngrijketijdingniet meer verzwijgen kon Je weet immers dat ik naar zuster Louize ben geweest Hoe zou ik anders de meisjes hebben meegebracht O ja ik herinner me dat jo daarvan gesproken hebt antwoordde haar man haar plagende met zijne voorgewende onverschilligheid Je waart er ook in lang niet geweest ging het Louize goed spotte hij door maar hij kon toch niet recht zijn lachen inhouden bij dat onnoozel vragen O spotter van oen man heb ik me nu daarom 00 afgesloofd Nu vertel ik je geen woord van dsn nitslag van mijn bezoek en ze ging opstaan om thee te schenken Laat Clare dat nu maar doen sprak oom en kom jij me t maar eens alles vertellen dan mag jo ter eere van den Zondag op mijn knie zitten 0 ik dank jo wel ik zit hier veel te gemakkelijk en bovendien heb ik een van mijn beste mutsen op en die is veel te goed om door u geplukhaard te worden Wil ik voor n thee schenken tante vroeg Clare 0 ja lieve wil je t Is ook wel goed dan kun je je ur moleen wel aan gewennen want je zult het voortaan wel vaker moeten doen vlak bü het hol geweest zqn eu men verwondert zich erover dat h j nooit is aangevallen Te Neurenberg nog steeds als van ouds vermaard om zijn 8p9eIgoe l induslrie heeft dezer dagen een fabrikant een feest gegeven Ier viering van het feit dat in zgne fabriek de 800 000ste speelstoommachine was voltooid Onder de gasten waren de hoofden van hot gemeentebestuur vaa Dgverheidaen handelsondernemingen en verMniginget Diezelfde fabriek moet ook reeds 325 000 tooverlantarens hebben afgeleverd Het monster Deeming is Maandag middag te Melbourne door eene ju jr schuldig verklaard aan den moord op zijne vrouw te Windsor eene voorstad van Melbourne gepleegd Hg is toen veroordeeld tot do galg De terechtatelling zal vermoedelijk den 16en plaats vinden Middelerwgl is de veroordeelde in ketenen geklonken om aan alle pogingen tot zelfmoord een einde te maken Tot het laatste toe heeft Deeming beproefd de meeniug ingang te doen vinden dat hg aan monomanie leed Deskundigen stonden zelfs bereid voor het gerecht te getuigen dat hg het slachtoffer was van een misdadig instinct een wildeman die aan toevallen lfe l Op de gezworenen hebben deze betoogen zóó weinig indruk gemaakt dat zg in hunne uitspraak hebben verklaard niet te gelooven dat de beklaagde van zinnen was Zulk een afloop was schier ouvermgdelijk Toch zou men gaarne hebben willen aannemen dat Deeming inderdaad aan misdadige vurbgstering leed Óó verschrikkelijk monsterachtig zyn s mans euveldaden Doch Deeming s krankzinnigheidsuitiugen hadden niet médr waarde dan zgne bekentenissen dat hij de moorden te Whitechapel op zgn geweten had Het geheele komediespcl had slechts ten doel het proces te rekken en zoo mogelijk het eigen leven te redden uit beulshanden Het valt nu te hopen dat met s mans doo l op het aehavot de méé dan ziekelgke sensatie nopens hem dagelijks geroed door ellenlange telegrammen waarvan de kosten tot vrij wat betere doeleinden hadden kunnen gebezigd worden een spoedig einde nemen moge Deeming is walgelijk in zgne veelzgdige misdadigheid maar de overprikkelde nieuwsgierigheid betreffende hem is zoo mogelijk nog walgelijker Wij zgn evenwel nog niet geheel ontsnapt aan het gevaar eener verdere dosis dezer akelighedeu aangezien Deeming pogingen in het werk stelt om zgn doodvonnis vernietigd krggen door den Geheimen Baad te Londen Mocht hij slagen dan zou een nieuw geding bevolen kunnen worden Een kras staaltje van de wgze waarop men in ons land met militairen omspringt deelt de tra Tydüu moe omtrent de behandeling van de marinematrooa 1ste klas de Vries die in het hospitaal te Willemsoord naar hot blad verhaalt werd opgenomen als lijdende aan een slepende leverziekte De zaak droeg zich aldus toe Door die ziekte gekweld kon de Vries niet volgens het voorschrift bij een inspectie gekleed zgn en werd hg in het hospitaal gestraft daarmee begon lijn onrechtvaardige behandeling Uit het hospitaal ontsUgen kreeg hg verlof en kwam daarna weder aan boor waar hij weldra bespeurde weder Igdende te zijn W t zei oom ed nam van verbazing de pijp ait den mond gaat het toch door O mijn beste kostelijke zondagsche wijf heb je ter door gekregen dat Clare ons kinij zal worden Daar moet ik je minstens tienmaal voor zoenen Neen neen neen sprak mevrouw reeds de handen vooruitstekende stel dat maar uit tol ik in négligé ben Deuk om mijn muts 0 je krijgt voor je dapper gedrag tien nieuwe mutsen mijn kostelij e Marie Omhelzen moet ik je voor het minst Hadt je nu wel gedacht meisje sprak tante maar steeds zgdelings kijkende naar den kant van waar de gevreesde omhelzing te wachten was hadden jullie wel gedacht dat oom nog zoo verliefd op mij is Zij is toigenlgk op mij voorkwam oom de meisjes en tol over de ooren hoort kinderen Er schiet bgna geen tijd voor kantoorzaken over Och was het antwoord der meisjes we praten er te huis vaak over dat we juist daarom zoo gaarne bij u mogen zijn omdat u altijd zoo lief on prettig met elka r zijt Je praat voor jonge meisjes al heel verstandig kinderen maar krijgen we ook haast thee Ik een donderwolk van melk hoor Clare en drie schepjessuiker als t gewone schepje namelijk in den suikerpot is i Wel wel ging de goede man voort toen hij bebagelijk uit zijn grq ten japaLsoben kop dronk jij Op oen goeden dag werd hg de mast in gezonden maar het was hem onmogelgk te klimmen daarom werd hg gestraft met 3 maanden vermindering tot matroos 3de klas De man die deze straf onbillgk vond verzocht nu een verzoekschrift te mogen richten aan H M waarin hij onder meer vroeg zgn toestand te doen onderzoeken door professoren Dit werd geweigerd eu drie doctoren onderzochten hem die verklaarden dat het wel mogelijk was dat hg ziek was maar dat zger toch aan twijfelden De krijgsraad veroordeelde de Vries op deze uitspraak der geneesheeren tot 4 maanden gevangenisstraf De veroordeelde ging in appel en bleef dus in voorarrest Nogmaals verzocht hg door hoogleeraren te worden onderzocht en dit werd nu toegestaan Dit onderzoek had tot uitkomst dat de man werkelijk ziek werd verklaard en nu werd hij vrij gesproken en in zgn oorspronkelgken rang hersteld Niettemin had de man lijdend als hij was drie maanden in een cel opgesloten gezeten omdat de geneesheeren die bet eerste onderzoek instelden zich blijkbaar hadden vergist Dat is kras Maar niet minder dan kras is dat hem een 14daags verlof na die lange opsluiting geweigerd werd met de opmerking dat hij reeds in drie maanden geen verk had gedaan Verbetering van het aoheepe en kazerneleven verbetering van de reohtapositle van den soldaat boe dikwerf is er reeds om gevraagd en toch het gaat nog maar altgd op den ouden voet door Toch wordt het meer dan tijd dat aan zulke dingen eens een einde worde gemaakt want de toestanden worden op deze wijze hoe langer hoe onhoudbaarder De man die hier drie maanden t is toch geen kleinigheid in een cel werd opgesloten alleen omdat de dokters zich vergisten is een toonbeeld van de wgzo waarop de rechtspositie onder onze militairen geregeld is O ze hebben het zoo goed zie maar naar de reglementen Doch komt men in de practijk dan wordt slag op slag bewezen dat die goedheid alleen maar op het papier bestaat Het kan en het mag zoo niet langer Ons volk dat zgn zonen voor den dienst moet afstaan wordt daar hoe langer hoe meer bevreesd voor en in zijn schatting ia het leger reeds diep genoeg gedaald Onze militairen die over t algemeen zaUe warme voorstandere zgn van persoonlijken dienstplicht mogen wel bedenkeu dat zgzelf de invoering daarvan tegenhouden door in zulke voorbeelden te bewijzen dat een soldaat feitelgk van alle rechten beroofd en aan handen en voeten gebonden ten prooi is aan allerlei willekeur Voor ons leger zelf is wegneroing van de bestaande ernstige grieven van zeer hoog belang Slandaard Do werkstakeude zee In een provinciestad in Frankrijk gaf men dezer dagen de Stom van Shakespeare De golven werden door vijftien zwggenden ges peeld die onder een zeegroen doek verborgen moesten bukken en opstaan en op die manier de beweging der golven oogbedriegelgk zouden nabootsen Voor dat werkje kreeg ieder waterman vijftig cents Daar echter de ontvangsten van den schouwburg iu den laatsten tgd zeer mager waren werd hebt alles prefect uitgevoerd De thee smaakt me heerlijk Ge zgt een best man waard Clare I Komaan oom was het antwoord van Clare wier tong recht los begon te komen ik heb nog niet eens een vrger Ja waarom geef je ook zooveel blauwtjes f Ha ha lachte Clare ik blauwtjes geven ik weet niet eens hoe men dat doet Niet sprak oom of houdt ge u nu dommer dan ge zijt Nu tis niet raooielijkl Ik heb vroeger nog al eous geprobeerd of ik wat beters kon krggen dan mijn dikke Marie maar ik had haar altijd op reserve en ten laatste heb ik de reserve maar genomen of de reserve mij dat is naar je t nemen wilt en hij nam een grooten dronk uit zijn kop thee pJullie kennen ooic wel voor degeen die hg is niet waar sprak nu tante die zich zelden onbetuigd liet maar als je eens wist boe lang hij moest wachten en wat moeite hij deed cm het jawoord Ie verkrijgen en als je eens zaagt wat kostelijke cadeaux ik Binnen viel ze zich zelve in de rede wijl er geklopt werd Mijnheer van Tholon vraagt mijnheer te spreken zeido de knecht Laat mijnheer achter komen niet waar de Back sprak mevrouw Welzeker welzeker Marie antwoordde hij en eeuige oogenblikken daarna trad een lang donkernitziend jongmensob de kamer ninuen fr0rdt tentlfd het loon verminderd en wilde de directeur nog maar een kwartje geven Daardoor werd de zee onstuimig I en besloot te striken Toen oulnuiis de Storm werd I gespoeld de donder tnsscheu de coulissen rolde en f groote boonen die hagelsteenen moesten verbeelden l op de planken kletterden bleef de zee akelig rustig De ontstelde tooneolmeester snelde naar de golvenen beval ze dadelijk op te stoken en te bulderen De zee bewoog zich echter niet Eensklaps tilde een werkstaker het doek wat op on fluisterde Wil u 16 cents meer geven Neen een stuiver De zee bleef spiegelglad en effen en t publiekin da zsai had recht veel pleizier Vijf tienscents vroeg de spreker voor de zee uog eens Neen een dubbeltje Nu golfde de zee een weinig alsofeen avondkoeltje over de baren streek Twaalfen een halve cent dau vroeg de arme tooneolmeester De golven stegen een weinig alsof deoostenwind ze in beweging bracht Nu begon ovenwel een storm in de zaal en or werd gesist gelohreeuwd en gefloten De duivel hale jullie ikzal vgftien cents geven riep de Looneelmeesler maar wee je gebeente als de golven dan nietgoed zgn Thans bruiste de zee op ontzettende wijze en brulde en kookte totdat eensklaps in de hitte van het gevecht het groone dook en al do vijftien zwjgenden op het tooneel tuimelden Zoo eindigde de gedenkwaardige opvoering van de Storm De Utrechtscho rechtbank kamer van burgerlijke zaken heeft gisteren uitspraak gedaan in de vordering tegen de No erlacdscbe Bgnspoorwegmaatsobappij ingesteld door den hoer A Herkeurath dia geen genoegen genomen heeft met het aandeel grout 24 1 00 dat hem door de directie was toegekend uit het bedrag dat bij de overdracht met den staat bedongen is tot vergoeding van de ambtenaren voor zoover zij niet overgingen in het nieuwe bedrijf en beweerde recht te hebben op de uitkeoring van acht maal 6100 of 48 00 De rechtbank heeft overwogen dat i iet dienstreglement onderscheiden wordt tusscHji beambten en bedienden en hoofden der afdeetingeiK aan wieu de eerstgenoemden ondergeschikt wacén Dezelfde onderscheiding moet geacht worden te zgn gemaakt in het besluit der aandeelhouders van 6 October 1889 de bedoeling waarmee in dat besluit gesproken wordt van chefs van hoofdafdeelingen kaïi geen andere geweest zijn dan om zoo mogelijk nog duidelijker te doen uitkomen dat uitsluitend aan de chefs van de hoofdafdeelingen en dus uiet aan ohefs van onderafdeclingen is toegekend eene uitkeering gelijkstaande met aolitmaal hetjaarlgksch tractement De eeiiige vraag die in dit geding te beslisen is is of de oiacher bewezen heeft dat hij bg de gedaagde maatschappij is geweest chef van eene hoofdafdeeling aangesteld rechtstreeks door de directie en aan haar alleen ondergeschikt Hieromtrent is de slotsom der overwegingen van de rechtbank dat de werkzaamheden van den eiscber naar hunnen aard en naar de opvatting der directie meer iu overeenstemming aren met die van de hoofdboambten dan met de verplichtingen die rustten op de ambtenaren en bedienden maar dat de eischer niet het bewijs geleverd heeft dat hij was hoofd van eene zelfstandige afdeeling of chef eener hoofdafdoeling Daartegen wettigen de door gedaagde in het geding gebrachte stukkeu de gevolgtrekking dat de eischer nimmer chef van eeie hoofdafdeeling is geweest eu daarmede volkomen bekend was Derhalve heeft de eischer niet bewezen dat hij valt onder de kategorie der beambten iu het besluit van 6 October 1889 genoemd als recht hebbenden op de uitkeering van aohtmaal het bedrag den laatst door hen genoten jaarwedden Wal betreft de hoegrootheid van het door den eischer genoten traotmnent heeft de rechtbank aangenomen dat de 2400 die hij genoot boven zijn salaris als chef van het tariefwozen afdeeling goederen vervoer waren eene vaste toelage ter bestrijding van kosten maar geeno tractement Deze toelage kan j niet in aanmerking komen bij t bepalen van de nitkeering waarop de eisoher aanspraak heeft die uitkeering bedraagt dus 6 maal 4000 24 000 De gedaagde maalsohappij die deze som hoeft aangeboden kan met haar aanbod om dat bedrag te betalen volstaan Wat de proceskosten betreft heeft de rechtbank overwogen dat niet gekweten is dat de gedaagde hare schuld vóór het uitbrengen van de da vaariling heeft gehouden of bij haar aanbod het geld heeft I geconsigneerd Op dien grond moet de gedaagdeofschoon oveiigens den eisoher in het ongelijk is gesteld een deel van de kosten drogen Mitsdien is do gedaagde veroordeeld tot betalingvan den eisoher van een bedrag van 24 000 in der van hare zijde ge Hen kosten terwijl de eiscberin alle overige kosten is veroordeeld i