Goudsche Courant, zaterdag 7 mei 1892

= s is CS 4889 1892 Zaterdag 7 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentifin kan gesobieden tot eén uur des namiddags van deq jii dor uitgave Dat op Woenadag den ISden Mei 1893 des aamiddags ten êéa ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drit dajen v 5dr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zaka ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 4 1en Mei 1892 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZfiNDOORN De Secretari BBOÜWER Kleinhandel io Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 iet Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de by haar naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit G van Eist Kleiweg huisvrouw van P H J Lafeber E No 64 Gouda ö Mei 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerij ka Stand GEBOREN 2 Mei 1892 Adriaous ouders A de Bruijn on J M Reurings 3 Adriana ouders G IJpelaar en J Vorburg Arie ouders A van der Kleyn en C Woltman 4 Abraham ouders i N van der Zwalm en S Spee Alida Clazina ouders A Cathel en J Luitjes 0 TERLEDEN 4 Mei N J T Prinsenberg 19 j GEHUWD 4 Mei J Alpbenaar en A van der Klis W Bode en C Zoverboom M M van Waaijenborg en M de Bruijn G Splinter en K van Ham 5 Dr P J A Levadag en J V de Jong Reeuwijk GEBOREN Bart ouders 0 van der Wolf en M Oosterom Leendert ouders A Hoogeveen en J A Konijn Neeltje ouders A de Groot en A Verstoep Dirk Johannes ouders G van Dam en C de Bruijii ONDERTROUWD J van Leeuwen en C Verwoerd E van der Starre en A Kraan A Kuijf en G Bloos ADVERTENTIÊN Getrouwd Dr P J A LEVEDAG Arts en JOHANNA DE JONG Gouda 5 Mei 1892 Bevallen van eene Dochter J DIS SNOO Steater BrielU 4 Mei Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Dochter AGNES in den ouderdom van bgna 17 jaren JACOB A HOEST van LIMBUKG C M ROEST TAB LIMBUBG ECK Rotterdam 4 Mei 1892 Bezoeken kunnen niet worden afgewacht Dl Heer en Mevrouvv Dr LEVEDAG DE Jong betuigen hun harteltjken dank Toor de talrijke bewijzen van belangstelling b hnn huwelgk ondervonden De ondergeteekende betuigt b deze zgnen hartelijken dank aan zijn geachte Patroon de Heer G C de VOOIJS voor het prachtig Cadeau hem vereerd bij gelegenheid van zjjne 25Jarige dienstvervulling bjj genoemde heer A DE HOOG Gouda 1 Mei 1892 De Heer B W HAENTJENS DEKKER alhier die door verschillende Kieavereenigingen Candidaat werd gesteld machtigt ons D dringend te verzoeken b j de aanstaande Verkiezing voor de Provinciale Staten op 10 Mei vooral geen atem op hem uit te brengen daar de Centrale Kiesvereeniging tot Candidaten heeft gesteld de Heeren A Knijff Hz Mr D N Brouwer en P van der Hoo en iedere stem dus die hetzg uit persoonlgke sympathie voor hem hetzg uit onbekendheid met het besluit der Centrale Vergadering op hem uitgebracht niets anders zal bewerken dan dat de kansen onzer vrijzinnige Candidaten verminderen en die der tegenpartj hierdoor vermeerderen Het Bestuur der Vrjjz Kieavereeniging Vaderland en Oranje cA C VAN AELST Pretident Oudeteater 2 Mei 1892 M J J NIELSEN L Secretaris Seqnah s GeneesÉddelen f 1 25 per flacon UlTtSLUITCllD verkrUgbaar gesteld bU de Firma De LAAT en Van SOIT Groote Markt 139 O O Men wachtte zich voor namaak In elke flacon moet de naam SEQUAH gegoten zgn Ch a davenport Sequah N B Wg chten het noodzakelgk bovenstaand schreven te publiceeren ten einde het publiek er op te wgzen dat de alleen door onze firma geleverde 8XIQUAS middelen rechtfitreeka van de Sequah Maatschappjj zgn betrokken en derhalve aUeen als echt en onvervalucht zjjn te bescfaouwen Firma De LAAT en Van SON Gouda 5 Mei 92 KATHKEIXER s ElfEIPP MALZKOFPE uit het beste Beiersche Mout bereid is de beste g oedkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprys 7 P pakje van i ïo 15 Ct per pakje van 250 Gram Bg minstens 100 Ko franco door geh Nederland Verkrijgbaar bij aileKruideoiers en Drogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt Kalhreiner s Genlraal Depül voor Nederknil Singel 550 552 Amsterdam Een fatsoenlgke Te Gouda verkrijgbaar bij P A BDRGHODT Gebr KAMPHDIJZEN Te Boskoop verkrijgbaar bij A HOOGENBOOM Dr P J A LEVEDAG Arts is tot nadere aankondiging P G biedt zich aan tegen AUGUSTUS van goede getuigen voorzien liefst in een klein gezin Adres onder No 2191 Bureau dezer Courant niet te CONSULTEEEEN Alle heeren Doctoren hebben zich bereid verklaard zgn praktijk waar te nemen Zeer li ette Gesteendrukte NAAEAAMS worden GELEVERD door A Blll K IA en Zn Een Meid Huishoudster wordt dadelijk g evraag d van 7 tot 4 uur Adres OOSTHAVEN B 18 Gouda Snelpersdrak van A Bkinkman zoon e uitgave dezer Contant geschiedt dsgelgks met nitzondering van Zon en FeestdagA De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uïonderlöke Noramera VIJF CENTEN OOÜDA 6 Mei 1892 Zooals hekend is zal de interDationale apart vis8clier j n paardenteutoonitelliDg to Scheveuingen 1 Juni fcoopend worden Reeds is bepaald dat er plaats tullen hebben duivennredvlucht op 3 Juli internationale hondententoonstelltni 8 9 en 10 Juli internationale postduivententoonstelliuj 16 16 en 18 Juli internationale paardententoonstellinj 02 30 Juli sohaatsenrijdersoongres 22 28 21 en 26 Juli kej el wedstrijd 31 Juli en 1 Augustus schermwedstryd 13 en 14 Augustus oriolcetwedstryd 21 Aui ttstus kolfivedstrijd 12 en 18 September Verder biljart football orooqudt lawntennis wieier en andere tijdelijke tentooDstelliogen op nader te bepalen tüdstippen Uit Boskoop schrijft men aan de Tyi dd 4 Mei Heden tu in onze aohoone kerk een zeldzame pleelitigheid plaat Ben achtenawaardig echtpaar Adrianu Kederhoff en Cornelia Van Boogan vierden er door de opdracht van een plechtig dankoffer met hun vele kinderen en kleiulcindoren hun 60jarig huwelijksfeest Het zangkoor voerde hun ter eere de driestemmige Mis van Jos Haniscb rerdienstelgk nit en besloot bet kerkelijk feest met het statige Te Seum van J Neukomm Voor de eer van een bun aangeboden rijtuig om hen kerkwaarts te brengen werd heusoheIgk bedankt De kranige oudjes waren er trotsob op den weg van hun woning naar de kerk bijna een uur gaans te voet af te leggen De brave lieden van wolke de man dagelijks nog de kerk bezoekt mogen zich verheugen in 49 kinderen kleio en achterkleinkinderen FEVILLETOM ¥ lElllfI0B UU hei rameh 7 Movrouw dames en m nheer I hoe vaart u Excuzeer mijnheer dat ik n Ga zitten van Tholen ga zitten M n nichtjes en jij kennen elkaftr niet waarf sprak mijnheer de Back met een handgebaar de meisjes aanwgzende I O ja mijnheer ik heb het genoegen gehad de dames reeds meer te ontmoeten antwoordd hij terwijl hg plaats nam Excuzeer dat ik nog zoo laat durf lastig vallen maar u kunt hooren hoe het buiten stormt en die storm was de aanleidins dat ik hier even kom Toon ik de Eaamsteeg zooeven doorging zag ik dat de wind vele pannen van het dak van t groote pakhuis had it ik dacht ik Ude u komen vragen of de tiimuerman de gaten er t even zou dicht maken anders Kon u dezen I M t goheelo dak wel open geraken Viud u t goed dat ik zelf maar eren bij den timmerman aanga want ik vrees dat de witte tarwe die op den bovenslen zolder ligt te veel van den regen De komst der Koninginnen in Utrecht zal zich door oen reeks feestelijkheden kenmerken O a zal H M den eeraten steen leggen van het nieuw te bouwen universiteitsgebouw en zal een grooten gecostumeerde optooh worden gehouden Bg de steenlegging zullen ongeveer 300 ntngers en zangeressen medewerken tot uitvoering der feestoantate van Beets en Hol De rechtbank te Breda heeft gisteren S directeur der gasfabriek te Bozendaal wegens verduistering veroordeeld tot 3 jaar gevangeuisitraf en toepassing van art 28 van het wetboek laa itcafrooht voor den tgd van 8 jaar In de Haagaehe Courant werft onlangs een advertentie geplaatst waarbij een betrekking van 600 werd aangeboden voor iemand kunnende lezen en sohrgven Op die advertentie werden een kleine 300 brieven ontvangen die echter meerendeels niet werden afgegeven toen gebleken was wat men voor had en mat twee personen di 4ph ddea gsaohnveu trad de persoon die de advertentie bad doen plaatsen in nadere bespreking en deelde hun mede dat hg bode was bij Marine maar die betrekking ging verlaten omdat hij iets beters had gekregen en haar nu aan een andere wilde overdoen tegen eenige provisie want hij kon er veel aan doen een lid zgoer familie bekleedde aan t ministerie een hooge betrekking De twee personen met wie T Vink de steller der advertentie aldus in aanraking was gekomen geloofden wat hij vertelde en gaven hem kleine sommen gelds welk hg zeide noodig te hebben voor kosten ten einde de betrekking te kunrjen bezorgen Een hunner kreeg dan trouwens een elo ram luidende Sollicitatie gaat door Mij bekend Minisster welk telegram echter door V was verzonden zal hebben te lijden indien hel dak niet schielijk wordt hersteld Ik dank je wel voor je attentie van Tholen I sprak mijnheer kom jij echter maar wat dichter bij t vuur zitten dan kan de knecht wel even naar den timmerman loopon Je kunt zelf wel bg de sigaren steek er dus maar een op dan zal Clare je wel een kop thee geven Ik dank u mgnheer ik zal niet dadelijk rooken Zoo s Zondags en alleen op zijne kamer rookt men zooveel dat men wel eens een oogenblikje wil pauseeren was zijn antwoord wijl hij te beleefd was om na des gastheers voorstel die zelf ook rookte te gaan vragen o de dames er ook hinder van zouden hebben en hg wist dat mevrouw de Back niet altijd zooveel tabskswalm kon verdragen Gebruikt u suiker en melk mijnheer vroeg Clare die t onnoodig vond henJ te vragen of hij thee beliefde wgl hij haar oom niet bedankt had op zijne aanbidding Heel gaarne juffrouw Hoe gaat het uw mama en uw familie 0 ik dank u allen zijn welvarende Heeft u goede tgding yan mijnheer uw papa Dank u zeer myn vader schreef mo nog gisteren dat bij zich zeer wel bevond Heeft u gisterenavond ook Jane Eyre zien opvoeren in den schouwburg Excuzeer antwoordde Clare wij gaan nooit naar publieke amusementen zelfs niet naar die van ADVEBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt natuurlgk buiten voorkennis van den minister evenmin als deze hem had opgedragen om zooals werkelijk geschiedde aan de beide personen den eed af te nemen voor het aanvaarden van de betrek king vereisoht 11 Wegens het onder bovengemelde voorspiegelingea zich doen afgeven en toeèigeoen van gelden stond do 34jarige V laatst woonachtig te Delft gisteren voor de rechtbank terecht Hg ontkende zich aan misdrijf te hebben schuldig gemaakt doch het 0 M was van eene andere meeniug en requireerds veroordeeling tot 2 jaren gevangenis Voor het kantongerecht te Middelburg zgn weder de perronkaartjes het onderwerp geweest van een geding waarbij drie personen betrokken waren Bedoelde personen hadden geweigerd de boete te betalen waarvoor zij als reden opgaven er waren slechts twee van hen ter terechtzittmg versohenen de é a dat hij te laat zon zgn gekomen voor den trein en toen hij aim het gesloten loket geen plaatsbewijs meer kon krijgen op raad van een ander door aan der toegugea tot het perron heen g lo en wat om zoo te pogen desnoods tegen betaling van da van hem te vorderen vorhoogiog de reis uog mede te maken De conducteur had hem echter den toegang tot den trein niet meer toegestaan De tweede gaf op dat hg een brief moest bezorgen dat hg voor het station komende zag dat de trein ten vertrek gereed stond en bij daarom door de wachtkamer heen zich begaf naar den trein om den briefte steken in de zich aan den postwagen bevindende brievenbus Beiden verklaarden niet te weten dat zg een perronkaartje hadden behooren te hebben De ambtenaar vau bet O M die in herinnering bracht dat de Haagsche kantonrechter op zijns inziens juiste gronden gemeend bad geen veroordeeling te kunnen uitspreken achtte het voor de tot exploitatie van Staatsspoorwegen onze coterie daar houdt mama niet van Om uw mama genoegen te doen bogrijp ik zult u er niet op staan er te willen gaan antwoordde hij volstrekt niet verlegen door het beslissend antwoord van Clare maar wat u zelf aangaat dragen openbare vermakelijkheden uw goedkeuring dan ook nooit weg 0 neen dat zal ik niet zeggen van alle ofschoon er vele zgn die ik verfoei Je spreekt vrg bond nichtje sprak oom voor iemand die nog zoo weinig profiteerde Laat oïis nu ook eens hooren wat je zoo streng afkeurt Oom sprak zij met een lief blosje u heeft gelijk ik kan er piet recht over oordeelen Vergeef mg dus mijnheer dat ik mij wat geprononceerd uitliet Neon ma chère zou gemakkelijk kom je er niet af hervatte ooTi ik ben erg benieuwd te weten wat jij wel zoo nl verfoei Nog eens oom ik heb me te forsch uitgedrukt laat het zijn als had ik gezegd er zgn dingen waarvan ik minder houd Soit Maar nu de dingen waarvan je minder houdt Welaan dan late bals en speelpartijön Late bals dat wit natuurlijk zoggen bals die tot den morgentijd en langer duren Urn t val me mee van je een jonï meisje dat een bal te lang kan duren Maar speelpartijeu we raken oenigszins de kluts kwgt want spenlpartijtjes zijn volstrekt niet wat men publieke amusementen no mt maar A