Goudsche Courant, zaterdag 7 mei 1892

eehter eene groote teleurstelling daar die perron1caart jet een practisob nut hebbeu H i gelooft dal door Terrolging van eene ofertieding dezer bepaling en Teroordreliiig aa hen die ze plegen aan de voorstanders daarvan en aan de maatlohappg een gewichtige dienst zal bewezen worden Daarna trachtte de ambtenaar Tan het O M aan te toonen dat ds veroordeeling mogelijk is als men in plaats van uit art 4 uit art 3 van het meergenoemd reglement ageert Hij meende dat de directies het recht hebben den toegang tot de perrons to weigeren aan hen die niet in het bezit zijn eeuer kaart Hij stelde hiertoe in het licht dat het perron en gereserveerd deel is van het station een gedeelte dat niet voortdurend of tijdelijk voor het publiek toegankelijk is en uitte verder op grond van al het aangevoerde de meening dat de gedagvaarde personen strafbaar zyn Hij vorderde ten slotte tegen elk 4er beklaagden eene geldboete van 5 of 3 dagen hechtenis De kantonrechter zal uitspraak doen over ♦ dagen Staten Oeneraal Tweeue Kameb ziiting van Donderdag 6 Mei De heer Keucbenius bijgestaan door een vijftal andere antirevolutionaire leden is er in geslaagd eene geheele zitting zoek te brengen met de quaeatia of bet deelnemen aan de middernaohtzending ligt op den weg der officieren van het Ned leger Practisch resultaat had de zitting niet daar de minister bovengenoemde vraag ontkennend bleef beantwoorden en de heeren geen steekhoudende argumenten aanvoerden maar de discussie op allerlei zgpaden brachten b v op de quaeslie of de moraliteit in t leger toeneemt en of de meerderen bet kwaad tegengaan enz Het eindeloos herhalen van dezelfde grieven door de heeren interpeliauten dwong den Minister tot een herhaalde verdediging van de ten opzichte van kapitein Roelants gevolgde handelwijze en zoo het na den schijn had dat op de andere zijde van bet vraagstuk niet de volle nadruk viel dan was dat minder te wijten aan den Minister dan aan de heeren die van deze quaestie zoo n ontzaggelijk misbaar hebben gemaakt De vraag op welke wijze de moraliteit in bet leger kan worden aangekweekt was toch eigenlijk niet aan de orde De antirevolutionairen die het de liberale partij schenen kwalijk te nemen dat zij daarover niet een woordje meesprak vergeten dat de liberale partij niet verplicht is te spreken over alles wat de tegenpartij t pas of te onpas aan de orde gelieft te stellen Over de zaak zelve van kapitein Koelants die aan de orde was kon zij gevoeglijk zwijgen Intussohen deed het ons leed dal de Minister niet of ontwijkend beeft geantwoord op een paar ragen die van de overzijde werden gesteld bepaaldelijk deze of ook een officier die bordoelen bezocht evenzeer ge ignaleerd wordt als niet voor bevordering in aanmerking te komen als bij die t bezoek van bordeelen op straat tegengaat Door zich over dergelijke punten beslist uit te laten had hij de interpeliauten hun wapenen beter uit de handen kun ien slaan Men schrijft aan de Arnh Ct uit een Gslderscbe grensplaats De Ie Mei zal ons n den nieuwen tijd mooie parten spelen Ik heb at verschillende lieden gezien die sinds Zondag drie horloges op zak dragen Ifa peelpartijen wat in s hemels naam kan jij hebben tegen een eerbaar ombertje of een spelletje quadrille Je speelt natuurlijk zelf niet of bedroevend slecht Ik heb er volstrekt niet op tegen oom en mijn opinie beeft zeker al weinig te beteekenen in dit geval dat u op de sociëteit of bejaarde heeren onder elkaar te huis een robber whist maken of iets dergelgks Maar ik vind het gruwelijk vervelend als men nog eens ergens gevraagd wordt en er gaat om dan dadelijk op een bepaalde plaats in de boeken der kamer aan een speeltafel te worden geprest Alle diskoers houdt daa direct op want hel halfbakken spel is bij mij het akeligste spel van allo spelen en je verbeuzelt een avond door je aandacht te vestigen op een paar stuivers winst of verlies Pardon jufvrouw prak van Tholen ik moet u tegenvallen al ben ik geen groot minnaar lan kaartspelen Maar slel u een gezelschap voor van de meost verschillende of beter gezegd opposante bestanddeelen waardoor bewaart ee nu beter een goede verstandhouding tusschen allen dan door een spelletje kaart Denk u eens aan mevrouw D komt op visite met mevrouw K de eerste ia zeer liberaal en de andere zeer behoudend op t pnnt van kerkelijke zaken mijnheer F verschilt in polilieke richting hemelsbreed van mijnheer G en zoo zullen al de leden verschillende denkwijze hebben Zoodra ze komen meet ieder zijne krachten en kiest partij en nu komt rr een openlijke kibbelpartij of indien het beschaafde tuurlijk moeten dete uurwerken van verschillende grootte of vorm zgo daar men anders toch in de war komt D meeste lieden moeten hier rekening houden met den Duitschen tgd wegens hun arbeid op Duitsch grondgebied of wegens het Duitsche postkantoor De tgd is 16 minuten later dan da Amsterdamsche en deze weer 20 minuten later dan de Greenwicbtijd naar welken tijd zich het Hollaudsohe postkantoor regelt Daar de ingang daarvan tegelyk die van da woning der brievongaardster is moet het goedo mensch zich telkens afsloovea om de te vroeg of laat komende menschen de nieuwe tydrekening uit te leggen Zij is met al den last dien 1 Mei haar bracht nog verwonderd dat de verwarring onder de menschen die volgons drie tijden moeten rekenen niet nog grooter is Pastoor Kneipp de apostel van bet koude water was jl Woensdag op verzoek van zijn tairgke aanhangers naar Weenen gegaan om een voordracht over zijn geneeswvjze te houden in de groote concertzaal waar de pdstoor sprak was het stampvol De pastoor gelijjtt sprekend op bet portret dat overal op de bekende reolameplaten te zien is Pastoor Kneipp begon zgn voordracht met de opeuharlige verklaring dat hq nooit eenige studie van medicijnon gemaakt heeft dati hij geen geneeskundige werken beeft gelezen en zich ook nooit voor oen geneeskilndige heeft uitgegeven Maar op 25jarigen leeftijd gevaarlijk ziek geworden had hg na het lezen van een brochure over de geneeskracht van het water koude baden in den Donau genomen en aan die kuur dankte hg het herstel zgner gezondheid Sedert is hg een vurig voorstander van de geneeswijze door water geworden en heeft hij voor de verspreiding dier methode geijverd Natuurlijk kwam hg daardoor in conflict met de doctoren die hem aanklaagden maar hg kon den rechter verzekeren dat hij nooit zieken brbandeld had die niet vroeger tevergeefs bij doctoren hulp gezocht hadden waJ den rechter aanleiding had gegeven te antwoorden dat hij op zulk een onbaatzuchtige bandelwgze niets bad aan te merken De pastoor zeide voorts dot bg hoewel hij nooit pathcologie had gestudeerd toch met de verschillende ziekten van het menschelijk lichaam bekecd is ten gevolge van de behandeling zijner patiënten De door doctoren voorgeschreven medicijnen achtte hg grootendeels vergift welks gebruik onmogelijk de resultaten kon hebben van zijn genets metbode namelijk bestaande m bet in en uitwendig gebruik vsn water en in het aanwenden van kruiden Vooral prees hg de zegenrgke uitwerking der kruiden Het water moest echter met oordeel gebruikt worden en men moest een dikken Herkules uiet op dezelfde wij behandelen als een teringachtigen kleedermaker Dit werd in de inrichtingen voor koudwaterkuren in het algemeen te veel uit bet oög verloren De tegenwoordige opvoeding der kinderen leidt er toe hen tot nerveuze menschen te maken Ëlk warm bad verzwakt den mensch en daarom behoorde men zelfs zuigelingen koud e laten baden Maar zulk een koud bad en dit ia ook voor volwassenen waar zou slechts een paar minuten mogen duren Hij verklaarde sich zeer stellig tegen het gebruik van thee koffie bier en Wijn door kinderen en zeide dat de voeding der kindereu van welgestelde tamilien gewooolgk zeer verkeerd is Ook de moeders moesten als voorbehoedmiddel tegen het menschen zijn wat wa maar liefst willen aannemen dan zwijgt men om des lieven vredes wille de gast heer en vrouw bemerken dat hunne partij in t water vie niettegenstaande de officieele verzekeringen van ijaelijk veel g poegen te hebben gehad die de g 8ten bij t heengaan opdreunden Ku door wat kaartspelen had u al die vervelingen kunnen voorkomen want op een gemengde partij wil het kwaadspreken in den regel ook niet vlotten Nu heb ik een lans te breken voor ons vrouwen sprak mevr fhw alsof wij dames niet bij elkaar kunnen zijn zonder ons met de afwezigen te bemoeien en die te bedillen of wat engcu ia te belasteren Foei van Tholen dat vind ik niet galant van je Ik beken mijn sehuld mevrouw was bet antwoord u weet trouwens dat mij nog veel galanterie ontbreekt Zonder thans u of uw liefste vriendinnen te bedoelen kent u damespriéa waar men niet zoo af en toe natuurlijk onder ons de zusters of broodera der schepping gaat beoordeelen Ik kan je bepaald verklaren van Tholen dat op de neeste mijner gezelschappen als er te zeer van elkiiar verschillende elementen zijn altijd do speeltafels gereed staan O Marie riep lachend haar man nu loopje er potsierlijk in jo bevestigt daar juist wat van Tholen straks zeide Ge zijt een baas in t redeneeron hoor mou ami ging mijnheer de Back tot van Tholen voort en klopte hem op don scliomler ÏQgen jullie heeren valt nooit te redeneeren I grootbrengen van zenuwachtige kinderen nooit thee en koffie drinken en verstandige ouders behoorden te zorgen dat hun kinderen eiken dag voor een korte poos in het water rondsprongen Vervolgens leverde de pastoor breedvoerige verbalen omtrent de vele gelukkige kuren welke hg door water zeide verricht te hebben zoo heeft hg blinden ziende gemaakt en kreupelen en lammen het gebruik van hun ledematen hergeven Ten slotte sprak pastoor Kneipp over tal van zaken die men niet moet doen wil men gezond blgveu en daarbg kwam hjj ook over het dames korset te spreken dat hg in strenge bewoordingen afkeurde en waarin de vrouwen er zooals hg zeide als windhonden uitzien welke vergeigking een daverend gelach uitlokte Ook hield de pastoor een vurig pleidooi voor het blootsvoets loopen dat hij het besta geneesmiddel tegen nerveuze hoofdpijn noemde daar de aandrang van het bloed naar hel hoofd daardoor naar de voeten wordt afgeleid Spreker eindigde zijn met de grootste aandacht aangehoorde rede met de verzekering dat hij net ziju geneeswijzo geenszins naar rijkdom roem of eer haakte maar alleen geleid werd door bet streven om de mensobbeid van nut te zijn en zich zeiven daardoor tot een zaligen dood voor te bereiden Dat bij inderdaad veel menschen geholpen heeft bewezen de talrgke personen ouder zgn toehoorders die na afloop zijner rede als genezen patiënten hem dankbaar de band kwamen drukken Het Schoolverslag 1890 91 bevat over het Landbouwonderwijs bet volgende De rijkslaudbouwsohool te Wsgeningan met de daaraan verbonden hoogere burgerschool werd bij het begin van den crtrsus 1890 91 geopend met 135 leerlingen voor volledig onderwijs en 6 toehoorders daarvan behoorden er 44 tot de hoogere burgerschool HO en 1 toehoorder tot de afdeeling A en 41 en 5 toehoorders tot de afdeeling B der rijkslandbouwschool Van de ii leerlingen op het einde van don cursus 1889 90 aanwezig in de beide laagste klassen der hoogere burgerschool werden 14 tot eene hoogere klasse bevorderd terwijl alle leerlingen der 3e klasse te n getale van 14 aan het eind examen deelnamen en bet getuïgsohrift verkregen Van dezen werden er 6 leerlingen eu 2 toehoorders in B één werd leerling in de 4e klasse der hoogere burgerschool te Utrecht één in dezelfde klasse te Uelft één ging naar het instructie bataljon te Kampen één werd geplaatst als klerk bij de Uollaudsche Spoorwegmaatschappij één kwaitt op een kantoor van registratie en één werd industrieel De afdeeling A had bg bet einde van den cursus 1889 90 in bare beide laatste klassSn 31 leerlingen waarvan er 22 tot eene hoogere klasse konden overgaan De 12 leerlingen der Se klasse legden alle het eindexamen af Aan elf van hen kon bet getuigschrift worden uitgereikt De bestemnfing der geslaagden is de volgende 6 beoefeuen de practijk waarvan 3 in Amerika en 3 in Indié 2 gaan weldra in de practijk buitenslands en 3 beoefenen de practgk hier te lande Uit de afdeeling B legden 23 van de 24 leerlingen der beide laagste klasse het overgangsexaiben af en werden er 21 tot eene hoogere klasse bevorderd Een leerling der Ie klasse kon ij egeiis ziekte niet aan dit examen deelnemen maar onderwierp sprak mevrottw op luimigon toon je yerpt je maar op als gestelde machten je keurt ons doen en laten af als t onderworpen is san uwe hoogere wgsbeid en andera stuur je ons met je taaie verstand dat altijd op zaken en feiten gespitst ia maar met een kluitje in t riet Daar heb jeuuook mijn aauBtaande gezelscbapsjufvrouw beelemaal verslagen gemaakt Zoo Marie wel zoo is het er door krijgen we Clare hier aan huis weet je t zeker Se waart daar straks zoo ijselijk geheimzinnig hoe kom je nu zoo openhartig plaagde haar mijnheer Och booze man dat doe ik nu alleen om baar niet af te schrikken om hier te komen t zou haar waarlijk ook afschrikken als ze eiken dag zoo strijden moest als juJIie met haar vechten Denk jo dan luie mannen die buiten kantoortijd behalve met een pijp in den mond met de armen over elkaar zit denk je dan dat wij vrouwen die den ganacben dag zoo drui bezig moeten zijn dat we ons hoofd niet te vol hebben oin bespiegelingen te houden over t nut dor tegenspoedpu of zoo iets Hoort mijn wijfje eens groote vvoordon spreken zei mijnheer en voortgaande tot ziju ander nichtje komaan Cateau jij zit maar al to luisteren en ivordt niet aangevallon of bijt van je af werp ook eeils een loodje in zakje je zus zit daar beelemaal verslagen 5 orit ttnalgd zich in September met gunstig gevolg aan het toelatingsexamen voor de 2e klasse Van de 8 leerlingen der 3o klasse legden er 7 het eindexamen af allen verkregen het diploma Twee der gediplomeerden worden opgeleid voorteohniscbe ambtenaren bij hot boschwezen in Noderlandsob Indië een zet zijne studiën te Halle voort eeu studeert te Delft om als ambtenaar naar Indiéte vertrekken één oefent zich in de practijk éénbeoefent do practijk hier te lande en één is bestemdvoor de practgk in Indië In het afgeloopen jaar werd de eerste stap gedaan ten einde de rijkslandbouwschool te doen dienen tot vorming van jonge lieden voor den kolonialen landen boschbouw eu dezen in ruimer kring dau lot dusver nuttig te doen zijn Dienovereenkomstig lag dan ook reeds een nieuw ontwerp gereed volgens hetwelk voortaan de voorbereidende studiën naar Wageningen zouden worden overgebracht toen er opnieuw twee jongeliedeu in het bezit van het eind diploma der rijkslandbouwschool door het departement van koloniën werden aangevraagd en na vergelijkend examen in opleiding genomen In afwachting van d vaststelling der nieuwe regeling werd voor deze beide kweekelingen eene speciale voorziening getrofl en waarbij bepaald is dat zg van 1 October 1890 tot 16 Maart 1891 eeü cursus aan de rijkslandbouwschool te Wageningen zouden volgen Aan dezen cursus werd onderwijs egeven in bet landmeten de houtteelt de kennis van voor de houtteelt nuttige en schadelijke dieren planten tuude de eerste beginselen der Latijnscbe eu dor Maleischo taal en van de kennis der Indische woudbooraen Bovendien erden praotiiche oefeningen in het landmeten en wetenschappelijke excursion gehouden Deze overgaitósraaatregol tot de nieuwe regeling welke bij koninklijk besluit van 9 Januari 1891 tot stand kwam hoeft aan de verwachting beantwoord De beide jongelieden werden in Maart naar de Kon Sachs Foratacademie te Thatand bevorderd en zetten er thans hunne studiën voort Daar evenals later te Leiden zullen zij de specinle kennis van de tropische planten gewassen en boomen opdoen welke zg voor den dienst bij bet boschwezen in Nederlandscb Indie behooven Buttenlandscb Overzicht In de gisteren door de Italiaansclie Kamer van Afgovaardiijden gehouden zitting waar twaalf leden ziöb hadden ingeschreven om tegen de eergisteren vo rgelez n ministerieels verklaring hut woonl te voeren bestreed o a Giolette het flnancieel pogram ma dar Regeering üi Kamer was zeer woelig en er waren niet minder dan elf motiën van orde aangekondigd Luzzati verdedigde de financieelo politiek Du Rudini vroeg een duidelijk votum Een motie Grimaldi waarmede de Kegeering zich vereenigd had en waarin hare verklaringen werden goedgekeurd werd verworpen met 193 tegen 186 stemmen 8 leden onthielden zich Di Rudini verklaarde daarop dat hij de bevelen des Konings zou afwachten Men spreekt van een kabinet Gioletti Saraeco De Fransche Raad van Stale heeft verklaard dat de aartabis cbop van Lyon zoomede de bisschoppen van Nimes Viviers Valence en Montpellier zich aan machtsoverschrijding hebben schuldig gemaakt De conservatieve bladen in Frankrijk bekennen dat hunne pang een nederlaag geluden heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen Zij schrgven die nederlaag toe aan de verdeeldheid die er onder de conservatieven in Frankrgk heersobt Hot Orleanistiscbe bla l de Gazette de France dat zich steeds heftig verzet heeft tegen aansluiting bij de republiek werpt de schuld op de onafhankelijke republikeinen of katholieken Zg hebben niets gewonnen deze oude monarchisten die zich tegenwoordig bij de republiek aansluiten zegt het blad De verkiezing Bewijst maar al te zeer boeveel zij verloren hebben Zij hebbeli zich bij de republiek aangesloten en de krachten iler conservatieven verzwakt en niet een publikein beeft zich verwaardigd hun da k te zeggen voor hun pditieko wending Wat de socialirten betreft ook dezen hebben weinig reden zich in den uitslag der verkiezingen te verheugen Zij hebben zich met moeite staande gehouden in eenige uijverb idsdistricten maar zij hebbon niet één departemoutshoofd laats kunnen veroveren De eenige plaats die zij van dien aard innamen Saint Etienne hebben zij zelfs moeten verliezen De candidaten der revolutionairen hebben schipbreuk geloden te Aniiens Calais Avesnes lïouaan Bordeaux Dijon en Barège Zij badden te Marseille een zwakke meerderheid een derde der stemmen en te Fou rraies in weerwil van allo pogingen der Parijsche leiders werd de burger Hluine niet verko zen Zoo het kiezerskorps niet gunstig gestemd was voor de conservatieven het was dit evenmin voor de socialisten De Ie Mei is voor de republikeinen eene goede dag geweest en do bladen der redering hebben geen ongelijk als zg juichen in den uitslag der verkiezingen In de Belgische Kamer van Afgevaardigden heeft de heer Smet de Naeyor de redevoering van den heer De Graux beantwoord De conservatieve partij zei de heer Smet houdt geen rekening met de manilestatien in de stralen nooh roet revolulionnaire bedreigingen Zij doet met kalmte dalgene wat zij besloten heeft te doen en in eenen conservatieven zin Men zal haar niet van deze gedragslijn kunnen doeu afwijken Heeft de heer Graux gezegd dat de conservatieven wel concessien zullen doen dan antwoordt hij alle pogingen daartoe zullen vergeefs wezen wij zullen onze overtuiging geen geweld laten aandoen Ons programma is evenzeer democratisch als conservatief Hot komt te gemoet aan de rechtvaardige oischen der werklieden maar het staat niets toe aan wanorde en revolutie De heer Janson sprak na do heer Smet en antwoordde op een verwijl dat hem gedaan was als zou hij onwelwillend wezen voor de bourgeoisie Neen hij was zelf uit de burgerklasse voortgesproten eu door burgers verkozen maar volgens zijne overtuiging had het cenauastemrecht bewezen dat hot niet in alaat was drie groote vragen te doen oploaaon l w verplicht onderwija invoerrechten en nationale verdediging Hg verweet aan het oude régime het stelsel van laissor passer en laisser faire Hij stelde tegenover het oude stelsel het algemeen stemrecht dat hij beschouwde als een middel tot instandhouding der maataohappij Do heer Janson eindigde zijn redo met zijn innige gehechtheid te betuigen aan de moderne monarchie die hij als eene openbaring beschouwde van du souvereiniteit des volks De rede van den heer Janson werd door de geheele linkerzijde zeer toegejuicht Te midden der nog zeer vage geruchten omtrent plannen voor eene legerbervorming in Duitschland in verband met belastingplannen heeft de JJusseldorfer Zeitung gezegd dat de bondsregeeringen ten stelligste aan eene legerhervorming vasthouden uit volle overtuiging dat de verdedigingskrafchten des rijks thans niet toereikend zijn tegen aanvallen van de oost en westzijde zoodat zij in den strijd tussohon do financieele en de vaderlandsohe overwegingen eene bealiasing ten gunste der laatstgenoemde zullen trachten te verkreigen op het gevaar af dat hiertoe zou moeten worden overgegaan tot eene ontbinding van den Rijksdag en den Pruisiscben Landdag Hierop antwoordt thans de Norddeutêche Allgemtijie Zeitung De legerplannen hebben nog geen bepaabien vorm verkregen zij bevinden zich nog slechts in het stadium van voorbereidende overwegingen die niet eerst thans zgn begonnen en nog vooreerst niet zullen zijn afgeloopen Doch mocht de regeering eene zeer uitgestrekte hervorming onvermijdilijk noodig achten dan zal zij op zakelijke motieven gegrond een beroep doen op het vaderlandsch gevoel en het inzicht der volkavertegenwoordiging maar niet aankomen met bedreigingen waartoe geene aanleiding wordt gegeven en die voor de ïaak slechts hoogst nadeelig zouden kunnen zijn Sir Wilfrid Lawson heeft by het Engelsche Parlement oen wetsontwerp ingediend bepalende dat zg die betaald worden voor werk verricht voor armbesturen bun stemrecht niet zullen verliezen In bol Lagerhuis vroeg een der leden uit Durham den Minister Ritcbie president van bet bestuur voor plaatselijke aangelegenheden of hg met het oog op de werkstaking niet genegen zou zijn een wetavoorstel in te dienen om te zorgen dat degenen die door de werkataking in Durham armlastig worden en thans hun stemrecht verloren dit konder behouden De Minister antwoordde echter dat t onmogelgk was in deze bijzondere omalaudighedun door een wet te voorzien daar men dan telkena een De 10 000 njau die in mijnen werkten waarvan de eigenaars niet tot den Bond der inijueigeciaren behooren en die niet om loonsverlaging maar uit sympathie voor hun kameraden hot werk staakten wilden thats het werk op de oude voorwaarden hervatten De mijneigonaars willen echter geen hooger loon geven dan de verbonden mijneigenaren betalen Verder wordt beriübt dat de Bond der mijneigenaren thans niet meer met een vermindering van tien percent tevreden is maar dour de blijvende daling der stoenkolenprijzen dertien en een half pCt loonsverrainderilig noodig acht om zonder verlies kolfn te laten dolven Onder deze omstandigheden wordt het wnarachijnlijk dat do Durbjmache werkstaking nog veracheideno weken zal duren Reeds zijn eenige duizeuden fabriekarbeidora ook werkeloos daar vele fabrieken en werkplaatsen uit gebrek aan kolen werden gesloten Oproeping onder de wapenen VAN Milicien Verlofgang ers der lichtingen 188S 1889 en 1890 De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda breUgt ter kennis van de in deze Gemeente gevestigde Mi liciensVerlofgangers dat ingev e Koninklijk Besluit van den 9n April 1892 no 23 krachtens art 125 der MilitiBwel tot den werkelijken dienst worden opgeroepen Lichting 1889 Het Regiment Grenadiers en Jagers van 22 Augustus tot 24 September Het 3e en 4e Regiment Infanteiie van 22 Augustus lot 24 September Het Ie 2e 6e 6e 7e eu 8e Regiment Infanterie van 6 Augustus tot 8 September Het Ie on 2e Regiment Huzaren van 22 Augustus lot 24 September Lichting 1888 Het 1ste Regiment Veld Artillerie Ie 2e 3e en 4e Batferij van 16 Juli tot 19 Augustus Lichting 1889 Het Ie Regiment Veld Artillerie Ie 2e Se 4e 5e en 6e Batterij van 22 Aug tot 24 Sept Het 2e Regiment Veld Artillerie Ie en 3e Batterij van 1 Juli tot 4 Augustus Het 2e Regiment Veld Artillerie Be en 6e Batterij van 6 uguatua tot 9 September Het 2e Regiment Veld Artillerie 2e en 4e Batterg van 24 Auguatus tot 27 September Het 3e Regiment Veld rtillerie Ie 2e 3e 4e 5e en 6e Batterij van 20 Juli tot 20 Aug Het Korps Rijdende Artillerie van 8 Augustus tot 10 September Het Korps Pontonuiers 2e Compagnie van 8 Juli tot 11 Augustus Het Korps Pontonniers Ie Compagnie van 3 Aug tol 6 September Lichting 1890 Het Ie Regiment Vesting Artillerie 10e compagnie van 3 Juni tot 7 Juli Het Ie Regiment Veating Artillerio Ie 3e 3e en 4e compagnie vau 5 Augustua tot 8 September Het Ie Regiment Vesting Artillerie 6e 6e 7e 8e en 9e compagnie van 9 September lot 13 October Hev 2e Regiment Vosting AKillerie Ie Se 6e 8e en 9e compagnie van 3 Juni tot 7 Juli Het 2c Regiment VeBting rtilIerie 2e 4e 6e 7e en 10e compagnie van 17 Aug tot 20 Sept Het 3e Regiment Vesting Artillerie Ie 2e 3o 4e en 5e compagnie van 20 Mei tot 23 Juni Het 3e Regiment Vesting Artillerie 6e 7r 8e 9e en 10e compagnie van 25 Aug tot 28 Sept Het 4e Regiment Vesting Artillerie 2e en 8e compagnie van 11 Mei tot 14 Juni Het Regiment Vesting Artillerie 13e compagnie van 8 Juni tot 12 Juli Het 4e RegimeiTt Vesting Artillerie 4e oo npagnie van 22 Juni tot 26 Juli Het 4e Regiment Vesting Artillerie 6e 7e en 12e compagnie van 4 Aug tot 7 Sept Het 4e Regiment Veating Artillerie Ue compignie van 17 Augustus tot 20 September Het 4e Regiment Vesting Artillerie Ie 3e 5e 9e en 10 compagnie van 14 Sept tot 18 Oct Lichting 18S9 Het Korps Torpedisteu Ie compagnie van 31 Mei tot 29 Juni Plaats van opkomst Hellevoetsluis Het Korps Torpedisten 2e compagnie van 17 Augustus tot 15 September Plaats van opkomst den Helder Lichting 1889 korps Genietroepen uitgezonderd de vesting telegrafisten die hebben voldaan aan het bepaalde in don eersten volzin van art 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1384 no 13 van 4 Augustus tot 7 September Lichting 1890 Korps Genietroepen uitgezonderd ala voren van 1 Juli tot 4 Aug Lichting 1890 Korps Genietroepen de Vestingtele graflsten van 11 Juli tol 20 Juli Lichting 1889 Ie compaiiuie Hospitaalsoldaten van 22 Augustua tot 24 September Lichting 1889 2e en 3e corap Hospitaalaoldatcn van 5 Augustua tot S September Voormelde Verlofgangets worden bij deie opgeroepen om op d n bepaalden dag vóór des namiddags 4 ure bij hunne corpsen tegenwoordig te zijn gekleed in Uniform en voorzien vaa de kleedinir en uitrusting bun bij vertrok met groot verlof mede gegeven alsmede an verlofpas en zakboekje De Verlofgangers voor wie de opkomst op eenen Maandag is gesteld zullen indieu zij gevestigd zijn