Goudsche Courant, zaterdag 7 mei 1892

Maandag 9 Nei NO 4830 1802 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geBOhieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Raas Export Een Icaasbandel en gros die veel zaken naar Duitschlanl doet en aldaar een groot aantal clientelle en respectable agenten er op na houdt zal uit bijzondere oipstandigbeden voor eenen billijken prys verkocht worden R ectantea gelieven hun adres oudnCytnotto EaasExport intezenden aan ADOIP 8TEINEH te H a m b u r g Met 1 AUGUSTUS te Hnur n beste standen te Gouda een eerst geheel gerestaureerd bevattende 6 £ amers Keuken Zolder met Dienstbodenk mer Wateren Gssleiding HunrpriJB 350 Te bezichtigen Dinsdag en Donderdag 1 3 nur Adres Mevronw Wed NIEUWBNllüIÖ Kleiweg Ë 28 in geineeuteo van waar zij niet in n dag hun garnizoen kunnen bereiken rleh eerat op den dag Toor de opkomst bepaald op marsch behoeron te begeren en den volgenden dag zoo Troegtgdig mogelijk by hun corps moeten aankomen Voorts worden bedoelde Verlofgangers uilgenoodigd om minstens drie dagen te voren hunne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doen afschreven en vervoer of passagebiljettsn te ontvangen indien zjj daarop aanspraak hebben Gouda den 6 1en Mei 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEK IJZENDOOEN PËTROLEUM NOTËEKIKGËI van de Makelaars Gantzliiar Schalkwijk te Kotterdaiu De markt was heden vast I oco Taokfust ƒ 6 35 Geïmporteerd fust 6 45 September October November en December levering ƒ 6 56 a ƒ 6 50 iPOXiZariEi De Commissaris van politie te Gouda bericht dat aan z jn bureau gedeponeerd is een zoo goed als nieuwe kruiwagen Inlichtingen worden verzocht omtrent de herkomst Burgerlijke Stand Moordrecht OVEELEDEN A Bikker 68 j GEHUWD W Splinter en W C Sleinvoort ADVERTENTIËIN Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde Dochter AGNES in den ouderdom van bgna 17 jaren JACOB A KOEST va n LIMBURG C M ROEST TAN LIMBORG ËCK Rotterdam 4 Mei 1892 Bezoeken kunnen niet worden a gewacht Voor de Tele bewijzen van deelneming ontrangen bg het oTerlgden van onzen TeelgeUefden Zoon PETRUS JOANNES betuigen wg ook namens onze kinderen onzen weigemeenden dank J F DAALMANS t E DAALMANS Jaspkos Gouda 6 Mei 1892 I aaml Venn I te G 0 a d a VERGADERING Tan Aaitdeelhonders Donderdag 19 Mei 1892 des nam V uur a h kantoor der Venn DE DIRECTIE Mej STAVENISSEDEBRAUW Oosthaven B 18 Terlangt zoo spoedig mogelgk een i Meid AlleeD bekwaam in het koken en goed kunnende werken Zeer ITette Qesteendnikte NAMAAmES worden GELEVERÖ door A BR1 RMA en Zn Gouda Snejpersdruk van A Bbinkman zoon BOOFDKIESDISTRICT GOUDA Voor de verkiezing der Provinciale Staten op DINSDAG 10 MEI 1892 zijn door de verschillende Vrijzinnige Kiesvereenigingen tot dit district behoorende tot Candidaten gesteld de Heeren A KNIJFF Hz te Rietveld aftredend lid Mr D J BROUWER te Gouda en P VAN OER HOOG te Krimpen a d Lek Het Stembuiiiau is geopeud van 9 tot 5 uur De Alqemeene Secretarit Mr M M SCHIM tan dkr LOEPP DË mi ma NMLi zijn verkrijgfbaar bij L A DE VLETTER Firma J C ZELDENRIJK Co Markt A 97 naast het Hotel de Zalm GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen randoerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Ktiketten De fïrma behaalde 27 Brevets als Hofleveraaeler j 44 Epe Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nona vouB déoemons one HedalUe d or premiere elaaae en oonsidtrtttlon de votro ezoellente fabrication de Ohooolat bonbons variöe eto etc StOllwerck a fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Conflseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Ifederland Julias Mattenldodt Amsterdam Kalverstraat 103 FRANSCÏÏE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koningder Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en erTen Tan alle Heerenen Dameskleedingstakken ook alle goorten Meubelen Ledikantgord nen Taielkleeden Trgpen met meawe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veereu enz Te H a cLr Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onschadeljjk TOor de gezondheid bewerkt jen der urtelings Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVERTENTIEN m Me Binnen en Buitentandsche Couranten worden dadeljik opgezonden door het i Advertentie Bureau van A BRINKMAN en 1 ZOON te Gouda De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 AlionderlBke Nommers VIJF CENTEN By deze Conrant bekoort eon Byroeesel YEEEIEZIUG Wg herinneren den Kiezers dat a s Dinsdag 10 Mei de kenze plaats heeft van drie leden van de Provinciale Staten In den regel bestaat voor die verkieiing niet de belangstelling welke men voor andere colleges toont Dit is verkeerd daar aan hen de behartiging der stoffelgke belangen Tan het gewest het toezicht op Taarten en wegen is opgedragen en zg tevens door het verkiezen van Leden der Eerste Kamer belangrgken politieken invloed hebben Thans vooral nu het getdfi een inwoner onzer gemeente bet mandaat op te dragen behoort niemand thuis te blgven Onze gemeente secretaris verdient niet alleen om zgn persoon een blgk van sjmpatfaiv maar z ne verkiezing zal zgn in het wezenljjk belang der stad Onder verwgzing naar hetgeen wg daaromtrent zeiden m ons laatste hoofdartikel verzoeken wg nogmaals dringend dat ieder zich met grer opmake ten stryde om de keuze te bevorderen van de heeren Mr D IN Brouwer A Knijif Hz P van der Hoog die de candidaten zgn van alle vrijzinnige kiesvereenigingen in ons district FEVtLLeiO Jt Uit het Framch IL 8 Ik durf niet oom antwoordde Cateau nadat ik gehoort heb hoc zwaar Clare het te verant oorden had tegenover u en mijnheer Toch geloof ik met dat Clare verslagen is Jij moet ook nog zeggen ik durf niet terwy je zoo opposant mogelijk wordt Ben je dan hoerende doof eu ziende blind dat je niet weet hoelang Clare de wapens al neerleide Ik vind oom dat deed Neem me niet kwalijk dat ik je even in de rede val we willen eerst wat spraakwater hebben Clare bel jij eens even om een flesch wijn als je blieft 1 ffKn nu Catootje sprak oom toen de wijn gebracht en de gla n vol geschonken en gepresenteerd waren en nu coustne praat maar door Je laatste woord waS deed Wel nu dan oom ik vind de wapens neerleggen dat deed Clare niet Voor we een gerekt discours krijgen wil ik haar BINNENLAND GOUDA 7 Mei 1892 Zooals ij reeds vroejjer mededeelden mI dit jaar te Gouda het gymnastiek fant plaats bebben van we e het Geweat Zuid Uollaipd ea Zeeland ran het Nederlandsoh GymnaatiakVe ond Dit zal gehouden worden op Zondag 81 Juli en Maandag 1 Augustus Dan eersten dag heeft op het exeroitieterrion aan den Bottvrdamechen d jk eene groote üyniuastiek uitvoering plaats waaraan de beste turners vau genoemde prorincien zullen ileelnemen Den rolgouden dag heeft een wedstrijd plaats gevolgd door een tweede uitvoering Daar het voornemen bestaat op beide dagen op het terrein ooQcerten te doen geven belooft het een aardig feest te zullen worden dat een eigenaardig karakter draagt In eene de er dagen gehouden vergadering is eene Feest oommissie benoemd De Burgemeetter vsfi GovJir Mr A A van Bergen IJzendoorn heeft zich welnillMd bereid verklaard het eerevoorzitterschap daarvan op zioh te nemen De Feest comniissic beslaat voorts uit de volgende hoerpn Kapt G P Cheriex voorzitter H Ouderkerk secretaris J Q C Kamphuizen vice secretaris D C W van der Laar penningmeester Luit kolonel M de Sitter H W G Koning J M Noothoven van G jor Sir D N Brouwer G H G de Lange H J W Huber Luit P Giol A van Reedt Dortland G Prinoe Dr P J A Levedag en Mr W J Fortuijn Droogloever Daar enkele heeren niet op de vergadering tegenwoordig zich nog met omtrent de aanvaarding der benoeming hebben verklaard zal deze commissie wollicht nog eenige uitbreiding ondergaan zelve eerst vragen Clare heb jij je niet overgegeven Pardon oom en ik ben nog strijdvaardig De geestige voordracht van ragnheer van Tholcn s menschen zien overrompelde mg zoo wat Dan hen ik ten sterkste benieuwd ora te weten wat je daar tegen zult zeggen Eenvoudig dit oom ik zou bedanken om gezelschappen te ontvangen en er te verschijnen als het uit zulke nare of tegen elkander indruischende personen bestaat Niet Maar gestold eens dat ik op je bruiloft kwam te zitten naast dominé van Zeeuwen je weet hoe ik dien man verachi wat zou ja daii doen om roij en nig iie vrienden met den dominé en zijne aanhangers te verzoenen Dan zon ik waarscbgnlgk omdat hot niet alle dagen voorvalt mg eens opofiferen en een paar speeltafels voor He twistzoekers lalen komen Hoor Clare niet scherp worden hoor anders krijg je van mij geen cadeau in je huishouden als je trouwt Dat zal nog wel zoo heel gnuiv niet gebonTBiïoom antwoordde het blowende meisje inasr atzal dat cadeau dan zijn Misschien ga ik r fcelvroeaer om trouwen Drie of vier speeltafels met fichesdooten ntwoordde oom lakoniek en allen lachten Als u t Koed vindt jufvrouw willen we dit voor afgepraat houden Maar als ku vragen mag houdt ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTKE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgeuomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags versch at Naar wij vernemen zal de Goudsche Wielrijderiveteeniging de Sperwer morgen haren eersten olubtocht bij gunstig weder naar Schoonhoven houden De heer P van der Hoog candidaat der verschillende liberals Kiesvereenigingen in het district Goudazal Maandagavond ten 3 uur te Haastrecht eenepolitieke voordracht houden ten huize van Mej d Wed Blanken Eene wetsvoordraoht tot regeling van het kiesreebt is thans aanbangig bq den Raad van State In de Schoont Ci leest men De bekende zilvoren ringkraag uit den tvjd van Jaooba Van Beieren schijnt bijzonder ds aandacht te trekken Voor een halve ton gouds was deze geassureerd op de tentconstelliug te Dordrecht en thans heeft de raad van Schoonhoven besloten op een verzoek tot aankoop door een Amsterdamsohe firma dij bijcandere reliquie uit den tqd van de isde eeuw te willen afstam voor zestig duizend gulden Hoewel het besluit van den gemeenteraad moetende eerbiedigen kunnen wij niet ontveinzen dat het ons en zeker velen mot ons leed zou doen wanneer deze zoo belangrijke reliquie op welker bezit ledar Schoonhovenaar trotsch mag zijn voor Schoonhoven zou verloren gaan Een kleinhandelaar in postpapier langs do huiI zen met daarbij behoorend binkend been wetende I dat het van eene kleinigheid kan afhangen ora zaken te doen en dat een enkel woord op zgn pas soms voldoende is heeft thans bij zyn gewoon relaas van oppassend werkman twintig jaar jj I één baas groot ongeluk stijf been enz enz I het slot gevoegd on t is wel zoo erg dat Sequah u niet van dansen vroeg van Tholen Dat denkt u zeker omdat ik zeide volstrekt nietvan langdurende bals te houden En toch kan iku zeggen dat ik zeer gaarne eens dans maar danniet te wild en ook ik maak niet gaarne alle dansen mee Ik zou bij voorbeeld wel elke veertiendagen willen uitgaan als het namelijk niet te warmIS om een paar dansen meê te maken Maar om a avonds van at zeven uur iii reu bwlcrapte zaalte dwarre en en te draaien tot indenlaags a morgenszes uur waar t licht je verblindt waar het stofverschroeiend in uw keel zich heeht waar men onwillekeurig te veel wgn drinkt en waarvan menvoor het minst den volgenden dag ziek kan zg n ofooi ik gruw er van En u dan jufvrouw sprak van Tholen tot Cateau kunt u beter tegen de vermoeienissou van 1 bal Ik ben eigenlijk nog nooit op een bal geweest mgnheer Vroeger toen ik school ging hadden w bij t ein lo van den danseursus een soort van publieke les waar de ouders en degonon die nj meébracbtun werden toegelaten Dan dansten wij meisjes met elkaar rn werden heel eenvoudig getracteerd O ja spralc Clare t heugt me nos ais de preek van heden morgen we dansten met maar sjirongen immer buiten de maat van twee kraasfnde violen en dü chocolade dat onze feeatdrank was was altijd oudrinkbaar en de oude koek lusten zelfs de meest eetgrage meisjes met S BHtÊÊtta ïB Wiiwj BH ii imimi