Goudsche Courant, maandag 9 mei 1892

Voor de verkiezing van 3 leden der Provinciale Staten op DINSDAG 10 MEI 1892 worden de kiezers verzocht hun stem uit te brengen op de Heeren A lii IJFF Hz Aftredend lid Mr D N brouwer P VAN DER HOOG Mannen die eenmaal gekozen zijnde toonen zullen het hun opged agen mandaat volkomen W ardig te zijn Komt dus a s DINSDAG als één man ter stembus teneinde hunne verkiezing te doen bevorderen VELE KIEZEBS r piles a doen ken ik ben b j m eweett man pasop astie et audorat Dit werkt oo uitstskend op het medelijden dat het laatste woord van hem gewoonlijk i j dauk je wel God zegen je I natuurlijk daarvoor ziju gegronde reden hebbende Woensdag aanstaande zal eene gedeeltelijke maansverduislering plaats hebbon op l te na geheel Het begin der eclips is 9 u 30 m het midden 11 u 18 m en hot einde 12 u 66 m na middernacht Amaterdamsohe tijd De te Berg A mb cbt beroepen predikant Ds W H Dekking zal te Hagesteic op Zaoda 17 Mei a 8 z jne afscheidsrede en op Zondag 24 Mei te BergAmbacht zijne iutreêrede houden De postdienst te Berg Ambacht wordt sedert 6 Hei weder geregeld naar den Amsterdam chen tijd Gepasseerde week besloot de raad eener plattelands gemeente met 1 Mei de GrentKtc tijd in te voeren na eene uitvoerige discussie tusschen eeuige raadsleden ook over de vraag of bet verandereu vsD den Amsterdamschen tijd iu die Engelsche van Greenwi niet iets van landverraod had Op d verzekering van den voorzitter dat dit volstrekt niet als zoodanig zou begrepen worden maar integendeel de Commissaris der K bij zijn bezoek san de gemeente het als een blyk van vooruitgang zou aanmerken kwam men tot de overtuiging dat het geen kwaad kon met die geest des tijda meê te gaan het was omar 20 minuten verschil eu wat vooral den doorslag gaf iet kostte nietê Met de uitvoering werd belast de bode en deze niet weinig in zijn schik dat de gemeente eens een biyk van vooruitgang zou geven vóór de stad bet deed zette geheel ouder den indruk daarvan hij had de discussiën goed begrepen de klok 20 minuten vooruit Men kan begrijpen wat eene teleurstelling het voor den armen man was toen hij eenige uren later de klok 40 minulen achteruit moest zetten terwijl hij in zich zelven pruttelde t is wat moois dat noemen ze nou de vooruitgaug van den tijd ik zeg t gaat raar tegenwoordig Staten Generaal Xwzeui Kameb Zitting vaii Vrijdag 6 Mei Aan de orde was de conclusie der commissie in wier handen gesteld werden de inlichtingen van deu a etredon minister vau justitie op de adressen De Kauter c s betreffende de wet op de jacht en visscherij Juist een gssohikt onderwerp van de bat voor eene Kamer die veel vrijen tijd heeft omdat er nog weinig ontwerpen iu staat van wijzen zijn In den tusschontijd is Mr De Kauter zelf lid der Kamer geworden en heeft hü ook zitting in de commissie die de zaak ooderzocbt heeft Er zijn twee conclusién voorgesteld De meerderheid wenscht een regeling van de jacht met erkenning vau het onbeperkt recht vau deu eigenaar van deu grond om het wild dat zich daarop bevindt zich toe te eigenen en in de tweede plaats gunstige bo Je verbeeld je wel eens of liever gezegd je meent altijd dat je tin je schooljaren het slechtst hebt maar t is toch niet zoo Je ervaart het later wel sprak van Tholen U is zeker nooit op een kostschool geweest dat tt zoo kan sproke sprak Cateau Dat zeg ik met je To sprak Clare voor van Tholen kon antwoorden V hudt het maar eens moeten ondervinden alle meisjes zijn katten behalve je dierbaar rigen ik op een kostschool dat spreekt ia de meest tevredene nog ontevreden niet het eten eu drinken s Morgens krijg je thee dut we altijd theewater uoemd n met twee sneedjes brood van eergisteren of nog vroeger s Middags altijd koud vleescb want dat is t voordeeligste dat iu den regel meer oud dan versch gegeten wordt groenten in water gekookt waarboven vdo jufvrouw huishoudster een manoevro maakt met de sauskom met buter die niets te beieekeneu heeft e Avonds weer betzelfde nare brood dat zoo gezond beet te ziju en dan ga je akelig vroeg naar beil terwijl je don biofstuk mikt ilien de regeerders want zoo noemden wij de jufvrouwen altijd zullen verorbereu tot bun souper Verder krijg je altijd kleedjes van huis die een paar modes ton achteren zijn eu die je nooit lijden nioogt je draagt verschrikk ulijkci hoodeu en slechte laarsjes waar je altijd scheef op loopt En s zomers gaan de dames naar den Uijn of iets dergelijl s en leven van t geld dat ze aan ons bezuipigd heWien De politie keurt st ms boter en vleeacb ja wat niet al V palingeo omtrent den afkoop van het jaohtreeht Uet waren met deu heer De Kauter de heeren Van der Kaay en Van der Feltz die deae conclusie op hun rekening hadden De minderheid wenscht behoud der jaohtwet doch ten eeiste met vrijgevige toepassing van art 28 de speciale vergunning tot het dooden vau wild of schadelijk gedierte ten tweede 100 noodig met gunstiger bepalingen in dit opzicht ten aanzien van eenden gfpf wild eu schadelijk gedierte meer speciaal konijnen en ganzen De heeren A Van Dedem eu Waller stonden hiervoor Ter loops zij terstond opgemerkt dat de heer Walter die het de meerderheid kwalijk nam dat zij lunstige bepaliugen voor afkoop vraagt zonder iu staat te zijn aan te geven in welken geest zg die bepalingen wenscht zelf in gebreke bleef toe te lichten welke gunstige bepaiinjien ter voorkoming van schade de minderheid op het oog heeft Met geen van beide conclusién konden de heeren Boreel eu De Beaufort Wijk bg Duurstede zich vereenigeu Zij haddeu een derde conclusie gereed waarbij zij behoud vau het tegeuwourdige recht stilzwijgend aannemeude een wet verlangen om te regelen de vergoeding van schade door wild veroorzaakt en daardoor de bezwaren vau deu landbouw weg 10 nemen De heeren Rink eu Levy verdedigden het stelsel der meerderheid niet zonder talent De heer Eutgors van Kozenburg hield eene geestige hoewel niet zeer overtuigende rede teu gunste der jaohtliefhebbers waarin hg meer sympathie toonde voor de conclusie der minderheid maar die wilde aanvullen met verkrijgbaantelliug van goedkoope jaohtacteu Disdag geen zittigg wegens de staten verkieziug terwijl Woesdag de heer De Kauter aan het woord is De voortvluchtige eerste kassier van de firma Rotschild te Frankfort a d M Jager moet zich te Marseille onder valscheu naam naar Ceylon hebben ingescheept Gisteren avond werd het schip te Colombo verwacht alwaar de Duitsobe consul de opdracht had Jager dadelijk te pakken In eene gisterenavond te Utrecht gehouden vergadering van hot centraal comité tot viering van nationale feestdagen is besloten bij gelegenheid van het verblijf van HH MM de Koninginnen aldaar een historischen optocht te houden De medewerking van vele vereeuigiugeu is venwkerd De optocht zal bestaan uit 2 afdeelingen De 1ste terugblik op de geschiedenis wordt gevormd door 13 groepen de 2de afSeelicg het heden bestaat uit 1 groep die met een hulde aan Ul MM besloten wordt De iudeeliug is als volgt Stichting Trajectum Ehoiii Frankische tijdvak Uagobert sticht de kapel van8t Thomas Bisschoppelijk tydvak Bisschop Johan III van Diest 1322 1840 Representatie der gilden Komst van Karel V in Utrecht Augustus 1540 Unie van Utrecht Wagen waa rop de Hollandsche Leeuw in den HoUandscben tuin met het zwaard eu den pijlenbundel benevens den hoed Stichiirfg der hoogeschool 1636 Utrecht in 1672 Vrede van Utrecht 1713 WilWm IV Erfstadhouder af Maar waarom ondervragen ze de élèves van de kostscliOleu nooit of ze voldoend voedsel krijgen Evenwel ik geloof ze zouden met de zaak bij gestreng onderzoek verlegen zijn waut ik geloof bepaald er is uiet éeu kostschool iu ons geheele land waar de kiuders verzorgd en gevoed worden geévenredigd aan t geen de ouders belalen Nu ooWeelt u geloof ik wat hoel streng vatte van Tholen het woord op laai ik u eerst vertellen dat ik ook 0 een kostschool geweest ben Ik was er met zeven jongelui van mijn kennis uit mijn geboorteplaats en al liet de méuage bijvoorbeeld s Zaterdags iets te wonschen over Stokvisch met zure mosterd en glazige aardappelen sprak Cateau halfluid U heeft gelijk zuo was bijna zonder uitzondering des Zaïerdags het menu alleen glazige aardappelen in het daarvoor eigen seizoen Maar die stopten we allemaal iu den binnenzak van ons buis en later in de zakken van een geheten secuudant O waren plagerijen uw vermaak sprak Clare ja dan heb ik ook vaak dol veel pret geha l Onze jufvrouw voor i Eiigelscb was geeoa ageerd eu zoo werd er eens in t donker oen brief van haar verloofde in de kamer gebracht terwijl zij er niet was Uien brief gaven we auii een der élèves die altgd een klikspaan was en zij brak hem in gedachten open Haastig staken we t licht op en en wo lazen over haar schouder hoo verliefd do vrijer van miss Dearth was Naderhand toen de klikspaan straf ïransohe tijd 1813 Utrechtsche Jagers van 1830 Het Utrecht van heden In den stoet zullen 4 zegewageos zijn o i Utrechts brandweer zal met een muziekkorps ds ontwikkeling van het brandwezen voorstellen Voor den Hoogen Raad werd gisteren gepleit in de taak van de orde van vrijmetselaars in Nederlaud onderhoorige koloniën en landen eisoherosse togen den staat der Nederlanden gedaagde en legen de hooge graden en de afdeeling van den meestergraid der orde van vrijmetselaars verzoekers tot interventie De vordering der eischeresse strekt tot uitbetaling der rento van een op het Grootboek der Nationsle Schuld ten name van de Nederlandsche Vrijnjetselam ingeschreven kapitaal nagelaten door eene iu I874 te Deventer overleden dame die de Nederlaudsclie Vrijmetselarij tot hare eenige erfgename benoemde Nadat aan hot hoofdbestuur der symbolioke gnuiea de bedoelde rente eenigen tijd was uitgekeerd kwamen daartegen de hooge graden en de afdeeling van don meestergraad in verzet op grond dal het hoofdbestuur ondanks alle daartoe aangewende pogiuüen in gebreke was gebleven om van de erfenis rekening eu verantwoording te doen en zoodoende de baten voor zich alleen wilde houden hoewel de geheele vrijmotselarij recht op de ualateusohap had Op dit verzet werd de uilbetaling dor rente door de Directie van hot Grootboek gestaakt Vandaar dagvaarding vau deu staat der Nederlanden voor den Hoogen Baad ten einde tot ophetiiug dier stakinüte worden veroordeeld Nu verzochten de hoogogrsdsn en de afdeeling vun deu meestergraad om in de aanhangig gemaakte procedure als intervenienten te won deu toegelaten Over dit verzoek tot interventie liepen heden i pleidooien De heeren mr L Zegers Veeokens advocaat te Amsterdam en mr I Nanniuga Uitterdjjjr advooast te Kampen trachtten de gegrondheid van bet verzotk aan te toonen na eeiie uitzetting door oerstgeuoemden van het bsataan der vrijmetselarij in Nederland nil drie orden welke volgeus hen allen evonveel reoil op de nalatenschap hebbeo zoadat het verzet tegti de uitbetaling van rente nan slechts ééa doel van de Vrijmetselarij volkomen gerechtvaardigd was Het hoofdbestuur der symboliéke graden eischer in deze poseerde iiich ten onrechte als hoofdbestuur der geheele Nederlandsche Orde van Vrijmetselaars De beer mr J G Meijer advocaat te Leeuwarden voor het hoofdbestuur de symboliéke graden optredende bestreed het verzoek tol interventie op giond dat de verzoekers bg de zaak geen reohtsbeUng hebben daar de raag of zij medeéigenaren meilegerèohtigdeu ziju met de ooispronkelijke vordering nietf tu maken heeft Al ziju de verzoekers tot interventie medeéigenaren dan ziJB zij nog niet mede gerechtigd tot hel beheer dezer nalateusohap Deze pleiter bestreed vonrta ouk de uitlegging door de tegenpartij gegeren omtrent de inrichting van de Vrijmeiselarij in ou land De conclusie van het Openbaar Ministerie is op 20 Mei a s bepaald De heer Daniel de Lange zal zooals wij reedi mededeelden op iitnoodiging van het comité der te Weeueu te houden mnziektentoonstelling aldaar met een gemengd koor a capella zonder begeleiding kreeg eiden wij dat we verstaan hadden dat hoteen brief voor Minn van Dorf zoo heette die 1 brenitster was geweest waarom keek ze metbeter toe Foei meisjes I sprak tonte die nog met bedarenkon van t lachen boe durf je zoo iets navertellenï Maar kótoaan ik wil laten dekkeo we gaan vroeg souperen dan kunnen jullie nog ecu boterhammetje ineêeton j O heden tante I sprak Cateau die op de pendule zag dat het lang reeds ofer tienen was we mcietoBu volstrekt bedanken om te blijveusoupeerea man zou erg outevredeu zijn als vie nog later te hut kwamen dan we nu reeds doen Ja vatte Glare het woord op mot een zucni j we zullen nu reeds voel te laat komen Taute geven u olie schuld 1 erdrie loMou stel me Itten Zo Georj hand op Och kon sprak oom ik zal jullie desuood tehuis brengen blijft hier toch souperen t Is loc recht verdrietig als we hier een hartig of gezellflgesprek heliben moeien jullie dadelijk opbreken ll nfr je mam i ooratdanga eens deles togaWloudt je veel te streng J sprak mevrouw racht en legde h zijn arm brison la dessus Ik zelf hebzuster van Brougheleu beloofd dat de meisjes oBtien uur tehuis ioudon zijn en t is reeds ovetdien lijd van Amstardamsche dames en heeren in het be in van Juli u s eenige concerten geven Vóór het verlrek naar Weenen zullen ook in de voornaamste plaatsen van Nederland en enkele pUatsen in Duitschlaud door dit koor uitvoeringen worden gegeven waarop in het bijzonder gewijde muziek ten gehoore zal warden gebracht Op laatstgenoemde concerten zullen onder anderen worden uitgevoerd werken van Sweelinok Obrecht Dufay Ocke hem Josquin De Prés Hollander Clemens non Paps Orlandus Lassus enz Aan de uitvoeringen zullen o o medewerken de dames Beddingius Kempees De Roever Reijnders Ribbe Bakker en Loman en e heeren Rogmans Messohaert Averkarap Stuohelhausen Hsverman De Nobel Soutondijic Sliep en Pormin APVER TEWTIfiN De Heer en Mevrouw db JOSG Sv KIMK ButosKS b3taigeu hun hartel ken dank Toor de vele bewgzeu van belangstelling bg bet hawelgk hunner Dochter ontvangen Gouda 7 Mei 1892 De Heer en Mevronw SCHIM tan deb LOËFF BooNDEas bekqigen bg deze hun bartelgken dank voor de talrgke bewgzen van belangstelling en deelneming in de laatste weken ook bg de geboorte van bun Dochter ondervonden Gouda 7 Mei 1892 Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den geiQeenscbappelgken boedel en de Nalatenschap van wglen den Heer JOHANNES HERMANÜS tai ECHTEN in leven Opzichter van de Waterstaat gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 19e April j l overleden worden verzocht daarvan vóór den 25 Mei a s opgaaf of betalir g te doen ten kantore van deu Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda mm ZAAK Ter overname aangeboden een Zaak in dameshoeden en aanverwante artikelen op een der beste standen van Gouda Brieven franco onder letter M aan de Boekhandelaren J VAN BENTCJM n ZOON te Gouda G SOOS Marld JALOÜSIEBAND GORDIJN en JALOÜ8IBK00RD wit of grauw MED BBL en SCHILDERIJKOORD in alle fraaie kleuren per el ot afgepaste stukjes Ope il are Verkooping op DINSDAG 10 MEI 1892 v m 9 uur aan de Fluweelen Singel R No 628 van de tot den faillieten boedel van B LEER in t VELD Bleeker to Gouda behoorende Machiaeriên INBOEDEL OPSTAL van een SCHUUR HOOI enz De goedereu zijn daags te voren te zien van des v m 9 12 en des n m van 2 5 uur Nadere inlichtingen geven de Deurwaarders B H VAX DE WEHVE te Gouda T Goedewaagen Zonen lu Effecten en Wissels C3 OUIDJÖU Kanloor achter de iVaag OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 30 MEI 1892 s voorm 11 nur in het Koffiehuis Hkt Schaakboed bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van Peec 1 3 DRIE FLINKE BÜRGERWOONHÜIZEN met Erven en Tuinen gunstig staande en gelagen naast elkander itan de Wacbtelstraat Wgk P nos 220 221 en 222 te Gouda kad Sectie E no 1496 groot 2 A 35 c A no 1497 groot 2 A 66 c A en no 1498 groot 2 A 94 c A Het pand Wgk P no 221 is verhuurd aan den Heer J W Molgn voor ƒ 250 en het huis no 222 aan den Heer F J Boer voor ƒ 225 per jaar PiüEO 4 Een WOONHUIS met ERF en Tuiit tje staande en gelegen als voren Wgk P no 216 kad Sectie E no 1490 groot 84 c A Verhuurd aan W M van Zee Exalto voor 1 40 per week PïEO 5 Een LIJNBAAN gelegen naast pers 4 kad Sectie E no 120 groot 2 A 40 c A In gebruik bg den Heer C LafeberFz Pkec 6 DRIE HUIZEN en ERVEN aan en bg elkander gelegen achter de Wachtelstraat en uitkomende aan het Moordrechtsché Verlaat Wijk F nos 205 tot en met 208 kad Sectie E nos 112 831 en 1493 te zamen groot 1 A 54 c A In drie gedeelten verhuurd resp voor 0 80 ƒ 1 25 en 0 65 per week Peeo 7 Een perceel OPEN GROND gelegen achter perceel 6 Kad Sectie E no 1492 groot 68 c A Pbec 8 TWEE HUIZEN met Erf en Grond aan de Korte Akkeren bg het Moordrechtsché Verlaat Wgk P nos 284 en 285 kad Sectie E nos 610 1064 en 1065 geheel en 879 en 1066 ged te zamen groot 2 A 33 c A Gedeeltelgk in gebruik bg den heer C Lafeber Fz orerigens verhuurd voor ƒ 1 20 en ƒ 0 50 per week Pebo 9 13 VIJF PEROEELEN BOUWTERREIN aan elkander gelegtn onmiddellijk ten Zuiden van perc 8 kad Sectie E no 878 geheel en 879 eu 1066 ged te zamen groot 51 A 9 c A Als bouwland verhuurd aan ü Verheul voor f 100 sjaars tot ultimo Dec 1892 Pbec 14 Een HUIS WAARIN TAPPERIJ MET VERGUNNING met Erf staandeengelegeu aan de Keizerstraat Wgk K no 195 te Gouda kad Sectie D nos Iti86 en 1687 te zamen groot 36 c A Verhuurd aan Groenendaal voor ƒ i 25 per week ♦ Peec 15 Een WOONHUIS en ERF naast perc 16 Wgk K no 19ü kad Sectie D no 287 groot 44 c A en 1308 ged ter grootte van ongeveer 7 c A Verhuurd aan Biezer voor ƒ 1 80 per week Aanvaarding en betaling 16 Juni 1892 I Te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en vm 2 4 nur en op den dag van verkooping Nadere informatiën verstrekken voornoemde notaris MONTIJN alsmede de HH notarissen W VAN TRAA te Rotterdam en ü C FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Breeder bg biljetten EEMT m INZET Bg veiling gehouden 5 dezer ten overstaan van M MOLENAAR te Waddinmeen in het Schaakboed te Gouda zgnde 12 perceelen in den Zuidplaspolder onder Waddinxteen in bod gekomen als volgt Perceel 1 op ƒ 1650 2 1650 3 ƒ 1450 verhoogd met 200 1650 4 op ƒ 1350 verhoogd met 300 1650 5 op 1350 ü ƒ 1250verhoogd met 400 1650 7 op ƒ 1650verhoogd met 100 1750 8 op ƒ 1000 verhoogd met 20Ö 1200 9 op ƒ 950 verhoogd met 200 1150 10 op ƒ 900 1100 verhoogd met 200 11 op ƒ 900 verboggd met 200 1100 12 op ƒ 1300 verhoogd met 200 1500 Zamen ƒ 17400 blijft bepaald op DONDERDAG 12 MEI e k ten II ure in t Schaakboed te Gouda Inmiddels worden op de perceelen verhoogingen tegen 10 o aangenomen ten Itfoitore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen ADVERTENTIEN iu alle Bintiet en BuitetUandneht Cou ranten worcren dsdetgk opgezonden door bet AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gotida