Goudsche Courant, maandag 9 mei 1892

Maandag 9 § iei 1892 HOOFDKIESDISTRICT GOUDA Voor de verkiezing der Provinciale Staten op DINSDAG 10 MEI 189Ü zijn door de verschillende Vrijzinnige Kiesvereenigingen tot dit district behoorende tot Candidaten gesteld de Heeren A K UFF Hz te Rietveld aftredend lid Mr D J BROUWER te Gouda en P VAN DER HOOG te Krimpen a d Lek De Alqemetne Secretarü M M SCHIM VAN DKH LOEFF Mr Het Stembureau is geopend van 9 tot 5 uur Sepah s GeneesiDiddeleD f 1 25 per flacon UlTISLUITflllD verkrijgbaar gesteld bij de FiriDa De LAAT en Van SOU Grooto Markt 139 OO TT JD Men wachtte zich Toor namaak In elke flacon moet de naam SEQUAH gegoten zfln ch a davenport Sequah N B Wy achten het noodzakelijk boreostaand schqjven te publiceeren ten einde het publiek er op te wjjzen dat de alleen door onze firma geleverde SEQUAH middelen rechtxtreelta van de Seqaah Maatschappy zjjn betrokken en derhalve alleen As echt en onvervalscht zgn te beschonwen Firma Dk LAAT en Van SON Eenig depot van de Seqoah Limited voor Gouda en Omstreken Gouda 5 Mei 92 r r f ENS DEKKER alhier die door verschillende Kiesvereeni gingen Cand daat werd gesteld machfgt ons U dringend te verzoeken bg de aanstaande Verkiezing voor de ProvmCÏale StateH op 10 Mei vooral geen stem op hem nit te bren gen daar de Centrale Kiesvereeniging tot Candidaten heeft gesteld de Heeren A Knijff Hz 2 Mr D N Brouwer en P van dèr Hoog en iedere stem dus die hiij ait peTsoonlgke sympathie voor hem hetzö t onbekendheid met het besluit der Centrale Vergadering op hem uitgebracht niets anders zal bewerken dan dat de kansen onzer vrijzinnige Candidaten verminderen en die der tegenpattfi hierdoor verm eercleren Het Bestuur der Vrgz Kiesvereeniging Vaderland en Oranje € A C TAN AELST President M J J NIELSEN U Secretarie Oudaoater 2 Mei 1892 STEE iliOLEIV Ie KWALITEIT GROVE OPEVBARE VEK00PIN6 te GOUDA G ten overstaan vjw den Notaris C PORTÜUN DROOGLBEVER alle Stations der voormalige Ned Rhijnsp M j voor ƒ 80 per waggon van 10 000 Kilo s vrg blijvend A KAPTIj Gouda Mei 1892 FLUWBELBN SINGEL 630 op WOENSDAG 11 MEI 1892 des morgens te elf uren in I t Hotel db Zalmc aan de Markt van 6 Hectaren 86 Aren 37 Centiaren goed W E I L A i D Firma J WELTER Orthopedische mWlM en RËGTHOÜDERS Uitzetten voor de LUIERMAND liggende in de Voorvvillens te Gouda in de nabgheid der stad Verhuurd aan de VEed BOTH tot 1 November 1897 voor f S2b per jaar Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGlEKVEK te Gouda Openbare Verkoopiag te Gouda op MAANDAG 16 MEI 1892 des moi ea te elf nren in het koffiehuis Harmonie au de Markt ten overstaan van den Notaris G C FüRTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden WIKELiDIS en ERF waarin met goed gevolg de Broodbakken wordt uitgeoefend staande en liggende aan ilea Korten Tiendeweg in de nabijheid der Markt te Gouda wijk D No 6 met den geheelea lyFÉ KTABIS der Bakkerö en van den Winkel Het Hnis van waterleiding en vela g makken voorzien bevit beneden de Winkel 2 Kamera de Bakkerg eene Open Plaats en 2 Schuren en btven 5 Kamers Keuken en Zolder Het Bovenhoii t welk ook een aftonderlgke opgang heelt ia tot 1 October 1892 verhuurd voor ƒ 175 per jaar Het Benedeuhttis is te aanvaarden 1 Juni a s De verkooper is genegen ƒ 4000 tegen den interest van 4 j o dea eerste hypothekair verband op ditperceel gevestigd te hriuden No 2 Een WLNKELHüIS met een atzonderigken opgang hebband BOVENHUISaan den Raam te Gouda wgk O No 442 en442a Verhuurd bg de week beneden voor ƒ 3 en boven voor 1 En No 3 Een enkele jaren geleden gebouwd PAKHUIS ERF en TUIN met afzonderlijk aan de Nieuwe Haven te Gouda wjjk N No 134 en 134a Te aanvaarden 1 Juni 8 8 Het Pakhuis is ingericht tot Magazgn droogplaats en berging voor tabak en werkplaats het Bovenhuis bevat 3 kament keuken en zolder en is van waterleiding en vele gemakken voorzien De perceelen zgn 12 13 en 14 Mei a s van 12 tot 4 nren en op den Verkoopdag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inhchtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Het ter verkoop aangekondigde Winkelhuis aan de Wljdstraat wordt niet ve kocht Kaas Exporl Een kaashandel en grog die veel zaken naar DuitscWan doet en aldaar eengroot aantal olientelle en respectable agenten er op na houdtyz l uit bijzon dere omstandigliedeBVoor eenen billijken prijs ferkochf orden Reflectanten gelieven hun adrea onder moko Kaas Export intezenden aan ADOLF STfilNEKte Hamburg Gouda nelpersdruk v n A Bmnkman 8s zoon BINNENLAND GOUDA 7 Mei 1892 Men Schrijft ons uit Soheveningen Nadat op 1 Moi j 1 de bouwondernemers der Rporltentoonstellini to Sohevcnini en de beuren van Liuflundt tevens are itcct der tontoonstelling en H S Il Baan de üliuiiwun baddeii opgeleverd heeft DondordaKmiildas j 1 du gofdkeurinu er van plaats gevonden door liet uitvoerend comité waarbij do moeste zijner leden togonwoordij waren Te voren was idoor het comité de ronde gedaan in alle gedeelten en looaliteiten van het gebouw en nadat die taak was verricht wendde do heer Travsglino gedelegeerd commissaris en lid van het uitvoerend comité zich tot de beide bouwondernemers bracht deze hulde Todr hetgeen door hen was verricht in t bijzonder deu keer van Lieflandt als ontwjrper en stelde hierna met volkomen gerustheid èn vertrouwen voor Htounende ook op de voorliohling van onpartijdige on ervaren deskundigen het gebouw goed te keuren Alle aanwezige leden van het comité stemden hiermede in en de waarnemende voorzitter da heer Van der Ouderraeulon aanvaardde vervolgens na andermaal den bouwondernemers te hebben gehuldigd en dank betuigd namens het comité de gebouweri Ook voor zün medeondornomor den heer de Baan aprak hierop ae architect der lentoouatelling de beer van Lieflandt een woord van dank dat dit belangrijk werk hem was opgedragen eu voor de onderscheiding liem ta beurt gevallen het plan te hebben mogen ontwerpen maar in t bijzonder voor de ondervonden medewerking en samenwerking waardoor hun zware taak zeor was verlicht Hij beval zich en zgn medeondernemer verder aan eu eindigde mot den wecsch dat t comité voor zyn bemoeiingen mocht beloond worden door het welslagen der tentoonstellin g Ji ij welken ensoh de heer de Baan zich van gansoher Hm voegde Door de velo en kwistige inzendingen van versohiltende bloemkweekerijen laat het zich aanzien dat de recreatie tuin van de sportti ntoonstelling met muzieklempi l in t midden zijn achthoekige esplanade tnet bazars en verpozir g localen electri oho verlichting en elegante bouworde een allorverrassendsten en aanlokkelijken aanblik zal opleveren oen hoogst aangenaroen indruk zal maken eu het middelpunt van gezo ligheid belooft te worden Aan hetgeen een medewerker van het Rotterd Nieumhlai die thans te Sand het tegenwoordige verbip van H H M M vertoeft mededeelt i het volgende ontleend Sand is gern dorp maar een 823 meter hovende cpparvlakte der Noordzee gelegen alleenstaand hotel u pension dat het eigetidom is van F A Manier In het heerlijke hoogwoud is hel gelegen met groote veranda s groote eetzaal biljart eo eetzaal De afstand van leaden wordt opttgeven als drie uur en die van BühlJ twee en een half uur Het hotel IS per telefoon aan het tclegraafstation in Bühl vernonden De cdht van Bühl naar Sand geschiedt in lichte lytuiganj met twee paarden bespannen daar do weg lanmerkelijk steil berg op gaat Het weder was ii iuhl toen de jnodewcrker aldaar aankwam zeer on angonaaim het regende en woei voortdurend iloch llengs loen men Sand nadord gingen de Maartsche luien over in een volslagen winter Het sneeuwde èduoht en het hotel en le om treken lagen in een I neeuwlaag van eenige voeten dik daar het eeu geeele week goineeuwd had en de thermometer hemen het vriespunt bleef Er was menig telegram ewisield over da vtaag of Haro Majesteiten de nis iet een paar dagen uit ïou on stellen Hare Ma j steit do Koningii regentes was er echter sterk oor dat men zou virtrekken en toen de hofmaarschalk Maandag kwara om te zien of do in tructien waren opgevolgd verkreeg hij de verluiging dat alles goed warm gestookt kon worden o reis werd dus niet te Prankfort a M onderbrol en maar doorgezet Fij het uitBtjjgen van den trein werden Hare M j 8teiteit n nsmeni den groothertog van Baden Ie Buhl begroet terwijl de gemeonte autoritoiteu zich op het afgezette perron bevonden De bewoners der kur orten Plaltig Hansfck en Herrenwies juichten de Koninginnen langs den weg toe Hare Majesteiten zijn aanmerkelijk veel later aangenomen dan vor acht werd door den toestand der weo en toen zij de plaats voor het hotel opreden scheen vriendelijk de zon De sneeuw is weder zoo goed ala weggodooid van de dennen j ile grond is echter vuil In een paar dagen kan Ues weder droog zyn Het weder is goed De Parijsohe politie vond dezer dagen s nachts op de boulevard Montmartre een jong werkman bloedend op de straat liggen met oen raesstoek in de buik Hij had zoo veAlaarde hij gevochten met een kameraad en die h td hem een teek toegebracht Maar hij weigerde naam en woonplaats vau dien kameraad op te gaven Het is een zaak tusschen ons beiden zeide hij Als ik hetsteld ben zal ik zelf hel hem wel betaald zetton Maar il geef hem niet aan Je ue ojque pas Volgens da Kampioen heeft de winter plaats gemaakt voor de koesterende lente 1 Buitenlandscb Overzicht In een brief van don Palis aan de Fransche biischoppun houdt deze vast aan den leer in de Uatsteencycliek ontwikkeld De katholieken moeten sichvereenigen met het doel den godsdienst te behouden Tot dat doel moet men eerlqk toetreden tot het burgerlijk gezag in den vorm wsMin het thans bestaat Mun moet dn republiek aanvaarden maar niet deifetlceving wlït iit iA att i is met Oods wettenen die van den godsdierist Van wege de Pransêho regearing il de uitslag bekend gemaakt van de Verkiezingen voor de gemeenteraden in 56 departementen Daaruit bl kt dat in 1709 hoofdplaatsen van departementen arrondissementen en kantons aldaar de meerderheid van den Raad uit republikeinen is samengesteld in 267 gemeenten uit antirepublikeinen In 20 is z j twijfelnchtig en in 287 moeten er horstemmingen plaats hebben De republikeinen hebben in 100 dior hoofdplaatsen de ineerderhoid op de unti republikeinen veruvord de anti republikeinen in 16 gemeenten op de republikeinen Men merko hierbij op dat do meerderheid der socialistische gemeenteraden zy mogen dan niet voel in getal zijn ook onder de republikeinache gerekend worden Zgn zij dus al voor den tegenwoerdigen staatsvorm vrienden van de tegenwoordige orde van zaken zijn zij niet Het Italiaansche Ministerie Rudini is nog spoediger gevallen dan men dacht lang leven schroef men t niet me r toe maar ook niet zulk oen snellen dood Eergisteren nog had de Popoio Romano een arti cel waarin gezegd werd dat Rudini ditmaal nog wel een motie van vertrouwen zou krijgen maar slechts om dienst te doen als laatste Oliesel Mun wisl toen blijkbaar zelf nog met hoe t zou afloop en geloofde dat het veol zou afhangen van de samenstelling en den indruk van de rede van Giolotte En dat was ook zoo Gioletle nam Ijet fiuancioele program van Luziati ondor handen zoodat er ni t veol van overbleef Eon molio van vertrouwen in hut Mi iislorio werd daarna verworpen intt 193 tegen 115 stemmen mot 8 onthoudingen Niet onaardige cijfers voor hel parlementaire ol zooals mon ziet want wanneer mi n de onthouders optelt bij de minderheid dan verkrijgt men twee gelijke helften en en hot gulden midden beteekent in het parlementaire leven den volmaakten dood ant men kan daarmee evenmin de boraadslagingen voortzottan Is een nieuw Kabinet maken Na den uitslag van de stemming verklaarde de premier dat hij begreep wat die cyfers beieekende en hjj dds vertrok lu het telegram over deze zitting wordt bijgevoegd dal men een Ministerie Oioletti Saracoo verwacht Dat kan wel zijn wg hebben geen gegevens om over het al of niei waarschijnlijke daarvan te oordeelen Do moeilijkhei 1 om voor da Italiaanaohe Kamer een Kabinet te maken it groot en klein Groot omdat er geen tweo overtuigende partijen bestaan zooals het eigenlijk in elk latsoeiilijk Parlement bahoort Men vindt links eu rtohls een zeker aantal partijtjes die zieh bij elkander verwijderen al naarmate persoonlijke syrapathieo of antipathien of voordeden dat meebrengen Ook dit zinkende Kabinet Rudini heeft allerlei kleuren en de eenige kracht welke het schiep was indertijd do afkeer van Crispi Da val van het Kabinet Di Rudini wordt door de Borlijnsche dagblad n en io de slaatkundige kringen zonder eenige bijzondere belangstelling besproken De te Parijs gekoesterde verwachting dat Italië daardoor zal vervreemden van het driovovdig verbond wordt hier algemeen als ijdel beschouwd te meer omdat Crispi tot den val van Eudini hoeft medegewerkt De dagbladen beloogen dat de militaire toerustingen in Italië niet geschieden om der wille van het drievoudig verbond maar om der willt van Italië zelve het zou die ook moeten doen wannee het met Frankrijk verbonden was Het parlen entslid John Morley heeft deu 4den Mei in de National Liberale Club eene rode gehouden waarin hij verklaarde dat de liberalen nimmer zoo strijdvaardig geweest waren als heden en dat zij een dergelijke overwinning verwachten als die zij in 1880 behaald hadden Der Tory regeering kon volgens den heer Mo ley niets dan een negatieve politiek aanbieden De home rule was een eerste plaats in het programma der liberalen verzekerd Het gezonde radicalisme werd door den heer Morley verdedigd en hij hoopte met de hulp daarvan de liberalen te doen zegevieren Het is opmerkelijk dal de hoofdaanvoerden der liberale partij de conservatieve zich op den achtergrond houden Gladstouo zal nóg moeten zeg I gen welke plaats bij aan it m n 2 op het programma der liberale partg toekent Volgens Morley was het onmogelijk de lersohe home mie politiek op te geven en zou een uitstellen van die quaestio nog grooter tweespall in de liberale pertij veroorzaken dan er in 1886 had bestaan De vrede met de Icrsoho bondgenooten mag de liberale partij niet verbreken Burgeriyke Stand GEBOREN 5 April Cornelia ouders J den Hertog 011 W Laurier 6 Maria ouders J Kranendonk en M Broekhuizen Jnn Tennis ouders J van Es en A Hol Hendrika ouders J G Sohoonderwoerd en 6 Polef OVERLEDEN 6 Mei A de Bruiju 2j W van Asten S j 6 C van Hof wegen wed C den Haag 65 j 11 m ONDERTROUWD 6 Mei A ü ttenbogaard 29 j en A A Mol 23 j P Danens 2 j en J van den He ivel 28 j A Burner te Gouderak 24 j en H den Blijker 24 j C van dor VVoijden 37 j en D van Leeuwen 44 j J A Delhaas 36 j en M van den Berg 26 j Advertentiën Eene fatsoenlijke DIENSTBODE biedt zichterstond aan voor ISOODHVLP of VAST liefst als KBVKEKMEIU Adres onder No 2192 aan bet Bureau deier Courant het ovenroffen LAtiKUBIFJl en het gunstig bekende STOTTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg GowUi u