Goudsche Courant, dinsdag 10 mei 1892

Uorv Kerk olhier aanbesteed het amoveercn en weder opbouwen van 11 woningen op het Zwanenburgsoh UoQe Ingeschreven werd door W de Jong Wz voor 5632 C Luyendyk voor 4830 A Zwanenburg voor 4409 J de Jong Wz voor ƒ 4369 J Vergeer ƒ 4300 Wed H üioenendaal voor ƒ 4260 1 Hoogendoorc oor ƒ 4062 E Sliedrecht voor ƒ 4050 B Hoogerwaard voor 4000 C W den Hoed voor 3970 en D Amesz voor ƒ 3765 Togen het vallun van den avond zat gisteren een jonkman naar gissing 18 a i9jaar oud op de bank onder den kanstanjeboom in het plantsoen tegenover den Fluweelen Singel oogensohijnlijk wat uit te dutten van z n roesjo toen hij half soezende voorover in het ater der Singelgraoht schout en niet moer te zien was Op het hulpgeroep van eenige vrouwen snelden eenige nieuwsgierigen toe waaronder de paardenslachter van Vliet van het Lombards watertje die niet aarzelde om zich gekleed te water te begeven en het geluk smaakte den drenkeling te redden en na toepassing der voorschriften hem aan de zorg van 2 militairen over te even om hem naar zijne wouinu in het Aaltjebaksteegje te brengen Een paar jaar geleden kocht een poffertjesbakker te Dordrecht zoo vertelt men op een verkooping in het verkoophiiis van don heer A Mak aan de Vitchstraat een mandje met verschillende zaken die weinig of geen raarde hadden Daaronder bevond zich ook een steen die om zgn fraaiheid de aandacht van den hieuwen eigenaar dermate trok dat fay besloot hem te bewaren en hom hier of daar op deu schoorsteen te pronk te zetten Toen hij dezer dagen mot zqn poffertjeskraam eenigen tijd te Amsterdam stond ontving hij een bezoek vau een israêlietischen koopman Deze beschouwde den steen met eenige opmerkzaamheid doch op de Traag van den eigenaar kende hg hem weinig waarde toe Hij bood dan ook een zeer geringe som Het was echter deu eigenaar niet ontgaan dat de belangstelling van den koopman meer dan een gewone was en hij besloot zich eens op de hoogte te stellen Daartoe wendde hij zich tot een der mannen van het vak te Amsterdam die wie schetst s mans verbazing bereid was den topaas want dat was de steen werkelgk te Parijs te verkoopen De vakman kende den topaas een mogelijke waarde van 100 000 toe en wA bereid onmiddellijk 26 000 ervoor Ie betalen Het proces der engelmaaksters Ie Wilna heeft afschuwelgke bijzonderheden aan het licht gebracht Een achttal vrouwen zijn aangeklaagd twee der schuldigen hebben zich door den doo l aan de justitie onttrokken De aandacht der politie van Wilna werd in de laitste jaren gevestigd op het groots aantal lijkjes v n zuigelingen die met duidelijke sporon van geweldpleging in verschillende wgken der stad en in de omgeving werden gevonden Op ééae plaats werden 28 lijkjes gevonden Een der vrouwen bekende dat zg bevallen was van een kind en toen er mede was gegaan naar een zekere vrouw Nosskin Verschei4ene vroedvrouwen en anderen gaven deze familiekring verscheen wanneer ze aan tafel moesten gaan N Alle spgzen liet ze schier onaangeroerd haar voor bijgaan en haar bleek gelaat en roodbekreteo OQgen toonden duidetgk aan hoe moeielijjc haar den be C vingstijd viel Niemand sprak een woonl tot dan Cateab en zij deed het nog ter sluips want mama had gezegd dat het haar aangenaam zou zgn indien men Clare geheel aan haar zelve overliet t Was Dinsdagavond de avond van den dag waarop Clare haar besluit moest verklaren De knecht was bij haar geweest om haar te zeggen dat de thee gereed was Het meisje v i nog op hare kamer en staarde door de ramen naar buiten waar het natte w interweer woedde SMetterend joeg de wind de dikke regendroppels togen de ruiten het gaslicht flikkerde in de lantaarns en wierp op de schaarsche voorbijgangers de grilligste figuren Maar hoe wat gebeurt hier Clare trekt haar regenmantel aan ze Mt een hoed op eu trekt de kap van den mantel er over haastig voorziet ze zich van overschoenen en daarna gaat ze sluipend naar beneden En zonder mama t vragen nog zoo laat de deuruit te gaan I jvJacob zegt za verschrikt daar de knecht haar in den gang tegenkomt zeg aan de oudste jufvrouw I dat ik op mijn kamer blijf dat ik niet kom thee lirinken 1 Neemt u me niet kwalijk jufvrouy maar als uw vrouw die Tolkomen blind is zuigelingen ter verpleging met de bedoeling dat zij deze meestal onechte kinderen uit den weg zou ruimen De vrouw kreeg gewoonlgk voor den moord 4 of 5 roebels terwgl de tusschenpersoneu soms tot 40 roebels voor hunne diensten ontvingen Daar vrouw Nosskin blind was werd zg geleid door eenige andere vrouwen als zg de kinderlgken naar buiten bracht deze vrouwen hielden dan ook de wacht De zaak van deze engelmaakster bloeide in den loop van het jaar werden meer dan 50 kinderen door haar gedood Zij vermoordde de kindere op de volgende wijze eerst gaf zji deu kinderen een aftreksel van papaicrzaad te drinken Dan legde z j een tweetal geheel naakt op bet bed en bedekte het gelaat der kinderen met een kussen waarop zij en gewicht legde Gewoonlgk waren de kinderen in eenige oogenblikken dood De woning van de moordenaarster was buitengewoon vuil men vond er een geheelen stapel hemden luiers enz alles wat tot de kloeding der zuigelingen behoort Een zekere vrouw Laudou schgnt de voornaamste ileveiancierster van vrouw Nosskin te zgn geweest Vrouw Laudon begaf zich naar de spoorwegstations en lette er op of onder de reizigers ook werden gevonden die van haar diensten gebruik zouden willen maken Waren de kinderen uit den weg geruimd dan trachtte men de moeders op allerlei wijze geld af te persen Vele kregen plaatsing als dienstbode of min zij moesten dan echter haar geheele loon afstaan Bg het proces werden 375 getuigen gehoord De beschuldigden werden veroordeeld tot tuchthuisstraf van 6 tot 20 jaren De toepassing der electriciteit op het spoorwegverkeer bigft het onderwerp van stuilie v u den dag De heer Bork een der chefs vau verkeer bg den Pruisischen spoorwegdienst heeft eenigen tgd geleden een warm pleidooi gehouden ten gunste van de electriciteit als beweegkracht Volgens hem zal men do snelheid niet allern gemakkelijk van 90 op 120 kilometer in het uur kunnen brengen maar zal men die snelheid zelfs in oen heuveluchtig terrein kunnen onderhouden Hg heeft voorgesteld thans op een Igntje van 10 K M eens een proef te nemen De kosten daarvan zullen 60 000 mark beloopen Intusachen zou men reeds dadelgk kunnen overgaan om den electrischen stroom te gebruiken voor beweegkracht op de rangeeiterreinen en voor de draiischijvan Wat het rai eeren op het oogenblik kost klinkt ongelooflgk De ingenieur Brettmann heeft uitgerekend dat alleen op tet Pruisische spoorwegnet de rangeerlocomolieven k het jaar 1890 tien en een half millioeu uren aan bet werk zgn geweest te zamec 62 millioeu kilometer hebben tgelegd en S mill gulden aan steenkool hebben verbruikt Bij deze kosten moet men nog voegen de loonen van hut personeel slijtage dgt machines wagens en rails dia bg het herhaald l otsen aanzetten en stoppen op bet rangeerterrein bijzonder groot is Alleen op de lijn Cawel Leipzig neemt het rangeeren der goederentreinen dagelijks 1$0 uren in beslag De electriciteit zou den duur eu de kosten van het rangeeren ongetwijfeld sterk veriitinduren Bovendien zouden de seinen ook door middel van electriciteit bewogen en hut terrein zoodanig eleotrisch verlicht kunuyo worden dat het aantal der ongelukken sterk zou verminderen Ferdinand Jean directeur raa bet laboratorium der Pargsohe handelsbeurs en reeds bekend als uitvin der dor oleo refraclomelrisohe metbode hield deter dagen eene lezing over boteronderzoek met dei pojarisQoop microscope polarisant Het beïinsel dezer methode werd reeds aangegeven door Mgliiu en Skolwert te Leipzig in 1680 en berust hierop dat ongesmolten zuivere boter zich ouder het miorotcoop vertoont in den vorm van kogelronde bolletjes en allo vetstoffen die gesmolten werden en daarna stolden zich voordoen als kristallen die in het gepolariseerde licht glinsteren terwijl de boterbolleljes er donker of mat uitzien Wg kunnen deze versohgnselen hier niet nauwkeurig besohrgven zooala de heer Jean op eene aanschouwelijke wijze deed maar wijzen slechts op zijne conclusie dat men op deze en op eene uiterst eenvoudige manier er over beslissen kan of boter absoluut zuiver is of niet dat men dus verschillende monsters bgna onmiddelIgk als zuiver of verdacht kan sorteeren Chemische manipulaiiën zijn daartoe niet noodig De verdachte gemengde of verknoeide partijtjes kannen dnii desnoods nog eciis onderzocht worden met den oleorofractometer Wanneer boter niet onmiddellgk gebleken is zuiver en onvervalacht te zijn kan dit tweede onderzoek noodig wezen vooreerst om do boter die met reeds gesmolten boter vermengd ii zich onder het microscoop ook als gemoni de lioter vertoont omdsl zulks medu het geval is met ranzig geworden boter omdat planteuvetstoffen bij stremming niet krietalliseeren en daardoor moeilijk te onderscheiden zgn en eindelgk omdat sommige onvervalschte maar gemecne botersoorten de juatité trèi infiriture comme let beurren d AuDergnê onder het micoscoop ok soms als verdacht voorkomen Dierlgk vet daarentegeo of margarine is gemakkelgk to herkennen Wanneer men verdachte boter aan dit tweeledig onderzoek onderwerpt dan is zeide de heer Jeao de wetenschap beter in staat om knoeierg in boter te constateeren dan in eenig ander voedingsmiddel Bg sommige ingezetenen van s Graveuhage is dezer dagen aangeboden eene Igst waarop voor eene weduwe met kindereu wier man in den dienst van den heer P I W Moutoo architect aldaar zou zgn overleden ann i gevolgen eener beroerte hulp wordt gevraagd Deze lijst was ondeiteekend door den heer Mouton Hel geheele verhaal bleek te zijn gelogen en de dawin voorkomende handteokening van dun heer Mouton was valsch BÜ deze Igst bevonden zich nog verschillende valsohe attesten o a een van den heer W J Bolderman secretaria van het burgerlijk armbestuur en een van doctor Van Tienhoven Op de lijst kwamen voor ondorscheidene handteekeningen van ingezetenen die zoogenaamd oor het een of ander beilrag hadden ingeteekend Verreweg het grootste gedeelte der handteekeningen waretri alsch De Igst werd aangeboden door een jongen Deze had die ontvangen van een nkn die hem op straat had aangesproken hem tegen eene kleine belooaing mot de lijst had uitgezonden en die hem op een afgesproken pnnt de Igst moest komen terugbezorgen met de verstrekte gift De man die deze bedriegelijke handelingcu laat verrichten is een ontslagen gevangene oen specialist op het gebied van bedellgsten die een groot deel van zijn leven in de gevangenissen doorbrengt r Onderzoek van boter en botermengels De heer want de de Backs woonden ver vsn haar af Na haar deftig lang te hebben laten wachten openda eindelgk de oude Reinier haar de deur en Mt zgne groote verbazing stapte de vreemde dame hg herkende haar niet zooals z gedoken was in haar regenmantel hetn zonder een woord te spreken voorbij Excuzeer dame zou ik mogen weten wie u verlangt te spreken mo vrouw of mijnheer Ik za maar doorgaan naar achteren Keint antwoordde zij zonder zich te verbaz en dat de bejaarde man haar niet herkende tante zal toch stellig in de huiskamer zijn Of is er bezoek 0 1 is u het jufvrouw Clare van Brennheten Neemt u me niet kwalijk dat ik u niet dadelijk betkende Excuzeer er is geen bezoek en mevrouw is in do huiskamer mijnheer is nog op t kantoor Laat ik u van uw overkleeren mogen ontlasten jufvrouw Ze wierp hem haar regenrauWl en hoed meer toe dan dat ze hem ze overlangde haastig wipte zij de overschoenen van den kleinen voet en dan zonder te kloppen wierp ze de achtersta deur in den gang open en riep Tante hier ben ik hier is uw kind uw Clare I en ze knielde voor haar en legde haar boofd in den schoot iKjrer tante Verbaasd keek pievrtfUw dn Bnck op ze zat zoo wnt te dutten voor de theetafel wijl ze nog zat tescheralfcij en haar man met de thee volgens gewoonte wachtte tFtrJi nmlfd matna of jufvrouw Brlle dan zelf eens op uw kamer gaan en ze vinden u daar niet dan sta ik als eens leugenaar O wees gerust dat ze daar komen heeft geen nood en mocht dat het geval zijn dan neem ik alle schuld op me ik zal wel zorgen dat jij er in t minst niet meê gemoeid wordt Jufvrouw Clare I sprak de man op dien vermanend beleefden toon ouden dienstboden van aanzienlijke huizen zoo eigen zoudt u niet liever een anderen keer gaan Het is zulk vreeselijk weer bu ten tis reeds zoo donker t Kan wel zijn Jacob maar al was t nog eens zoo vreeselijk weer ik ging er toch door want ik moet in de frissche lucht Zoo als u dan verkiest sprak de oude getrouwe die als alle dienstboden veel van haar hield maar och blijft u als t u belieft niet te laat uit O neen wees iloaromtrent gerust op zijn langst blijf ik oen uur weg en ik kom de achterdeur wuer in Zul je daarom deuken f Dag Jacob en weg was het vlogae meisje do straat op Ze liep snel en schichtig de straten en grachten langs zoo veel mogelijk waar verlichte winkels waren wijl ze in t geheel niet gewoon wns in t donker en dan alleeii op straat te ïijn Bij t huis ian om do Back gekomen Dthje ze aan hier moest ze zijn hier moest ie haar hart eens uitstorten I Met een koortsigcn blos op du wangen trok ze aan do schel he water droop van hare klaeren Hg woont niet te s Hage doch bezoekt af en toe die gemeente om zgne pruktgken uit te oefenen De commissans van politie der 2e afdeeling aldaar wsartchuwt teiten dozen sluwcn oplichter eu geeft nogmaals in overweging eerst nn deugdelijk onderzoek liefst bg de politie voor dergelijke doeleinden giften te geven De Warachamky Dujeumik geeft de volgende be ichrgviug an eeii klok waaraan de uurwerkmaker öoldfadou tu Warschau zes jaron heeft Rcarbeid en die voor de wercljIteotQonstelling te Chicago is bealomd De klok stelt een spoorwegstation voor met salen voor reizigers telegraafbureau kas een zeer jardig helverlicht perron en een bloementuin waarin een fontein haar heldere stralen omhoog spuit Langs het gebouw loopen de rails en bevinden zich de wachihuisjcB signaallantaarna schijven waterreservoirs eii alles wat lot een station behoort In den koepel van den iniildelstun toren is eun klok aangebracht die den plaatselijken tgd aanwgst in de beide zijkoepels bevinden zich klokken die den tijd van New York en van Peking aanwijzen in de beide uiterste torentjes zgn een kalender en een barometer angobrncht Elk kwartier begint de beweging op bet station eerst gaat de telegratist aan zijn werk bij seint dat de lijn vrij is Dan gnnn de deuren open en op het perron ziet men den slationchef en zijn adjunct komen aan het loket van de kas verschijnt de kassier do wachters komen uit dewachthuisjes eu openen den slagboom de passagiers maken file voor do kas om kaartje te koopen kruiers brengen de kolffrs aan de klok wordt geluid een spoortrein komt uit de tunnel te voorschijn en nadat de locomotief een doordringend gefluit beeft doen hooren houdt de trein stil Een arbeider gaat langs de wagens om met een hamer de wielen te inspecteeren een ander pompt water in den mnchineketel Nadat driemaal de klok is geluid sioomt de trein wuer af naar den tunnel aan den andereu kant De stationchef verlaat het perron de deuren gaan weer dicht de baanwachters gaan weer in hun buisjes en alles is Weer rustig tot na verloop van een kwartier het rumoer weer begint Een vrbolijk verhaaltje boe men een voorjaarshoed koopt stond dezer dagen in een Duitsch blad De inzenjtter veroiiuchuldigi zich dat zij er over schrijft Maar werkelijk een hoed koopen is niet een huishoudelijke inkoop het is ei n zaak van gewicht van ziel Het kostbare kleine gebouwtje de geestige constructie vnn kant bloemen veeren git geeft onzen liitwendigon mensch eerst de rechte bekroning wie ooit heeft opgemerkt hoo een eenigzins meer of minder gebogen rniid een elegisch gebogen of energiek opstaande pluim de geheele persoonlijkheid verandert hoe een onsympathieke kone daarin ons een geheel saisoen hot humeur bederven kan die hegrgpt dal het koopen van een hoed in ieder opzicht een hoofdzaak kan heeten Treed met mij het beroemde modemagazijn binnen Op de trap komt ge twee da i es tegen van welke de eene het triomfeerond gevoel eener goetf elukte de andere do onrust eener t fijfelachtige keus op hare trekken weerspiegelt Juist verlaat eene dame het lokaal vergezeld door haar man want de hoed van eene brave vrouw vervult alleen zgne bestemming wanneer hij ook haren man behaagt U verlangt Er ligt ifisige koelheid in de stem dor directrice want zg is nog niet geheel sekuur of eene werkelijke koopster ot een van de overal geschuwde modelspionnen voor haar staat die in alle winkels gaan kgken om ten laatste niets te koopen of zolf het model na te maken len toevallige blik op den hoed dien wg intusschen afgezet hebben waarvan de vering het oniwijliBlbaar echte merk Madame Caroline Redoux 23 Euo de la Paix Paris AiÉÊii stemt haar warmer en verzekert oiia zelfs hare Wigeveinsde hoogachting Na een wenk aan de ondergeschikten opent zich nu een schat van modisten wondorworken voor onze verbaasde ooeen Nog zgn wij echter een nadere aanraking met deze teedore bouwsels niet waard Een snelle blik op ons kapsel een bgna bevelend CJ permitteert en reeds schikt zich onder de vingers dor herige dame ons haar tot het voorgfesohreven uhalfboog Deze daad is de raoreele lasso waarmee wij gevangen en tot koopen genoodzaakt worilen Een verrukkelgk kapotje van theerose krij eu zwarte veeren wordt ons op het hoofd gedrukt een snelle beweging om het recht te zetten een even terugtreden een kritisch beschouwen van het kunstwerk door do directrice en een onbewust allenliefst klinkt van hare lippen Wg zijn nog niot geheel van hare meening maor zij kent de middelen om ons te ovectuigen Praulein bitte Uit den schemerigen achtorgrond van den winkel zweeft een gracieus wezen aan in een eenvoudig zwart kleed op zijn voordeeligst gekapt en over de regolmotige trekken een bloemachtig rose en blanke nuanoeering half aataiir half artistiek bijwerk van Hortense de Goupy Het is de Probirmamsell ledere hoed schijnt speciaal voor haar gemaakt met ieiler beeft zg een ander schilderachtig kopje Met de uitdrukking van eene geblaseurde grande dame toont zij onder het rose kapseltje een kwijnend glimlachje onder den groeten zwarten hoed met veeren ziet zij er verlokkend uit coquet eu levenslustig onder de toque met linten en kinderlijk vroolijk dSder het lichte ronde voorjaarshoedje met den rand van bloemjes De directrice is enthousiast wg ook wij koopen Eerst komt ons de prgs wat krip en veeren ongeloofulijk voor maar een verwgtend Guadige Frau ik vraag u dit materiaal die veeren dat echt Fransche git doet ons met eenige schaamte itizien hou erg wij ons vergist hebbeu Met vreugde passen wij ols wij na nog eeuige emplettes thuis komend de doos vinden het hoedje nog eens voor onzen spiegel Ligt hut aan onzen spiegel het effect is niet wat wij verwachtten Wij passen nu eens zoo dan wuer zoo wal lager op het voorhoofd wat hooger op hel kapsel wij beproeven de rechtzettondo handbeweging der directrice helaas hel helpt niet Wij beproeven bet gebloseerde het verleidende het vroolijke het naievo glimlachje der Probirinamsell hut helpt niet Eindelgk wordt het ons duidelijk dat wij al knopende eigenlijk niet een hoed voor ons gezicht maar voor h et elegante gekapte geblanketto persoontje in deu winkel uitgezocht hebben Botteolandsch Overzicht Thans nu de dyiamietmannen voor een gedeelte in hechtenis zijn genomen begiet men door geheel Frankrijk ten gevoel van rust en veiligheid te krijgen Het gouvernement geeft in dit geval hetieeicen tot ontspanning Alle ministers hebben zich gehaast Parijs te verlaten en zijn naar de provinciën Do minister president Loubot is zijne vrouw gaan opzoeken die op hot land vertoeft De minister van oorlog is naar Aixlea Boins waar hij uitrust vau de vermoeienissen die hem de jongste zorgen Voor do veiligheid van Parijs veroorzaakt hebbon De minister van openbaar onde w ja is naar Algerië vertrokken waar hij zolf de quaestie van onderwijs voor inboorlingen van nabij wil bekijken De andere leden van hot kabinet hebben insgel ks Piirijs verlaten Deze uitucht van ministers heeft wnarsohijnlijk beteokenis Is men werkelgk tA gerust of doel men het voorkomen alsof men dit 1 De Paus heeft het nomlig ieaoh aan de kardi naalaartsbisschoppen in Frankrijk een soort van vermaningsbrief te schrijven wegens do houding van een aantal prelaten ten opzichte der republiek Herinnerende aan zijne jongste euijfoliek verklaart hg dat hg het recht heeft zich te mengen in de Staalkundige aangelegenheden zoowel als in de godsdienstige daar baide aan elkaar verwant zijn Daarna volgt ueue aanmaning tot de l atholiekeu om zich te vereenigen met den Repiiblikmnscheu staatsvorm Wat de faedoelde encycliek a ingaat hieromtrent schrijft de paus Zij heeft reeds veel goeds teweeggebracht en zg zal nog meer goeds t weogbrengun ondanks de aanvallen waaraan zij van den kant van hartstochtelijke mannen beeft hlootgestaan aanvallen tegen wolke ook moedige personen zijn opgekomen Die aanvallen hebben wg allerwege voorzien waar de staatkundige partgen du gemoederen in beweging brengen gelijk tegenwoordig het geval is iu Frankrijk Het is kwalgk aan te uemuu dat allen dadelgk aan de waarheid de Volle guruchtigheid laten wedervaren waarop zij aanspraak heeft Wij zullen niet ophouden onze stem tu verfautTuu telkens als wg het noodig Vinden in de hoop t de waarheid ten slotte ingang zal vinden in de harten van hen die haar weerstaan misschien met een restje goede trouw Opdat niemand zich vergisse omtrent onze leering dieut dat een onzer middelen tor vereeniging dorkatholieken daarin bestaat dat wg het burgerlgk bestuur in den vorm waarin het fuitolgk bestaat zonder eenige nevenbedoeliug mot die volmaakte loyaliteitwelke aan du christenen past aannemen Zoo werd in Frankrgk het eerste keizerrgk aaugunomau na eeneverschrikkelijke n bloedige regeoringlooshWid Zoo werden de andore staatsvormen hetzij mcinarcliaal hetzij Republikoinseh die e elkaar opgevolgd hebbeu aangenomen Het is om die redenen on in dien zin dat wij aan de Fransohe ka iolieken gezegd hebben Neemt de republiek aan d wil zeggeu eerbiedigt haar weest haar als de vertegenwoordigster van het van God gekomen gevag onderworpen En indien er al mannen zijn behooreude tot partgen en bovendien goed katholiek lie zich vergist hebbeh ten aonziou van don zin onzer woorden waren zg toch zoo du eIgk dat zij goun aanWiding kunden geven tot eene verkeerde opvatting Door de Londênsche Rechtbank word de aaak behandeld ran den kleedermaker Mowbray en den journalist Niobolls den uitgever en den redacteur van het anarchistisch blad Common Weal wegens het plaatsen van een opstel daa in aansporende tot moord vau den Minister van Binneulandsche Zaken den rechter Uawkinn en den politie inspecteur Melville wegens de door dezen gespeelde rol in de anarchisten zaak van Walsall Bovendien was Nicholls beschuldigd soortgelijke opruiende taal gebezigd te hebben in een redevoering in Hydepafk De advocaat generaal las zinsneden voor uit de Common Weal waarin alle werkbazen moordenaars de Minister van Binneolandscbe Zaken een monster Jezuïet de rechter Hawkins een op lijken azende hyena genoemd worden Blijkens het politie rapport heette Nicholls in zijn toepraak in Hydepark den rechter Hawkins oen slachter en een beul en ried hij zgn kameraden Hawkins terug te slaan en den politievurklikker Molvill o om te breniien Nicholls ontkenile deze taal gebezigd ta hebben maar de jury sprak over hom het schuldig uit terwijl Mowbray werd vrggesprokun De voorzitter vau het Hof veroordeelde daarop Nicholls tot 18 maanden dwangarbeid In zijn toespraak tot de jury herhaalde Nicholls zijn beweren dat de anarchisten zaak van Walsall een politie kom plot was en het artikel in Common Weal eenvoudig verontwaardiging over zulk eun gemeenheid uitsprak Heftig voer hij uit tegen de tagenwoordige inrichting der maatschappij en hij eindigde met de woorden welke door do iu de zaal aanwezige anarchisten luid werden toegejuicht Mijn gevoelen zijn mgu eigendom guen vrees voor straf noch de straf zelf kunnen mij die doen intrekken Men ziet de man is zoo woordenrijk dat hij gemakkelijk een krant kon volschrijven I NQEZONDEN Gouda 8 Mei Mijnheer de Bedacteur Veroorloof mij een enkele opmorking naar aanleiding van een man dion ment hier vaak door de stratefl ziel rondzwerven gevolgd door een bende schreeuwende straatkindéren die hom om een of andore onpopulaire eigenschap sart op die eigenaardige wijze waaiin de iige sans pitié zoo st k is De ouders moedigen deze blldadighoid aan door goedkeurund toakijkeu en glimlachen en zelfs eeu paar zoogenaamd busohuafde liedeA heb ik met een grgns van het innigst genoegen dit ergerlijk looneel zien aanschouwen Inderdaad een fraaie manier om het volk humaniteit te loeren Volksvernnkelijkhedun als dit heeft men in onze stad meer te zien gekregen maar dan althans in betrekking tot personen die door hun zucht tot redooeeren den spotlust prikkelden Ook dan is het natuurlijk af te keuren maar bier waar het te doen schijnt te zijn om zich met iemands macbteloote woede te vermaken kan slechts sprake zijn van zuivere wroodAeid Het is te hopen dat de poliiie zoo mogulijk op zachte zoo noodig op hardhandige wijze aan dit schandaal een einde make U dankende voor plaatsing noem ik mg Mgnheer de Kedactiur UEd dw X SCBVTTERU Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de SCHUTTERIJ van den Un April 1327 Slaahilad n 17 alsmede de Regtemeniaire bepalingen voorkomende in het Stamisölad van den 21 n Maart 1828 no 6 Brengen ter aigumeenu kennis dat de Ingezetenen die op den lii Januari 1892 hun 24e jaar hebben bereikt verplicht zgn zich voor den DIENST der SCHUTTERIJ te doen inschrijven Dat tot de intchrijving gelegenheid zal worden gegeven ter SECRETARIE dezer Gemeente vau ten 16n tot den 31n Mei aanstaande dagelijks Ue Zondagen uitgezouderd van des vuormiddags Hen tot des namiddags een ure Dat bovengemelde Wet ten aanzien der vuorsehravene verplichtinK de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Art 1 Ieder ingezetene van het Rijk die op den In Januari van elk jaar zgn1 25e jaar zal zgn ingetreden eu zijn 34e jaar piet voleindigd zal hebben zal ingevolge do bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zgnde verplicht wezen den Sohutterlgken dienst uit tu oefenen Art S Als ingezetenen worden met letrekking tot do toepasiiing dezer Wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen het £ gk hun gewoon verblijf houdende ri Allo vreemdelingen binnen het Bijk w óooachtii welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzg iloor V