Goudsche Courant, dinsdag 10 mei 1892

NO 4832 Woensdag 11 Mei 1892 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0 ImmdlM Mi ayortraMSn ui t CM a n 1 een uur d oamMKa vaa daa dag der nltpiyi worden geacht Immers waar weldra Gouda bedreigd werd met het verlies van do scheepvaartrechton zou do heer Havelaar trae ten zooveel in zijn vermogen was te zorgen dat dit verlies zoo weinig mouelijk gevoeld werd door de schadevergoeding zoo ruim mogelijk te doen zijn Waar Gouda eei 80 70 dui7 nd gid sjaars verloor en er naar spr vSft am slechts quaestio was vau een schadevergoeding tan 280000 in eens zou het t streven zijn van den heer Havelaar dat bedrag veel aanzienlijker to doen zijn Hij was daartoe moer dan iemand andors in de gelegenheid wijl hij als Oud Ministor van Waterstaat geheel op de hoogte der zaak was en met de stukkon bekend In de zaak der sluiting der Gouwe brug had hij bewerkt dal de vaart gedurende zekere uren zou open zijn en de nadeelen voor Gouda daaruit voortvloeiende tot een minimum werden gereduceerd waarvoor de Goudsche Kamer van Koophandel hem hare erkentelijkheid had betuigd on de belangrijke zaak van don locaal spoor Gouda Schoonhoven had hij gesteund door te bewerken dat die f 4000 subsidie kreeg voor het brievenvervoer Inderdaad voor Gouda kon geen beter candidaat worden gevonden dan de heer Havelaar Nadat spr geëindigd had werd er gelegenheid gegeven tot dobat Daarvan maakte gebruik de hoor T G G Valette voorzitter der kiesvereeniging Burgerplioht en de heer van Helsdingen uit Kotterdam Eerstgenoemde trad in eea beioog hoe de liberale partij die eerst 9 maanden ann het bewind was niet het verwijt kon worden toegevoegd hare beloften aan de stembus gedaan met te hebben vervuld Do tijd was te kort om nu reeds daarover eeu oordeel te vellen en in geen geval had do anti revolutionaire partij het recht baar zulks te verwgton daar zg van 188S 1891 dus in drie jaren tgd nagenoeg niets had gedaan en van hare beloften tot belasting hervorming niets was vervuld Waar de heer van Löben Sels de verkiezing van den heer Havolaar kon aan Kennisgeving De Ondergeteekenden berichten hierbg dat W ROSTER uit de Lange Groenendaal niet meer bij hen werkzaam is vanFRi VKE HUIJSEK Co Terstond gevraagd een 1 toke KNECHT bekend met de behandeling van BIER enz ADVBRTEJVÏIEJS in alle Binnen en Buiienlandsche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda HOOFDHIËSDISTRIGT GOUDA Voor ie verkiezing der Provinciale Staten op DINSDAG 10 MEI 1892 zijn door de verschillende Vrijzinnige Kiesvereenigingen tot dit district behoorende tot Candidaten gesteld deHeeren f A KIN IJ FF Hz te Rietveld aftredend lid Mr D JN BROUWER te Gouda en P VAl DER HOOG te Krimpen a d Lek ten sloeg hij den arm om haar heen en logde het fraaie kopje tegen zijne borst aan waarop zij luide weende Mevrouw wenkte hem dat hg zou heengaan maar dat mocht niet baton want hoofdschuddende sprak hij neeu Mario ik ga niet heen laat het arme kind maar eens ter deeg uitschroien er is niets betOM voor haar O ik begrijp het wel Louize zal al hot drukkende barer vreeselijke koelheid op haar hebben doen neerkomen maar tk zal haar eens spreken we hebben toch in lang niecs te zamen gehad t wordt tgd dat ze oons hoort vertellen wat waarheid is Kom sprak mevrouw laat ons nu bedaard naar beneden gaan en een warm kop thee drinken dan kunnen wo alles bedaard overle ïgen Die agitatie deugt nergfiis toe Kom Clare ging zo voort en legde haar arm in den haren doe uu ook eeus wat tante zegt En alle drie gingen den trap af naar het woonvertrek dat er zoo kalm en goiellig uitzaï dat het het meest beroerde karakter wachter zou hebben gestemd De doiikerroode damasten gordijnen vielen in zware plooien voor de vensters neer en do gaskroon met zijne drie pitten bin hoog genoeg om de keurige schilderijen waaronder twee genreslukjrs van Jan Steen lielder to doen uitkomen Bg dtn heerlgk brandenden liaard stond het tiieewaier te stoomen en het keurig kleine antieke zilveren theeservies weerkaatste blank geschuurd als het was tal van lichtjes eu vbnnmetjes Of Clare wilde of nie ze 1 eene uitdrulckelyke verklaring hetej door het werkelijk orerbrengen van den setel van hun vermogen on de hoofdmiddelen an hun bestaan De tgdelyle uitoefening van een bedryf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking geljjk die van leerling knecht enz kan op tiohïolre niet boachottwd worden als een bewijs van het Art 6 Elk jaar voor den eersten Juni uilen de Ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 25e jaar van ouderdom zullen tyn ingetreden zonder onderscheid of zij verraeenen mochten al of niet tot de vrggestelden of uitgeslotenen te behooren verplicht zqn zich bg het Bestuur J Gemeente in welke zij wouen voor de Schutterg te doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan in eene G emeente ban gewoou verblgf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestig zullen tot de Insohrgving verplicht zgn binnen die gemeeota alwaar eene dienstdoende Schutterg aanwezig is Bij aldiei in die verschilleude gemeenteó alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen ZIJ zich doen lusohry ven in de gemeente alwaar zij loor de personeele belasting zgn aangeslagen en de ambtenaren in dia gemeente alwaar zij ambtshalve verplicht zijs hun verblijt te houden Art 8 Dié van hunnen ouderdom geeu voldoend bewijs geven zullen door het plaatselgk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid vaa den ingeschrevene om van zijn juisten ouderdom nader te doen blgken DIentengevolgo worden de inzezeteneni die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zijn ig die in het vorige jaar den 24 jarigen leeftijd HEBBEN BEREIKT on geboren zijn in den jare 1867 daaronder begrepen de Miliciens Verlofgangera der lichting 1837 mitsgadrrs de zoodanige tusschen de 24 en 34 jaren welke sedert de laatat gedane oproeping in dato 4 Mei 1891 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op bovengemeiden tijd en plaats aan te melden Zg die nalatig mochten zijn zullen van w o het ge meentebestuur ambtshalve worden inift schreven door den Schutterilraad worden veroordeeld tot eene geldboete en ZONUEB LOTINCi bij de SCHÜTTEBU worden tngelgfd indien het blijkt dat er tijdens de xierzumde imcKnjvmg geene reilen tot mithiUmy of vrijttellmy ten bunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbmden medegedeeld dat zij bij de uucktifmitg moeten overleggen hun hmgt van Oeboorte hetwelk voor hen die in deze Gemeente zijn geboren ter SECRETARIE dezer Gemeente kan worden verkregen van i es morgens Um tot des namiddags een ure eu dat zg zullen moeten opgeven de iraat de K k en het nummer van hunne tconutff hun beroep benevens dat hunoer ouders alsmede sedert wanneer zij ingezetenen dezer Gemeente zijn Goitda den 6n Mei 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 339 Staats loterij en Ï0396 400 14873 200 16977 100 70 5e Klasse Trekking van Maandag 9 Mei No 8328 en 19790 1000 No 336 4l5 3838 17896 No 1821 3411 13274 en No 4456 6333 14284 en Prijzen 5135 8399 18261 18401 18572 Ï8941 19296 19304 19370 19396 19416 19680 19694 19798 19848 19862 19878 19884 19938 20009 20062 20724 20939 55 117 262 421 597 652 731 955 1036 1146 1370 1381 1466 1524 1800 1803 2014 2046 2090 2140 2170 2278 12728 12764 12770 12851 12863 132Ö4 13335 13347 13399 13505 13577 13723 13737 13972 14012 14030 14221 14404 14446 14626 14815 148S9 14894 14987 15197 15249 15367 15568 1 637 15894 15942 15995 16122 16591 16871 16883 17272 17394 17581 17816 17823 17916 2396 2562 2687 2768 2829 2987 3040 3132 3499 3564 3625 634 3640 3655 3684 3997 4006 4072 4319 4639 4935 5073 8628 5176 5204 5759 5786 6806 5835 3836 5878 6074 6331 8812 9298 9336 9440 9581 9543 9846 9869 6682 10120 7212 10l i5 7378 10312 745010320 7482 10456 7729 10652 78 9 10662 8037 10709 813110732 829110889 van ƒ 10921 10961 11007 11058 11089 11220 11245 11381 11449 11549 11602 11663 11827 11922 11957 11984 12041 12050 12252 12422 12549 Gouda Snelpersdrufc van A Beinkman zooN ADVERTENTIfiN Heden oreileed tot onze diepe droefheid ons jongste Zoontje HEINDRIKUS in den ouderdom ran bgna 2 jaar C T F T TONGEHLOO TONQEELOO geb AOTIBHOBST GoMda 7 Mei 1892 Heden overleed mgne geliefde Eohtgenoot JOHANNA HENÜEBINA WEZBR in den oaderdom van 42 jaren en 4 maanden mg nalatende zes kindenen te jong om dat verlies te kanoen beseffen M BOOT Go ida 8 Mei 1892 Onzen dank voor de vele bewgzen van deelneming na het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot en Veder Gouda 9 Mei 1892 Wed H W VAM DKK GARDEN LlüTH G P TAN DM GARDEN ütrtcht Th 8 TAK DKB GARDEN I DE HaIS A E VAM DSR GARDEN O W E VAM DBB GARDEN DE StUBLEB G G J DROSöAERSBreda vam dek Gabokm C L DROSSAERS A J VAM DER GARDEN L W O G VAN dïb garden AmtrifooH M G van deb GARDEN BoDVT De oudergeteekende betaigt ook namens Kinderen Behawd en Kleinkinderen haren oprechten flank voor de vele bewgzen van belangstelling bg het overlgdea van baren Echtgenoot ondervonden Wed M C VAM DONGEN BOLDING VAH deb ZwaLH EeQ ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitgpattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBËWABII G Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 faalden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bij betVer lagsMagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postzegels en in elkeü boekhandel in Holland Het Stembureau is geopend van 8 tot 5 uur QoHda 9 Mei 1892 Ondergeteekende deelt de geachte begonsti gers van wglen ziJn vader J E van DONt GEN BOLDING in leven timmerman biet tet stede mede dat hg de door hem gedreven Affaire zal VOORTZETTEN Hopende zich door eene nette bediening het vertrouwen zgner clientèle waardig te toonen beveelt hg zich beleefdelgk bg haar aan J E van DONGEN BOLDING Gouda 9 Mei 1892 Met AUGUSTUS te Hnor op een der beste standen te Gouda een eerst kortelings geheel gerestaureerd S0¥BlfBtI8 bevattende 6 Kamera Keuken Zolder met Dienstbodenkamer Water en Gasleiding Hoorprgs 350 Te bezichtigen Dinsdag en Donderdag 1 8 uur Adres Mevrouw Wed NIEÜWENHUIS Kleiweg E 28 Heineken s GERSTE BIEB perfi et per fl4 et WIENER EXPORT i 7 Specialiteit va afelbieren Depot A NORTIE ionwe C 34 35 ZIIIVEBE immi wiJNE De Alqemeene Secretarie Mr M M SCHIM van dkb LOEPP bU SLOTEMAKEK en Co De aitf ave ilezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Peestdagen Oe prtiB per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilïoiiderlflke Nonmers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Mei IS92 In leze Gemoeute hebben 974 Tan le U63 kieper hun Btem uitgebracht ter verkiezinf van drie Leden voor ile frovinoiale Staten De hoor J P Havelaar Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal al noar de heer van Loben SoU op de ïer adorina vau istorenavoud meilodeelde binnen kort in louda optreden tot hesprekini der belasting ontwerpen De heer van Lobon SoU drukte de hoop uit dat Dr Zaaijer die hier onlangs optrad tot besprelriug dier ontwerpei zonder debat tooiestaaii dan tegenwoordig zou zijn om daarover met don heer Havelaar Van gedachten te wisselen De Feestoommissie toot het dit jaar in Gouda te houden gymnastiekfeett van het gewest ZuuUHolland en Zeeland van het Nederl Gymnastiek Verbond heeft zich tot de Öoudaohe ingezetenon gowirnd met het verzoek doel te noraon in een waarborg fonds waaruit ingeval de kosten door entrees onverhoopt niet mochten worden gedekt de noodigo gelden zullen worden gevonden tot bestrijding der noodigo uitgaven De ervaring in andere plaatsen heeft geleerd dat de waarborgsom gewoonlijk slechts voor een zrer klein gedeelte behoeft te worden aangesproken doch er moet natuurlijk vooral zekerheid bestaan omtrent het noodige bedrag Niet alleen zullen zeker allen die het heilzame van beoefening der gymnastiek inzien gaarne op het waarborg fonda inteekeueu maar ook ieder die inziet hoe dergelijk feest voor onze neringdoenden zeer welkom moet zgn Tal vau gymnasten komen dan hierheen uit andere plaataeu en daar het foost twee dagen duurt FEVMLLETOIM Uit iet Fratack I m 10 Clare riep zo ten hoogste verwonderd uit jij hier op dit oogonblik on in zulk weer O tante snikte het meisje ons grnoie huis werd mg te eng ik moest weg ik moest de frissch i lu ht genieten al was hot weer ook guur O prak zo op roercude toon ze hebben zich aan de belofte u gedaan gehouden raaar ze waren zoo koud en onverschillig togen me dat ik het uiot langer kon uithouden Och jaag rae niet weer weg want naar huis terugkeeren kan ik niet Bedaar Claro bedaar mijn kind en ga maar eens meê naar mijne kamer sprak mevrouw de Back li6 toch nog wat onthutst was terwgl wij weg zijn kunnen ze uier het licht opstoken Laler we alle aanleiding tot praatjes wegnomen do domestiokeii ïijn toch reeds zoo nionwsgiorig en babbelzuchtig Op hare kamer gekomen waschte mevrouw baar hot eelaat en gaf haar wat eaudeoologne Foei sprak zo zocht bestraffem is dat nu oene ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt behoeft t geen betoog dat dit voor velen niet on voordeelig zal zijn De aaudeelen zgn groot 10 terwijl ook halve aandeelen rullen worden uitge teven Wij twijfelen er niet aan öf aan hel waarborgfonds zal door velen worden deelgenomen De hoer C M E van Lüben Sels hield gisterenavond in do sociëteit Ons Genoegen eene voordracht in eene openbare vergadering van de Anti revolutionaire Kiesvereeniging Spr toonde daarin aan het groote gewicht der verkiezing voor de Provinciale Staten Ditmaal gold het niet zoo zeer do vraag oiq do meerderheid in die Staten ora te krijgen dan wel een protest tegen het tegenwoordig Ministerie daar dit de beloften door de liberale partij hot vorig jaar bij de stembus gedaan niet gehouden had Do natio moest bg deze StatmiTerkiezing de Kegeoring toonen dat zg niet tevreden was over hetgeen zij gedurende den tijd dat zij aan het bewind was gedaan had en haar duidelijk maken dat zij een andoren weg had in te slaan mo zij niet het vertrouwen van het volk wilde verbeuren Kr had van de zgde van de liberale partij een groote mystilioatie plaats gehad oowel wat de quaestio der landsverdodiging bftrdfQt als die der kiesrecht hervorming had de natisF vcht tol groote ontevredenheid welke stelling UV j uitvoerig toelichtte terwijl ook de belastingplannen zeker don toets van een onpartgdig onderzoek niet konden doorstiian Verdiende uit eeu politiek o gpunl de verkiezing der antirevolutionaire candidliten alle aanbeveling bg eene verkiezing voor de Staten stonden echter met alleen politieke belangen op het spel en wel degelijk moesten die candidaten ook nog aan andere dan politieke uischen voldoen Spr stond uitvoerig stil bg de candidatuur van den heer Havelaar die voor Gouda uitstekend moest handelwijzp van mijn resolute Claro Waarom nog niet lioïor stoutweg tegen mama gezegd ik ga naar tante de Back want ik begrijp maar ai te we dat ge stil uit huis geslopen zgt Daar werd op de deur geklopt maar voor ze er de knip afschoof vroeg mevrouw eerst wie er was Toen zij de stem van haar man herkende opende ze dadelijk de deur en liei hem binnen Ik hoorde sprak hij nn gegroet te hebben toon ik benoden kwnin theodriiiken datje met Claronaar boven waart gegaan en dat Maar wat scheelter a n en wat doe je met ons nichtje op deze koude kam r i fa de Back wat zal ik je zeggen Claro kreeg hot te huis te kwaad en komt ze hier haartoevlugt zoeken Wül zoo antwoordde mijnheer dus we hebben hier met een deserteur te doen Ben je soms erg revolutionair geweest iiichijo Och oom barstte zij op nieuw uit wees u toch niet boos op loo ze waren bijna allen te huis zoo koel en onhurtelijk tegen rae ilat k het er met langer kon uithouden Ik moest hier eens even mijn hart komon uitstorten maar stel u ast ik zal weldra weer heengaan Maar wie spreekt et nu ran heengaan antwoordde dl ras bewogen m n l neen lief kind neen mijn Clare je moogt altgllüfwol bij ons blijven je weet immers dut heb ik juist zoo gowenscht En met moer teederheid dan men van hem zou verwach