Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1892

de rogooriug van verschillende hooggeplaatste staatsambtenaren vau besturen der provincièn gemeenten nlUit Vknl wordt iga ipaandtjnj eledeo mfinUereu standbeeld sl d vorsiitft d én neuj e ioasdoemrs inuigbtiK giniiodzatilit ojp are f llier looie tff uiuening gt kJliiii Vero ia en eze icbtliet oadigi p d gevet en v gemeelitsbA met eaii iWveitl op no pQ ii rek zich bicrtoo ts tuu heefi toen gezegd et Werk zou toe wel wat duren I e oTelen ook met het oog op Gouda s belangen daar meende spr den liberalen candiilaat Mr Brouwer bij uitstek met die belangen bekend met gerustheid te mogen noemen en hg geloofde Hier werd spr in de rede gevallen door den voorlitter der vergadering den heer H M Derokseu die zeid als gast op vergaderingen door liberalen uitgeschreven dikwgls te hebben gudebattuerd maar steeds zoo kiescb te zijn geweest nooit de candidalen z jner richting dan te hebben aanbevolen wat hij ook nu den hoer Valette niet meende te mogen toestaan Daarop verkreeg de heer van Helsdingen het woord Deze zeide dat waar de liberale partij de anlireiolutionairo hare fouten verweet en haar toevoegde ni ts uitgevoerd te hebbon spr dat volkomen toestemde en waar omgekeerd do anti revolutionaire partij do liberale dat zelfde verwgt toewierp spr dat evenmin tegensprak Zoo ooit dan gold hier het bekendfj Be pot verwijt den ketel dat hij zwart ziet Beide partijen hadden steeds den mond vol van do belangen van het volk te dienen maar het bleef steeds bij woorden Kene verkiezing deed spr vaak denken aan ismaud die op do Markt loterij briofjos verkochten met de ƒ 100 000 ƒ 60 000 en andere hooge prjjzen koopers trachtte te lokken die echter ie laat bemerkten bedot te zijn als aij met een niet uitkwamen Bij een verkiezing beloofden èn liberalenl èn aotirevo Intionairen allerlei moois als men hnn caodidaten stemde Later kiVam er van dat moois echter niets terecht en ook hier bleek men bedot te zijn Spr eischte vdór alles kiesrecht uitbreiding opdat het volk zelf in staat zou worden gesteld zyn belangen te behartigen De heer van Loben Sels beantwoordde beide spr lichtte zijne meoning nader toe en bestreed hetgeengeuoeoide heeren haddon aangevoerd Ket duor den heer van HnUdibj en genoemde voorbeeld van die loterij brieQeS achtte spr onge lukkii gekozen daar het onwillekeurig de schijn had alsof die heer liet voor zijn partij nu ook eens i op die hooge prijzen gemunt had Bij dit punt sprak de heer van Löb n Sels van een lotorij jood welk woord de heer v H niet gebezigd had en aanstonds volgde protest van een der aanwezige Israëlieten Daar de vergadering van 8 tot 11 uur duurde conder pauze kan geen sprake zijn van een uitvoerig verslag en moeten wij mul het bovenstaande volstaan Daar bij het verschijnen dezer Courant de verkiezingreeds achter den rug is kan dit ook minder nooJig worden geacht Alleen moeten wij nog moldingmaVeu dat de heer Dercksen mededeelde dat een Lid van den Goudschen Gemeenteraad had gezegddai de heer Havelaar gekozen wordende tot Lid van do Provinciale Staten niet langer Lid van de Tweede Kamer koa zijn Spr meende openlijk temoeten constateoren 1 dat bedoeld raadslid weinig blijk van kennis van de Wet gaf en 2 dat de beer Havelaar werd hij verkozen het Lidmaatschap derKamer en van de Staten beiden tegelijkertijd zou bekleeden i Door het bestuur der Zuidereeevereeniging is de Tolgeode missive aan den ministerraad gericlit Nadat de Zuiderzeovereeniging hot bij hare statuten voorgeschreven onderzoek naar de afsluiting en drooglegging voorloopig volbracht en de resultaten daarv m ter kennis van H M de Koningm Uegentes van moest in ooms grooten fauteuil bij den baard zitten en op bet staand ijzer dat vuur ooms voeten voor den haard stond het was als gezegd is in de huiskamer moest zij hare voetjes nu ook zetten Haastig dronk oom zijn klassieken groeten kop thee uit en daarna belde hij Wat ga je nu uitvoeren de Back vroeg mevrouw toen eenige oogenbllkken later Eeinier binnenkwam om zijnen heer eene gevoerde pelsjas aan to helpen Je vais parier notre soeur Louise £ t je lui dirai franchement la vérité O non du tout sprak mevrouw Mijaheer is geholpen Eeiut je kunt wel heengam ging mevrouw voort iu t Hollandscb waarop de knecht de kamer nitgin Luister nu eens naar mij de Back en beken dan maar later dat je vrouw in dit geval verstandiger handelr dan jij voornemens zijt te doen Trek die jas maar vooreerst weer uit ik zal later naar zuster Liuize gaan En lie zal je met haar gemoedelijke praatjes en chijnvroomheid weer in t pak steken Ja of j nual me zwart aankijkt omdat Jlare hoort hoe ik overje broers vroiiiv denk dat kan rae niet sclielon t ïswaar ze heeft de naaste rechten op h iar kind maarik kan als ik wil ook een wourlje mee spreken omde vrouw van mijn besten braven o jdeii vanBreugbelen tot zwijgen te brengen Laat ze voorzichtigign dat ze mij niet tergt hare leden en begunstigers en ivatersobappon en van volgende moiiu aan het bestuur te machtigen gebracht had nam do algemeene vergadering op 22 April jl bg acclamatie de De vergadaring besluit zoowel by de Hooge Eogeeriiig nis elders nUo stappen te doen dio leidju kunnen tot het verwezenlijken der plannen door de vereeuigiiig ontworpen Het bestuur dor verooniging gelooft het best aaude hem daarin gegeven opdracht te voldoen doorzich ter beschikking van de regeering te stellen tothet guvun van al die iuüchiiugun iwelke door baarmochten worden verlangd en tot htt nailer ontrouwen zynor weuschen en dunkbeeldüti voor zubverdie niet reeds in de geilrjktu stukken zgn nudergelegd wcl e als byhigeu bU ült schrijven wordengevoegd T Het bestuur vleit zich dafuiv raad op de wfjze die hem het moest geschikt aal voorkomen hetzelve daartoe in Ie gelege ijioid zal i illeu stellen en spreekt de hoop uit dat i e Hoog Ue Ö 1I 8 f Ier h nd men en in zyueng van bet Ijj tr toevertrouwderijkisbelang zal will p ziteu Men schrift uit ieeuwardeu hfit eerstiï bij © ver tOH rtiie zich Sequab trad j J terdag avoud op Na eeu kortolin rotluctie gin behandeling van wn e enteirder Mn zich bij aangemeld hobbonde patiSnten tjen Hibiua Ba jaren oud Ht iVenier in het V Jtuionu Gaii üeiè man lijdt sedert een 40rla kreu iiaji pyu ljn het heupgewfifht oh loopt bovBnclieii aAugezieu ïuu beide beeueu n et dezelfde leiigie hablien gebrekli j Db yeeltyds u4ir he gé pgu uroon akt echter 4M hij fich mei maleu zeer n eilijk mei liehulp v n een stok vo l rtbeweegt Se iiah verklaarde vooraf dat iicu hieri s t met eiin zuiver geval van rhei imathj ek te doen had zoodat gebette tfenezing niet kou Worden verkregen De pijn zou hij echter i aar hij ll opte weg kunnen nemen Na een liehandeling gediMende p m lï minuten verlclaarde de patient dat t ju pgn bgna geheol was geweken en betuigde daar ur zijn dank aan s equah die hem daarna nog en bankbiljet van 25 aanbood hetwelk dankbaar werd aanvaard Door een en ander was het publiek iu een zeer opgeruimde steuiiniug gebracht zoodat aan een uitnoodigiug van Sequah om bet Volkslied aau te beffen met veel geestdrift werd voldaau Sequah dankte daarvoor waarna de aanwezigen op eens het Friusche Volkslied Frijsk blood tjocli op wol nou er is broese in siede Friesch blod stijg op wil nu een bruiscbon en koken enz lieten weerklinken Sequah nam daarop wederom hot woord om te verklaren dat hij voor zgn orkest zou trachten de muziek van dit lied macliiig te worden en die melodie dan voortaan tijdens de seances zou worden gespeeld en dankte voorts het publi k voor de hem geschonken bigken van sympathie De geheele seance waarbij p m 500 personen tegenwoordig waren was bioneu een uur afgeloopen Gisteren bereidde Sequab een maaltijd aan 30 behoeftige vrouwen en morgen een feest aan lUO kinderen Merkwaardig mag bet heeien boe bet verbruik van thee i i de onderscheidene landen verschilt Por Maar de Back sprak mevrouw met iet angstigs in hare stem we dwalen gelouf ik van ons onderwerp iif Ik zal niet zeggen dal je plao verkeerd is om Zelf naar Louizo te gaan maar wat duukt je om alle pr iatjes van Dooien te voorkomen zou t niet beter ziju dat we Clare bier op beel gewone wgze zagen te krijgen Mij dacht Clare moest straks bedaard en stilletjes naar huis gaan en niemand er iets van zoggen dat ze bier is geweest dan kom ik eenige oogenbllkken later en vraag Clare bedaard Dg mama en al de kinderen in de huiskamer wat haar besluit is en dan kan zij eenvoudig j i zeggen En dan duurt bot nog voor bet minst een maand eer we haar hier bobben en iu dien tu schontijd heeft zij het ergste te verduren Neen Marie ik verschil bepaald met je van gevoelen Stiiat Clare er op terug te gaan suit maar dan breng ik haar te buis en ga eens met baar mama sproken Wil je bier nu wel dadelijk blijven ray Clare vroeï hg vriendelijk en vatte hare band Oom sprak zij met oiergeslagen ooien u en tauie zijt al te goed voor mij maar toch ik ik zou liefst zoo willen Ach neen willen niet maar ik geloof t is maar het beste zooals tante bet voorheeft Daar wil ik dan ook in berusten maar onder voorbehoud je gaat nlut nt coii naar huis tante gaat ook niet met je maar ik zelf We willen ocbter eerst bedaard mot elkaïlr tbecilrinkrn aU mama je missen mocht kan zo zich eerst eenigszins vourüe jaar on per hoofd bedraagt dit in grammen byv in Engeland 2300 in Nederland 5H in Portugal Sj in Zwitserland 45 in Deneiftirken 168 in Bulgiji j3 in Spanje ili It Uö Wen 40 iu Üuitsehlond 1 Oost Friesland 8600 bifieverbruik iu Duiuoh uram bedraagt In dj jKierika worden 682 gram 1 bestaai het voornemen j onds langs de kust der Uio Jraiido rivier een waarvan de blaieo kens dr Hale tOiCh ago tilus een goed surrogaat ndeze platjt goede hoe jbe zit Génoemile plant ihd 1 zg drougen ide bls a in pannen boven een I de zwuBte draijk Het Aen it bet we en in Frankrijk 18 in Zwedeqip 1 in üpstenrigk U in Noo f 40 Daareiitegijin worden M gram verbruikt terwgl het land zeer groot is en 250 Vereen Staten van Noordthee verbruikt lu dit Kjl om op eoiiB breedo strook j golf van Meiico van af j heester filex oassinc te bcj een aftreksel leveren dat caffeine of theiue bevat voor thee levert Zelfs hê danighedeu die de ih e n is bij de Indianen goed 1 9n deren eerst in de zon di vuur én noemen het aftrek Was om hunner Jiaudelsartl Det ijfa ra Paul jende gemeld h lobben kwajongens heti m i ai Pailo Veronese at ifjjOgooBL Het ia niet ie eu de stafl I neus te liteh f ten heftig vcrstf emeentel cstiïri Rqiiwo iristai4 lehil éen lieuwew Oüf lire lUet ao ® iVlsUesei Ij Alir rigou ïptaSfl wfeürt v Het tmifnotijM andercra kuwlei vertrouwen maar dR zallioi kunstenaar te Veroiiif nijmelijk trjekken purtij voor Christaui eu deze heeft Verklaard als r een kuosienaar vad buiten ziju werk zou aiinrakon om eraau te Ifiioeien hg de hulp der rechtbank zou inroepen en des noods geweld gebruiken £ eo ezpres tr in van Kansas tity usar Chicago eeu afstand an an 450 mijlen is door eene brug over da Fo xrivjer gezakt De trein was s avonds uit Kansascity vertrokken Even vnorhg halfweg ruim 325 mijlen van Chicago moest bij de rivier over De brug was van ijzer op hooge statten ongeveer 60 yards lang en we M beschouwd als van goede constructie en tegen de zwaarste belading bestand Da goheolc lijn en dienst wortlen trouwens onder de beste in do V 8 gerekend De Fox rivier was echter door zware regens gezwollen en even boven de brug baJ zich een geval gevormd die de stutten ontwricht moet hebben Op het oogenblik dat de trein in zijn gobeele lengte op do brug stond stortte dezo in De locomotief was reeds op den tegenovergestoldon oever en do laatste waggon had den anderen nog niet verlaten de koppelingen knapteh af zoodat die twee voertuigen staan bleven en al de overige in de diepte vielen bet eene op bot andere en alle bedekt door de instortende brug Als door een wondijr is het grootste gedeelte der reizigers bahoudeu gebleveu Er zgn zeven personen omgeko reiden op de dingen die komen zuilen Och oom sprak Clare ik geef me wel is waar gaarne aan uw leiding over en ik onderwerp mij gaarno aan uw beter oordeel maar toch ik had gaarne dat u mama niet boos maakte want ik vrees dat wij er later ongenoegen door zouden krijgen t Kan zijn dat mama boos wordt nichtje maar ik verzeker je als ik mama maar eens gesproken bob dan zul jg niet veel onbillijkbeid meer hebben lo verduren Ik zou mama toch niet gaarne opzettelijk meer verdriet aandoen dan ik nu wel moet doen ooml Ik bad zoo gaarne dat we in vrede van Ikair gingen onze verhouding zal er later ook beter om zijn Hoor boste Clare je zult je oom wel van wat stijfhoofdigheid beschuldigen al verdien ik dnt nu juist niet maar spijt al je voorstellen ik moet mot jo mi ê gaan daar valt niet aiin te veranderen Wil je ook soms een glas wijn Clare vroeg mevrouw die t gesprek op iet anders wilde brengen ik heb een aangebroken flescb hier staan t zal je bepaald goed doen O neen tante ik dank u ik govoel mo nu woêr erii opgewekt en wijn zal mij thans meor kwaad doen dan goed Nichije sprak oom dio op heete kolen zat gaan moeten we toch is je t goed dat ik me gereed maak f ITtriH tmtlfd men en zes eu twintig verwond do geredde zijn er in geslaagd uit de waggons te komen en tegen de f oevers der rivier op te klauteren üit Amsterdam meldt men Zondag forastroeks 5 uur ontspoorde vlak voor deüelibrouwsrij trein No 110 die ta 3 48 van Utieehtverlrokked was Gelukkig zijn di passagiers ontreinboafflbten bestaande uit den maoliinist Roudwiel den sloker Willenis en den hoofdconducieur Smit met den schrik vrijgekomen dank zij de tegonwoordiülieid van geest van den machinist die direct deWestinghoiiserera werken liei Waarschijnlijk is h jt afwijken van hot hart van de punt van den wisselde oorzaak van het gebeurde daar de wisselstand goedwns wiiarynn men zich in het seinhuis kon overtuigen l e trein bestond nit locomotief twoe goederenwagens postjijuiig bagairewagen derdo klasse rijtuig twei gemengde rijtuigen eu lie klasse en eengOüderenwagon z g stootwaguns het postrijluig ende liagf gowagon liggen bier en daar in elkander geioopoii links eiL rochts Op zijdo gevallen het derde khissü rijtuig liep uoliikkig met zijne bulFors in betzand de andere rijtuigen zijn onbeschadigd Derails zijn in splinters gesprongen terwijl een der jrails ovei oen l ngte tan 10 meter alA een hoepelA 0 gaii was Do insp otour de hoor lfo klaj o en Ue briïfidier Siamiler Nieuwer AmstqldnInscUe polite YarDn terstond aanwezig en njidnt e heer Boeklage Ouderzoobt had of er pok porsrti jlgktilongelukken te ijetrouren jjvurenj overtuigde hij zich hq it de wisseld io lil goed gezet was jGetlunmdo do e ersto ontsteltenis cftMt overnemen Td kllös e ier apjetlig outruiind 4 passagiers déor twoe dfjartoo van let WVesperfliort gezonden waggons hadden zio h boUiordoii men liüii op den spoorwi verzameld degels v n hot terrein of Doitoenicn de uif do Korte OVoramolstraat at dn poliiio veel moeite veroorzaaktii Door het lérfl Uozadigd qjiplredon rat don In pectei r was ÏTge ZONDEN Sclierpschutters vereenigingen Heerlands weerbare kracht Het mag voorzeker ah eec verblijdend verschijnsel worden aangemerkt dat raen in do laatsto jaren bij bet niot militiiiro publiek moer en meer belangstelling aan den dagiziet leggen voor militaire zaken wij bedoelen nninnlijk hot toetreden tot de schorpscbuttorsvtreonigingen in ons vaderland waarvan bot doel IS oofening in bet schieten on den verderen wapenhandel teneinde zich zooveel mogelijk de noodige geschiktheid eigen te maken om desgevordord aan artikel 180 dor Grondwet naar behooren te kunnen voldoen Dit verschijnsel noemen wij verblijdend uithoofde er uit is afteleiden Lil mon allengs bij de natie tot het besef schgnt te komen dat bedoeld grondwettig artikel ook al is men nog zoo bereidwillig om hut op Ie volgen ons woioig zal baten wanneer het den braven ontbreekt aan de noodige geoofendbeid om hot geweer bij het leger in gebruik te behandelen Wij zien daarin znogaarno het bewijs dat Neerlands volk nog gehecht is aan zijn zelfstandig bestaan dat bot zich vóór eeuwen steunende op zijn goed recht en zijno gunstige ligging met de wapenen wist te verschaffen en dat bet de wil van hot volk is zijne nationaliteit mocht die ook door macht boven recht bedreigd worden door kracht tan wapenen te handhaven en behalve in zijne gunsiigo ligging in de weerbare kracht der natie du hoofdmiddelen ziet 0111 dat doel te bereiken De aerdt der Hollanders schreef een onzer grootste en beroemdste een der meest uitstekende staatslieden van Europa Jolian do Witt aan Pieter do Groot ld 80 October 1670 de aordt der Hollanders is soodanigh gelijk Ued mede ten boste bekendt is dat haer als do noodt en do periculen niet seer claer voor oogen comoii zg geensins ge disponoerd coiinon worden om nner behooren te vigileron voot haer eijgon seeuriteyt is van geslacht tot geslacht tot op den buidigen dag bewezen eene onHedersprokelijke waarheid te bevatten Zijn de noodt on de periculen thans nu reeds zooiele scherpschuttersvereenigingen zijc opgericht den Hollanders wèl seer claor voor oogen geco men om zich aldus te disponeren om naer behooren te viyoleren voor haer eijgen seeuriteyt Nederlanders bet is wereldbekend dat er eone Tolniaakte eeiisteinmigheid bestaat dnt wij alléén het zwaard bobben nangogord dat wij nlléón het geweer zullen opnemen voor eenun oorlog tot handhaving van ons goed recht tot bewaring van onze volksonafhankolijkheid tot zelfbehoud on zelfverdediging En onze gosohiodunis onze tru lition ons volkskaiak tor hebben bewezen en zullen hetgeen de hemel behoede bewijzen dat iu zulle eenen oorlog het Nederlandsobe volk bereid is om tot don laatsten man to sneuvelen in de laatste borstwering De omstandigheden mogen sedert het gouden tijdperk onzer grootheid sedert bet midden dor zeventiende eeuw b ongrijk gewijzigd zijn Nederlandmoge tegenover andere rijken schijnbaar in mindervoordeelige verhoudingon geplaatst zijn maarwio zegt dat Nederland niet meor met goed gevolghot hoof 1 kan bieden aan een zijnor belagers wie zegt dat Nederland tlechls bestaat door dennaijver zijnor machtige naburen die elkander hotvoorrecht niet gunnen von ons bij zich in to lijven wio beweert dat Nederland niet meer bij machte is zijne vrijheid en onafhankelijkheid te handhavenen zich dus slechts op genado of ongenade hebbeover te geven dio spreekt leugentaal en zouder hette willen maakt hij zich schuldig aau landverraad Want die taal wekt gevoelens van wantrouwen enmoedeloosheid op en zoudo aanleiding en oorzaakkunnen wezen van algoinoene verslapping en ontbin ng een olk dat eenmaal doordrongen is van hetgovoel van onmacht is reddeloos verloren en heeftvrgwillig afstand geflaan van bof recht langer to bestaan M uar oen volk dat zich zelvoi acht en op zich zelf vertrouwt en wetende dat bij Be tegenwoordige oorlogsvoering en vooral bij do verdediging van Noerlnnds eigonaardigen bodem do kracht der ver lediging ligt in het bezit van talrijke scAer schutlers iet volk zul ter handhaving van zijne onafhanke lijl heid en vrijheid voor wolke opoffering hoe zwaar ookj niet terugdeinzen Mogo dap dio oyertuiging lueer en neor algemeen ep de Natie doordrpngen worden van de noodzakoIgkheid oio weerbaarheid met gooefondheid to paren wanneer men toch do oor heeft tot een Natio to behooren waar ieder daartoe in slaat verplicht is modo t werken tot handhaviug dor onaf hankulijk hoid van hot Kgk en tot verdediging vau zijn grondgebied eone Nuliu die begrijpt dat men aan dien plicht iet kan voldoen zonder voorafgiiando oefening in do bohandeling der wapens dan vermoenen wij do booofeuing van den wapenhandel in vredestijd evenzeer verplichtend is als hol dragen dor wapenen in oorlogstijd Het kan niet genoeg gezegd worden do verdediging an den Nederlaudscben bodem oischt in de eerste plaats talrgke en goed geoetonde cAÉT ïchutters en deze zgn op een gegeven oogenblik niet te scheppen Hunno vorming eisoht vóél oefuuing véél tijd on véél inspanning Het grondwettig voorschrift dat oen natuurlijken plicht omvat is vooral in de toekomst van kracht Aan de jeugd aan de hoop des Vadorlands kan hot niet te vroeg ingeprent worden De natuurlijke ridderlijkheid der jougd leent zich zoo gemakkelijk tot de beoefening van dien plicht van allo Nederlanders want de jeugd boïit een groote voorliefde voor de mihlairo oudtijds gohoeten ridderlijke oefeningen Spelende zal de jeugd loeren zijn vaderland moer en moer lief te hebben en boe hartstochtelijker die liefdo wordt hoe geduchter de weerbaarheid des vadorlands zijn zal De onafhankelijkheid en de vrijheid zullen alsdan gezeteld gegrondvest zijn in dk Noderiandscli hart dat in tgden van gevaar blijkon zal eene onverwinbare voste te wezen Spelende zal de jeugd loeren nimmer of ooit tegon wirn ook hunne wapens ie kreron dun alléén tot verdediging van zwakheid en onschuld dan alléén tegen den indringenuen vijand die ons Let heiligste wat don meosoh be it wil boroovon maar dan ook onder de leuze RecTit en vrijheid of de dood I Dat de overtuiging toch krachtiger worde dat Nederland in den vervolge goboel opzichzolven hebbo to vertrouwen dat daarom liet Nederlandsche volk eenmaal één kamp vorme van do meest geduchte scherpschutters van Europa die allen zonder onderscheid gezworen hebben voor Noorlaiids onafhankelijkheid on vrijheid te sneuvolon in de laatste bros dSn zullen de tijdeujder Trompen en der de Ruijters wodor zijn aangebroken on do onafhanke lijkhoid van den Staat op eene wijze gegrondvest zijn waardig de bewondering der wareld Het is onze innigste wensch dat Noderland nog lang ja immer voor do rampen des oorlogs bewaard blijve toch roopeu wij onzen landgenootcn toe niet Wapent U maar Oefent L 10 Mei 1692 Biilit DlamlNCli uverzlfht j s Pausen nieuwe schrijven aan do Fraiiscbe katholieken trekt overal roaor iiatuurlgk vooral in Parijsche staatkundige kringen de grootste aandacht Op do meest onmiskenbare wijze ontkent de paus het droit divin der vorsten en gelaat bij een oprechte ondorgesohiktbeid aan de bostaanil regeoring Voor de derde maal heeft de paus dus aan de Franscbe katholieken te kennen gegeven dat hij het noodzakelijk acht dat zij zich bij do Franscbe republiek aansluiten Na den brief van den 3don Mei is voor do geloovigon geen twijfel meer mogelgk alle politieke baiidelingen die ten doel zouden hebben do regeeringsrorm iu Frankrijk te veranderen moeten zij voortaan opgeven De Franscbe katholieken moeten zonder voorbehoud met die volmaakte loyauteit welke den Christen past het burgerlijk gezag aannemen in den vorm waarin dit feitelijk beslaat Dus word in Frankrijk hol eerste keizerrijk erkend onmiddellijk na de verschrikkelijke en bloedige anarchie Dus worden de andore regeeringsi ormen erkend monarchaal of republikeinscb die elkander tot beden opvolgdon De reden der bescherming van het gozag is doze dat hot algemeen welzijn der maatschappij over elk ander belang moet triorafeeren want dat is het scheppend beginsel de conservatieve kracht in de monschelijke maatschappij De paus toont verder aan dat bij volstrekt niet in togüiispraak met zich zelven komt door dus aan do Fraiiscben te zeggen dat eer en geweten den burgers voorschrijven persoonlijke inzichten en aanhankelijkheid aan een partij op te offeren aan do openbare rust en orde terwijl do paus toch geheel undero taal bezigt tot do Itaha insohe katholieken Do paus geeft op do volgende wijze rekenschap van deze tegenstelling Wanneer wij tot de Franscbe katholieken zeggen dat zo don geconstitueerden regeerlngsvorm moeten aannemen dan is daarbij ons doel do ons toevertrouwde godsdionstige belangen to besehermen Nu zijn hot juist diezelfde godsdienstige belangen welke ons tot plicht maker onophoudelijk de volle vrijheid van baudolen te eischeu welke noodig is voor onze verheven taak als zichtbaar opperhoofd der Katholieke Kerk belast mol de leiding der zielen welke vrijheid met bestaat waar de plaatsvervanger van Jezus Christus niet als waar Souverein onafhankelijk van allo mensehelijke souvereiniteit meester is waar hij woont Hieruit volgt dat de quaestie wolke ons in Italië betreft volstrekt van godsdienstigeu aard is in zooverre zij het g oudbegidsel dor vrijheid van de Kerk raakt De Italianen zuUeu het met deze woorden niet eens zijn meenende dat de paus zonder wereldscb koninkrgk onaf hankelgker is voor woreldsche zorgen vau tusscheukomst van keizers en republieken dan do pausen weleer waren j Doch de Franschen zijn voor het moorondeol zeer I gelukkig met deze woorden welke do aanhangers van Bourbons en Bonapartes in bet ongelijk stollen De ropublikeinsche bl adon zijn natuurlijk vooral I verheugd Wel richt de paus ernstige verwijtingen tot do vganden van den godsdienst in Frankrijk maar men gewaagt niet van deze ten einde zich alleen te verhougeu over de vorinaningon die den katholieken gedaan worden De Tmps zegt zoo dezo brief het gevolg is vau de nis van de aartsbisschop van Parijs naar Eome dan kan men gerust zeggen dat deze reis verre van vruchteloos gewoest is Het blad is vooral zeer ingenomen met de woorden van Leo XIII waarin L H te kennen geeft en wel met eenige ontovrodonheid dat er mannen zijn zelfs goede katholieken die zich niet ernstig rekenschap bobben gegeven van s pausen woorden j welke tDcfa zoo eenvoudig en zoo duidolijk waren Do Temps zegt dat het juist do bedoeling van de i tegenstanders der republiek was om niet te willen zien of verkeerd te willen opvatten datgene wat hen in den pauselijken eucj kliek niet bevallen had Do ünivera de C roix en de Monde zeggen dat zij s pausen sshrijveu met vreugde begroeten en iu alles zullen volgen Enkele bladen gaat bet echter aan het hart dat zij voortaan don strijd togen de republiek zullen moeten opgeven De Autorité zegt Wij kunnen volstrekt niet begrijpen hoe men zich moet buigen voor een gouvorneineut dat de auteur van zooveel goddelooze wetten is en dat zich doet kennen als een onvorzoenlijken vijand van God zolveo terwijl men tevens verplicht zal wezen to gelijker tijd de maatregelen van dit gouvernement die goddeloos zijn zijn en waarvon heb de vorantwoordelijkheiil met trotschheid op zich neemt te moeten bestrijden De Iioliaanscho Ministercrisis is nog niet veel verder Dat kou reen ook verwachten De Koning sprak mot een aantal heoroo o a den aftrodonden Minister Grimaldi en Z M gaf daarbij den wensch te kennon ook de heeron Ciispi on Zanardelli die veel ijver bij den val van Riidini he ibeo ontwikkeld te biioren Het onderhoud met Crispi zou beden plaats hebben terwijl de Koning gisteren sprak mot den aftredenden minister Nicotera zooals men weet een zeer handig man in de politiek wel eens te handig daar zijn reputatie er onder leed Dat de