Goudsche Courant, donderdag 12 mei 1892

In 188 rerd ƒ 1840 in 62 voorscholten ter een verstrekt Aan 6 debiteuren werd tweemaal een voorschot verstrekt Boete werd niet toegepast De borgen van 3 debiteuren moesten tot betaling van het saldo worden aangesprojten DE SPAARBANK De inleg bedroeg ƒ 118114 80 De teruggaaf 104636 68 waaronder aan interest 413 43 Blijft ƒ 104224 20 loodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde met 8880 30 394 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het getal boekjes klom tol 6909 waarTan er op uit December 2272 liepen Er werd geplaatst Tegen onderpand van effecten 8000 op hypotheek i 24750 32780 en afgelost tegen onderpand v effecten ƒ 10000 op hypotheek 3760 12760 ƒ 9990 alzoo meer De winst op interest verkregen bedroeg bg du Spaarbank ƒ 4708 22 by de Hulpbank 1224 10 ƒ 4932 32 ƒ 1216 34 142 80 Het verlies bedroef negens onkosten afscbrgvin 1358 84 ƒ 3573 48 De zuivere winst te voegen bij het reservefonds bedraagt dus 3573 48 Op uit December was het actief aldus samengesteld Kas ƒ 1883 61 Onderpand van effecien n 101000 Hypotheken 258850 Onderpand van hypoth grossen 8000 Debiteureu van de Hulpbank 3564 12 Rente te goed 2668 81 ƒ 378961 55 en het passief Inleggers 334168 91 Crediteuren der voormalige Huipb 67 43 Reservefonds 41728 21 378961 55 Gisteren had bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan het huishoudelijk concours plaats van de leden der Weerbaarheids vereeoiging Burgerplicht 48 schutters dongen naar de prijzen Des avonds had in de sociëteit Ons Genoegen de prijsuitdeeling plaats Alvorens daartoe over te gaan nam de voorzitter de Heer G H 6 de Lange het woord rn ichetste in korte trekken hetgeen in die 25 jarBo had Ja Louize ik geloof dat dit eens noodig wordt antwoordde hi cp ernstigen toon De kinderen gingen in de andere kamer en deknecht schoof de deuren der suite dicht zoodat zethans gescheiden waren Daa waren er onder dekinderen die gaarne eens aan het sleutelgat zouden ihebben geluisterd maar of zg wisten dat ze door dedamasten tochtifordijnen die aan weerskanten voor dedeur hingen toch niets konden hooren of wel datde een den ander niet vertrouwde wat zekerder was ze onderhielden rich met elkaar Cateau beklaagdezich het ergst dat Clare haar volgens haar zeg gen zoo onbillijk had verda ht grmaakt by oom en tante de Back Belle noentde haar eene hoog moedige wier val dra nabij zou zijn en de broers noemden haar eene groote twistzoekster Ik ben zeker sprak Henri dat mama het nu niipmer toestaat dat ze gaat Is dat maaier van 1 handelen het huis stil uit te sluipen en op kinderachtigra toon hare goheele familie aan te klag n Maar dat heb ik niet gedaan klaagde de van j wee overstelpte Clare ik beu eveu het huis uitge i gaan om mijn hart eens te ontlasten bij tante de Back en toen kwam oom en raadde veel meer dan ik zeide Oom is daarop boos geworden en ik heb het mogelijke gedaan om hem te bedaren Ach wees toch niet zoo koel te en me jullie zijn behalve Cateau sedert gisterfn lilien tegen me alsof we elkaar vreemd zijn Gelooft mij ik zal in alles je voorspraak zijn bij oom en tante eu je moogt plaats gehad Uq bracht hulde aan de personen die gedurende al die jaren hun best gedaan hadden om deze vereeniging in stand te doen blijven en te doen bloeien en by versohillende wedstryden was men met roem uit het strijdpeik getreden Op voorstel van den Heer de Lange werd vervolgens onder algemeen applaus de Heer H W G Koning van wiens welwillendheid tegenover de vereeniging reeds zoovele blqken waren ondervonden tot Ëero lid benoemd en hem het insigne onder gepaste toespraak overhandigd die vervolgeus verzocht werd de pryzun aaa de winners uit te reikon De Eere ïoJrzitter de heer Koning uam daarop het woord en weusohte den beer de Lange geluk met dit feest en hoopte dat de vereeniging ouder haren kommandant steeds in bloei mocht toenemen waarna tot de uitdeeling der pryzeu werd overgegaui Voordat de heer Koning hiertoe overging werd door het oudste lid van Burgerplicht den heer A Brinkman die evenals de HH O H G de Lange eu A van Reedt Dorlland van af de oprichting lid was geweest den Heer de Lange een prachtigs lauwerkrau overhandigd met de volgende toespraak Geachte Commandant I Ruim 25 jaren geluden vond de Heer D W Westerbaan het goed eeoe Volksweerbaarheid in deze Gemeente tot stand te brengen liet een goed getal circulaires drukken en verspreiden het doel uiteenzettende en levens eeue uitnoodiging bevattende om op zekeren dag s avonds eene vergaitering Dy te wonen in de Sociëteit Ons Genoegen tot het bespreken daarvan Hiervan werd door velen gebruik gemaakt eu ten slotte deponeerde men ter tafel eene lijst om door inteeksning het lidmaatschap te aanvaarden spreker was de eerste om hiertoe over te gaan en velen volgden eveneens dat uu de Weerbaarheid in die 25 jaren veel in getal eu gehalte ia vooruitgegaan valt niet te ontkeouea en het is dan ook aan U Commandant en nog meerdere Bestuursleden te danken dat Gouda er roem op mag stellen een zoo geoefend Korps te bezitten ls oudste in jaren is my de eer te beurt gevallen U op dit zilverfeest dele Lauwerkrans namens de leden aan te bieden en met den veosch dat üwe liefde en trouw voor de Weerbaarheid zal blgveu bestaan eo gg eenmaal bg het vieren vau het gouden feest nog aan het hoofd zult werkzaam zijnsluit ik mijne rede I De gegeven krans was een geschenk van de leden dor vereeniging en werd geleverd door den Keeren Steensma terwgl het lint geschilderd in statie borduurwerk werd vervauidigd door den wnpensdbilder van Z M de Koniog den heer E Weasels te Rotterdam hetwelk den vervaardiger alle eer deed verwerven De uitslag van den wedstrijd was aldus Ie prijs Salontafel aangeboden door leden der vereeniging behaald door G H G de l anga met 53 p 2e prijs Jardiniere aangeboden door leden der vereeniging behaald door A C Cosljn met 51 p 3e prijs Salontafel aangeboden door den heer H W G Koning bohaald door W Sliedreoht met 51 p 4e prgs Sigarenkast aangeboden door de heeren Kerkhof en Cosyn behaald door H van Wijngaarden met 50 p 5e prijs Etui met lepeltjes aangeboden door den heer H van Wijngaardon behaald door A C Geitel met 48 p zoo vaak bij me komen als je wilt Denk erns aan en ze lachte reeds weer door I hare tranen heen als oom eu tante naar hunne partijen gaan of gezelschap krijgen alleen vau bejaarde lui dan mag ik telkens jullie vragen zelfs met een paar kennisjes er bij en dan kunnen we menig gezellig partytje hebben Komt ging ze voort laten wg ten minste maar vergeven en vergeten en ze wilde ieder de hand reiken Bijna allen namen hara hand de een meer of junder gewillig van haar aan alleen Belle niet zy raapte iets op van den vloer wat er niet lag eo draaiile zich daarna om en wilde de kamerdeur uitgaan Eensklaps werd echter die deur met beftijfheid opengeworpen en mevrouw van Breugheteu trad snikkende van woede de kamer binnen De hoqgroode kleur op hare wangen hare fonkelende en rosd beschreide oogen alles kondigde haar aan in een toestand zooals geen der kinderen haar ooit had ge ieu Uitgeput wierp ze zich op een stoel neer en met de rechterhand wijzende naar Clare zeide ze nieis anders dan weg i a wegt Maar mama wat deert n wat scheelt u wat is u overkoken f riepen allen om strijd en do een liep meer dan de ander om vlugzout en frisch water Daar trad mijnheer de Back nog even de kamer binnen O m sprak de kantonrechter toornig op hem toetredende uw gedrag is meer dan schandelijk Wat deed mijn moeder u dat gij haar een eerbiedwaardige vrouw zoo laag beleedigt eu hoont Ik heb mama nog nooit zoo gezien u brengt nog on 6a prgs Bookstel aangeboden door den l ee A van Keedt Dortland behaald door W P yi Basen met 48 p 7e prgs Watorstel aangeboden door den betr A Dortland Jr behaald door O M van Wijngaarden met 47 p Se prgs Sigareubakje aangeboden door den heet C C 3 van Mierop behaald door A Dortland Jr met 46 p 9e prys Twee Jap boorden aangeboden door den heer F Stroeve behaald door D Hoogendijk met 48 p 10e prgs Bureau Kalender aangeboden door den heer D Hoogendijk behaald door A Trijblts met 46 p 11e prgs Thermometer aangeboden door deg heer G H G de Lange behaald door C C J vso Mierop met 44 p 12e prys Bierpot aangeboden door don heer A Steensma behaald door A van Reedt Dortland met 48 p I8e prijs Een paar pantoffels aangeboden door Moj N K behaald door B Brouwer met 43 p 14o prijs Schryf neöessaire aangeboden door den heer J H Cosyn behaald door J F Welter met 43 p 15e prgs Een flesch nabob aangeboden door dea heer J van Oije behaald door J 11 Cosijn met 43 p 16e prgs Een flesch champagne aangeboden door den neer F X Hardgter behaald door A Steeuat met 41 p FLOBERT BAAN Ie prys J P Mul met 27 p 2e A C Cosijn 25 3e II A Dortland Jr 25 4e C M van Wgngaarden 28 6e 1 A C Geitel 24 6e U van WgngaardxD 24 De twee laa ste na loting met den ho4r A Steensma Nadat deze uitreiking der prgzen had plaats gehad vroeg de heer D Uoogendgk het woord en sprak een woord van dank tot al de leden en roemde de vriendschap dia tusschen de leden bestond en bracht verder hulde aan die drie heeren die van de oprichting af de vereeniging hadden gesteund No geruimen tyd bleef men gezellig bijeen Gisterenavond is te Amsterdam de bekende Stichting hu Hui ingewijd in tegenwoordigheid van eea groot schare belangstellenden waaronder Kamerleden Professoren Raadsleden enz De heer J A Tours hield bg die gelegenheid een toespraak om het karakter van Ons Huii te schetsen Daarop volgde een programma van koor en sologezang waarvan een door den heer Tours gedichte en door onzen vroegeren stadgenoot den heer 8 van Millgen op muziek gezette Cantate het hoofdnr vormde De N R Ct schrijft daarover het volgende Men vatte het niet op als eene banale lofsprssk als wij getuigen dat de componist warme hulde verdient voor zijn uitnemend geslaagdrn arbeid Gezet voor gemengd en kinderkoor en klein oikorst met aoli voor sopraan alt en baritonsob heeft dit werkje ons om zgne eenvoudige maar zangrijke en degelgke bewerking ongemeen behaagd Zeer gelukkig slaagde de componist met het kinderkoor dat rgk is aan afwisseling en vol karakter Mej Lutkemano met hare reine sopraanstem mej Reiaders met haar sonoor altorgaan de heer Van Uui geluk over ons huis En nu zoo beleefd als mg nog mogelijk is t is mijn plicht als oudste zoon daar is de deur Ik zal u uitgeleiden en ik hoop dat ik dat nimmer weer moet doen Neen Henri én mevrouw scheen al hare veerkracht te herkrijgen ueen Henri zwijg Ik heb uw oom te woord gestaan en ik zal verier met hem spreken Clare I sprak ze met eene stem waaraan ze te vergeefs vastheid poogde te geven ik begrijp maar al te wel of liever ik weet dat gy besloten zgt bij uw oom en tante te gaan wonen Je kunt dus nog heden meegaan Ik heb de zaak haar gewonen loop willen laten door u nog eenigen tijd hier te honden en het iedereen te zeegen opdat niemand in uw gedrag iets overijlde of dwaas zou vinden maar nu ga nog dezen avond heen om schandaal te vermijden Uw goed zal u worden nagezonden Mama sprak Clare tga dan hoe het ga n houdt de naaste rechten op me In liefde zal ik u altijd gaarne gehoorzamen Beslis u maar en als u verkiest dat ilt blyf dan ga ik nimmer hoen God is mijn getuige dat ik dit tooneel noch eenige anilers ellende heb gewi d Noen neen ga nu eerst moê meisje uw lan er hier zijn zou mij slechts angst baren 1 esnoods kunnen we later spreken Uw oom moet gehoorzaamd worden eindigde ze bitter lachende Wardl vtnoU d Ben met zijn warm baritongeluid allen met hun bezielde en beschaafde voordracht vormden een uitmuntend drietal solisten Wij gelooven dat deze cantate eene te wanrdeeren aanwinst zal blijken op liet repertoire van vele zangvcreenigingen Warme baden in Japan De Japanneezen hebben Je gewoonte zich nimmer in koud water te baden hel wordt tot zulk een lioogeu warrategraad verhit als zij maar verdragen kunnen Vreemdelingen komt deze gewoonte zeer zonderling voor maar zy die eenigen tyd in het land vertoefd hebbeu geven eveneens aan hot warme bad de voorkeur Men zou denken dat het vatten van koude daarvan het gevolg toude zyn dit is evenwel niet hot geval wanneer het wuter voldoende verwarmd is Do temperatuur van het water wordt onderhouden door een onder het bad aangebracht klein fornuis Nadat de bader eenigen tijd in het warme water vertoefd heeft wascht hij zich op den vloer van de badkamer dan dompelt hij zich nogmaals in het warme water droogt zich af en neemt dan met den baddoek onK geslai en wat beweging Deao gewoonte sohynt bevorderlijk te ïgn voor de zachtheid en lenigheid der huid terwijl personen die aan rhumatiek onderhevig zijn er in alle opzichten do voorkeur san geven De armste Japannees ziet verbaasd op wanneer men hem van een koud bad spreekt en beschouwt iemand die er gebruik van maakt als een Imrbaar Dr Benjamin Howard die langen tyd in Japan zijn verblijf hield zegt uit eigen ondervinding overtui d te zyn dat de in Japan bestaande wij e van baden de voorkeur verdient Uhl t i Vm Uit Rotterdam schrgft men aan het A Br Dagblad Zaterdag jl verspreidde zich alhier het gerucht dat eenige eerw heeren pastoors dezer stad een dreigbrief ontvangen hadden waarin gemeld werd dat een aanslao op hun kerken zou gedaan onder de laatste H Missen op Zondag Hoewel een ieder overtuigd was hier met een sohandelijke grap te doen te hebben veroorzaakte het gerucht niettemin eenige ontsteltenis bij somm ge vreesachtige lieden De politie van deze feiten in kennis gesteld nam haar maatregelen en liet de aangeduide kerlen van der morgens vroeg af bewaken om te voorkomen dat kwaadwilligen profiteereudo van de meerdere of mindere ongerustheid onder do kerkgangers deze gelegenheid zouden aangrijpen om een paniek ie veroorzaken Alles liep zooals verwacht werd lu da beste orde af Het geval te Fynaart betreffende het vinden van geld in een op een veiling verkocht oud kastje heeft zich volgens de N Bred Ct aldus toegedragen Nadat den kooper voor 1 50 een sohryftafeltje was toegewezen bewoog hij zich nog een oogenblik op het terrein van de verkooping en in dien tijd bezagen en betastten een paar andere mannen het meubel waarin zij een geheim laadje met 40 gouden tientjes ontdekten De twee mannen spoedden zich met het geld naar den vorigen eigenaar die het Hn ontvangst nam en een oogenblik later bezoek kroeg van den kooper van het tafeltje die beweerde dat het geld zyn eigendom was geworden Deze kreeg hel echter niet eu kwam nu om raad vragen Men verwees hem naar een advocaat en oen proces zal misschi n het gevolg wezen De man die de tientjes heeft is ryk de ander is een werkman die ze best kan gebruiken Voor de arrond rechtbank Ie Maastricht werden Maandag twee porsdeiicten behandeld Beide betroffen beleedigende artikelen opgenomen in het socialistisch weekblad De folkattihuun Voor het eerste delict stond als beschuldigde terecht W H Vliegen redacteur van genoemd bla die bekende het gemcrimineerde artikel voor een ander in geschrifte gebracht en in zijn blad opgenomen te hebben Voor het tweede stond behalve oeretgsuoomde mede terecht de socialist Vorhara die verklaarde het beleedigende artikel waarvan hij den schrijver niet wilde noemen aan Vliegen overhandigd te hebben Deze laatste had het verbeterd en ter plaatsing aan den drukker en uit ever lan De Foliitriimn gegeven Door bet O M werd in de eor te zaak tegen VlieK n gerequiroerd eene geldboete van ƒ 30 subsidair 18 dagen hechtenis en m de tweede zaak tegen denzilfden als raededucler ƒ 40 boete subsidair 20 dagen hechtenis Tegen Verhara dien bet O M als medeplichtige beschouwde strekte de eisch tot eene boete van f30 subsidair 15 dagen hechtenis Buklaigde Vliegen die zijne verdediging zelf voordroeg virklaarde inde eerste zaak door zijnen zogstaan verkeerd te zijn ingelicht in de tweede zaak met als mededader verantwoordelijk te zyn en in ieder geval niemand te hebben willen beleedigen maar enkel misbruiken openbaar maken Uitspraak 23 Mei Zaterdagavond zijn de eerste veilingen der vereeniging JVedland weder gehouden doch de aanvoer van asperges en aardbezien was nog zeer klein Waren de asperges in vorige jaren door het koude en natte weer zeer laat zoodat de veiling te s Gravenzaude eerst den 7den dezer word gehouden ook thans zijn de vooruitzichten voor deze teelt niet gunstig daar het koude schrale weer den groei zeer belemmert Voor de asperges werd 50 lot 58 cent per bos besteed blauwe 30 tot 37 cent aardbezien brachten 35 cent pur pot en ƒ 1 10 per kilo op Bultealandscb Uverzicht Volgens de Economiite Europeen kan men met eenigen grond aannemen dat het tegenwoordig stelsel dat in Rusland den uitvoer van koren beperkt binnen een paar maanden wel geheel zal opgeheven worden vooral daar de berichten die over den oogst inkomen over het algemeen voldoende schijnen te zijn Het verkeer op de Russische spoorwegen is thans weder op den normalen voet ingericht Kolonel Wendrioh die in den tijd van den hongersnood tot algemeen inspecteur van de spoorwegen was benoemd ten einde de verzending der granen te regelen en to verhaasten hoeft thans alle buitengewone bepalingen ingetrokkeu en de verantwoordelykheid over de spoorlijnen weder aan de directie overgedragen De besluiten waarbij gedurig het een of aader verbod van uitvoer wordt opgeheven zijn vooral in Duitaohland met blijdschap ontvangen Hoewel het brood in de laatste maand in Duitscbland goedkooper is geworden blyl t de prijs toch vrq hoog Men hoopt dat deze besluitan der Russische regeering gevolgd zullen worden door andere die zoudeu moeten bewijzen dat Rusland zyn protectie stelsel laat varen De Duitsche handel heeft groote behoefte aan afzet naar den vreemde Het sluiten der Noordaiperikaansche en Russisctie markten in verband mdt de economische toestanden in Zuid Amoriki Spanje Portugal Italië eu Griekonland heeft den Duitsphen uitvoerhandel veel schade berokkend De han lel8verurngen in d n laatsten tijd gesloteu hebbeu volgens de Economute Europeen tol heden nog niet veel verbetering in den toestand kudUéi brengen In den Pruisischen Landdag had Je interpellatie van Richter plaats over de paleis lotery Al de ministers en een talrijk publiek waren aanwezig De minister Bbtticher verklaarde dat het hem piet geoorloofd was inliehiiugen te geven over zaken die in de omgeving van den Keizer geschieden dó Ministor zou alleen over daden der Regeering spreken Don minister Herrfurth wss niets van een loterij bekend do regeering was niet voornemens hot houden eoner lotery toe te slaau en zou dan ook in de toekomst niet doen Men ziet er was niet veel aardigheid aan de interpellatie Op do jaarlyksohe vergadering van de PrimroseLiga word ook het woord gevoerd door Salisbury De premier waarschuwde dat de kiezers niel door nevenzaken de groote politieke quaestie uit het oog moesten verliezen Dezelfde beginselen waarover in 1886 door het volk uitspraak werd gedaan werdeu opnieuw aan het oordeel der kiezers onderworpen Nu waren er wel allerlei andere zaken die men tegelykertijd ondor de aandacht dor kiezers poogde te brengen zooals eeu bg de wet voorgeschreven werkdag van acht uren opheffing der Staatskerk in Wales enz maar eeii jury geroepen in een zaak haar oordeel te geven kon met haar uitspraak slechts I in die eene zaak beslissen De alles overwegende quaestie was nog altijd al of niet Home Rule voor Ierland Het Parlement had wel recht hot volk van Ulster te regeeren maar uiet om het in slavernij te I verkoopen Het recht om gehoorzaamheid te vordeI ren die Koningen en Pariomenten konden doen gul don wns gegrond cp hun pliohl om de grondbeginselen der Oïereenkomst waardoor zy regeerdon stipt te houden Toen Jacobus II in jtrijd met den geest der Constitutie handelde nam Ulster de wapenen op En als een Parlement zijn macht zou misbruiken eu het nijvere wolva ende Proiestantsche Ulster door toedoen va i Gladstone ann een Roomsch Katholiek en revolutionair Home Rule Parlemenl te Dublin zou overleveren dan zou men voorzeker zien dat de mannen van Ulster nog niets hadden verloren van hun stoere liefde voor vrijheid Homo Rule was genoemd eon vredesboodschap aau Ierland het zou eenvoudig hot bogin zijn van eoii godsdienstoorlog De speech van den premier eindigde natuurlijk met een krachtige aauaporing van de kiezers om Ie zorgen dat de mannen van llome Rule niet zegevierden I NGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Gister las ik in de Goudsche Courant een artikeltje over de redding vac een jongmensch uil de Fluweelensingel en ik bewonder den moed en het beleid van den redder ra Vliet maar mijn inziens moet daaraan worden toegevoegd dat deze redding deels te danken is aan de dienstbode Mmta va Vwen die bij het zien van den drenkeling in de Singel geen oogenblik aarzelde recnts en linksch te loopen om hulp hi geen haar eindelijk gelukte Vervolgens heeft zij den geredde veel hulp verleend waarbij zij haar Zondagsklcedje beschadigde tevens eau de cologne tleschje en zakdoek verloor Eere die eere toekomt indien deze Maria in dit geval een Martha zich minder menschlievend minder cordaat gedragen had dan is het de vraag of de levonsgoesten bij den drenkeling nog waren op te wekken geweest en den redder zyn werk met zooveel lof had bekroond gezien Met de opname van bovenstaand in uw veel gelezen blad Mijnheer zult u verplichten U£d dw dienaar F Afloop vau Openbare Verkoopiagen van Onroerende Goederen VERKOOP 11 MEL h 51 a 82 c Weiland Voorwillens ƒ 4650 k P de Graaf h 76 a 96 c Weiland Voorwillens ƒ 6160 k A C Pinkse 57 a 61 c Weiland Middeuwilleos ƒ 620 k N de Groot Wed van J Both iiüEPOkl ENTING De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter al gemeene keunis dat aanstaanden Zondag den 16a Mei 1892 des namiddags twaalf uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of berinenten GOUDA 10 Mei 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN KEI XÊSGEriIMG7 Staats Commissie van arbeidsenquête De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter ala emeene kennis dat zij die in staat mochten zijn uit eigen ervaring bijzonderheden mcdetedeelen aangaande het beheer an sommige Fondsen en Maatschappijen tot uitkeering bij ziekte en overlijden alsmede omtrent feiten met name roijement ondanks geregelde betaling der contributie en niet uitbetaling van een deel of het geheel bedrag der bedrongen uitkee ring daarvan vóór ilen Ihden Mei e k opgave kunnen doen desverkiezende bij onoefran koerd en brief aan de Staats C mmiasie voor arbeids enquête 1ste Afdeeling te s Gravenhage Parkstraat 36 Gouda den 10 len Mei 1892 De Burgomepster voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ADVERTENTIÊN Onder dankïegging aaa alle officieren onderofficieren en minderen en verder alle bekenden en vrienden neemt ondergeteekende hierbg van hen afscheid Tj R FEENSTRA Gouda 11 Mei 1892 zy die iets te vorderen hebben van of verschuldigd z u aan de Nalatenschap van Mejuffrouw DIRKJE BERLIJN Weduwe van den Heer Pikteb van Oudshoorn gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 29 Maart j l worden verzocht daarvan vóór den In JUNI a 8 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FüRTÜIJN DROüGLBEVER te Gouda A D V E R T E N tTe N in alle Binnen en ttuitenlandsche Couranten worden dadelyk opsjezonden door h t Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda L