Goudsche Courant, donderdag 12 mei 1892

N 4884 VrUdag 13 Nel 189S Nienw i Nieawl GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bericht aan de Inwoners i an oudaeu Oinüreken Iet Schoenen magazijn DR ROOKE L t 4RI § zal gieen Opruiniinj Itwe koop meer houden in de IWlnkel zoo als voorheen 2 maal in lar v as maar Ici Ueren Donderdag van s liiorgens 8 lot sawoitids r Ultf c lrkoop van alle soorten Schoenen en Laarzen in het IfieMwe lergeboiiw teg en Spotprijzen a Contant Vrij Entree Vaklc en I i I i 1 M ¥ 5 Wl i eii oop woor 1 Gulden hoopt krijgt epn prachtU tsp e el Cédeau di ér 2 Gulden koopt krijg t een paar GezOnS Sinikiilen Cadeau jJië j ojajr 10 Gulden koopt krijgt een paar mooie Bovendien worden alle AdvertentiSn gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe ineendlng van aivertenttftn han gegohieden tot een nuv dos namiddags van den dag der uitgave iaarzen of Pa l toiI aat zien èn év rl Cadeau lAönbèvel iïnd i werken en hun weekgeld van ƒ 7 20 altijd buiten mer op het bekende adres van Bossard deelt de mi nistir van Koloniën hel volgende mede i Volgens het door adressant ovoraelegde paspoort kon B op 20 Januari 1886 een diensttgd in rekening brengen van 23 jaren 9 maanden en 17 dagen en aan gezien het gagementreglement in dit geval minsten 24 jaren eiaoht kon hii dus geen recht op gageraent doen gelden Evenwel werd hem werkelijk in Indie de ziUeren medaille voor trouwen dienat I uitgereikt waartoe een dienalrijd van 24 jaren verI scht wordt maar uit eene inlichting van den I Qauvemeur GAeraal blijkt dat die uitreiking op verbrüzeld i Zaterdag j 1 uit het Gaalhuia te eene vergieaing berustte omdat Boasard wien op S Zooeven vet bbeeo de Brocfure Pastoor K1T EIPP zijn streven en werken in het belangder menschheid Verkrijgbaar bij alleBoekhandelaren Prijs lO Cent Binnenkort zal de Seine te Parfjt eene nieuwe verbniïning bezitton door den ingenieur Résal gebouwd volgens een eigenaardig stelsel De overbrugging van de Seine levert telken wanneer dit geschiedt moeilijkheden vau bijzanderen In zijne nota van inlichtingen aan de Tweede Ka I aard op Die sohijnbanr nederige vrouw wilde my tarten kamer waren mijn hoofd draait mg Och vraagt n Nieow SEQUAH S Geneesmiddelen Eenig Depot Toor GOUDA en Omstreken bj De LAAT en Van SOI Apothekers MARKT 139 Goudsche Zangvereeniging op DINSDAG 17 MEI 1892 des avonds te 8 nar inhet Lokaal NUT bn VKRMAAK Oo8thaven Directeur MART J BOÜMAN Declamatie Mej E G Piano begeleiding Mej M J VETTER Dr B J H O Solisten De Dames M B v V Sopraan M V M S Sopraan B G B Sopraan De Heeren JOS M ORBLIO Bariton Holl Opera AmsUrdam H P BRINKMAN Tenor aHage M J tan DAM Bas Utrecht PROGRAMMA Prinzessin Ilse A Kkadsk La Sulamite E Ch xee Das Miirchen von der Schonen Melnsine H Hofhann Zie verder Programma Gouda Snelpersdrak van A Beinkman zoon De ondergeteekende maakt zgne geëerde Stadgenooten en Beganstigers bekend dat hji eene Nieuwe Glozenwassclierij en Puibewasscliing heeft opgericht en hoopt door eene nette en spoedige bediening zich het vertroawen waardig te maken TARIEF Haam met Kozijn 10 cent Jalouaiên met Starren 10 Binnenwerk en Lijstwerk zeer billgk naar verhouding der oppervlakte Abonnement per maand en twee maanden wordt bovenstaande pr s 7 cent Abonnementen voor een geheel jaar of langer worden zeer billgk aangenomen Hoogachtend en aanbevelend UEd Dw Dienaar W SIRACH Boodschappen worden aangenomen hg de fleer NOLTJS Turfmarkt H 82 Zeer Uette Gesteendrukte mmASTJEs worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn de l4a heid ii j p Vessels K6s looze éelating van leerlingen op de I ljks lioogere bai gefschool alhier De ondergeteekende brengt ier algememkennis dall volgens KJoninkl Beslait vaalApril 1892 l Staat8blad ti 85 Zg die zich door bgzond re Aanleg ondMT ascheiden doch onvermogend zgn schoolgeül te betalen daarvan door den Minister vtt Binn Zaken op zekere voorwaarden knnnu worden vrijgesteld Aan hen te wier behoeve vrgstelling van de betaling van schoolgeld is verleend knn nen boeken en leern iddelen kosteloos van Rgkawege worden verstrekt De voorwaarden betreffende die kostelooze toelating liggen voor een ieder ter inzage bg den Directeor aan het schoolgebonw Aanmelding voor deze toelating moet aldaar geschieden in de maand Juni van elk jaar De Directeur der Rijke hoogere burgerschool te Gouda W JULIUS douda 10 Mei 1892 xja j 339 Staats loteriJ 5e Klaaae Trekking van Woensdag U Mei No 1646 6681 12642 12686 16128 16914 en 19121 ƒ 1000 No 12866 ƒ 400 No 16728 17499 18778 en 2U920 200 No 490 S645 7590 8311 10907 en 16741 100 Prijzen van ƒ 70 289 2619 6498 7974 1047S 13166 15798 18O80 317 2644 5669 8143 10502 13250 15801 1829S 404 2780 6834 8888 10583 13366 16906 1882 602 B866 6008 8974 10649 13426 16962 18440 677 2982 6016 8994 19661 13570 16071 1818 746 3057 6028 9125 10683 1S763 16119 18S36 861 3138 6231 9198 10879 13760 16159 1864Ï 1044 3624 8260 9218 11004 14160 16224 18645 1065 3896 6469 9623 Ijl 188 14260 16641 18715 1079 3903 6497 9951 11366 14292 16709 1906 1119 4217 8626 10101 11384 14344 16772 19107 1204 4241 653710126 11459 14482 16808 1924 1226 4303 6629 10152 11706 14640 16847 1934 1297 4646 6896 10170 11911 14688 16968 20004 1306 4812 6996 10313 11951 14717 17037 20014 1409 4933 7016 10314 12103 14775 17074 20118 1467 4954 704310368 12318 14824 17122 20178 1696 6134 7044 10375 12630 14881 17164 20197 1731 6143 7126 10400 12724 14890 17639 20669 1887 6308 7281 10410 12883 15142 17763 20920 1981 6319 7359 10461 18093 16608 17932 2099S 2176 6424 776210470 De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitcondering van Zon en Feestdagen Oe prgs pei drie maanden ii 2 b fruioo per post 1 70 Aizoadwliike Nommen VIJF OSNTBM hun overwerk thaus op 8 60 ia gebrnoht Waarl jk een weekgeld waarop menig ambacht en vak mi n niet kan rekenen bier in Gouda Dinsdag 17 Mei zal in ene openbare vergadering van de afdaoling Gouda van de Vereeniging Onderling Belang als spreker optreden de heer W P Killen hoofdonderwijzer te Eotterdam De landliouwer H d R te ReeuVijk wiens linkerarm door do stoomtram Gouda Bodegraven werd BINNENLAND GOUDA H Mei 1892 Bi kon bealuit i bij hel korp i erurmd uit de WoerliaarhoitUverettni ng Burgtrplicht to Gouda benoemd tot knpitein oomniandant G H G De Lange tliana la luitenant b dat korps Gouda naar ziJTie woning teruggekeerd Hoewel de wond nog niet i genezun is zij tocli van dien aard dat d lerdore geneeskundige b Mdeling ten zynen ihuize kan plaats hebben I De verkiezing voor de Provinciale Stalen was in Vlfen en Zoetermeor aldus Alfen Uitgebrachte stemmen 2687 Volstrekte j meerderheid 1286 Hentemiping tusschen de heeren N D Kemink aftr ntirer met 927 ï H V Wichen r k met 887 J W C Hloem lib mat 6 4 KorteWeg U met 6 8 Do heer M C J V d Weyden aftr had 325 stommen Zoetermeer Geldige stemmen 2063 Herstemming tussohen de heeren Patijn met 826 liheraal Lans met 806 liberaal Bevers met 681 katholiek Van Rhemen met 684 antirer De heer Visser antirev verkreeg 664 Bij de dd Sohatterij te Goud is benoemd tnt 2da tnit G B Lnliaa van Goor thans 2de loit 4 la nUle De Kottorilamsolie rechtbank veroordeelde Dinsdag S K milicien te Gouda oud 26 jaar wegen mishaDileliag van eeu ambtenaar tot 14 dagen i evange lisstraf De Directie der Stearine Kaarsenfabriek alhier heeft in het belang van bel persorieol een wgzif ing in de regeling der werkzaamheden gebracht dia waardMring verdient Het Zoodaitwerkm is na dea morgens 7 uur hrtgeen om de 14 dagen slechts door de hilft van de dag nf nachtwacht voortaan sal Keschieden afgeschaft zoodat do eine helft van Zaterdagavond 7 tol Maandagmorgen 7 n de andere helft van des Zaterdagsavonds 7 uur tot de Zondagsmorgens 7 uur om de 14 dagen hehoeft te werken met welk regeling Zondag jl reeds ia aangevangen Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdislrict Kampen zijn uitgebracht 2252 geldige stemmen Gekozen i de heer mr iË baron Mackny antirevolutionair met 1188 stemmen De heer jhr E van Weede van Dijkveld lil eraal had er 1003 de armen barer kinderen haar niet hadden opgevangen FEVILL ETO rBRBBI I6D ra iet Fransck Al an zelf werkt het personeel dan zooveel oren minder en daar allen per unr werken zou dit oen schadepost voor het hui gezin zijn geweest die voor ommigen an luer groote buterkenia zoude zqn doch ook daarin heeft de Directie voorzien door hel loon mot 2 Ct per uur te verhoogen waarvoor haar alle lof toekomt zoodat nu de dag en nachtploeg de Zondag niet meer behoeft te ze heeft immer hoog spel itespeeld maar dezen keer heb ik slag geleverd mompelde do Back halfluid Claro sprak hij zachter hier is hulp aeuoeg laten wij eerst heengaan ge zijl immers ieder uur van den dag vrij om terug te koeren als ge wilt IIL 1 li irOom sprak nu Henri ipisachien ben ik tel overyld geweest maar wat is er in a Hemel naam toch tusschen mama en u voorgevallen Zoo onwillig was mams toch niet om Clare af te staan en in elk geval u moet bedeuken zij is moeder en heeft de naaste rechten Kom maar eerst eens by mij aan hui mij excuus vragen voor uw lomp gedrag en ilan zal ik zien of ik mij ooit zal verwaardigen met een wijoneuzigen vlasbaard als jij te spreken antwoorddu mijnheer de Back tergend koud Stil Henri stil mijn zoon vootkwam zijne moeder haar zoon die in drift wilne opstuiven dat een kind mij zooveel leed liezorgt is immers genoeg niet waar O iWlel klaagde zij luid miink toch dat ze errst heengaan ik heb het zoo benauwd alsof ik sterven moest en terwijl oene doodelijke bleekheid zich over haar gelaat vorspreidde gleeil ze voorover van liiiar stoel en zcu op den vloer gevallen zijn zoo Ja Clare ja sprak een iter jongere broers alsmama u en oom straks herkont wekt het hare zenuwen slechts opnieuw op Wees du verstandw en gamet oom j Ach sprak ze fluisterend terwgl heldere tranen over linro wangen liepen laat mij haar nog oven een kus geven het is toeh even g ed mijn moeder als de uwe 0 mam sprak ze en hoog zich tol haar over waarom woont er in mij toch zulk een Keest van verzrt le fonover allen dwang Ach ware dat het geval niet ik zou gelukkiger aeweest zgn Rust wel liovo moeder I on ze kuste haar even cp het voorhoofd Wal IS dat wie dool dat daar nep op eens mevrouw van Breughelen u Maar voor zo kon zien wie het w is hiul men Clare reeds op zg i Ironcren eu trok oom liet steeds weerstrevende meisje met zich voort en weldra reden beiden naar huis t Was met dat all s laat aeworden en mevrouw do Back stond elvo naast den knecht aohtor de deur toen ze t rijtuig hoorden naderen Ze heho fde mets te vrairen toen zo Glare s dik besolireul gtlnat z g en haar mnna sombere trekken ont aKrdü ADVERT ENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten OROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte December 1884 de medaille werd toegekend eerst op 7 Jannari 1886 een diensttijd van 24 jaren kon doen gelden Dolih tevens bh ek dat ook de berekening van don liensttqd niet geheel in overeensteirming was met hel gas eraeDt roglement omdat het tijdperk 1 27 April 1866 volbracht vóór het introden van het 18e levensjaar ten onreohte Is dienstlijd was toegekend en omdat mede ten onrechte dubbel in rekening was gebr ebt de tijd dien adretasnt builen Ned Udië doorbraoht aan boord van htt wMpi XMtBMd bij naar Netlerlaad tarugkeenl eerst in 1886 later iu 1886 Dat er vergiseinfen door het Indische legerliestuiiT zijn begaan is du na loor den ministar erkend Tante sprak Clare toen ze alleen in do hui Tot de erkenning dat de gevolgen dier rergisaingen du voor rekening van den lande behooren tekomen en niet van den onderofficier wiens fout is dat hij meer dan op zioh celvrn op het logerbeatnur vertronwdu zal de minieier nu denkelijk ook oogwel te brengen zgn UaagKhe Ct u me heden avond niets en laat mij maar eerst stil te bed gaan Maar wat is er dan toch gebeurd vroeg het jriendelijke vrouwtje met den aogst sprekend op t gelaat was mama er zoo erg tegen waarom dan niet liever een dag of nog langer tehuis gebleven Och och 1 ik heb het wol voorspeld dat hel verkeerd was zoo als de Back het aanlegde Men moot met zuster Ijouizo nimmer foraoho maatregelen gebruiken on wordi ile Back driftig o Hemel Marie sprak haar man vrg bedaard gebruik nn je verstand en breng het arme kinil naar haar kamer Zij zelve kan je toch bgna niet vertellen wijl ik met zuster I oiiize alleen ben geweeat 1 leb je zoo n trek om ter rust te gaan lieve r mevrouw de Back O ja tante ik verlang er naar alleen en te bed te zijn want ik heb pijn door al mgn leden Kom dan maar meê kind on de goedhartige vrouw nam haar onder den arm terwgl de kamenier haar voorlichtte op den trap Ga maar heen Mina sprak mevrouw tol de kamenier toen ze op eene logeerkamer waren gekomen en hel meisje het licht had ueergeiet ik zal de jufvrouw wei b buipzaam zijn Niet lang duurde het of iot lieve meisje lag te bed Ze beurde nog eens oveu het lieve bli nde kopje op toen de bedrijvige tatito het hagelwitte hoofd