Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1892

Heden orerleed na eene kortstondige ongesteldheid onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdrader de heer G IMMERZEEL in den oaderdom ran 54 jaren Wed 6 IMMERZEEL DE Mol E C BLANKEN Imiibbzsei A M blanken I Opuda Haattrecht DAGELIJKS VERSCHE Westlandscbe AARDBEZIËN A RIETVELD Lange Tiendetreg Waschmeiden flink voor haar werk knnnen geplaati worden aan de ZÜIDHOLLANDSCHE STOOM WaSOH INRICHTING Loosduinscheweg 305 den Haag FEMSCHE STOOMVEEV Chemische eo ZwKsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenheimer Hotterdan Specialiteit voor het stoomen en verven vu alle Heeren en Dameskleedingstukkeo ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafel kleeden Trijpen met neuwe patronen gepent Kwasten Garnituren Neteldoek Tnllet Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgvsiea worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelerad I worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS l Kleiweg A No 78 1892 N 4835 Zaterdag 14 Nel GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 11 Mei 1892 HOMOLOGATIE By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 7 Mei jl is het namens den gefailleerde J B AJfiSXdoor Mr S J HAR TOQ aingeboden accoord gehomologeerd De Curator Mr M M SCHIM VAN DKK LOEFF Advocaat en Procureur De GABNIZ0BN8 VOBDINüS COMMISSÏÊ te Gouda zal op 1 JUNI e k des middaga om 12 nur op het bureel van den Garnizoenscommandant aldaar onder nadere goedkeuring van het Departement van Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN De levering van Rundrleesoh en Spek voor het tUdvak van 1 Juli tot en met 31 Oeoember 1893 benevens de levering van Aardappelen voor bet tijdvak van 15 Juni tot en met 31 October 1882 benoodigd voor de menages van het Oarnizoea De voorwaanlen liggen dagelgks ter inzage op genoemd bureel en op dat van den Secretaris Voor de lamizoena Voedings Commiasie De Secretaris C DOORMAN De insending van advertentiön kan geschieden tot edn nor des namiddags van den dag der uitgave m Alom te bekomen DE OOÜBSDSE Mïï of de beschrgving der beroemde geschildeidi Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ts Ter Goude benevens de geschiedenis der Janskerk der Glazen der eartonteekeningen en waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedon Dirk en Wouter Crabcih DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnstm enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde Ui Utrecht Prijs eo Cents A BRINKMAN Eeltknobbelg HoomvUes Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pün te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prljê per flaeon met penseel SO et AlUén eek bü B 8CH0LTBN Coiffeur Eisch de handteekening von A v TUIJLL i athuel kb s KÏÏEIPP MALZEOFPIE mt het beste Beiersche Mont bereid is de beste goeflkoopste en voedzaamste volksdrank Verkoopprgs 7 Ct per pakje van Ko B ÏCt per pakje van 250 Gram Bg mmstens 100 Ko ranco door geh Nederland VerkrijgbaarbijalleKruideniers en Drogisten Verdere inlichtingen en monsters verstrekt ïalhreiners CeDlraal Depot voor Nederland Singel 550 552 Arasterdam jii Sop gW i KRAKPELIÉN fuina Laroche en flOLMs Qtlina Laroche taalhoudende Wnnt T aa fce3rfn Verkrijgbaar in flacons a TöO en 7 Jr t Oomieu MedailleH thekern XeM K ti SPBLlHy HOLM Apo Depot te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Th m Gouda Snelpersdrnk van A Bsinkman zoon Boter Kevoon unroer handel gewoon TO boter f l S a f 1 30 par kilo Weiboter ƒ 0 90 a 1 per kilo 339 Staats loterij 3 5e Klasse Trekkiujc ran Donderdag 12 Mei No 10441 1000 No 940 8881 10325 eii 10417 ƒ 400 No 6384 3707 en 13957 200 No 1844 3833 4891 8192 9282 9433 13801 14223 14417 15i68 en 16925 100 Prijzen ran 70 110 3007 5396 8542 11241 13780 16475 18784 163 SI4S 5670 8664 11244 13813 16507 19068 342 3289 5631 8704 11356 14115 16734 19091 536 3303 6698 8765 11391 14164 16849 19248 870 3319 5825 9077 1 656 14174 16880 19253682 3397 6014 9i79 11878 14547 17084 19 363 947 3442 6082 9254 11994 14789 17161 19628 981 3326 6214 9379 12054 14808 17370 19557 1403 3Së9 6442 9302 12552 15354 17433 19707 1601 3919 6487 9380 12823 15428 176 6 198141823 4389 6901 9403 12925 15619 17703 19876 2022 4329 6939 9452 12962 16823 17737 201352143 4476 7039 9671 12993 16865 17740 0140 2167 4484 7083 10033 1 3018 15899 17741 20265 8491 4552 7623 10404 13167 16053 17834 20437 S636 4680 7785 10413 13340 16061 17880 20510 845 4659 783510463 13446 16104 17973 20636 S872 4716 7979 10618 13491 16126 18209 30723 2974 4826 8074 10986 13693 16244 18666 20733 2988 5192 843111060 13633 16459 17688 20909 i 3006 5320 8462 I PETBOLEÜM i OTEEKl GKl van de Makelaars Csntzlaar d Schalkwijk te Kotterdani De markt wat heden onTeranderd I ooo Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust 6 45 September October November en DrceniW leTering 6 50 BurgerlUke Stand 6EB0EEN 7 Mei Gecrtruida Geidina ouders J M Ie Jong en O G van Munster 9 Fredenk Hendrik oa lers A Vogel en J Soer Leendert ouders T Binoendijk en W M van Bo degraveo 10 Gjjsberta Johanna ouders 6 J Bik en D van der Horst 11 ArnoldasMarinus ouders A M Spee en J C de Gmil Gerritje anders I Unelstein en J van den Orver OVKRLEDEN 9 Mei J Klijn 19 j 10 E Osingra 8 j 11 G Boer huisvr van F de Bruin 37 j G Immeneel 55 j A M WassJDK 2 m GEHUWD 11 Hei A J Koewenborg en E A M Ooms L B Nienwenhuiien en A M van der Klegn A Slootjes en M Melkert H van Waas en M A van Well H Both en M W B Verbrce Stolwijk GEBOREN Bastiaan ouders J Burger en M Eikeleoboom Unlia Cornelia ouders H Stoppeleaburg en M F Corneliasen Jan ouders T van don Heuvel en M Knoop ONDERTROUWD H Honkoop en H M Slingprland Reeuwijk GEBOREN Teunis ouders A Oraafland en M Ooms ONDEKTROÜWD E Her driksen pn 1ff van der I iee A Kelderman en A Hoogondijk J Jongoneel en E Schouten P Canens en J van den Heuvel C van dor Vlist en C Schud debeurs APVERTENTIfiN Heden overleed na een langdurig en geduldig Igden zacl en kalm onze geliefde oudste Zoon en der HENDRIK in den leeftyd van mim 27 jaren W LAMBERT A M LAMBERT Sessilmanitj E LAMBERT A M LAMBERT H B LAMBERT Slolimjkeriluü 12 Mei 1892 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks mat nitzondering van Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommera VIJF CENTEN Wg hebben reden om over den afloop der Dinsdag gebonden verkieziug tevreden te zgn Niet alleen hier maar in bet gebeele land Nergens is groote wijziging gebracht in deu stand der partgen en zoo er al iets is veranderd dan is bet zeker niet in het voordeer der antiliberale partgon Van omzetting der Eerste Kamer kan vooralsnog venmin als 3 jaar geleden sprake zgn En hoeveel blgft er over van het protest tegeu de tegenwoordige liberale regeering De anti rpvolutionairen zouden nu hun mannen naar de Staten zenden om te toonen dat het volk niet gediend is van dit ministerie dat zich aan misleiding en woordbreuk schuldig maakt Wg hebben van die algemeene ontstemming niets bemerkt In onze provincie zgn irg stellig aan de winnende hand Den Haag ging glansrgk voor door alleen van liberale zgde aanbevolen candidaten te verkiezen De residentie is thans alleen vertegenwoordigd door liberalen en anticlericale conservatieven Te Delft is ééne plaats gewonnen terwgl voor den tweeden zetel nog kans bestaat Ook te Gorkum werd in eene buitengewone vacature een liberaal gekozen Overigens bleef elders de stand bg het oude behalve in Sliedrecht waar een liberaal lid het veld moest ruimen Te Vlaardingeu is het liberale lid in herstemming met goedn kansen terwgl te Ridderkerk de heer Smit nog niet definitief verkozen is daar er FEVMLLETOIV VBRBSHI6B me het FraiucA IXL 13 Lottise kan mij niet beleedif sn Oeorge Of se moest mij beleedigen door u te honon £ a dat beeft ze al e heide godaan Marie sprak hij somber voor zich ziende Maar wat beeft re dan eigenlgk gezegd zeg mij de woorden dan kan ik er over oordeelen of jo ook loms al te erg tegen baar ingenomen zijt Ze tei tegen me Marie da onze huiselgice haard zoo eenzaam bleef en dat onze jonge kinderen geen van ailen in het leven konden blijven kwam alleen dawiioor dat ik voor mijn huwelijk neon ik wil ik mag je de venynige woorden niet herhalen die de boruohle Louizo de Kaeltn tot rao sprak Jo zegt daar de beniohte Louize Heb jij haar dat ook waarschijnlyk t eerst verweten George Want Louizo mag innerlijk zijn wie zo wil ze hecht lich voor zoover ik haar ken veel te veel aan het decorum om vuile woorden te zeggen uJe kent Louize nog niet zooals ik hnkr ken dus verschil van meeoing omtrent de telling bestond dat van invloed kan zjjn op den uitslag In ZuidHolland staan de zaken dus zoo er traden af 23 liberalen 4 conservatieven 5 katholieken en 9 antirevixutionairen terwgl buiten de betwiste teliiniten te Delft en te Uidderkerk gekozen zgn lö liberalen 2 conservatieven 1 katholiek en 2 antirevolutionairen in herstemming 4 libefalen met 4 antirevolutionairen 4 liberalen met 2 katholieken en 2 antirevoljtionairen en I liberaal met 1 katholiek Hit de meest bedreigde provinciën kwamen ook goede berichten In Zeeland Friesland en Overgsel waren de veldep wit om te oogsten meenden de anti revoli tionairen Eu zie Zeeland is geheel onveranderd gebleven in Friesland is voor zoov r wij kuYinen berekenen de toestand ongeveer bjj M oude gebleven in Overgsel zgn 2 H i len in Iisrsitemming met antirevolutionairen terwgl een plaats door een liberaal veroverd is De stand in Overjjsel is thans bg de Staten 28 liberalen 10 antirevolutionairen 7 kathalieken en 2 onbeslist Gelderland was het interessantste omdat daar de partgen nagenoeg tegen elkander opwegen ïe verliezen viel hier trouwens niet daar de Staten op het oogenblik om zgn 30 liberalen en anti clericale conservatieven stonden er tegenover 32 clericalen 18 katholieken en 14 antirevolutionairen Indien nu de heer Van Goltstein te Pntten wordt herkozen waarop kans bestaat dan wordt de laten we maar zwijgen 0 ik weet wel wat do booze wereld zegt van een geheimen omgang mei een kavallerie ofiicler voor haar huwelyk en met den vader van onzen van Tholen Ja ware dat nog het eenigstej dat zal ze olies zelf te verantwoorden hebben maar Luister eena mijn George sprak zij no naar het hart nog altijd jonge vrouw en ging op zijne knie zitten AU wij soms eens over zuster Louize spraken on haar vroeger gedrag zoo strijdig mot het tegenwoordige bevonden dan was jy altijd geheimzinnig daaromtrent dat wil zeggen je liet altijd wat kwaads nog lo raden over Zeg het mij toch wat is dat Aan wio zul je wat d t aangaat beter je hart ontlasten dan aan jo eigon vrouw Eo ik zou t eerder nog aan iemand anders durven vertellen dan aan myn lieve wijf Nu maak je t raadsel eoï ingewikkelder Foei je tergt me do Back Heb ik dan in dit loven geen teleurstellingen genoeg ondervonden dat mijn man nog geheimen voor mij moet hebben Welaan dan Marie het is een reeks van jaren reeds dat ik het je verzwijg want ik vreesde altijd dat ik te zwaren last op je schouders zou laden Maar spreek dan toch wat is het Die angstvalligheid on dat dralen maakt me angstig Nog oons Marie laten we er over zwijgen het zal je niet gelukkig inoken als jo t weet Neen neen George woton moet en ral ik het ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere ragal meerlOCent n GEOOTB LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt verhouding 31 tegen 31 dus het doode punt In Noord Holland onderging de stand der partgen geen noemenswaarde wijziging T enover een stem winst te Haarlem staan een paar herstemmingen die niet zeker zgn Lofwaardig is de houding der hoofdst d die beslist de liberale vaan getrouw blijft Aardig is het aldaar de onderlinge verhouding der partgen na te gann nu alle haar eigen candidaten hadden De kracht waarover zg beschikken is niet steeds in overeenstemming met haar eischen en haar luidruchtigheid Zie maar de radicalen en de antirevolutionairenVan de 5400 Amsterdamsche kiezers stemden 3300 liberaal 1150 katholiek 850 antirevolutionair 100 radicaal In Brabant en Limburg heerscben de katholieken onbeperkt Daarover valt dus met te spreken Maakt men nu de balans op dan zal meq ien dat er niet zoo bjjster veel is veranderd Een feit is dat de verwoede aanval der antiliberalen op de Staten even als drie jaar geleden volkomen fiasco heeft gemaakt Veeleer kan men zeggen dat er weder eene kentering in ons voordeel is Men is bezig het toen verloren terrein te herwinnen Gingen toen 9 zetels verloren thans is eene kleine winst aan onzo zgde te boekeu Moge dat zoo voortgaan ook bij de herstemmingen zoodat wj dan weder het genoegen hebben drie liberalen voor Gouda te zien plaats nemen en daaronder ook een geacht stadgenoot Zulk een resultaat is mogelijk indien wij niet in onzen ijver Och toe spreek dan on ze klemde zich dichter aan hem vast God vergeve mij indien ik er kwaad aan doe Marie maar eens moest je het toch weten al wsi het maar door het toeval Weet jo nog hoe je derde kindje een lief gezond wichtje was Welnu toen lag jij erg ziek in je kraambed tcgelykertijd met zuster Louize maar die was in hare omstandigheden bij uitstek welvarend Be doktoren vreesden het ergste voor u je waart geheel buiten kennis en in het ijlen van jo koortsen was je uitermate lastig en soms zelfs kwaadaardig Dag en nacht word je bewaakt en het kindje waaraan toen bijna niemand dacht lag in eene andere kamer on waar liijna niemand naar haar omkeek dan de min en ik een enkele maal want al mijne gedachten waren op u gevestigd Op een Woensdagmiddag zat ik aan tafel maar als zoo vele middii met mijn eenzamen maaltijd zouder den mioo eetlust De min die zuster Louize en wij gezamenlijk hadden Louize wilde nooit anders dan oene getrouwde vrouw hebben kwam me zoggcu dat het kindje ook niet wel was Afgolrokkon ging ik meê naar het wiegje de min tilde even do groene sprei np en later herinnerde ik me dat toen haar band geweldig beefde Maar groote God wal aanschouwde ik daar Een akelig mager kindje dat itellig geen vier en twiutig uren meer kon leven Dadelyk liet ik den dokter komen en deze die het kind sints lang niet had gezien als eens loen het de melk slecht verdroeg t sraiiK iEa w B 3SSsasi