Goudsche Courant, zaterdag 14 mei 1892

ter plaatse door agenten in burger kleeren te litgo surveilleoren ten einde die beruchte perMüen oni ii deiyk te maken Fieter Kooi moet een Hollander zijn zoo ugt althans de Ckieago TWiame Nu dan Pieter Kooi was dronken Hij passeerde op zekeren avond in de vorig week John O Callaghan a huis No 1938 Ookdale avenue ta Chicago en kreeg het te kwaad met een blaffenden zwarten hond in do yard van dat huis Welk dronken mensch kan blaffende honden uitstaan Fieter althans niet Hg greep een atok zwaait er meo en doet die bewegingen gepaard gaan met tal van schimp en sohotdwoorden Dat dulden O Gallagiian en Oeorgo Siegers de eigenaar van dien zwarten houd niet t Twistvuurtje begon lustig te branden loeu er eau man met zooiets van een ster op de borst ia een buggie kwam aanrijdcD Pieter kreeg oen klap met de zweep en droopmorrend af Tien minuten later daar wos hg weer en wel met twee geladen gewrren gewapend Hjjopende vuur op O Callaghan en Siegers met dat gevolg dat O Callaghan deerlijk getroffen werd Kooiwerd gearresteerd maar was te dronken om te praten Men zal hera wol loeren spreken Kooi is een photogroaf en woont mei zijne vrouw in No 245 Ëvaneton avenue De Nederlatider Nd Jm Onlangs bracht de Kroonprins van Italië een bezoek te Faeitum aan de overblijfselen van den tempel van Apollo bi welke gelegenheid het volgende aardige voorval plaats had De Prins trof bij den Tempel een Duitscher aas die vol bewondering de ruine in oogenschouw nam Hij richtte eenige vragen to hem waaruit zich vas lievarle le een gesprek over oudheidkundige zaken ontspon Nadat dit eenigen tijd had geduurd stelde de Prins de officieren die hem vergezelden ssn den Duitsoher voor waarop deze niet kon nalaten zgat verbazing te kennen te geven over den jeugdigen leeftijd van den kolonel in vergelijking met den zooveel rijperen leeftijd van de officieren van lagereu raag Do Kroonprias vertelde hierop lachend aan dei Duitscher wie hij waa Deze een oud gediende bleef als venteend staan en was op geenerlei wgie meer te bewegen zijne mededeelingeu en ontboez mingen aan den Prins voort te zotten De rechtbank te s Hoge hield zich gisteren bezig met het onderzoek der zaak van den l7 jarigen W M Knudde stajtersjongen beklaagd van op 1 April II oprettelijk aan de huisvrouw van dep groaoteabandalaar V d Laan aan de Hemslerhuisstraat aldaar een staak in du buik te hebban toegebracht waardoor eene bloedende verwonding ontstond Da verwonde vrouw verklaarde als getuige o a dat bekl dia haar man in diens affaire vroeger behulpzaam was daags vdór de verwonding in haar woning bet mes liet liggen waarmede de steek ia toegebracht dat hg op Ü April dadelijk na het bin ueukomen barer woning door haar is gewaariohuwd om heen te gaan daar zij anders de poUtie zou lalrn roepen dat hg daarop haar in eet noek gegooid en den steek toegebracht heeft Zg waa toen zwanger en heeft later een dood kind tar wereld gebracht Hare verpleging in het ziekenhuia heef ongeveer veertieil dagen geduard doch de verwonding door dan steek toegebracht was thans nog niet geheel genewp Er ben zoo kon het niet gegaan zijn Stil arme Marie stil ik heb nu reeds berouw dat ik u zeide wat ik verzwijgen moest Maar laat mü voortgaan Toen ik de meid bet kind wilde ontnemen liep zij verschrikt weg het kind begon nog altijd bij haar luidkeels te schreien en de meid riep het huis bij elka r om ta zeggen dst mg nheer de Back niet wul bij t hoofd was O Marie spaar mij de beschrijving van het tooneel dat daar is voorgevallen Ik heb er staan schuimbekken van woede hunne beide knechu van BreuKhelen zelf en de huisdokter die er toevallig was hebben mij weerhouden en mij belet dat ik een ongeluk aan Louize b ting Nadat het vreus dijke tooncel lang geduurd had kroeg ik mijn verstand weer zoo wat terug eu dokter Versleeg bogou kalm en zakelijk met mij ta spreken Hij boschouwde mij oven als van Breughelsn als iemand die door de vele smart verbijsterd is Hij deed echter wat hij kon toen ik hem twee dogen later verhaalde wat ik vermoedde of wat ik eigtnlgk gezegd zielabudroefd vreesde Vdor alias zoicle hü mag mevrouw het niet weten öe moet uw verstand gebruikun mijnheer du Bock Is uw vermoeden geg oiid 01 bestaat er kans dat het geroofdo u wordt taruggrguven don is het nog altijd tijd genoeg om mevrouw to verheu en Ofschoon u moet bedenken iiet is haast niet te gelooven irtrH tenelfd flsffwen Wji moeten onzen yoorsprong niet afteeo bohoixien maar dien vergrooten Alle krachten dienen ingespannen want ook de tegenparty 1 niet rusten alle weerbare manschap moet in het vuur gebracht worden Voor gverige strflders is het veld ter bearbeiding nog ruim genoeg als men de Igst der opgekomen kiezers nagaat dan zgn is nog meer dan ééa gemeente waar de opkomst beter had kunuen zijn BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1898 Bij de rerkiezing ran een lid Tan den gemeenteraad te Berkenvoude beeft niemand do volstrekte meerderheid verkregen Er moet eens horstemming plaats hebben tusschen de heeren C Both en K Slingerland Tot lid var den gemeenteraad te Haastrecht is met 66 van de 109 uitgebrachte stemmen gekozen de heer Ls Raaphorst i er orai da rooigettclde conclusiën in ake het pelitionnement van de Jaehtwet gntemd D miniater zeide bet jaohtrermaak niet te willen dooden maar ook het landbouwbelang niet uit het oog te willen verlieMo dit laatste moet op den voorg sU staan Intussoben komt het ons voor dat de nmister bg het verschil van meening dat in de Kamer nog bipt te heersohen zich vooreerst niet zal wagen aan eene wetswijziging De oonolusia der moerderfcrid van de commissie werd met kleine meerderheid verworpen in die der minderheid met even geringe meerderheid aangenomen Er is dus verklaard dat bet wenschelgk is om het nadeel dat door het wild of door hot sohadelgk gedierte kan worden veroorzaakt door vrijgevige toapaasing of door uitbreiding van art 26 der jachtwet te voorkomen ec om ten aanzien van eenden grof wihl en schadelgk gedierte meer speciaal kongnenen ganzen doelmatige bopaliugen in de wet op te nemen Het debat over ds Olographisohe testamenten i aangevangen De Kamer besloot nog Donderdag eenige kleine ontwerpen in de afdeelitigen te onderzoeken maar stelde met groole meerderheid het onderzoek dor tintwerpon betreffende de Kamers van aibeied tot later uit Dezer dagen ontving de redactie van hel Oeill Politunieuwi te Amstenlam bezoek van een Duitsoher zekeren heer K K molenaar te Blankenburg it Harz die zijn beklag kwam doen naar aanleiding van een ondervonden avontuur in de herberg Stad Leipzig St Jaoobstraat 22 aldaar en die zich beklagende au het bureau Uudebrug ten antwoord kreeg dun had je in dat huis niet moeten binnengaan Bedoelde heer was ongeveer 14 dagen voor zaken in onze stad en door zgn agent ta Amsterdam gewaarschuwd om voorzichtig te zgn Dezer dagen bij dag zich naar het postkantoor begevende werd hg aldaar door een Duitscher aangesproken en naar den weg gevraagd Zoodra hg zeide zelf vrcemdeliug te zgn wist de andere die zeer net gekleed was hem te henegen te zamen een glas bier te drinken De heer K vilde daartoe Die Port von Clete bionengaao waarop zijn nieuwe kennu zeide Bewahre den Anstand darif man nicht vergessen da giebt a Krauenzimmer Al voortprateode kwamen beiden in de Stad Leutig alwaar eenige Duitachers waren die al spoedig ilo kaarten te foorschgn brachten met gevolg dat de heer K gedwongen en bevreesd voor geweldpleging speelde en door de valsobe spelers werd afgezet Toen hij na het gebiuik van oen pfar teugen bier een gevoel van bedwelming ondervond wist hg met een sprong du duur te bereiken en op straat ta komen gevolgd door een der Duitschert die hem dan doortocht wilde beletten Daarna volgde bet beklag aan hut bureau en daags daarna hadden de haer K en zijn agent het geluk een w boeven aan het postkantoor te ontmoeten en bij den kraag to grijpun ICn wat zeide na dat sujet Sie können machrn was Sie wollen wir treibeo das 6esoh ri Fremde abiulaaaru die Polizei kann uns nicht machen Sie tbeilt ja mil achon zehn Tage habo icb ihren Freund beobachtet Werkt Igk is gebleken dat de si elten getrouw in de nabgheid van het postkantoor ronddolen om vreemdelingen aan te klampen mee te lokken en te berooven waarom hel Q P de politie verzoekt daar Sedert eenige dagen is in het stedelyk ziekenhuis te Arnhem opzenomen een persoon lijdende aan godsdienstwaanzin die desgevraazd telkens andere namen opgeeft o a Kleine en Vrieze Hij is ongeveer Sl a 25 jarcD zegt nu eens machinist en dan weder schipper te zijn Hij is lang 1 7 meter aangezicht rol voorhoofd hooz oogon donkerblauw haar en wenkbrauwen donkerblomi rossig kneveltje mond kleio kleur j ezodd heelt aan de rechterwang een litteeken van een kliergezwel ig gekleed met zwart kamgarou jacquet en vost donkerbruin geruite broek zwarte pet met rechte klep bottioes donkergeruit boezeroen lichten tricot borstrok en militaire sakken en onderbroek welke laatste is gemerkt 1346 O of 13460 Yermoedelijk heeft hg enigen tqd gevaren op eene der booten van Fop Smit te Rotterdam De commissaris van politie te Arnhem verzoekt aangaande dien persoon inlichtingen Uit Deinum wordt gemeld Aan Sequah en zijne vrouw is hier in de nabijhoid een ongeval overkomen dat gelukkig goed afliep Zij deden van Leeuwarden uit een wandelrit toen bg Boxum het paard der dame schrikte en in een stoot raakte en wel too dat zij onder het paard kwam ta liggen Sequah spron van zijn ros om de dame te redden doch was daartoe alleen niet in staat hij kreeg echter spoedig hulp van iemand die in de nabijheid was Aan hen te zamen griukte het de drenkelinge uit haren benarden toestand te verlossen Nadat zij in de woning van het hoofd der school te B gebracht eo vau droge kleederen voorzien was keerde Sequah die ook een nat pak gehaald had met haar in oen inmiddels uit Leeuwarden ontboden rqluig derwaarts terug Staten Oeneraal Twieui K ina Zitting van Donderdag 5 Mei Nadat de heer Levy zijn stamlpunt nader ha l uiteengezet en de minister aan het woord was geweest met ons was Het doet mevrouw geen kwaad meer mijnheer zet de min mevrouw is er goeil ingestopt au is bovendien met bet rijtuig gekomen waarmee mevrouw ook teruggaat Wat zou ik zeggen Die grootegevoeligheid dat mndelijdun kwamen me vreemd voor iii Ijouizu Zooals je weet ik minachtte haar steeds moer dau dat ik haar liefhad maar toen ze er eenmaal was om bare zoogunaamde deelneming ta botuigeii moest ik haar wel beleefd ontvangen Nog eenige oogenbtikken vertoefde ze en met het grootu meesterschap dat ze op zicb zeil even ais op vela anderea kan uitoefenen wgdda ze nog iteolnemead uit over uw toestand en het treurige verlies t an ons kindje en daarna vertrok zo met verzouk dat ik hut niet aan tiaar man zou zeggen lat 7X hier was gewet st Eenige weken later toen gij wat aan da betarhanil waart was ik om zaken even liij uii Breughelan aan huis In den gang kwam de meid mij tugun met het jongste kind op den arm je kent mijn voorliefde voor kleine icinduren en ik nam bet kind bij tia ir p ezt t armpje On eeus trad ik verschrikt achteruit ik kon ujgn Ohtsteltiinis niet bedwingen want ik herkende lu het gelaat van het kmd te duidelijk uwe trekken om niet te getooven dat dat kind hel inzo was en voor het hunne was verwisseld Geürge George jaminerdo de heftig bewogune vrouw en dat kon ju mij verzwijgen O list tegenover list had ik gespeeld ik had er arm voor willen zijn maar mijn kind zou ik teruggehad heb en had toen een gewoon middeltje gegeven Hij Dam de min ter zijde en zou stellij op haar geknord hebben ware ik er niet bij gewoest t Lijkt ook niet te best mei de kleine mijnheer de Back zei hü tot me ik zal doen wat we kannen eu heden avond zal ik zien dat professor do Welt nog meekomt Je weet wat volgde het kindje stierf even a s onze vorige lievelingen wat er ook aan gedaan weril De kleine as achttien dagen oud toon ze haar in het kistje legden dat veel van een doos had Zuster Louize was twee dagen vroeger bevallen dan jij haar kind was zoo gezond als men t maar verlangen kon Op een zooien avond in Juli zooals ja ju wul herinneren zult loop ik den gang van het buis door en knor dat mun de deuren on vensters die alten open moesten zijn om u de nuodige frissche lucht te bezorgen dlchtgesloten waren Tegelijk jrtijd hoor ik i cue stem halfluid roepen Mevrouw mevrouw komt u toch hier mijnheer jF r echter do min want zij was hot kon uitspreken trad ik de kamer binnon waar het kistje tond en waar zij met itjmand scheen ta spreken Daar stond of beter gezegd daar lag tot mijne groole veibaziog znsior Louize in donken rn sjanls naaat het kistje op den vlour on kustu het lijkje kartstochtelijk Louize zeide ik op af keurenden toon jij hier en dat in e n positie als de awe Grij fgt toch wel bij t hoofd P Verrast en verlegrn zng ze ip z stamelde iets maar kon niet uit du woorden koiQuu ze vilttu zug eu ddt hnur mudulijden zoo groot I aren vroeger wel meer onaangename woorden voorggvollen tusschen beklaagde en de vrouw Beklaagde ontkende dat hem door v d L en diens huisvrouw de toegang tot hun woning was ontzegd Verder verklaarde hü bet mes 8 dagen fóór de verwonding reeds gekocht te hebben Als reden voor het koopen gaf hij op dat het zoo goedkoop was Hij had later het mes aan vrouw v d I te bewaren gegeven omdat hii niet wist wat er mee te doen Als reden voor het tnebrengen van den teek wist bekl al een op te geven dat de vrouw hem verschillende scheldwoorden had toegevoegd Bekl ontkende ook dat de vrouw bad gezegd dat zij de politie zou laten halen Op eene vraag von den officier van Justitie verklaarde de eerste getuige de vrouw dot toen haar vader inkwam de beklaagde is weggegaan eu cat hij daarna is teruggekomen en de deur der woning heeft diohtgedaan De 2e getuige do echtgenoot der verwonde bevestigde dat hij den baklaagdo eerst twee of drie weken en daarna twee dogen vóór de verwonding den toegang tot zijne woning bod ontzegd B kl was vroeger to zijne tevredenheid in zijne affuire werkzaam geweest De substituut officier von justitie mr Van Buttingho Wichnrs wees ar op boe bat tan laste gelegde feit dat zich aanvankelijk hoogst ernstig liet aanzien tot zeer geringe afD eting was teruggebracht Door gelukkige omstandigheden is verhinderd dot twee menschenlevons vernietigd zijn Spr betoogde dat bekl had moeten begrgpeu dot de steek zoo al niet doodelgk dan toch zeer gevaarlijk was en den dood had kunnen ten gevolge hubben Z E A meende dat er geen enkele omstandigheid is waarom niet de zwaarste straf zou moeten worden toegepast bij art 300 Sirafwecboek bedreigd Het requisitoir strekte daarom tot bekl s veroordeeiing wegens mishandeling in eene gevangenisstraf van twee jaren Uitspraal over 8 dagen Op de onlang te Rome gehouden Be internationale bijeenkomst von bet Roode Kruis deelde de voorzitter mede dat door den Koning en de Koningiu van Itolié eene som van 10 000 lire te verdeelen in twee prgzen beuevans eenii a zilveren medailles beschikbaar warun gesteld voor het onderzoek naar de doeltreffendste wijze waarop gedurende den oorlog het slagveld zoo spoedig inogelgk kan ontruimd en de gekwetsten naar de ambulances of tijdelijke hospitalen kunnen vervoerd worden De mededinging is internationaal en blijft tot Juni 1898 geopend terwijl aan het congres de redactie van het programma en do wijee van mededinging worden overgelaten In den loop der discussie werd de wenscfa geuit dat het Roode Kruis ook zgne bemieiingen tot dun zee oorlog zou uitstrekken Do Nederlandsoha vertegenwoordiger Baron van Hardunbroek stelde voor dat in oorlogen op ver verwuderda plaatsen of over zee het Roode Kruis wanneer zgnu hulp werd ingeroepen zich met de militaire autoriteiten drr krijgïoerendon of door middel dor reeds bij do strijdende partijen bestaande afdeeling van bet Roode Rrais of langs diplomotiekon weg zou in verbinding stellen en ten tweeilu dat in oorlogen tusschen wel en nog niet toegutradon poriijeu van het Roode Kruis de ve oeuiging wanneer hare hulp wordt ingeroepen het reclit heeft te eischen dat de nog niet toegetreden partij zich aan hare bepalingen en maatregelen zal onderwerpen Op voorstel van den Marohese Vitellcschi werd dit onderwerp aan eene afzonderlijke oommissie opgedragen Hen herinnert zich dot eenigen tijd iteleden door een excentrieke dame in wier hoofd de populairwetenschappelijk knutselarij was goon spoken bg uitersten wil 00 000 francs ter buscbikking was gesteld van de Academie vim wetenschappen te Parijs als premie voor dungene d e op een of andere wijzu gemoonschop zou welun lu Ijrengen tusschen do Aardo en Mars of een andere planeet De heer Williams Hodges heeft lust die ƒ 50 000 te vurdienen Hij wil de aandacht dor planeetbewoners zien te trekken door gro te lichtïuvende figuren uitdrukkende algemeene wiskundige waarhedun op de aarde te teekenen zekur door rijun van booglampen of zoo iets eerst zeer eenvoudige lator uitgebreider te beginnen bijv mot een rechten hoek om zoo te komen tot de voorstelling dor qnadrotun op du gdun van den roclitho kigeu driehnek in do iioop dat de phineetbewoners bigk zullen geven deze les tn de meetkunde te begrijpen Do Time veriu etnt uit Soetan bijzind rhoden van het vatten van Rothschild s guwezett kassier Ju jer in bet hotel Miramare tu Raraluh waar liij under den naam Randoifi loneurda met eene Duitscliu inffrouw Lodz genaamd Do Duitschu cueaul en du Eaypiischo politie heblieu de gevangunneming bowerkslel ligd J ger bezocht dagel ks de beurs te Alexandrié Da beid vluchtelmgen zijn den 23sten April tw Suez ontschoapt Vervolgeus hebbeu zij eene waak doorgebracht te Kaïro in verschillendo logementen Den In Mei kwamen zij te Ramleh Jager had zich zooveel mogelijk onkenbaar gemaakt door zgn haar kort te snijden en zijnen baard af te scheren maar juffrouw Lodz werd herkend Hg heeft eerst gepoogd zicb met een revolver te verdudigen doch werd spoedig overmand en geboeid In de buurt von Keulen is en telesjraaf beambte aangehouden die beschuldigd wordt Jager aan een pas te hebben geholpen waarvoor hij 50 000 mark zou hebben betaald Ook een eiereukoopman die in deze zaak betrokken is zou zijn aangehouden De heer RebuSioe Sola advocaat te Miloon stapte met zijn vrouw uit het rgtuig dat hen naar het station du Nord te Porgs had gebracht De bagage werd op een karretje geploatsi en naar den bagagowagen geVeden Twee andere personen plaataten hun valiezen op hetzelfde karrutje eo stegen toen in don wagon lift tegelijk met den hoer Rebuffini die een kistje naast zich op de tafel plaatste Mevrouw RobufKni was nog bij de andere bagage gebleven haar man ging haar halen toon hij zijn klein voliesje daarna weer wilde halen bemerkte hij dat het verdwenen was Men zocht overal en onder het zoeken wotd ook nog een tweede valiesje gestolen Beide valiesjes hielden verschillende voorwerpen van waarde in armbanden juweelen ringen enz tot oen bedrag van honderd duizemt fraics Buitenlaniisch Overzicht lu de Fransche bladen wordt nog veel gesproken over de anarchie onder de Katholieken Het blijkt steeds meer dat een groot deel van de Katholieken volstrekt geen lust heeft zich op politiek gebied aan don Paus to oiiderwtrpen terwijl de Ultramontaansche partij met diepe droefheid dit gadeslaat De Italiaansohe bladen wijzen er op dat do Paus ton opziohto der Fransohe republiek zich op een geheel ander stondpuut plaats dan tegenover Italië Het Votiooon zoggeu zij erkent voortaan de revolutie mits zü slaagt Het erkent elk gouvernement indien het slechts bevestigd is Alleen ten opzichte van Italië is de houdiug van het opperhoofd dor kerk geheel anders Italië vraagt zooals men reeds weet niets anders aan den Paus dan hetgeen wij aan Frankrijk Engeland en Duitschland reed lang heeft gugevefl t w de erkenning van don staat van zaken zooals die volgens den loop dor gebeurtenissen ontstaan is Indien paus Leo XII1 aan de Italiaansohe geestelijkheid een sohrgven zendt von dergelijken inhoud oU dat aan do Fransche geestelijkheid dan kan Z H er van verzekerd wezen dat het mut geestdrift ontvangen wordt verklaren de Italianen Dr Engelsche pre nier Salisbury heeft gisteren bij de ontvangst de achtuursdeputatie een antwoord gegeven dat hem vereert in de eerste plaats als Ëngelschman en ook als man van karakter die de sociale vraagpunten niet wil gebruiken om op bet gevoel van zekere kiezers te speculeeren ten eigen bate De deputatie k vam vragen om een wet waarbij de werkdag van acht uren werd vastgesteld voor een land als Engeland zeker een der onzinnigste aischoD welke ooit aan een Regeering is gedaan Salisbury eu na hem ook DaifoUr verklaarden zich ongezind hiurtoe mede te werken ofschoon zij waar bot mogelijk is het verkrijgen van een korteron werkdag voor den arbeider bevorderen zullen Zij stomdun toe dat de Engelsche werkman in acht uren vurmoetlelijk evenveel arbeid 7al verrichten ais de buitonlandei in tien ure t voorts dat werkstakingou een ellendig middel zijn doch zij konden niet toegeven dot een wettige werkdag van acht uren verbetering in hun lot zou brenaeu Salisliury achtte goeii wetgoving v in dien aard mogelijk zo idur dat zij een huïtg verzet uitlokte waarbij de kapitalisten j met elkaar zouden samengaan Er is een werklie denparttj ilie een werkdag vau acht uren niet begeert Mocht du tegunpartij al zoodnnigo wet kunnen doordrijvou dan zou eon landvi rliuizinii in massa vermoodelijk liet eerste govotg er van zijn Do groot patnions zouden het laud verlaton iets wat allervurderfülijlvsl zou zijn voor Eiiaeland s nijverheiii Salisbury Verklaarde vorder dat iiij niet itulourdo dat een werkdng van acht uren mogelijk is zonder eene vorraindiriiig van loon Dü Minister waarschuwde vurder voor een proufnomin die vol gevaren is en allictit tot een gehoele onwectelinii in duu i u islaiiO der miiatschoppij kou loidon Hij lorkoos liever oo vrijivilligu wuaiadigu lotsvurbetertnü van den werkman en verzocht aoii do deputatie ht r iver tun ern stiijate na te dunken Hij moest erkennen bit de Ëngulsolie werkmanskracht en werkmansrol een deul uitmaken van s lauds voorspoed maar do kapitalisten werkon iusgeigks medu tot s tauos voorspoed Later werd namens de deputatie verklaard dat de partq van acht uren desnoods grnoegen zou nemen met een wet die een uitzondering maakte voor allen die geen werkdag van acht uren verlangen Een mooie wet Wanneer de Belgische Senaat de grondwetsherziening in behandeling zal nemen vinden wg nog niet vermeld Maar het rapport daarover opgemaakt door baron Surmont da Volsberghe is gereed Het strekt tot aanneming vau alle verklaringen welke ook door de Kamer zijn aangenomen Da commissie is met betrekking tot da reorganisatie van den Senaat van oordeel dat hg gelijk tot heden gekozen moest worden door dezelfde kiezers als de Kamer en dat de census voor verkiesbaiirheid op 2000 fr thans 1000 gesteld moest worden met categorién van verkiesbaren uit anderen hoofde daarnevens Da senator voor Luik de heer Dupont had in de commissie de verlaging van den census van verkiesbaarheid op 1000 frs verdedigd Het Journal des Bruxellea meldt dat bet voorstel tot herziening van art 48 hetwelk door de Kamer is afgewezen en dat ten doel heeft de invoering van een evenreilig kiesstelsel eventueel gemakkelijk te maken in den Senaat opnieuw zal worden in behandeling gebracht op voorstel van leden der rechter zoowel als der linkerzijde Wordt dit in den Senaat aangenomen dan zou do Kamer er derhalve opnieuw over moeten stemmen INGEZONDEN Mijnheer de Sedaeteurt In mijn bericht omtrent do regeling van den werktijd etc op de Stearine Kaarsenfabriek is eene onduidelijkheid ingeslopen welke ik UEd beleefd verzoek aldus te rectificeeren De Zondagsrust is zoodanig geregeld dot om de 14 dagen de eene helft der ploeg tot Zaterdagavond en de andere helft tot Zondogmorgen werkt eu omgekeerd en den arbeid weder aanvanjit voor de eene helft Maandagmorgen te 7 uur an voor de andere helft des Maandagsavonds 7 uur Na dankzegging voor do opname verbltjve ik UEd Dw Dienaar De berichtgever LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden over de 2a helft der maand April 1892 welke door tusschenkomst vau bet postkantoor te Gouda terug te bekomen zijn De Herder Amsterdam Boer Boskoop J O Nieman den Haag A v Hoogendooro Kralingen Vos Zwammerdom G Donk Van MOORDRECHT J Dobbenberg Bodegraven Von REEUWIJK M Hinderik Rotterdam Gouda den 13 Mei 1892 De Directeur von het Postkantoor VOHSTER Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 11 Mei 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wogens Visscherijovertreding W de K te Moercapello tot ƒ 3 of 1 dag hechtenis Als geleider van een hondenkor daarmede rijden zonder de honden voorzien te hebben van behoorlijke muilkorven W de B te Waddinxvecn ea B de J te Nieuwkoop ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Als reiziger rooken in eau spoorwegrijtuig dat daarvoor niet is aangewezen E W te Kuilenburg tot ƒ 3 of 1 dag hechtenis Zonder vergunnini van Burgemeester schrobben dar straat na 11 uur des voorm iddags A H huisvrouw van A de J te Gouda tot ƒ O BOof 1 dag hechtenis Op straat spelen met geld N J van E en A van der P to Gouda ieder tot ƒ U 60 of 1 lag hechtenis Houden van opunbaro verloting zonder vergunning van Burgemeester en Wethouilers B L te Rotterdam lot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Als houder van een bierhuis d iarin bezoekers ont vaii a eii na hut uur vau sluiting A du V te Gouda tot ƒ 3 of S dagen hechtenis Openbare dronkenschap G van D J V J J H P en P V allen te G uda ieder tot ƒ 1 of 2 daiten hechtenis Opoiib iru dronkenschap epluesfil bij Ie herhaling H J M en C L te Gouda tol 3 dagen hechtenis Opuubars dronkenschap gepleegd bij 2e herhaling D S te Guuda tot 3 dasten hechtenis Openbare dronkenschap gpleesd bg 3e herhaling P J J te Gouda tot 4 dagen hechtenis I 1 f I J IJ