Goudsche Courant, maandag 16 mei 1892

Openbare dronkeosohap 3 maal gepleegd bjj 4e her baling C C te Gouda tot 2 heohteniastrafien elk van weken benevens ojizeadiag naar eene Bgkanerkinrichtiuj voor den tgd van 6 maanden Openbare dronkenschap gepleegd bij 5e herhaling H K te Gouda tot 2 woken keoktenis benevens opiending naar eene Rijkswerkinriohling voor den tijd van 3 maanden Allen ïijn tatens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lijfadwang van 1 dag HEMViSGEf IXG BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda brenien ter openbare kenuiA dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Juli 1850 Staatsblad No 31 afschriften van dr Processen verbaal betreffende de benoeming van drie Leden van de ProTiooiale Staten bedoeld bg de artikelen 62 en 67 dier Wet z n aangeplakt in de Patersteeg alsmede dat gelyke afschriften op de Secretarie der Gemeenla zyn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werdag van des morgens 10 tot des namiddags 1 uro Gouda den ISlen Mei 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEaGEN IJZBNUOOEN De Secretaris BKOÜWEK o 4836 180d Maandag 16 Itlel GOUDSGHE COURANT SieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketu De inaendlng van advertentlto kan geschieden tot MUa uur des namiddags van den dag der nitgave PETROLKUM NOTKKKIIMGEM van de Makelaars CaotzUar SohalkwUk te Rotterdam Se markt waa heden onveranderd Loco Tankfust 6 36 Geimporteeni fust 6 45 September October November en December levering ƒ 6 50 Burgeriyke Stand Moordrecht GEBOBEN Willem ouders L van Eg en W van der Poel Tennis ouders D Koogman on M Ooms OVERLEDEN C A Aulman echtgenoote van N J Eialto 87 j O den Braber 7 w ONDEETEOUWD J C Lngk wonende te Gouderak 23 j en M Kleijn 22 j M Koogman S9 j en N van Mourik 27 j te Botterdam GEHUWD A van Kranenburg 20 j en A W van der Kuü 25 j C van MulUem 20 j en A Bugs 21 j te Nieuwpoort ADVERTEWTI W Hedeo overleed na een langdurig en gedaldig Igden zacht en kalm onze geliefde oadste Zoon en Broeder HENDBIE in den leeftgd van roim 27 jareu W LAMBEBT A M LAMBEET SeSSELHANN E LAUBËRT A M LAMBERT H B LAMBEBT Slelwijkeriluü 12 Mei lö92 AAi BËSTËDlKti DIJKGBAAF en HEEMfiADEN van Bloemendaal zullen Maattdag den 23n Mei 1892 des voormiddags te Elf nren in de BoHEiNc te Gouda bg enkele inBchrgving AANBESTEDEN Het doen van eenige herstellingen aan de Polderwerken Het bestek ligt in bovengenoemd lokaa ISOO bijverdienste Een van onds bekende Schuldittvwde t ring M piJ vraagt te Gouda een en voor de overige plaatsen AGENTEN tegen de hoogste provilie en de aangenaamste conditiën voor toetreding van leden Fr br onder No2193 Bnrean dezer Conrant Alom te bekomen SE mim mm of de bescbrgving der beroemde geschilderde j Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasscbilders de Uebroederi Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BEINKMAN Aanw zing in loco geschiedt Dinsdag 17 Mei 1892 des voormiddag te 9 nren te beginnen aan bet Bloemendaaltche Verlaat De biljetten inteleveren vóór of op 22 Mei 1S92 ten haize van den Dgkgraaf IVIr A A VAN BEKGEN UZEN DOORN te Gouda wjk B No 109 Het groote aantal zeouwkwalen van zeuuwhoofdpijn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie herseuberoerte te tntiatnn nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tgdkomtdi eer toe dat zg door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg camolgk langs de huid eene phy siologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwgl eg in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt ie zgn voor de aan zenuwkwalen lydende meiisohhoid Deze geneeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Eoman Weiasmann te VUshofen eu berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarige praktgk Door wasBching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoftbn door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswgze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en tij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder gesohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk veraobenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopin gevallen verkregen uitwerking maar ook viudt men daann weteoschappolgke verhandelingen uitli medische bladen die aan deze geneeswgze gewgd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschrifttii vau hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F Meniere med dr professor aan dt polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 SteinG reber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Charenton Smitfitsrath Ut Cohn te Stettin Urossmnan med dr arrond arts te Jöhlingeu Dr P IV restier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Guteufels Uad Bms Oarses med dr geneesheerdireo teur der galvano therapeutisobe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rae St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts te Zirkuitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen JDr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zyn obronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaaadrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelUke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog Igden sar de fevolgen daarvan zouals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseUike zwakte verzwakking vin geheugen enz en tij die reeds ouder geneeskundige behandeling geweest zyn maar door du li kendt middelen als ontboudings en koudwaterkuur wry ven electriseeren atoomlooi of zeebadei geel genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die VreeS gevoelen VOOf beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende piin onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al deze dne catcgorien van zenUWUJderS als ook aan jonge maXf tê lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aso gezonde zelfli aan jonge personen die veel met bet hoofd werken en geestelijke reaetie willun voorkomen woedt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LËMAIBK Sc Co Apothekers te Parijs rue da l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswgze van i HOMAN WEISSMANN f Oud 08ioier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits ordo vaa het Witte Kruis en verder te Amsteniain door M CLEBAK k Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van StKTe KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBV PORTON Oudegracht bg de Gaardbrug F 180 TRADEMARK van Gebrs 8INËL Amsterdam Up de jongste faygienisch madicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswijze door de medische jnr met de Zilveren Medaille bekroond rj Verkrijgbaar te Gouda bg G H LAKERVBLD Gouwe C V VLIET Markt Te Alfen hg M vak NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAAB8 Boikoop bö i Oudthoom bg M TOM OudewaUr W VEBHOOBEN Sehoon wven D ds JONG A C FIJN VAN DEAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOUCHON THEE No 8 it 1 25 per küo Zeer ITette Gesteendrukte umLwm worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman zooN D uitgave dezer Conrant gescbiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen 0 prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Utoaderlgke Nommers VIJP CENTEN BU dele Coarant beboort een BUvoefsel BINNENLAND GOUDA 14 Mei 18 VEBGADEEING van uen GEMEENTEBAAD op Dinsdag den 17 Hei 1892 des namiddags ten een ure Aan de orde Het voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting disnst 1891 Een voorstel betreffende de vernieuwing der gordingwerken van de Klriwegsbrug Het adres van de firma Bibbink van Bork Co te Amsterdam betreffende den aanleg en de exploitatie van telepbonisohe verbindingen in deze Gemeente Gisterenmorgen overleed alhier juist op 83 jarigen leeftijd de oud strijder P van den Berg drager van het metalen kruia Te Haastrecht is beaoend in den Polder beneden Haastrecht tot Poldermeester de heer F Boer in plaats van den heer W Kloot welke bedaukt had Naar de Anut verneemt worden met het oog op eene spoedige indiening en aanneming van eene nieuwe kieswet waarbij hot kiesrecht zoover mogelyk zal worden uitgebreid te Amsterdam de voorloopige maatregelen genomen tot het stichten van eene groote werklieden kiesvereeniging Het initiatief daartoe gaat uit van eenige afdeelingen van het Nederlandsch Werkliedenverbond Zondag jl is onder presidium van Dr Schaepmau te Sneek de gewone jairlijksche vergadering gehouden van den bond van E K kiesvereenigingen in Friesland FEVILLETOK ¥ EREBNI61 üit het Fratuch IIL 14 U schijnt en niet zonder grond mevrouw van Brenghelen in alles te wantrouwen was het nu het eerste of tweede kind van mevrouw van Breugheleu geweest ik liet het gelden maar n moet bedenkeu tis het zesde en a le vijf vorigen leven Wel voerde ik hem tegen Marie dat vier s len jongens waren en Belle de oudste zooals h oen was een leelijk ziekelijk meisje dat naar iedei uucht nooit oud kon worden Hij echter trok met de schouders maar beloofde mij heilig dat hij doen zon alsof hij het misdrgf stellig geloofde Om geen schandaal te ve orzaken werd de min bij den dokter op zijn kamer ontboden waar ook de commissaris van politie was ik mocht achter een knmerschut staan Bij de politie was mets kwaads an die vrouw bekend dan dat haar huisgezin een ongekende weiVaart genoot Dat was natuurlijk geen term oro haar op die duistere aanklacht te vervolgen eene min verklaarde niet zonder grond de commissaris die as Blijkeus de verslagen in de B K bladen was o a een voorstel ingekomen om op deze bondsvergaderingen ook sociale vraagstukken te behandelen Naar aanleiding van de disciwsiën daarover stelde Dr Sohaepman de volgende motie voor De vergadering van oordeel dat de Katholieken vooral in Friesland bohooren te worden in staat gesteld de maatschappelijke vr gstukken te leeren kennen en te volgen veraoekttetbestuur den werkkring van den Katholieken LanjtUg lad uit te breiden dat de bespreking van een ot ander maatschappelijk vraagstuk mogelijk wordt In zijn toelichting wees de voorsteller er nadrukkelijk op dat de Katholieken in Nederland reeds veel te lang werkeloos waren gebleven tegenover den maatschappelijken strijd onzer dagen Met algemeene stemmen werd ds motie aangenomen Staten Qeneraal Twxbue KaWb Ziitiiig van Vrqdag 13 Mei Het wetje tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor zoover de olographische t tamlnten betreft ismet eoe kleine wgziging aang Wt nMt fll tegen 7 stemmen r Daarna werd met algemeene stemmen goedgekeurd de op 14 Ock 1890 te Bern gesloten overeenkomst omtrent hef goederenvervoer op Spoorwegen Niemand had iets tegen deze stap in de goede richting Betrekkelyk lang werd ten slotte over een natura lisatiewetje gedebatteerd Daarin werd namelijk naast den naam vau den te naturaliseeren persoon zijn aangenomen naam vermeld Lyon zich noemende Barnet Lyon De Commissie van Bapporteuis als wier woordvoerder de heer Tydeman optrad die deze zaak grondig had bestudeerd wenschte door schrapping dier woorden eens voor nl uitgemaakt te zien dat een Nederlander maar één naam heeft en het misbruik van zich anders te noemen dan men heet niet gesanctioneerd moet worden Uit het oogpunt in twee aanzienlijke huizen dienst doet brengt in den regel zeer veel bij tot eene arbeiders huishouding Het schepsel ontkende echter alles stijf en sterk welke strikvragen haar ook werden gedaan Toen trad ik te voorschijn ik bood haar som op som als ze t bekennen wilde ik wilde haar over de grenzen helpen opdat ze haar straf kon ontkomen ik vernederde mij voor dat wezen Marie I ik bad ik bezwoer haar do waarheid te zeggen Maar niets mocht baten Gud weet ik wat ik gedaan heb ik kan u t niet alles vertellen het doet mij te veel aan Zoo menige vrouw meent dat wij mannen geen gevoel hebben maar als je wist Marie hoe meuig nacht ik stille tranen schreide hoe groot mijn woede kon worden wanneer ik zag dat men mij mijn kind onthield I o God dan was t mij soms alsof ik stikken moest George zou je deuken dal Louize zoo snood kon zijn Zou t niet kunnen wezeu dat een te groot verlangen naar je eigen gestorven Vied je zoo deedt spreken Marie heb je er dan zelf nooit over gesproken dat alleen Clare blond en al de anderen donker van uitzicht en haar zijn Dat is waar spral mevrouw peinzende roaar dat je me dat nooit hebt wiUon zeggen o de Back o Geurjje dat is vreosohjkl Kun je mij vergeven Marie dat ik meer mijn ADVEBTENTIEN worden geplaatot van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAO t welk des Maandags verschgnt van wettelijke vastheid is voor dit standpunt veel te zeggen gelijk ook de heer Yan Alphen meende terwijl merkwaardig genoeg een ander antirevolutionair de heer Opped k is naak der historie een tegenovergesteld standpunt innam Maar aan den andereu kant kan zulk een tweede naam behalve gevreesd misbruik ook zijn practisch nut hebben en deed inderdaad niet alles af de opmerking door den Minister tot het allerlaatst bewaard dat juist de vermelding in de wet zich noemde zus of zoo beslist dat die tweede naam de wettelijke naam niet is P Dit argument belette het pleit ton nadeele der rapporteurs en ten voordeele van den zich noemenden heer Barnet Lyon Tegen Dinsdag is bet subsidie aan de noodlijdeoda gemeenten aan de orde gesteld Het heet dat de prefect van politie te Petersburg overleden is aan de gevolgen van herhaalde inspuitingen met xiiMim Eerst dacht men dat hij een onzuiver apuilje had gebruikt en zijn bloed daardoor vergiftigd werd doch nu krijgt de meeniug nieuw voedsel dat hier aan vergiftiging moet gedaoht worden De uitvinder van het zoogenaamde viUdme moet een zekere Gotsohowski een nihilistische zendeling zijn die eerst inspuitingen deed met een onschuldig vocht dat werkelgk de door de patiënten verwachte uitwerking had doch daarna vergiftigd mtalim in hunne handen achterliet en dusdoende Grosser en Baranow de twee ambtenaren die het felst gehaat werden om het leven bracht Zoo verhaalt men tenminste ia de hoofdstad inaar of het waar is moet blijken Zeker is het dat de in beslag genomen vttalme nu chemisch onderzocht wordt Te Middelharnis werd dezer dagen een by de hervormde gemeente sedert lang aanhangig geschil beslecht Tegen de op 1 Aprd 1891 gehouden stem rede dan mijn gevoel gehoorzaamde Ach I sprak ze eu liet bitter weenende het hoofd op ziJQ schouder rusten in gevallen waar de sterke man geen raad meer weec ziet soms de zwakke vrouw uitweg Maar er valt weinig meer aan te veranderen George en de edele vrouw reikte hem de hana ik moet in alles uw liefde zien al is het denkbeeld dat een ander mijn kind zou bezitten mq ouverdrsgelijk Marie zoo vaak ik dat lieve blonde kind zag en naar u staarde leed ik dnbbel en ik was tooh gelukkig als we baar maar weer bij ons hadden George sprak ze op eens eu rees op kom ga met mij neem die kaars meê en laten we ons nader overtuijten of zij ons k iod S Hij bewilligde diidelyk in haar voorstel en sloeg haar oen dikken wollen sjaal om hare schout ers opdat ze geen koude mocht vatten in de kille gangen en portalen Zoo behoedzaam mogelijk traden de bejaarde lieden de slaapkamer van het meisje binnen Clare sliep gerust en droomde zeker gelukkig want iets ais een glimlach speelde om hare volle frissche lippen Dat is nu sprak de Back huiverend het groote raadsel van mijn neon van ons leven Om die oude veeto hebben Louize en ik weer een vorschrikkelijken twist gehad ik heb haar met schandaal bedreigd ik hield haar voor hoe ze haar man mijn besten vriend Hie haar op ziju sterfbed nog bezwoer de waarheid te zullen zeggen voorgelogen