Goudsche Courant, maandag 16 mei 1892

vi fm JAARLIJRSCe VERSLAe M de Fereeniffinff lot voortdurende omlt t mnff der nagelatm letrekHngen vanZZ MU cker der Seederyen te Xat Zee en Noordtcyk aan Zee k osiv£os Maatschappij van Levensverzekering Inlichtingen en prospectussen op aanvrage gratis te verkrggen bg den Heer E KOK Az Gouda Vereeniging Onderling Belang te 3rOX3 TZ a OPENBARE VEEGADEEIlTGr op Dinsdag 17 Mei 1898 des Avonds ten 8 j uur in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin Onderwerp UITKEERII G DOOR VERBRUIK Sfbekeb de heeb W B HIIILiLElsr Hoofdonderwijzer te Rotterdam Toegang en Debat VRIJ Het Bestuur In het afgeloopen boekjaar 1890 91 tgn out vangen Aan contributiéo van de renders die zulks gedeel telgk van de inkomsten der visschers afhouden te Katwijk 62 bomschuiten voor 1 jaar a S 186 4 bomschuiten voor i j a f 1 50 6 1 bomschuit over 1889 en 1890 a 3 ƒ 198 te Noordwgk 17 bomschuiten voor 1 jaar a 8 61 84 Aan bijdragen van stuurlieden en bemanning van bomschuiten te Katwijk aan Zee 148 41 Aan jaarlijksche bgdragen van SOots eo hooger 791 90 Aan gift van N N geadresseerdaan Mr S Lo Foole 1 Van renten 17411 98 Bii het einde van dit boekjaar genolen ondersteuning te Katwijk aan Zee 25 weduwen 26 weeteg aa 1 bejaarde te Noordwijk aan Zee 6 wedaweg en 2 weezen In het boekjaar is uitgekeerd 2649 77 j gedurende de zomermaanden per week 1 25 voor elke weduwe 0 26 voor elk kind ƒ 0 87 vooi een bejaarde gedurende de wintermaanden m week 1 60 voor elke weduwe ƒ 0 35 voor olK kind eu 1 05 voor een bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inachrijving op het Grootboek der 2Vi pet Nationale Schuld f 66 000 aan belegging in de Luidsche Spaarbank 2900 aan belegging a dépositio 1701 29 en aan contanten 616 66 De Vereeniging betuigt hare erkentelijkheid aaa allen die hare pogingen hebben ondersteund ei weoscht zeer dat men bigvo medewerken oif het fonds door jaarlijksche bijdragen giften en leg aten te steunen De Vereeniging vooruoemil SAMUEL LE POOLE Voorzitter M J EIGËMAN Secr Fenoingm Terwijl de ondergeteekende naar bet bovenstaande verslag verwgzen nemen z j de vrjjheid de Vereecigiog op nieuw in de belangstelling van Gouda s ingeze enan aan te bevelen Voor de jaarlijksche bijdragen 1891 92 zal dezer dagen per kwitantie worden beschikt Extra giften en aanmeldingen voor gewone oontributien van 1 of meer worden gaarne te gemoet gezien De Commissie voor Gouda M A G V0E8TMAN A 8CH0NEVELD van dïb CLOBT H USSEL DE SCHEPPEB m Gouden morücn oompjo I sprsk Clan den volgend n morgen u zoo alleen in de ootbijtkamer Heeft u Wel gerust Uirik je lieïi vrij goud I Tante heeft echter zeer siecht ïeslap n ik hob haar letterlijk moeten dwingen dat ie nog een p tosje bleef liggen Wat zie jij er lief uit van morden Eo hij nam Clare s I sen uit Holland Noorwegen Hongarge Sugeland Duitsohland eu Amerika In de afdeeling Bergsport met 700 vierk meter zijn hoogat opmerkelijk de plastische voorstelling van een gletsoher alle mogelijke usteusilieo en kleedingstukken voor bergbeklimmingen vele gezichten en reliefkaarten van tournislenvereenigingen De toegezegde inzendingen in de retrospectieve afdeeling maken reeds een ruimte van 600 lierk meter noodig Men vindt er onder oude kuatsspelors oude meuschen op schaataen hindeloper vrouwenfiguren op schaataen oude jaohtvoorwerpeo oude rijtuigen fraaie gobelins die jachtpartijen voorctellen De afdeeling acioone iuHtten vereischt 2 zalen van 600 en 500 vierk meter de laatste voor aquarellen en kleine schilderyen De inzendingen nemen toe terwgl de bibliotheek 2 salons vordert eene van 100 vierk meter die eenigermate gezellig eyn ingericht Er zgn belangwekkende exemplaren ingezonden met betrekking tot deu sport en vele toezeggingen van sportbladen De verschillende voorwerpen die met sport in betrekking staan als reis eu pic uic benoodigdheden ameublementen jachtkamers verschillende spelen enz vullen een ruimte van 3000 vierk meter de afdeeling lucktDaart maienaleit zooals ballons parachuten 100 vierk mrter en de afdeeling hygiene waarby draagbaren chirurgische instrumenten enz 100 vierk meter Dit lijo alechts eenige losse grepen uit de hoogst belangrijke verzameling inzendingen welke deze tentoonstelling inderdaad tot eeo der welgeslaagdste zullen maken in de laatste jaren gehouden Men mag dus reeds nu hel kuccès verzekerd achten miiig d1 orer de vraaK kerkeraad of kiesooUege welke bestendiging van den kerkeraad tot uitalag bad waa door C J r d Bovaart en 13 andere lidmaten bg het olaaaicaal bestuur Tan Brielle bezwaar ingediend roornamelgk op grond van het teit dat ten gerol e van eene onwillekeurige rergisaing de lijst rau slemgereohtigdeo rooraf niet ter ineage had gelegen op al de uren dia daarvoor vastgesteld en afgekondigd waren welke vergissing intusaoheu niet had belet dat al degoaen die kwamen om do Iqst te ien haar werkelgk hebben gezien Van de beslissing door genoemd olassioaal bestuur ten gunste der klagers genomen kwam de kerkeraad in hooger beroep hq het provinciaal kerkbestuur vau Zuid Holland en van diens mede voor hem ongunstige beslissing vroeg hij cassatie aan bij de synodale oommissie Deze 1 eroietigde de in hooger beroup genomen beslissing en verwees de zaak tot nieuw onderzoek en eindbeslissing naar het provinciaal kerkbestuur van Zeeland Laastgenoemd bestuur heeft nu in zijne vergadering vau 14 Mei na nauwlettende overweging van alle leiten vernietigd de beslissing van het elasaicaal bestuur van Brielle als onwettig naar vorm en inhoud j verklaard dat door den kerkeraad van Middelharnis in zake de stemming bovenbedoeld gceue overtreding van ééaig artikel der kerkelijke reglementen noch éénige verkeerdheid van wriken aard ook is gepleegd maar iutegendeel de handeling des kerkeraada volkoman wettig rationeel en met de goede orde overeenkomstig is geweest en mitsdien als ongegrond afgewezen de bezwaren der heeren C J v d HoTaart o s Het bestuur eeoer gemeente in Noord Brabant had een middel bedach om zich te ontdoen van eene onderwijzeres die in alle opzichten haren plicht verI vulde en voor hare taak berekend wa maar die benoemd waa op een tijdstip dat de jaarwedden der onderwijzers over bat algemeen hooger waren dan thans Dat middol bestond hierin dat men in de maand December 1891 toen het onderwyzend personeel in de school voltallig was en er ook geen ailzichl beatood dat in den eeralen tijd vermeerdering van personeel zou Doodig zgn toch eene onderwijzeres meer benoemde Eene maand later 15 Januari 1892 kou alzoo gemakkelijk worden aangetoond dat bet krachtens de wet in de school gevorderd aantal onderwijzers was overschreden en bet zaakje was lo orde de hoogr Jiezaldigde met oudere brieven moest wijkeo roor M op eene lager bezoldiging nieuw aangestrlde Ging dit middel op de betrekking van onderwijzer zou m het vervolg a n ds meest mogeltjka willekeur zijn blootgesteld Het znu dan weinig moeite kosten om een onderwijzer te ontalnan om geen andere reden j dan omdat een ander de betrekking voor eenige gul j deus minder wil bekleeden Het schooltoezicht heeft zich tegen deze kwade I praktijk met nadrnk verzet en Gedeputeerde Suun I hebben zich met het advies van bet schooltoezicht vereonigd Bg gemotiveerd liesluit hebben zjj hunne goedkeuring aan bet besluit tot ontslag der onderwijzeres onthouden op grond dat een dergelijk ontslag in strijd zou zgn met de lielangen an het onderwgs Omtrent de Intern Sport Visaeherij en Faardeatentoonstelling welke 1 Juni te Scheveningen zal geopend worden kunnen wij enkele bijzonderheden mededeelen welke een beknopt overzicht geven van den stand der inzendingen De vtuckery a deelittg beslaat behalve de daarin genomen wandvlalte een rnimte van 900 vierk meter met inzendingen van Nederland België Engeland Turkije Noorwegen Duitachland Oostenrgk Hongarya China Frankrijk enz Ue regeering van laatstgenoemd Bijk doet een officieele inzending met name van het Departemrnt de la marine et des colonies Aquaria van zout en zoetn atervisschen komen in deze afdeeling voor Be afdeeling S tport neemt 900 vierk meter in Belangrijk zijn de inzendinüen van rytuigen atalinricbtingen hoefbeslag harnaehementen enz De Kielersport bezut 800 vierk meter voornamelijk ingenomen door velocipedes en aanverwante artikelen van de voornaamste etablissementen bier te lande en bnilenslands lo de afdeeling athUtieke ifort 200 vierk meter munten uit de vele toestellen ten gebruike bij de eymnastiek De Jacht o Kiietiport heeft een omvang van niet minder dan 3600 vierk mrter waarin alle landen zijn vertegenwoordigd vooral door geweren en jachtartikeien De atertport bezet 600 viork meter Opmerkelijk zullen vooral zijn de verschillende Fransche Ëngelsche en Nederlandache bootjes de collectiën gewonnen prijzen van de voer en zeilvereenigen De Amstel te Amsterdam en De Hoop te Rotterdam Hier zal eeo duikertoestel uit Bremen in werking geëxposeerd zijn De mfuw m guport trekt zich uil over 800 vierk meter en in deze afdeeling zullen uitblinken veel scboone arresleden vele opï etuigde ijstchutten allerlei soorten schaat had maar die vrouw heeft esn hart van steen George sprak zijne vrouw die verrukt op de scboone maagd staarde zou het de stem des bloeds de roepstem der natuur in mij zijn geweest dat ik dat kind immer zoo liefhad V Ik geloof het zeker Marie Kn ot ge u nn begrijpen waarom ik soms met geweld Clare hier wilde beblien Ja mijn Georire Nu bei njp ik alles en de oo zeer bewogen vronw knielde bij het bed en vatte zacbtkons de hand vaii het meisje die ze streelde Ik Hurf haar nu niet te kussen z zou wakker kunnen worden mijn lief kind I Maar morgen morgen zal ik vroeg bij haar zgn En al moet ik zwijgen toch zal ik baar door mijne liefde tooneu wie bare warf mouder is Kom Marie sprak de reeds grijze vader kom liefste vrouw ga nu met mij da willen we in zoete vreugd bespreken hoe lief we haar beidon willen htbben stelen dure kostgangater Ik eet als een schooljongen Geef me nog eens een zoen van je sprak oom terwgl hg de püp neerlegde en hg zag haar met oogen vol liefde aan Neen oom sprak Clare Unte kon eens jaloerech worden avond middag en morgen t6o moeten we mg dunkt maar accordoeren l T J P t inJo en sloot het wel wat verbaasde meisje in ijne armen altijd wanneer ik er om vraag O als je eens wist hoe gelukkig ik Heb jij nog al een goeden nacht gehad kind iia al dat rumoer van gisteren avond Ik heb wat zwaar gedroomd oom hoewel ik dadeijk toen ik te bed lag in slaap ben gevallen Maar u zei dat tante niet wal was mag ik wel eens naar haar toe gaan dan wil ik baar helpen kleedon in plaats van de kamenier Neen Clare sprak oom eenigszins driftig blijf alsjeblieft hier Ik heb in t iieheel niet gaarne dat ITIZ v rZ hirer lerl V T i 7 je ons kind en Wil ik dan maar beirinnen me th lu heeft om uit te gaao gaan we been ocm I o je al t mooi te koopen dat je begeert Maar nu Beat me heve j dat zullen tegenwoordig w l h l T eens in ik zal in dien tusscheiitijd Eeint bellen dat hij eens naar den haard omziet Mag ik u ook een broodje ranken oom met kaas of rookvleescn wat zult u irebruikeii Ik zal heden moriren niets anders eten dan mijn eieren on een beschuit bij mijn tVoe all Och hedei oom dan houdt u me slechts U schap Van eioren hou 1 ik niet en een outbij i éea beschuit is mij al te karig Olijk gaatje sprak oom en kneep haar in de wangen eet zooveel je lusl als je mij maar niet opeet Hei hei oom riep Clare hem weêrslrevend u loopt gevaar alle deftigheid te verliezen k Had iroeger altijd zoo n gezag voor u maar dat u zoo 8 ledaagsoh kou zijn neen dat had ik nooit gedacht Ik dacht ja ik dacht dat u was alsof u hier zalf e dagen op visite was Lieve spotzieke Clare mijn Clare niet waarP rak hg en streelde liaar zacht de wangen kon je toch beseffou boe groot mgn blijdschap is dat ga bier zgt dat ge ons kind zijt F ternlfd IV allemaal je potjes wirden Sch mijr ipUg mllen APVERTENTIBN Heden overleed na een langdurig en gedaldig l den zacht en kalm onze geliefde oadste Zoon en Broeder BUNDllIE in den leeftijd van ruim 27 jaren W LAMBERT A M LAMBERT Sesselhann E LAMBERT A M LAMBERT H B LAMBERT Stolwijkertluü 12 Mei lb92 De Heer en Mevrouw BOMEIJN SioKLXNDBAJEB betoigen bannen dank voor de bewgzen van deelneming die zg ontvangen hebben bg het overlijden van hanne Öohoon zustar en Zuster Mevrouw de Wed A DÜPPER Dz Mgn weigemeenden dank aan allen die mg den 5 Mei van bun belangstelling hebben doen blijken J Th IMUOLZ Gouda U Mei 1892 Cfoudsclie Zangvereeniging y op DINSDAG 17 MEI 1892 des avonds te 8 nur inhet Lokaal NUT un VERMAAK Oo8thaven Directeur MART J BOÜMAN Declamatie Mej E Gt Piano begeleiding Mej M J VETTER Dr B J H O Solisten De Dames M B v V Sopraan M V M S Sopraan H G B Sopraan De Heeren JOS M ÜRELIO Bariton JHoU Opera Amiterdam ü P BRINKMAN renor tBage M J van DAM Bas Utrecht PROGRAMMA Prinzessin Ilse A Ebadsi La Sulamite E ChabbIeb Das Marcheu von der Schonen Melusine H Hopmann Zie verder Programma De algemeene repetitie op MAANJDAO 10 MEI des avonds 8 uur is toegankelijk voor de buitengewone leden onder introductie Agenten gevraagd Een Hoofdagent eenerMargarinefabriek welke reeds op verscheidene plaatsen met veel succes vertegenwoordigd is vraagt voor Gouda en omstreken een soiled persoon als Sub Agent tegen flinke provisie Brieven franco letters S O W Algemeen Advertentie Bureau iJJGH 6 VA DITMAR Hotterdam Koffie en Suiker AFGESLAGEN bg J F ÜERMAX ZüM Tiendcw Oeconfectioneenie voor Dames en Kinderen Gegarandeerd soliede afwerking Tricot Ondergoederen SCIiE XK Zn Openlare Verkooping te Gouda op MAANDAG 16 MEI 1892 des morgens te elf uren in het koffiehuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C PORT ü UN DROOG LEE VER van No 1 Een op goeden stand gelegen goed onderbonden I en ERF waarin met goed gevolg de Broodbakkerij wordt nitgeoefend staande en liggende aan den Korten Tiendeweg in de nabijheid der Markt te Gouda wgk D No 6 met den geheelen IS VMS TA BIS der Bakkerij en van den Winkel Het Huis van waterleiding en vele gemakken voorzien bevat beneden de Winkel 2 Kamers de Bakkerg eene Open Plaats en 2 Scharen en beven 5 Kamers Keuken en Zolder Het Bovenhuis t welk ook een afzonderlgke opgang heelt is tot 1 October 1892 verhuurd voor I75 per jaar Het Benedenhuis is te aanvaarden 1 Juni a s De verkooper is genegen 4000 tegen den interest van 4 s jaara onder eerste hypothekair verband op dit perceel gevestigd te huuden No 2 Een Wh KKLHÜIS met een atzonderlflken opgang hebbend BOVENHUIS aan den Raam te Gouda wfjk O No 442 en 442o Verhuurd bg de week beneden voor ƒ 3 en boven voor f 1 En No 3 Ken enkele jaren geleden gebouwd PAKHUIS ERF en TülN met afzonderlijk aan de Nieuwe Haven te iouda wjjk N No 134 en 134a Ie aanvaarden 1 Juuia s het Pakhnis is ingericht tot Magazgn droogplaata en berging voor tabak en werkplaats het Bovenhui bevat 3 kamer keuken en oMer en is van waterleiding en vele gemakken vuorzien De perceelen zgn 12 13 en 14 Mei a s van 12 tot 4 uren en op den Verkoopdsg van 9 tot 11 uren te zieu Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DKÜO LKEVEli voorgenoemd Het ter verkoop aaugekondigde Winkelhuis aan de Wijdstraat wordt niet vei kocht Openbare Verkoopingp te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DRÓOGLEEVER op DINSDAG 24 MEI 1892 des morgens te 9 uren ten sterf huize van den Heer A SMITS aan de Westhaven Wgk B No 147 van een goed onderhouden li BOËDEL waaronder een bizonder mooie antieke Pers goed gevulde Bedden en Beddegoed eene groote partg gewerkt Goud Zilver en Jaweelen als Zilveren Milieu de Table Presenteertrommels en Blaadjes Tabakspot en Comfoor Olie en Azijnstel Peper en Zoutstel Gedreven Kandelaars oud Zilveren Lepels en Vorken antieke Gouden en Zilveren voorwerpen en sieraden met Zilver gemonteerd Porcelein enz Te zien Maandag 23 Mei van af 9 tot 5 mum BAM MARKT A 68 GOUDA Specialiteit io Heeren Mode enSport Artikeiea Groote keuze in Ëngelsche en Scbotsche Stoffen Abonnement fl 95 per Jaar Het eerste jaar een COSTUOM twee PANTALONS en een DBMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Eleedingstukken en betaalt per k artaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en bet tweede jaar DEMI SAISON dai betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd NatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUÖ Mareband Tailleur Markt A 68 Gouda advertentien in Me Binnen en Buitenlnnd che Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda