Goudsche Courant, maandag 16 mei 1892

Schoenen en Laarzen Magazijn De Roode Laars hoek Lange Tiendeweg Gouda Jm is liet grootste gesorteerde het vertrouwdste en soliedste f SGIOENEN EN LAAmN lIAUAM VAN SOÜEA EN OMEEEN lUmndag 16 i ei 1892 ledere DONDERDAG Groote UITVERKOOP in het Nieuwe Achtergebouw tegen Spotprijzen Aanbevelend J P HESSELS Een ieder wordt gewaarschuwd voor namaak der SEQtJAtl GË EESMlDÜËLE dezelve zijn door mij Ie Gouda en Omstreken uitsluitend verhrijgbaar gesteld bij 1 E LAAT en VAX SO Markt liJO leg en 25 per Flacon Gel Cfl A DAVENPORT S hJ4H KENNISGEVING Zooals ik tot mijn leedwezen bemerkt heb wordt in den laatsten tijd mijn naam steeds meer en meer misbruikt Mal koffle Geneesmiddelen zelfs Sigaren Spiritualiën en dergelijke artikelen worden als in verbinding met my of mijn Systeem staande door den betreffenden Spekidant in den Handel gebracht ofschoon die fabrikaten aan mijne eischen in geene deelen beantwoorden ja zelfs het tegendeel zijn van hetgeen ik aanbeveel Voornamelijk wordt in dit opzicht met Mal koffie gezondigd en onder den naam van Malz koffie door Pastoor Kneipp persoonlijk aanbevolen Malz koffie volgens Systeem Kneipp Malz koffie volgens mijn werk Zoo moet ge leven enz wordt dikwijls een afschuwelijk goed gebrand koren half verbrande gerst en dergelijke graansoorten verkocht die het lichaam met het minste voedsel geven en daarbij nog zeer onaangenaam van smaak zijn zoodat de menschen welke een proef er mede nemen afgeschrikt worden Om te toonen welke Malz koffie zóó is als ik dezelve hebben wil heb ik de mij als vertrouwbaar bekende Firma Franz Kathreiner s Nachf te Münehen het Monopool gegeven haar Fabrikaat Kneipp Malz koffie te noemen en heb ik den titel met mijn portret en mijne harulteekening al fabrieksmerk gedeponeerd Ik maak HH Fabrikanten hierop opmerkzaam en hoop dat zij het nu zullen nalaten myn naam ten onrechte te gebruiken Ik kan immers zooals mij is meegedeeld de bedrijvers dezer mystificatiën gerechtelyk doen vervolgen doch hoop ik dat dit niet noodig zal zijn Wie echter niet bedrogen wil worden zij attent dat de echte Kneiyp a Mal fcoffle slechts door de Firma Franz Kathreiner s Sachf Münehen gefabriceerd en door haar geplombeerd in den handel gebracht wordt Ieder pakfe is van myn portret en handteekenlnjr voorzien Van dit fabrikaat dat ook door de wetenschappelijke inrichting voor Brouwerijen goed bevonden is zijn monsters bij mijn rechtsgeleerden adviseur en mij zelf gedeponeerd Ook heb ik de conditie gesteld dat de z koffie Mergens duurder dan 27 s cents per I Kg e 15 cents per 250 Gram verkocht mag worden SEB KNEIPP Wórishoftn 5 Mei 1892 Pastoor ci Openbare Vrijwillige Verkooping te ZEVENHUIZEN ten overstaan van den Notaris REpNDEES opZATERDA O U MEI 1892 des voormiddags elf nut in het koffiehoii van den heer KEU van Een hecht Sterk goed onderhonden en rain W00i HUIS ingericht ter bewoning in drie gedeelten zeer ganstig staande en liggende op het beste g deelte van de Dorpsstraat te Zevenhuizen met SCHÜIIR 8T0EPH0K TUIN en BLEEKVELD kadaster Sectie B No 194 groot 4 aren 10 centiaren voor de Wed en Erven van den heer 0 GEERLOF Aanvaarding by de betaling op 1 JUNI 1892 of eerder Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd Firma J WELTER OrthopeUe mmm m mmmm Uitzetten voor de LUIERMAND Kostelooze toeiatlDg van leerllDgen op de Rijks hoogere bargerscbool alhier De ondergeteekende brengt ter algemeeoe kennis dal volgens Koninkl Besluit van 9 April 1S92 Staatsblad n 85 Zy die zich door bgzondere aanleg onder scheiden doch onvermogend z n schoolgeld te betalen daarvan door den Minister van Binn Zaken op zekere voorwaarden kannen worden vrggesteld Aan hen te wier behoeve vrgstelling van de betaling van schoolgeld is verleend knn nen boeken en leermiddelen kosteloos van Rgkswege worden verstrekt c De voorwaarden betreffende die kostelooze toelating liggen voor een ieder ter inzage bg den Directenr aan het schoolgebonw Aanmelding voor deze toelating moet aldaar geschieden in de maand Jnni van elk jaar De Directeur der Rijke hoogere burgenchool te Gouda W JULIUS Gouda 10 Mei 1892 Goud Snelpersdrulc ran A BanntKAN S ZoON BINNENLAND GOUDA 14 Mei 1892 Koizer Wilhelm heeft een nieuwen trein roorzioh lateu maken waaraan drie jaren is gewerkt en welke niet minder dan ruim drie millioen mark kost Hij bestaat uit twaalf kostbaar ingerichte wagj ons waaronder een salonbibliotheek met gobelius behangen eeti ingebeeldhouwd eikeithout betimmerde eetzaal een receptiehaal opgesierd met marmergroepen een weelderig rooksalon een vertrek voor de keizerin dat geheel mot wit satijn ovorlrokken meubelen voorzien is i drie slaapvertrekken elk met aangrenzende badinriohting en toiletkamer twee kinderkamers enz De keukens in den trein moeten morlelinrioblingcn van dien aard zgn Stoompott Op het Engelsoh Kormaadiache eilandSercq vaar onlangs een oproer uilbrak heeiioheii nog eenigazius middeleeuwsche gebruiken Hot is geheel het eigendom van eeiiige grondbezitters Dezen vonden nu goed het jagen np hunne gronden te verbieden en de minvermogende eilandbewoners die daardoor van een aanmerkelijk deel hunner schrale inkomsten werden verstoken kwamen in opstand De omheining der gronden van den voornaamsten eigenaar den Heer Baker werd vernield diens heerenbuis Moanerie nerd in brand gestoken en in de asoh gelegd met een aangrenzend buis en ook op de velden van Baker werd een brand gesticht welke daar den oogst vernielde De drost de heer Godefro werd op biljetten met den dood bedreigd De schuldigen zijn nog niet ontdekt Men gelooft dat zy zeer talrijk zjjn en dat een groot deel der bevolkmg medeplichtig is Ia das kievitieiarentyd van dit jaar werden te Leeuwarden tussehen de SQ en 100 duizend kiuvitseieren aangevoerd waarvan ongeveer de helft zijn verzonden naar Kngeland en ongeveer 16 000 naar België en onderscheidene plaatsen in het buitenland waaronder Bome Davos Potersburg Konstautinrpel en zelfs naar Egypte Algiers en Madera Het getal kieviten in de provincie was dit jaar grooter dan vorige jaren het getal eieren daarentegen belangrijk kleiner wegens bet gure weder de nachtvorsten en bet dioge jaargetijde Do prijzen waren hooger dan verleden jaar en wisselden tussehen 28 Maart en 6 Mei af van 60 tot 15 cent per itukj de eobte en in Friesland gevonden kievitseieren werdei tegen geen lagere prijzen van de hand gedaan Zy minden elkander reeds lang en sloten gistermorgen op t stadhuis den bechtrn huwelijksband Terwijl bruid rn bruigom ran huis waren om zicH voor goed te doen vereenen zouden de buren bereidwillig als buren zijn groen en bloemen aanbrengen aan de stoelen van bet echtpaar en terwijl zij daarmede lustig bezig waren proefden zij ook eens van het Schiedammer oobt dat in twee flesschen o weelde I op de tafel gereed stond om straks de gasten te laven bij t gezang van Lang zullen zij leven I Maar wat en wie er lang leefden de beide flesschen met vuurwater niet Groenmaken brengt van zelf iu feestelijke stemming en in Nederland is het na eenmaal gebruikelijk eene feestelijke stemming te verhoogen door t gebruik van Schiedammer nat Dus ging defeestdrank deu weg van allen drank en voor de verbaasde blikken van het echtpaar dal wederkeerde van t stadhuis vertoonden zich de flesschen ledig en de buren vol zoeten wijns Het voorhoofd van den man des huizes rimpelde zioh hij ontstak in toorn en uitte dien Moeder de vrouw vatte het geval niet zoo ernstig op zij wilde manlief tot bedaren brengen maar bits klonk zijne s em ook tegen haarl Toen greep zg een bierglas en sterk door de toejuiching der feestelijk gestemde buren sloeg zij haar echtvriend een gat in t geliefde hoofd juist éen uur nadat het ja I ontsnapt was aan haar blozende lippen Gelukkig dat de taak geen treurig einde nam want ds wonde ward ifgewasiohea een pleister er op gelegd de buren zorgden uit schuldbesef en vol waarachtig berouw voor vulling van de flesschen en ten slotte weerklonk het Lang zullen zij leven in gloria I alsuf er niets was gebeurd Aldus geschiedde anno 1892 Maandag dm 9 Hei ie Breda D v Z H Uulteuianilücti uvrziclit De anarchist Béala en Mariette Soubère die tegelijk met Bavachol voor het hoi van assises der Seine terechtgestaan bobben maar vrijgesproken werden zijn opnieuw gevangen gei omen als verdacht van medeplichtigheid oan den moord dour Kavacbol op den kluizenaar te Chambles gepleegd en aan deu daarna gevolgden diefstal Gelijk de telegraaf meldt is fiavachol den vorigrn nacht naar Suint Btienue vervoerd om ter dezer zake terecht te staan Vroeger was hij deswege reeds bg verstek veroorilueld Bëala en Marietie Soubère zullen nog deze week insgelijks derwaarts gebracht wo den De Ministerraad stelde intusschon de supplementaire begrooting vaat strekkende de eigenaars eu huurders van de door dynamiet vernielde huizen schadeloos te stollen Mevrouw de wed Very en haar dochter zullen een jaargeld krijgen Gladstouianen eu Homorulers kunnen gelgk de uitingen van bladen als Daily Meui en Fall Mall Oazèite ten duiilelijkste bewgzen niet lonchuneii dat de uitslag der verkiezing in Kort Hneknry bij welke de heer BousSeld eene meerderheid van bijna duizend stemmen verwierf eene besliste overwinning is voor de Unionisten en een harde telenrstelliug voor de Separatinten in Londen Het opmerkelgkite van djêzen uitslag is dat hut uautal uiigebracbte stemmen aanzienlijk hooger bleek dan bg de twee vorige verkietinseg in 1885 eu ia 1886 fn I 8 bnnUn de Unil n 4e Korth Haek y SS27 in het jaar daarop S3B1 psteren eohtfr 4460 stemmen uit De overwinning der Unionisten ia nog te iprakender omdat bun oandidaat de heer Bpusfield eene nog weinig bekende politieke pers oBliJkheid is terwjjl daarentegen voor den GladItoniaalischen candidaat den heer Meutes met hut oog op de naderende algomeene verkiezing reeds lang Ie voren eene levendige reclame was iu het werk gesteld geworden Wat Italië betreft hoewel het nieuwe ministerie nog nirt officire schijnt saamgostehl is het einde der ministerieele crisis ophanden De heer Glolette ia ijverig in de weer zijn kabinet ineuu ie zetten Van liberale zijde wacht Glolette geen warm onthaal Men is niet vergeten hoe hjj hut ininisterieCrispi verliet na biuneu den loop van een jaar de uitgaven voor leger eu vloot met ongeveer 600 millioen te hebben verhoogd Ëen vermindering van de militaire uitgaven verwacht men dan ouk geenszins van het nieuwe ministerie wat voorzeker kenschetsend ia voor den poliiieken e i parlementairen toestand in Italié Hoewel de Kamer door baar votum aan het afgetreden kabinet duidelijk heeft kenbaar gemaakt dat ei detijk een aanvang moet gemaakt worden met de dringend noodzskelgke bezuininsfon en deze slechts te vinden zijn op de militaire uiigaveii baart de crisis geen ander ministerie dan een dat volgen algemeen gevoelen van zins is up den door zijn voorgangers ingeslagen weg rustig voor te gaan in strijd met de wenschen van het parlement Pransohe daguluden vergissen zich volkomen als ze beweren liit Italié zieb wensch af te scheiden van do Triple Alliautie De correspondent van de Timet te Rome toont dit duidelijk aan Wat ook het gevolg van de ministerieele crisis mag wezen zeker is het lat Italië geen neiging heeft de Alliantie prijs te gavun Zoowel de groote meerdurhuid der natie als dffl meeste staatslieden denken in dit opzicht eenstemluig Tussehen Itolie en Frankiijk is door Fraiikrijp schuld een onoverwinnelijke vijandschap ontstaan et men is in Itnlie overtuigd dat bij een afscheiding Un de Triple Alliantie nog g ootor leger noodig zou wezen om Italié s otafhankelijlgkheid te handhaven Bij de laatste algemeene verkiezing zegt de correspondent van de ïï heeft da bevolking duidelgk te kennen gegeven dat zg de buitenlandsche politiek van de laatste tien jaren goedkeurt Geen staatsman zou dan ook de verantwoordelijkheid op i ih wiUen nemen eene wijiiging in l die politiek voor te stellen Het verbond met Oostenrijk en Duitücbland heeft thans vijfjaren geduurd on men is nog volstrekt niet geneigd hot op te geven Er wordt wel eens beweerd dat voornamelijk ko ing Humbert zich tegen eene vermindering van hot leger verzot inanr ilit is geheel onwaar l e koning plaatst zich steeds op een constitutioneel standpunt en houdt zich ann de ministers Algimeen is hei roiilur bekend dot de militaire autoriteiten elke vermindering van de goialssterkte der troepen voor gevaarlijk verklaren Mocht echter de verant woordülijke nöiiister ceiie vermiutleritig voorslaan dan zul ilo koning stellig geen hinderpaal iu den weg le gun PKTIlüLKUM NOTKKHIMil A van de Makelaars Caotzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Taukfust ƒ 6 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 46 September October November en December levering ƒ 6 50 Burgerlijke Stand GËBORKN 12 Mei Jacob Johannes ouden W ICruijt en Z Kuhlman 13 Johannis Jacobus ouders J de Bruijn en J Broer OVËBLEDëN 12 Mei M Lourier huiivr van i vau der Zwalm 32 j 13 i 3 Heorkens 2 m J de Jong 8 m T P van den Berg 88 j ONDERTROUWD 1 Mei A M Soboonder woert 25 j en J Verkerk 26 j Haastrecht GKBOBëN Christiaan Galiiu ouders G de Bruin en H Kramer OVERLEDEN M ds Bruin 2 m en A van Duuren 3 w Advertentiën FOIEE OUDE SCHIEDAMMER GEÏTEVER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz NB Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE