Goudsche Courant, maandag 16 mei 1892

Dinsdag 17 Mei 1892 N 4837 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön lum gOBOhleden tot 6d t nor des namiddags van den dag der uitgave fierste I ederlandsche op het Leven nm IiïïALJDITEIIJiJGElllKKEN s Gravenhage Kneuteril jk 11 BIJKANTOREN AMSTERDAM Keizersgracht 190 ROTTERDAM Plan C 4 Qelderschestraat Dirkctïorbn Mr H GOEMAN BORGESIUS en Jhr Mr W SIX Verzekeringen op het Leren op een of meer hoofden gewone en gemengde Verzekeringen Stadiebenrzen enz enz Dadelgk ingaande en aitgeatelde Ljjfrenten VOORBEELDEN Iemand yan 25 jaren verzekert 10 000 uit te betalen op zgn 60e jaar of bg vroeger overlgden tegen eene jaarpremie van ƒ 245 Zonder aandeel in de winst bedraagt die jaarpremie ƒ 233 Iemand van G5 jaren verzekert zich eene dadelgk ingaande jaarlgksche Igfreute van ƒ 109 50 door de storting ineens van 1000 Zonder aandeel in de winst is die rente 111 90 Deze Maatschappg is de eenige in Nederland die wanneer de verzekerde in gebreke mocht big ven zijne premie te voldoen niet overgaat tot het royeeren der Polis dan drie maanden na den vervaldag der premie VERZEKERD KAPITAAL 1 Januari 1891 7 421 934 79 1 Januari 1892 9 123 826 87 Stilwerkende ilgenten of Agentessen gevraagd die de volle Provisie genieten Zich aan te melden met franco brieven bg Jen GeneraalAgent A K VAN DER GARDEN te GOUDA Gez Wagenaar MODISTEN vragen NAAISTERS en een paar LEER LINGEN het onovenroffeo LAGKIlBIEIt en het gunstig bekende STOXTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agfnt A DA JU Kleiweg Gouda Zeer ITette jesteendrukte NAAmABTJES worden GEL VERD door A BRIi RMAK en Zn doufU Snelpertdrak rsn A Brikkmak zoon VRAAG CHOCOLAAD CROOTËS Prijstrekking 9 Juni 500 000 Mark aU hoofdprüs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste g roote eldverlotiniT rlie door do liooge Begeorini van llaillbur goedgekounl en gevaarborgd is iJe voordeeligo inriclitin van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van slechts n einige maanden in 7 veilotmgen van 100 000 loten 30 300 pryzen bedra endo 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen diiaroiider zgn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark Iprys Iprgs l prgs I prgs Iprgs Iprgs bg uilnemrndheid echter a M 300 000 8 prgzon a M 15000 M 200 000 26 prgzen a M 10000a M 100 000 66 prgzen a M 6000a m 75 000 106 prijzen a M 3000 aM 70 000 20S prgzen a M 2000 iM 66 000 6 prijzen a M 1500 3 prgzen iM 60 000 606 prgzen a M 1000 Iprgs aM 66 000 1060 prgzen a M 500 Iprgs aM 50 000 80930 prijzen ü M U8 1 pnjs a M 40 000 17188 prgzen a M 300 200 Iprgs bM 30 000 160 127 100 84 67 40 20 ï t aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Slaat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebbeo op den 9 JUMJ e k en kost hiervoor 1 gebecl origineel lot ileohta M 6 of 3 601 hair I f 3 1 80 1 kwart l i r O tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Allo comraissies worden onroiddollgkfmet de grootste zorgiuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van ilen Staat voorziene Origlneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het veruischte officieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen ie gratis bijgevoegd en zeoden wg aan onze Begunstigers oimangevraagd na elke trekking de ofiicieele lijiten De uitlietaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kao door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliitd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens ofiicieele beHijten de eerste Hoofdtrcffors verkregen en onze Begunstigers zelf uillMUnld o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onrierneming van alle kanten op eene zeer werkzame deeint ming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op haildea zgnde trekking alle orders ten spoedigste reehtstreeksch te eenden aan KAÜFMANN SIMON Baiikierg en Geldwiggelaars In Ilaiubur H 1 S Hiormedo donken wg voor het vertrouwen U ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg ilhet begin iler nieuwe verloting ter deel H neming tnvitteren zulten wij ook voor het Q vervolg bemoeid zijn door een stipte en Ij reéele bediening de tevredenheid van onze fl geëerde Begunstigers te verwerven Onovertroffen KWALITEIT Gegfurandeerd zuiver LET OP DEN N A AM Pabiek te Westzaan Opgfericht I82Ö Openbare Vrljwliii o Vcrkooplng te WADDINGÖVEEJV ten overstaan van den Notaris RBIJNDER8teZmnAi i zen by veiling verhooging en afslag op WOENSDAGEN 18 en 25 MEI 1892 des voo middags elf nar in het Koffiehnis van den beer de Ruiter aan de brag van I Een hecht sterk en goed onderbonden met ERF TDIN en SCIlDdR aangenaam staande en liggende te Waddinxveen aan d 1 Goudkade nabg de Katholieke Kerk m t vroo j Igk uitzicht op de rivier de Oonwe bevattend beneden drie mooie Kamers Slaapkamertje Keuken en Kelder en boven Logeerkamer Zolder en Vliering en overigens al die gemakken in eene geriefelgke woning vereischt er kadastrale grootte van S aren 00 centiaien te bezichtigen 2 dagen vóór de veiling dw i voormiddags van 10 tot 2 nnr 2 4 Een ruim PAKHUIS met LOODS ERF en GROND Een HCI8 ingericht ter bewoning in twee gedeelten met SCHUUR ERF en GROND en nog een BDIS met SCHUUR ERF en GROND allen te Waddifirvten aan de Noordkade en achter aan de Gonwe breeder bg biljetten omschreven Aanvaarding perc 1 bg de betaling op 1 JULI 1892 of eerder en de overige perceelen bg de toewgzing Nadere inlichtitigen te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd Het beste Poetmniddel is tbans POETS PASTA DE SABEL Gedeponeerd flr ml F bnelw i omilatdaarinVBBEENiaPis wattotnuloeniet waa verkreffen een onoveriroffen Poetamiddol voor Metalen u aimewerken tegolijk dat niet vle vt niet stuift de voorworpen met aantast Koen vergift bevat en daarby vlu en sfndeliik werkt Het beste Toor scfar die te poetsen heeft I Alom verkrucbaar 6 oents per stukje met vol lediKo Hotlandsohe gebruiksaanwlifsiiiff Gen raaJ AKenten voor Nederland en Koloniën H f JPIJSPJSR ZONSN te W ormorver Voor enkele grootere plaaiien worden itog uiuluiiendfl ansrosverltooDeri getocbt Coadiüia p taofraaf 500 Gulden betalen wg aan hem die bij gebruik van Goldmann sKelserTandwater ooit weder Tandpjjn krggt S CfOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bg den I rog J C ZELDEN RUK De Qitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND OODDA 16 Mei 1802 Van de gel eigenheid tot lostelooze inenting is gisteren ten Stadhaize gebruik gemaakt door 286 personen De heer B Leopold alhier is benoemd tol plaatsvervangend lid der oommissie te s Gravenhage belast met het afnemen van het hoofdonderwyzeraexamen Genoemd eiamen wordt sehiiftelijk afgenomen SI Juni de mandelinge examens vangen aan op 18 Juli Gisteren hield Ds H F Sohim van der Loeff predikant by de Bern gemeente z ne atscheidsrede naar aanleiding van Bomeinen 8 vers 38 on 38 Een zangkoor luisterde de plechtigheid op door den aohaidenden keraar eenige liederen toe te liggen Uroeg de geheele rede vso den geaohten voorganger de blijksoi dat hy noode en slechts doorpliohtgevoel gedreven heengaat van eene gemeente vaar hij IS jaar met vrucht werkzaam was hy kan zich overtuigd houden dat bij door zgn persoon en arbeid door woord en daad zich hier ter stede vele vrienden heeft verworven die hem niet zullen vergoten en hem in zgne nieuwe standplaats veel zegen en hartelijke waardeering toewenscheu Te Leiden is Zaterdag bevorderd tot doctor in de geneeskunde de heer W van Krimpen geb te Gouda met proefschrift get Fistula auris congenita Bij koninklijk besluit zijn de heeren P van t Hoff Stolk tot dgkgraaf v de Krimpenerwaard en FEVILLETOISI V8R1SHI6D imt iet Frméci m 15 Ja oom antwoordde zg met een bedenkelijk gezicht dat is alles mooi en wel maar u moet bedenkeu ik doe me nu nog op mgn Zondagsch voor t Huis ziet u ja te huis was mama niet altgd tevreden over mg glk zal nooit ontevreden op je zgn liefste kind ik zou het op u niet kunnen worden En als ik u dan eens al de drooggegloeide kolen uit den haard neeraP Dat mag je doen als je ze noodig hebt Maar als ik uw vuile zwarte pijp eens breek P Dat ja dat is een erger misdaad maar als je t zonder opzet doet zal ik er niet eens zwart om kgkeo en meteen zette hg haar op zijne knie toen zij en Bchenkketel wilde krggen om water op den trekpot te gieten Als lic zeido zg in zijn reeds grijzeAdeu baard plukkende als ik mgn speldegeld van mama eens wat spoedig opheb en dat vult nog al oen som I fe G A van Houweninge Gz Utk hoogheemraad van Scbieland benoemd Te Gouderak is beroepen ds M J Sanders te Wottbrugge Te Ammerstol is op Donderdag 12 Mei een vermoedelijk dolle hond die van f impen was komen loepen doodgeschoten De Begentes heeft op voorattLvan den minister van binnenl zaken beslaten aan het 4e internationale congrec voor de zaaki der dnnkbestrijdiag dat in September a s te s Gravonhaije zal gehouden worden een rijkssubtidie van ƒ 1000 te verleenen Een der Haagsche oorrrapondeoten van de Anut P V A meldt dat de kiesreohtregeliug die thans bg den Baad van state in onden ek is in beginsel geheel moet beantwoorden aoa Mn etsoh van uitbreiding der kieabevoegdheid W dn grondwet toelaat Naar wij vernemen zullen door de commissie voor ouderwgs vanwege het Nut en Volksonderirijs op enkele plaatsen in ons land modelcursussen vóór herhalingsonderwijs worden opgericht Niettegenstaande het bestuur van do Kweehchool mor de Zeevaart te Amsterdam het bedrag der kosten van verpleging verdubbeld heeft hebben zich op 5 dezer circa 280 adspiranteu doen inschrijven voor 30 openvallende plaatsen De directie der Exploitatiemaatschappij beeft tot bezuinigingsmaatregelen beslaten wil papa mg dan wel wat leenen Engel omdat je papa hebt gezegd mag je altijd naar t kantoor gaan en zoozeel vragen als je noodig hebt Is dat waarP sprak ze met schitterende oogen wel vgf gulden te gelgk Wel vgfmani vijf antwoordde de gelukkige man lachend Neen dat is nu maar gekheid en ik zal ook altgd geen vgf gulden vragen dat begrgpt u wel mama gaf ons maar vgftig oenten in de week Maar voor een poos lang zou ik wel vgf gulden van u ter leen willen hebben ik ben aan de kinderen te h lis nog wat schuldig sprak zij met een blos van schaamte opiAe wanden Je iiet er zoo uit om je op te eten kDank u wel viel zo hem in de rede bewgsu dan liever meer eer aan tontbgt en tegelgkreikte ze over de tafel heen om haar boterham tekrijgen en zoo pp zijne knie zittende muisde zedie op Daar Clare heb je mgn portemonnaie en het voorwerp werd uit den broelizak gehaald maak hem maar leeg en geef me hem dan terug want het i juist geen damesporteroonnaie Hemel oom 1 riep ze uit en slikte haastig het laatste gedeelte van haar boterham door daar zijn elf guldens twee rijksdaalders en laat eens zien hoeveel kleingeld Neen oompjo zoo was t nu niet gemeend dat is immers veel te veel 1 ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien wwrden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt De last is gegeven om al het personeel dat ten gevolge der overneming der voormalige Nederl Bhgnspaorwegmaatschappij en van den ingevoerden nachtdienst als hulpkracht was aangesteld zoo spoedig mogelijk uiterlijk 1 Juli a s buiten dienst te stellsn Het aantal personen dat bierdoor plotseling broodeloos wordt gemaakt bedraagt niet minder dan ongeveer 600 Verder ia ook in verschillende opzichten last gegeven zooveel mogelijk zuinigheid te betrachten o a ia in een circulaire aan de afdeelingen op besparing van bureau materiaal aangedrongen Op de Woensdag te Utrecht gehouden jaarlijksche vergadering van den NederlandKheu Slai ertbond il besloten aan de Tweede kamer een adres te zenden instemming betuigende met het wetsontwerp tot verlaging van den s utaccgns Betrelfende het voorsiel dat aan de leden van dao bond de verpliohting zou worden opgelegd geen vee yoetstoeta meer te koopen werd na langdurige beMadslagtag h selo t eB de iedeo hierin vrjj te Uten Voorts word besloten bg de landbouwvereenigingeri er op aan te Iringen bij volgende tentoonstellingen niet de zwaarste dieren te bekronen maar wel die welke het meest gewild en voor de slachtbank het best geschikt zgn In beginsel werd aangenomen dat door den bond een commissie zal worden benoemd ten einde te onderzoeken in hoeverre de oprichting van een vakblad als officieel orgaan van den bond wenscheljjk was Besloten werd dat die commissie zou bestaan uit 2 vleesohhonwers en 2 spekslagers uit Amsterdam en één lid van het bondsbeatunr uit Haarlem Het eerste concert zal dit seizoen in het Scheveningsche Kurhaus gegegen worden op Zondag 29 Mei Tot eu met 14 Juni zullen de concerten zgn Houd jg dat maar gerust lieve kind Je kunt dan de dienstbode ieder een goede fooi geven als je wilt dan maak je een goeden indruk op din menschen En ook je zult in t vervolg als je meer vriendinnen krggt zakgeld genoeg noodig hebben Die vriendinnetjes geven elkaar een heele boel aardige cadeautjes men koopt een massa lieve petits riena en zou zich ruineeren door t koopen van handschoenen indien er geen soliede papa achter de hand was Maar weet je wat beste we hebben van morgen vergeten te bgbellezen kom ga maar weer eens zitten dan willen we in plaats daarvan danken En hg nam hare kleine gevouwen handen in de zgne en vouwde die om diezelfde handjes ten gebede en de brave man geloofde heilig dat hj met zgn kind bad on een stille maar rijke juichtoon weerklonk in zijn hart Mu moet ik eerst naar t kantoor sprak hg eenige oogenblikken daarna doch ga maar eens meê dau zal ik mgn eersten boekhouder aan je vooratellen heb je dan geld noodig dan ga je them maar Vragen of je zend hem een briefje Arm in arm gingen beiden door de lange gangei van t buis naar t kantoor dat aan den anderen kant van het groote woonhuis lag Keen neen je behoeft niet bang te zjjn sprak mijnheer de Back toen Clare voor de kantoordeur wilde blgven staan je gaat meê naar mgn privaatkantoor daar bel ik maar en dan komt wie ik bij me wil h bben