Goudsche Courant, dinsdag 17 mei 1892

TIE He stafmoiiek d Haagaehe i hatter j an van andere muziekkorpMn Op 15 Juni hoeft heteente concert ran het phUharmoui h orkest plaat Tot dien datum worden slecht de Kuriaal het terras en het Café gedekte verandah opgeateld Met 15 Joni worden alle uien geopend De eigenaar n den Doolhof dia het forigajaar aan zoorele bwoekera van Seinport een geno ijk nur o rerwhafte en welke doolhof geheel gerestaureerd uu geplaatst wordt bij Badkapel te Scheveningen beeft plan als bg rergunning ran de gemeente kan krijgen te voorzien in een hem gebitkeu behoefte aan kinderTermakelijkheden Daarin eenigs ins te Toorzien i het doel der Charettes de Champs Elysée die men in het Boi do Boulogne in den Jardin du Luxembourg op de Champs Ëlysées enz steeds ziet an die aldaar een groot genot verschaffen tan duizenden kinderen Een Duitsch ambtenaar was gepensioneerd en ging Tan zgn woonplaats iu da prorincie Posen naar Ërfurt om daar zijn renteniersdagen te sigten Dezer dagen wordt hg verrast door een aangeteekenden brief uit zgn laacste verblijf want hg herinnert zich niet daar nog eenige vordering te hebben Bovendien de lakken dragen het Rijksstempel I Verwonderd opent de gepensioneerde zijn schat en iiDdt inden met een zwaar lak vastgehouden omslag één pfennig j En hij verneemt uit het begeleidend schrgven dat deza Km hem bg zijn hatste uitbetaling van tractement te weinig was betaald Of de quitantie ook per omgaande werd verlangd wordt in het Erfwter Tagehlait ni tt gemeld In de EtoUe Beige worden eenige bgzouderhaden medegedeeld omtrent de Tentoonstelling te Chicago waaraan het f D o a het volgende ontleent In de sectie der vrouwelijke exposanten is een paleis voor het damescomité gebouwd volgens het ontwerp van de vrouwelgke bouwkuosiensar Uiss ice Rideont van San Francisco werd het uitwendig decoratief Mpgedragen omdat haar ontwerp het won van dat der andere dames Hare drie pleistermo dellen voor de vrouwelgke deugden iiQ vrouw als Genius in de beschaving en da vrouw in de geschiedenis Met dit drietal voorstellingen behaalde zij den rijs van 15000 fré Mevr Potter Palmer zal de laatste spijker iu het paleis der vrouwen slaan een gouden een zilveren en een koperen natuurlgk onder niet weinig plechtigheid Da Amerikaanscha vrouwen willen onder patronaat der Vereenigde Staten zelven iu dit haar eigen paleis bewijzen hoezeer de vrouw een overwegende rol vervult in de verschillende richtingen van het verstandelijk leven der mensohheid Het spreekt vanzelf dat er ook een vrouwencongres is ontworpen Mevr Charley Henrotin i tot ondervoorzitster beivoemd en bereid allen belangstellenden inlichtingen te verwsbaffan Eindelgk zal het vrottwencomité een hótal doeu bouwen uitaluitend vooi vrouwen en meisje en wel ten getale van Tgf duizend die tegen anderhalven dollar daags haren intrek kunnen namen en vrije oogeobliltken gezellig doorbrengen hetzij in een gezalschapzaal of in de leeszaal Er is voor den bouw den grond kregen zij reeds ten geuibenke 780 000 fr noodig Die som wordt De Eaadt sprak hij eeuige oogenblikkan later tot een reeds bejaard deftig man j de joogejufvrouw Tan Branghelen was vroeger mgna nicht maar is nu mijne dochter geworden Ik zeg het u maar daarom als de jufvrouw geld komt vragen heeft ie onbepaald krediet t Is wel mijnheer t zal ma veel eer zgn die dame to voldoen Is er nog iets van haér of uw order Dank je wel de Baadt Zul je zorgen dat ik de brieven hier krgg Ziezoo mijn Klaartje ging hij Toort toen een tapel brieren Toor hem lag uu heb ja vrijheid te gaan waar je wilt Om twaalf uur kom ik geregeld koffie drinken Werkt tt hier altijd alleen oom i n nooit op het eigenigk kantoor P Ja mei je soms als ik er wat moet nazien maar hoe vraag je dat zoo Ik dacht ik wou maar zeggen ik zag van Tholen niet en een aardig blosje kleurde hare wangen Z o meen je van Tholen Je schgnt wel belang te stallen in dat jongmenscb Och plaogziekc oom ik vroeg dat maar zoo Wgl dit de eenige is van uw klerken die ik ken Waar wonen zijne ouders oom Hij heeft slecht zijn vader meer zijn moeder is lang geleden gestorven Zijn vader woont te W maar ik dacht dat hij je dat reeds zelf had verteld Nu u t zegt geloof ik het ook Weet u wat ons garoodeo in aande lan ran 36 frs of 5 dollars Da houdareweo der Bslitn ganiatan er voor twintig dagen huisvesting Meer dan 30 actiën dus voor maer dan 30 maal 20 dagen worden da gasten niet opgenomen Ziadaar een kansje voor damas alleen die zich ntar Chicago wenscben te begeven Door het Engelsohe comité is reeds plaat besproken voor 500 damas Op 12 Oct a s noatau aUe gabouwen worden overgedragen aan de Vawenigde Staten Voor dia heuglgko plechtigheid zgn alfarlai feastan Ontworpen o a een monsteroptocht bQ welke de vrouwen almede het overwicht zullen hebben en nog wel meest alle afstammelingen dar vrgUeidahelden Mei I In de UtiaMrier Cl deiar dagen wordt da viering aangekondigd vaan een 65 jarige echtvereeniging van een 67 jarige van zo goeden bruiloften van vier 46 jarige aohtveraenigen van tien 10jarige van se 35 jarige van vier 3U jarige en van viereu twintig tilraren bruiloften Of er ook feest gevierd zal werden in Friesland Elkander gevonden Op een bruilofspartg dia ta Charleston in Noord Amarika plaats vond en waaraan oudarseheidene ongehuwde beeren en dames deelnamen deed een jong advocaat het volgende voorstel De ongehuwde gasten moesten uit hun midden een president kiezen Deze moet zich door een plechtigen ead verbinden alle vertrouwelgke mededealiugen die hem iu den loop van den avond gedaan worden geheim te houden Ieder ongehuwd heer en iedere oogehuwdu dame Mshrijft nu zgn of haar naam op een stuk papier en daaronder den naam van den persoon waarmede Uj of zg zou willen trouwen de op die manier beMhreven brieves worden den president ter hand gestald en deze moet ingeval een heer of aan dame naar nit hun briefje blgkt over en wedar met elkander te willen trouwen beiden daarvan medadoéling doen de namen der perwnen wier wenwh niet wederkeerig ts moeten door den president geheim worden gehouden Hot voorstel werd aangenomen en ten uitvoer gebracht De uitslag was dat twaalf faeeren en twaalf dames wel met elkander in het huwelijksbootje wilden sUppeo en hiervan kregen enkel de bg de zaak betrokken perwnen kennis Na enkele maanden waren reeds elf paren die elkander op zoo eigauaardige wijze gevonden hadden gehuwd en acht der jong gehuwde mwnnen verklaarden dat zg nooit den moed zouden hebban gehad om hun levensgezellin nen op eene ander manier dan do boven omMhre vane ts vragen 8e lert het haarscheo dar pokkan ta Ngmegon zgn aldaar aan het park voor koepokinenting reatlaruim 4500 personen kosteloos gevaccineerd of gerevaccineerd In de aangranienda gemeente Beek Ubbergan waar gelukkig tot duavarre geena gevallen van pokkan zgn voorgekomen bagvert men zich ook ten ztarata om zich tegen de ziekte ta wapenen ten gevolge waarvan raad nagenoeg da helft der bevolking van 3500 zielen zich aan die kunstbawerking heeft onderworpen Van gemoedsbazwaran tageo da vaccinatie of revaccinatia boort men ta Ngmegan weinig of niets allen benieuwde toen hg ons eens een visite maakte scheen mama bizonder met hem ingenomen en dat laat mama in den regel niet zoo dadelijk vooral niet aan vreemden blijken Mama schijnt zelfs zgn vader te hebben gekend hoewel van Tholen de jonge ol daar zelf niets van schgnt te weten Zoo hm I sprak oom ja je mama had vroeger heel vaal kennissen wat heel veel I en oom keek weer zoo zonderling toen hij dat zeide dacht Clare Maar komaan oom u heeft bezigheden en ik houd u maar op Tot straks lieve oom I Omdat je uu zoo gewillig harogaat zal ik van Tholeu straks meebrengen te koffiedrinken Dal dient u ta weten oom als u t maar giet kwalijk nremt dat ik dan niet ta huis ben Ik wilde te huis gaan koffiedrinken Te huis I sprak oom met aan donkeren blik Clare ik dacht ik hoopte dat voortaan hier je te huis zoo zgn t Is waar ja hebt het recht naar ja mama ta gaan wanneer je wilt Maar och I stel dat dan uit tot na het diner dan slaap ik ten poosje tegen theetyd ben jij hier terug en als tante lust heeft gaan wa dezen avond naar de opera Ik naar do opera gaan en hare cogen schitterden oom dat zou mama immers nooit toestaan mama noemt zulke vermaken zondig En bovendien ik geloof ook niet dat ik toilet heb voor die gelegenheid Dat is oen zaak dia tante en jij dienen te weten daar heb ik geen verstand van maar ik weet wel Omtrent dan mnntslsg van 10 oanttlukken metd bealteni onzer jeigdige Koningin wordt het volgtnde aan de iV R C medegedeeld Over het geheel is de nieuwe beeldenaar vin ijt dubbeltje ongelukkig geslaagd en geeft deze fj blgk van hooga kunst en groote vaardigheid Gelukkig kan van het 25 cootstttk onlangs mede aangemunt eeMÉListiger getuigenis worden afgelegd Ofsohooó nijHnk zooals nltgd ook in dit geval beide beelternjê vel nur bttxelfde model vetnaardigd zulleg zijn wgken ze in menig opzicht ten eenemale vao elkander af Ja zelfs hei type schgnt niet meer hetzelfde Het 10 cent tuk draagt de sporen rsa eena onarli tieke behandeling eene haastige slordige afwerking De grief die ook da minst ontwikkelde op het pust van smaak en kunst aanstonds zal opwerpen i ds bewerking van het haar dat eenvoudig onoogelijk ia en in zijn diepten en hoogten tegeu de natuur zondigt Ongemotiveerde kuilen en even ongemotiveerde verhevenheden eene weifelende bewerlisg die niet wort wat zg wil dia hier te geilétsilleerd is en daar te confuus hebben aan dit onderdeel vsn da beeltenis het aanzien van broddelwerk gegeven Ook in het neusje de lippen en da kin zgn fouten het relief deugt niet een kuil in den hals en daaronder aan bult dia niemand begrgpt wasr ze vso daan moeten komen Merkwaardig is het ook dat het kopje niet mst is aane zaak toch van louter mechanisoben aard nsrdoor eene gelegenheid wordt prgs gegeven oa da munt van hare fraaiste zgde te doen zien Da fouten die in het dubbeltje het haar ontsieren zgn bg het kwartje vermeden Integendeel het is op zeer artistieke wijze behandeld eo zeer stil gehoudti vooral boven op het hoofd De welving vsu dea hals ia hier goed au wannaar men beide tukken ussit alkander legt zal het bigken dat de teekening van neus mond en kin veel beter is In het algemeen heafk het kopje vsn het 25cent stuk eene nobele en lieve uitdrukking en maakt het een aangenamen indruk die nog verhoogd wordt door het schoone malwit waardoor het voordeelig uitkomt De mnutalag zelf Mhijnt nogal ta wenscben t hebben gelaten Wg hebben voor ons lixgen een kwartje dat goed en een dat slecht is uitgemunt Bg het eerste komt alles goed uit en zgn èn de trekken èn da latten van het omschrift scherp Bij het tweede evenwel is niet allean de uberpte van de beeltenis minder maar ook do letter zgn niet uitgemunt Zoo ontbreekt b v op ons tUkje de Uttar A van Wilhelmina Da reden hiervan kan allMl worden getocht in eene slordige bewerking Dat de tempel goed is wordt voldoende bewwm door bet wherpe muntje zoo er dus letters outbreken of b v da parelrand niet uitkomt dan maat dit noodzakelijk zyne oorzaak hebbeo in de te haastige bewerking Het is miuohien niet overbodig hierop de aandacht Ie vestigen opdat in het vervolg bg da toch ta verwachten aanmunting van guldens enz door eena nauwkeurige en gesohevearde afwerking recht worde gedaan aan de eerste mnnten die mat de beeltenis vsn ons vorstinnelja prijken En woarigk dit aacvallig kindergelaat biedt meer wellicht dan eenig ander onderwerp gelegenheid tot het maken van eene munt die naast hare innulgka waarde ook aana artistieke bateekenis heeft dat er niets zondigs in staakt goede muziek tagaan hoorcn dat kan evengoed stichten als het amuseert Maar als je nu nog langer wüt bigven neem dai ten minste aan stoel I Neen oom neen uajm me niet kwalgk Och het zal u lang niet meevallen mg iu huis te hebben ik hab altijd zooveel ta vragen ik ben soms ook erg vergeetachtig en ik moet af en toe ook eens mogen zingen dat mort u me toestaan Hoe luider je zingt en vroolgk zgt des te liever heb ir het en kwaad dat weet je wel Ijun je bg papa n jt doen Dag papaatje I Dag beste Clara kompliment aan tante hoor 1 Maar het laatste hoorde za reeds niet meer want zingende liep te vcrdar Eensklaps bedacht ze dat tante ziek was en oferzoo n drukte niet zou kunnen Ze zweeg en sloop voorzichtig dan trop op naar boven naar de tlaspkamar barer tante waar ze aanklopte Goede morgen tante prak hel bekoorlgke meisjt met ean lieven lach en wipte de gordgnen vau het ledikant omhoog Foei watluiertu dezen morgen Neem me niet kwalijk lieve meid dat ik je niet beter ontvang maar o ik heb zoo n slechten nacht gehad en ze stak hot meisje hare hand toe dieza dadelgl omvatte W rU otTKlfi Da commissie uit de Tweede Kamer in wier handen de inlichtingen der Regeering op het adres sn W H Vliegen te Maastrioht houdende klacht tegen den burgemeester van Gulpen wegens het doen staken van eene in dia gemeente gehouden openbare vergadering werden gestald bestaat uit da beeren Roëll T Mackay Kardgk W De Beaufort tu D Ansembourg Drie leden der commissie meenen dat doar t hier geldt toepassing van eene gemeentelgke politieverordening door het daartoe bevoegd verklaard gezag de burgemeester van Gulpen gelastte vervroegde iluiling van de herberg op grond der politieverordening voor de Kamer geen aanleiding kau bestaan om over de wijze vsn uitvoering een oordeel uit ta preken evenmin als voor den minister ora van Rejfeeringswege tusschenbeiden te treden in dien zin dal hg zou trachten op die wgze van uittoaring rechtstreeks invloed uit te oefenen onverminderd Dstuuriijk de bevoegdheid der Regeering om die wijze van uitvoering in overweging te nemen bij eventueele herbenoeming van den burgemeester Eén lid uchtto de Regearing alleszins beioegd urn lusschenbeide te tredeu en rechtstreeks invloed uit te oefenen op die wgze waarop een burgemeester san ploatsolgke verordeningen uitvoering geeft maar meende dat ten doze daarvoor geen aanleiding bestaat omdat overtuigend blijkt dal da burgemeester de politieverordening vnn Gulpen te racht heeft toegepast Al deze vier leden zagen geen strij i tusschen de toegepaste bepaling der verordening en het grondwettig recht van vergaderen en stellen daarom voor deii minister eenvoudig dank tu zeggen voor de verstrekte inlichtingen Eén lid der commissie echter stelt een afwgkende conclusie voor nl om de weoschelgkheid uit ta spreken dat door ean aanschrijving der Regaering dagenen dia met de handhaving v sn de wet van 22 April 1856 zijn belast gewezen worden op de perken binnen welke zij zich daarbij hebben te houden da Rageering met de haar ten dienste staande middelen zooveel mi gelgk waka tegen het toepassen van gemeentelijke politieverordeningen op zoodanige wijze dal daardoor het racht van vergadering wordt beperkt buiten de door de wet van 1855 gelrokken grenzen Dit lid grondt zgne conclusie hierop dat de burgemeester donr te dreigen met ontbinding der vergadering terwijl de orde niet was verstoord en niet gahaurteld werd tegeu da bepalingen der wet op het recht van vergadering blijk gaf die wel niet lo 4cennen wal elders ook meermalen ia gebleken Wel is de burgemeester na de opmerking van Vliegen zoo verstandig geweest niet de wel op het recht van vergadering maar de politieverordening toe te passen maar dit ontuaaml niets aan hel feit dat hg de wat niet kende wal het gezag der overheid niet kan varhoogen En wat hal tweede punt betreft gaat dit lid uit van de stelling dat de Regearing alleszins bevoegd is de burgemeesters ter verantwoording te roepen voor de wgze van toepassing van politieverordeningen eo dat ten deze daarvoor alle grond had bestaan omdat blijkt dal deze burgemeester da politieverordening heeft aangewend om te sluiten het uitspreken van voor het Koninklijk geiag en de reohterlgke macht beleedigende woorden wet volgeus den wil des Rijkswelgevers niet gestuit m g warden maar alleen voiren mag tot hut opmaken van proces verbaal Op het onverwachtst overleed Zaterdagochtend dr J C van Deventer directeur der Hoogere Burgerschool te Dordrecht Den 29en November 1884 bij de oprichliug der school tot directeur benoemd mocht de heer Van Deventer tot op rial oogeublik conrector van bet Gymnasium bel beleven dat den 9en November 1890 tegelgk met hel 25 jarig bestaan der inrichting zijn 26 jarig ambtsfaest als directeur fcealelgk werd hardacht Behalve een uitnemend paedagoog een bekwaam leider der inrichting aan het hoofd waarvan hij geplaatst wa gaat in dr Van Deventer een weten chappelgk man verloren die zich vooral met de nieuwere letteren bg uitetek vertrouwd gemaakt had Dr van Deventer vertaHngen stonden zooalsvso algemeene bekendheid is uitstekend aangeschreven Zgne vertaling vnn Thackeray s werkenen van Macauly s Mütory o üiyeJj rfzgn daaronderin de eerste plaots te noemen Gedurende geruiinentijd eo lol aau zgn overlgden was hg als opvolger van prof Buys redsctenr der Wetenackafpelijke Bla en D C Bg gelegenheid der verkiezing op Dinsdag deed zich te Sittard da volgende vermakelijke scène voor Een ingezetene die ook kiezer was ging voor eenigen tijd de stad metterwoon verloten ilvorens te vertrekken begaf hij zich tot een der candidaten dien wij X zullen noemen on verzocht hem wan neer hij zich werkelgk candidaat stelde hom alsdan aana circulaire ta willen zenden don zou hg uit oude kennis au vriendschap dien dag naar Sittard komen om voor hem te stemman Da heer X stelde zich candidaat en zond ook aan zijn vriend die hem zulk een bewijs van achting en genegenheid had komen aanbieden eec circulaire De dag tan de verkiezing was dsar en onze vriend was Is man van woord present hij begaf zich naar het stembureau vroeg een briefje vulde dit in stak hel in de bus m wilde zich verwgderen A propos vriend vroeg de voorzitter van het stembureau u zult toch zeker op uw vriend den heer X hebben gestemd daar Ik vernomen heb dat u daarvoor uitsluitend naar hier zijl gekomen Wis en waarachtig klonk hel antwoord wat denkt u wel van me Ongelukkigerwijs hal de vriend van den heerX na hel invullen van rgn stembriefje dit gedroogd met een vel vloei dat op de tafel lag en daar stonden nu duidelijk do namen der legenparlij vun den heer X te lezon de naam echter van zijn vriend ora wien hij opzettelijk naar Sittard was gekomen was nergens te vinden Toen de voorzitter hem dit toonde stond hij beschaamd en verlegen moer dood dan levend verliet hg het slembureau onder den uitroep Achjemiui ach jemini had ik liever 100 frank verlorou Van zgn vrienden mooi men het legonwoordiif in Sittard hebben Tijd Amsterdam heeft Zaterdag een bezoek ontvangen van een 44 Amerikaaneohe dames en heerendieeen 114daagsch rondreisje duor de oude wereld maken Den 20 Februari vertrok men met La Bourgogne van New York en kwam den 88ate te Havre aan waar een luxe lrein van de Compagnie des wagon litsï tot ontvongsl der reizigers gureed slonil Deze treiu welke eveneens de rondreis door Europa gemaakt heelt on Zaterdagoohtend het station Weesperpoort binnenliep beslnat uil keuken twee eetsalons drie slaapwagens rooksalon en bagasewa en welke alle in gemeenschap met elkander slaan Mei dezon treiu heeft men achtereenvolgens een bezoek gebracht aan Parijs en aan het zuiden van Frankrijk aan Italië aan Zwitserland Hongarije Bulgarije Oostenrijk en Duitschland overal in de fraaiste streken en schoonste steiten een of maer dagen verwijlende Vrgdng was men te Keulen waar men te 10 uur vertrok Zaterdagnacht passeerde men onze grens en kw m te zes uur iu Amsterdam waar de reizigers in den trein con ontbijt gebruikten om daarna naar het AmsteiHotel te trekken waar men tot Maandag zal verblijven om vorder Den Hang en Rotterdam te bezoeken Een bgzondere reisgids met beschrijving der te bezoeken landen en steden is tor haud gesteld aan de deelnemers die elk 1250 dollar bijdragen Door een bijzondere schikking mocht de trein des nachts het grensstation voorbij atoomen daar de visitatie bij uitzondering aan het slation te Amsterdam plaats had Erg lastig lieeft men het ook hier don reiiigen niet gemaakt de visitatie liep zeer snel af Bulteolaodsch Overzicht De begrafenis van Very werd door een nog veel grooteron stoet gevolgd dan die tan Hamoud en had daardoor een nog indrukwekkender korakter De vrouw en dochter van Very woonden in eene koets de plechtiKheid bij L Horaut was niet tegenwoordig Vermoedelijk wil hij zich schuil houden De Igkkist was geheel met kranson bedekt Do overheid had groote voorzorgsmaatregelen genomen De miuister presidaot hield bg het graf eenerede waarin hg den overledene in warme bewoordingen gedaoht als een slachtoffer van den eenvoudig en moedig volbracbleu plicht De president der republiek zal in de eerste dageu der volgende maand Nancy bezoeken Dit zal de eerste maal zgn aedert 1870 dat het hoofd des staats een bezoek brengt aan do bevolking van da oostelijke grenzen De vereeniging iler studenten zal bij die gelegenheid eene reeks van feesten te zijner eere geven waarvoor zij reeds vele bijdragen heeft ontvangen ouder anderen van Elzas Lotharingers te Parijs en waartoe de studenten van alle Europeesche hoogescholen uitgenoodigd zijn uitgezonderd die van Duitschland In hot wetsontwerp tot versterking ven de politie te Parijs worden de kosten geraamd op 5 millioen frcs waarvan de helft voor rekening komt van da stad De politieagenten zullen verdeeld worden in vier klassen elt van 2000 man met bezoldigingen Tan 1600 tot 2000 frcs Op hel oogenbük zijn er slechts drie klassen met bezoldigingen van 140Ü tol 1700 frcs In bêt geheel wonlt het getal agenten van 7288 op 8388 gebracht De brigadiers an onderbrigadiers zgn elk in twee klassen verdeeld met bezoldigingen van 1800 lot 2000 an van 3000 tot 2300 frcs Naar aanleiding van verschillende interpellatiea over afkeurenswaardige handelingen tan den Congöstaat heeft minister Beernaert Zaterdag de officieren van den Congoslsat in bescherming genomen en hen verdedigd tegen de aanvallen waaraan zg bloot stonden Volgens den Minister beeft do kooing aouverein in 1890 1 969 674 francs voor den Congostoat uitgegeven en in l891 nagenoeg evenveel Het juiste bedrag der uitgaven is niet bekend daar de opbrengst van het te Antwerpen verkochte ivoor daarin vermindering bracht itet verhaaltje over het verkoopen vau geweren aan de inboorlingen wordt door den minister al zeer naief genoemd en werd trouwen reed door de fabrikanten tegengesproken Hel is wel waar dal 1400 geweren aan een kleinen sultan werden geleverd doch die sultan streed met den Congostaat legen de Arabieren Het ivoor dat te Antwerpen verkocht werd behoorde aan den Congostaat Geen enkele maatschappij behoeft ilie zoak te wantrouwen dat het ivoor afkomstig is van streken die buiten het handelsgebiod der Maatschappgen liggen De minister zeido voorts dat tusschen België en den Congostaat slechts een persoonlijke unie bestaat Do spreker wees op den reeds iu Congo vorkregen vooruitgang op de noodzakelijkhaid om zich met de grensregeiing bezig te houden en langs de grenzen stelling te nemen Verdragen zijn gesloten met da mlandsche hoofden die de bescherming van dei ouafhaukeiijken Staat aannamen en eene schatting toezegden betaalbaar in ivoor In streken welke vroeger te vuur eu te zwaard verwoest werden bavindt zich geen enkele Arabische stam meer De Congostaat zag er geen bezwaar in om in den vorm van schatting zekere producten in ontvangst te i amen Trouwens andere mogendheden handelen op gelijke wijze De onafhankelijke Staat heeft op 9 Juli 1890 afgezien van den handel in ivoor binnen een kring van 50 kilometers van de oevers van den Congo Moeielgkheden met de handelsvennootschappen hebben echter plaats gehad maar na het congres te Brussel hebben deze zich niet herhaald De Minister verklaarde verder volstrekt vertrouwen te hebben iu den einduitslag van de onderneming aan den Congo Ten slotte zeide hg dat het zeker is dat de koning een fortuin heeft opgeofferd om deze kolonie voor België Ie verwerven De koning zal dus aller minst gedachten koesteren welke bet bezit dezer kolonie nadeelig zouden maken In het Britsche Parlement ia ter sprake gekomen de onbegrijpelijke aarzeling der Fransche rogeering ora de Noordzeevisscherg conventie te bekrachtigen Die couventie is sinds laug gesloten door al de Europeesche zeemogendhedeu lol bescherming der vivschors tot wering van ergerlijke misbruiken Men weet het groote aandeel dat Nederland had in het bijeenroepen der mogendheden in hel sluiten van het traotoat Tau laatste is de conventie nu ter bekrachtiging aan de Fransche Kamer voorgnlegd rg werd in het Britsche Parlement medegedeeld Hel is warkelgk in het belang van de Noordzeevisscherg te hopen dat de Fransche Kamer ten laatste doe wat ze reeds sinds lang had behooreu ta doen Onmiddelijk bij hel aftreden van hel kabinet Di Budiui heeft graaf Taverna de Italiaansehe gezant ta Berlijn zgn ontslag genomen De graaf had da functie van gezant slechts aanvaard ten einde de heer Di Ruilini te believen Men herinnert zich misschien dal er even véor zgne benoeming veel drukte in de bladfn was gemaakt over de manier waarop hij zich ten opzichte van Frankrijk bad uitgelaten Hij had volstrekt Frankrgk niet willen beleedigen en de wgze waarop vau zgne woorden misbruik werd gemaakt was hom zeer onaangenaam Hij acht zich nu minister Di Rudini gevallen i niet vorplicUt een ambt te vervullen dat hg met weinig ger ldrift heeft aanvaard Hel zal moeielgk wezen een geschikt plaatsvervanger voor hem te krijgen De post van gezant aan het Berlgnsche hof is zeer moeielgk Prins Ferdinand van Bulgarijo is nadat hg eenige dagen te Nizza en te Turyn heeft doorgebracht thans la Weenen aangekomen Men weet niet of zijne reis een politiek dool heeft maar in allen gevalle blgkt er uit dat hij den binnenlandschen toestand van zgn vorsteodoro rustig genoeg acht om zich voor vrij geruimen igd te durven Torwgderen Vele vorsten reizen op hel oogenblik De koning van Zweden bevindt ich onder don naam an graaf Hagar te Karlsruhe Hij gaat naar hel zuidwesten van Frankrijk waar hg te Pau do leden der familie Bernadotto wil opzoeken Men weet dal helZweedscha koningshuis tot dit geslacht behoort