Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1892

KRAEPELIEN 4 HOLIiI S lükeLiCacao Woensdag 18 Mei 1803 N 4838 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken lAan bevoi doof fl fl Genees en Scheilundigea Bekr mei Gouden en Zil wen Medailles i Voed£aam Versterkend en Aangenaam van Smaak H Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagcKfbwit pSbnik bt Un deien swakke personen en klieraohtige geatellea vrf Jr Met water toebereid is ijj als geneeski I JKMh oigeliiiKen en kleine kinden M l K De eckte Kikel Cacao van KraepeUen k Uolm is aloai verkrUfrbaar ia 5 vierkante bussen van h Ksrr 1 1 70 x Kjr k f 0 90 en M Kgr f JSO wm S Ia van Etiquet waaro lM rirt t fabrikanten Met water toebereid is zü als geneeskrachtige dnuk nitttokeod bQ lisrrfaée ok voor EnirrelincAn a k eiue kinderen Uolm is akHU verkrl kf0 90 en X Kgr f JStf voon in waaroD nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de Wiir KKAEPELIEW en HO LM te ZBI8T 0e insendlnK van advertentiön kau geschieden tot Mn uur aes namiddags vitn den dag der uitgave I i De öriekschs kooinklglce familie ui onmiddellglc nu afloop der rerkiezinxen dua na 15 Mei itoh n8 r Kopenhagen begeven Ook keizer Wilhelm II begeeft zich daarheen Hy ia uitgenoodigd op den gouden bruiloft van koning Christiaan en tal Ie Kopenhagen den ozaar van Rusland ontmoeten Meu cegt dat na afloop van dit bezoek de czaar en zijn remaliu zioh naar Berlijn zullen begeven Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILINB 16 MEI Winkelhuis Korte Tiendeweg Wyk D No 6 opge hottden voor f 7000 Winkelhuia Eaam Wyk O 44Ï f 1560 k M Cohen te Amsterdam Pakhuis met Bovenwoning aan de Nieuwe Haven niet geveild als zyude uit de hand verkocht PËTROLEUN VOTEEmNGË van de Makelaars CtBtzIftar SohalkwUki te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 6 85 Geïmporteerd fust ƒ 6 46 September OctoberTering ƒ 6 50 November en December le APVERTENTIfiN LEGEB DES HEUS C3 OIJID A Groote Openbare Woensdag t8 Mei geleid door OiSciereo en Cadetten der Vronwel ke Kweekschool te Rotterdam Opening der Zaal 7 15 Aanvang s avonds 8 nnr Toegang 25 en 10 Cents Voor Vast Werk GEVRAAGD Een KLeermakerskneclit en een Flinke G PUMK Turfmarkt Tegen hoog loon wordt met 1 AUGUSTUS of eerder gevraagd in een Klein Gezin eene Fatsoenlijke als UBID ALLMEÜ van middelbaren leeft d 25 of 30 jaar bekwaam in het Koken en goed kunnende Werken Liefst P G Brieven franco onder letter V aan de Boekhandelaars J VA BBNTÜM Zoon te öoi ii IIMDOOMS JBeltknobbels Hoomvliea Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prifa per flacon met permeel 50 ets AlUén ecU bö B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening viiu A v TUIJLL ADVERTENTIEN I in alle£ ii en en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Frijstrekking 9 Juni 500 000 Mark als hoofdprys in het gelukkigst geval biedt de nieuwste roote fMAverioÜa die door de Hooge Regeering van UlUUblirg goedgekeurd en gewaarborgd is Ue voordeelige inriclitini van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loten 50 300 prüzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledize beslissing nullen komen daaronder z n kapitale prgzen van eventueel 900 000 Mark by uitnemendheid echter 1 prijs Iprys Iprfls Iprys 1 prijs Iprfls a M 300 000 a M 800 000 ik M 100 000 bH aM 4M S prgzen a M 15000 Ï6 prgzen a M 1000066 prgten a M 5000 7 000 106 prgzen a H 3000 70 000 203 prgzen a Itf SOOO 66 000 6 prgzen a M 1500 2 prijzen a M 1 prga a H Iprgs lU 1 prjjs a M 1 prgs a M 60 000 606 prgzen a M 1000 65 000 1U60 prgzen a M 600 60 000 30030 prgzen a U 148 40 000 17188prgzennM300 ÏOO 0 000 15O 127 10O 4 67 4O 2O e aanstaande erste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting is van ambtavega bepaald plaats te hebben op den 9 JtTNI e leen kost hiervoor 1 geheel origineel lot sleohto U 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orifloeele Luten zelf in handen Bij iedere beste ling wordt het vereisclite officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Begunstijcers uuaangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden ÜDs debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bea ijzen de eerste Hoofdtroifors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op banden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch ie zenden aan KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geld rigselaar in Haniiiuri P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele be liening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De QABNIZOENS VOBDINGS COMMISStt te Qouda zal op 1 JUNI e k des middagi om 12 nur op het bareel van den GaroizotaiCommandant aldaar onder nadere goedkearilig ran bet Departement van Oorlog in het openbaar AANBESTEDEN De levering van Bundvleesoh en Spek voor bet tijdvak van 1 JoUtot en met 31 December 1883 benevens de levering van Aardappelen voor bet t dvak van 15 Juni tot en met 31 October 1882 benoodlgd voor de menages van betOarnleoen De voorwaarden liggen dagelijks ter inzigiop genoemd bureel en op dat van den Secratsril Voor de tiamizoens Voedings Commisii De Secretarie C DOORMAN Zeer ïïette G esteendrukte mmASTJfis worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkins Onanie en geheime aitipat tingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIIVO Bollandscbe nitgave met 27 afb Prgs 2 looiden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagg Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedru ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen SE mm BLMEir of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8i Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levewbericht der beroemde Glasschilders de öebroedew Dirk en Wouter Crabetb DOGE CHRISTIAAN KRAMM l rijs 80 Cents A BRINKMAN Goud a Snelpersdruk van A Brinkman zoon De tiitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ftoaderlgke Nommers VIJF CBN TEN BINNENLAND 17 Mei 1892 ÖOUDA Stat In de bedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad tegenwoordig waren 16 leden afwezig was de heer Oudgk wegens ziekte weid door den Voorzitter medegedeeld dat bg Burg en Wetb was ingekomen een missive van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland bevattende zeer ongunstige beschouwingen over de aanspraken der gemeente op schadevergoeding als de tegenwoordige ooncessie tot heffing van scheepvaartreohten expireert Daar deze missive vooralsnog door den Voorzitter niet geschikt werd geacht vooi openbare behandeling werd zg den raadsleden medegedeeld in eene gesloten vergadering De Baad besloot 1 Tot wijzigiug der Gemeents begrooting dienst 1891 3 Burg en Weth te machtigen de vernieuwing der gordingwerksn van de Kleiwegsbrug te gunnen aan den Inagsten inscbrgver den heer C P W Dessing voor ƒ 3210 De palen voor die werken zullen worden gemaakt van bttitenlandsoh eikenhout Amer grenenhout werd minder duurzaam geacht Een voiirstel van den heer van der Post om in plaats van de ontworpen 6 palen aan lederen kop er S te plaatsen en eenigszins in schuine richting werd verworpen met 18 tegen 3 stemmen die der bh van Vreumingen van der Post en Hoogenboom Een voorstel van den heer van der Post om Amerikaansch greenenhout te gebruiken werd verworpen met 13 tegen 3 stemmen die der hh van Vreumingen van der Post en van der Garden 3 Aan de firma Bibbink van Bork Co te Amsterdam te kennen te geven dat de Baad be FBVILLETOK VSR1BNI6 m het Framch IV 1 Kom tante u weet icch wel beter dat uw Clare tu niets verwgten wü Wil ik n eens wat heel kluohigs vertellen Ik moet reeds en ik doe het ook papa tegen oom zeggen Beschouw mg dan gerust als uw moeder sprak diep ontroerd mevrouw de Back trok haar naar zich toe en begon bitter te weenen Beste tante I mama wilde ik zeggen wat deert u toch en wat scheelt oom wel P Om u de waarheid te zeggen ik vind u beiden een klein beetje vreemd I Je hebt gclgk Clare we zgn het ook en als je wist waarom zou je t zeer verklaarbaar vinden Wees echter daarvan verzekerd we zullen je liefhebben zoo als dat slechts ouders mogelijk is Zie tante eigenlijk was ik van plan u te vragen of ik dezen morgen eens mgn werkelgke mama mocht opzoeken Ik moest toch eena even gaan zien hoe het mama ging maar oom heeft mij van dat plan teruggebracht ik bigf hier koffie drinken later di zwaar maakt de door haar tevraagde concessie tot aanleg en exploitatie van tafephonische verbindingen in deze gemeente te verl Men maar dat hij bereid is nader met haa ia cndarhandeling te treden als de aanvraag wS6 wordt gewijzigd dat de aanleg eener intercommunale varbinding gewaarborgd wordt of althans niet onmogalgk gemaakt en dat de gemeente niet verplicht zal zijn een lokaal voor Centraal bureau beschikbaar te stellen Bg den Baad kwamen de volgende stukken in 1 De rekening van de Voiks rkeuken dienst 1691 Wordt gestold in bahden eener Commissie waarin worden benoemd de hh Straver van Ilerson en van Vienmingen 2 De rekeningen van de gesubsidieerde Instellingen yan Weldadigheid dienst 1891 Worden gesteld in handen eeuer Commissie waarin worden bsnoemd de hh Hoogenboom van Veen en Ijotsy Een rapport der Baadscommissie belast met het nazien van de rekening van het Hoffmansgesticht dienst 1891 adviseerende tot fo dksurittg Eene missive van Regentessen van de beidegasthuizen inzendende eene aanbeveling ter voorsiniiing il de vacature van Begentes veroorzaakt doorhet overlgden van Mevr Haverkamp Begemann Daarop komen voor Mevrouw KONING Salomon Hbugens on Mevrouw BBOÜWEB van Oldbnbobgh Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 5 Eeno missive van B en W inzendende eene aanbeveling voor twee leden in de Commissie vanToezicht over de stedelijke zweminrichtiug Aanbevolen worden de heeren I G H G DE LANGE F Th LAïEBËB neeren en daarna wilde ik eens even naar huis gaan ViSor theetijd zal ik echter terug zgn dat beloof ik u Heb ik dat nu niet eens goed overlegd moedertje Ja Clare heel goed Maar nu zal ik gauw opstaan en mij kleeden ik ban een beetje kleinmoedig geweest Clare t komt mij wel is waar zelden over maar toch er zijn in t leven oogenblikken die sterkeren van hoofd en hart dsn ik zouden doen duizelen Als jij intussohen de bloemen in de huiskamer maar wat water wildet geven dan beu ik binnen een half uur tgds bij je Haast u maar niet moedertje ik zal mijn tijd alleen best slijten want ik moet uw huis ter deeg Iseren kennen Ik raag toch overal rondsnuffelen nietwaar nu ik uw kind beo Ja ragn beste lieve kind antwoordde mevrouw de Back en sloeg hare groote fraaie oogen met innij e liefde op de bloeiende jonkvrouw Je moet maar zoo denken ik ben hier te huis ik mag hier doen en laten wat ik verkies O dat vind ik een heerlgk idee Maar tante laat ik dezen morgen uw kamenier zijn Neen lieve dezen keer niet een andere maal ik ben nu zoo gedrukt zoo zeuuwachtig neen heuschl dat liever niet t Is vreemd dacht Clare loo erg als die goedo mensohen van streek zgn sedert ik hun huisgenoot ben geworden En ze hebben het immers zelf gewild Oom heeft er letterlijk om gedwongen en nu nu ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt II 1 D HOOQENDUK 2 H J L KAMSTEEG Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering Een voorstel van B en W om het ophalenvan de haard en koolasch bij wijze van proef in t openbaar te doen aanbesteden voor den tgd van 3 of 6 jaar Ter visie Een missive van B en W om de proef om de kaasmarkt ten 8 uur te doen aanvangen die vrg gunstig is uitgevallen v oort te zetten en de marktalsnog gedurende 1 jaar om 8 uur te doen beginnen Ter via Een missive van B en W inzendende hetkohier der pi dir belasting dienst 1892 Dit wordt gedrukt waarna ieder raadslid een exemplaar zal ontvangen Adressen van de hh J B Kist burgemeester van Zuid Scharwoude en W Lotsy burgemeester van Bodegraven verzoekende benoemd te wordentot gemeenteontvanger Ter visie Een missive van den heer A K van derGarden kenuisgereoda dat b j zgne soUioilatia naarde betrekking van gemeente ontvanger intrekt Aangenomen voor kennisgeving 11 Een adres van de directie der Goudaohe WaterleidiogMaatschappij verzoekende machtiging tot het aangaan eener 4 pCt obligatie leening van ƒ 2500Q aHosbaar in hoopten 26 jaar waartOfhet voorstel zal worden gedaan in de binnenkorttehouden vergadering van aandeelhouders In handen van B en W om bericht en raad 12 Een missive van den heer A van BeedtDortland officier belast met het toezicht ophet Muziekcorps der dd Schutterij kennis gevendedat op 18 Juni o k dat corps 60 jaar zal hebben bestaan Genoemde officier meende het gemeentebebestuur hiervan niet onkundig te mogen laten met wordt tante reeds zenuwachtig als ik eens heel lief tegen haar wil zijn Ze ging met het hoofd vol gedachten aan t venster der huiskamer zitten en vergat geheel dat ze beloofd had do bloemen te gieten I Wat zou het toch zijn sprak ze bg zioh zelve dat mij altijd alles in de wereld tegenloopt P WiMé ik eens goed en lief zgn tegen mgn eigen mama dan werd ik immer voorbggegaan voor een ander Toen ik vernam dat ik bier zou komea verheugde ik mg zoozeer dat ik bg menscben kwam van wie ik zooveel hield en die mg zouden liefhebben En reeds nu sohgn ik hun tot last te zijn Ach ik zal wel nooit mogen zingen nimmer mogen spelen en er is niemand met wien ik zoo vertrouwelgk kan praten als te huis met de broers en zusters Dat tante ook zulke naro zenuwen heeft I Oom ja oom die IS nog al hartulgk maar t mag misschien ouk wi 1 leer beleefdheid zgn geweest O ik wilde dat ikeens een vriendin had sprak ze luid een vriendin die ik alles kon toevertrouwen oen vriendin die mij liefhad want ik heb zooveel o zooveel behoofie aan een mg liefhebbend hart Ach als dat hier niet anders wordt verlang ik maar in s hemels naam weer naar huis terug te gaan Zouden hier ook boeken zgn Ha daar liggen lijdscbrilten op het tafeltje O dat is een heele schat in deze doodsche huishouding Nu hebben ze to buis t ontbgt omgewasschen en zijn ze reeds ieder aan het werk ging ze nog