Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1892

ket oo r op een wellicht bg die gelegeDbeid te geren blgk van waardeering en belangateUing ran wage de gemeente In handen rto B en W om beriekt en raad 18o Eene aKulaire Tan het Centnal barea vanhet NederL WotliedaDTerbond ig aake ketloeader werklieden ter isie 14 Ëene missire an den gemeeate architeot L Burgersdgk renoekende vergunning bouwkundige werlÈiaamheden te mogen doen tot herstelling vau het Zwanenburgsch Hofje en van een huia op den Kleiweg K No 88 Op voorstel van den Voorzitter wordt deze mia ive aanstonds behandeld en de vergunuing verleend De heer T Valette president van de Kiesvereeniging Burgerplicht alhier is uitgenoodigd door het Bestuur der Vrijz Kiesfereeniging te Krimpen a d Lei en Omstreken Donderdag a s 7 j uur in eene algemeeoe vergadering te Ouderkerk a d I sel als spreker op te treden Er zal gelegenheid tot debat zijn Ingelanden vanden Ëendraohtspolder onder Zevenhuizen hebben tot Heemraad gekozen in de plaatsvan den heer J Voute overleden de heer J Klapwgk en als zoodanig herkozen de heer G van der Wilt De hoer K van dor Torren te Waddiniveen die als Heemraad van den Zuidplaapolder dit jaar aan de beurt van aftreding is heeft zich niet herkiesbaar gestald Onder voorzitterschap van den heer I T Berign werd gisteravond in het Vereenigingsgebouw Pro videntia de halfjaarlgksche vergadering gehouden dei Pottenbakkeravereeniging Steun in Ziekte Na lat de voorzitter den leden had verwelkomd n de secretaris do heer C A Schouten de notulen kad gelrzen welke werden goedgekeard bracht de Penningmeester de heer T P Uoogenboom finantieel verslag uit waaruit bleek dat dit halfjaar met een mideelig saldo sloot van ƒ 7 SO Voorts bleek dat de toestand dier Vereeniging niet leer gunstig kan genoemd worden aangezien vele leden het vak verlaten en daardoor als van zelf ophouden lid te zijn terwijl voortdurend betrekkelgk veel zieken moeten worden uitgekeerd ja zelfs op dit oogenblik van de 24 leden 3 ziek waren hetgeen de draagkracht der vereeniging te boven gaat Nadat de Voorzitter den Penningmeester had dank gezegd voor iqn gehoudtn beheer on nog eenige kuishoudelgke zaken waren afgedaan werd de vergadering gesleten Dezer dagen werd bericht dat op de sporttentoon telling te Scheveningon den 12n en 13n Septembera s gekalfd zal worden il in zich zelve voort want tot lezen scheen ze nog niet te knnnen bealniten mama naait aan hare vierentwintig hemden voor t christelijk bnlpbetoon en Belle heeft ze misachien reeds allen geknipt Catean en Jeanne maken stellig nieuwe vloszij in t nnracherm op mama a kamer Mama s kamer waarschijnlijk is mama nog daar misschien ia ze nek Ziek en dat door mij o moeder waarom moest ik n toch zooveel verdriet aandoen Als ik ook altijd Kef en goed legen u was geweest mama als ik immer mijn wrevel had overwonnen wanneer uw strenge oorden ala zoovele bevelen klonken als ik maar williger uw wil voor wet had aangenomen had ik maar meer kunnen liefhebben I En ze deed de beide handen voor de oogen want groote tranen vloeiden langs hare wangen Beiden tante en oom bespeurden wel dat bunne Claro toen ze baar later op den dag spraken erg gedrukt was De eohtgenooten beschuldigden ieder neh zelf dat ze niet genoeg hun best badden gedaan om het meisje te toonen neen haar te doen gevoelen dat ze bij hen te huis was Olare sprak oom toen bij uit de sociëteit een poosje voor het diner te huis kwam zal ik je eens wat vertellen We gaan van avond naar de opóra jiJ mtt mij en Marie de Valtor die ken je toch vet haar papa Ze gaven de Freischutz hoe vind je dat nu Heerlijk oom I antwoordde zij en blijdschap traalde uit haar oogen maar moet ik mama niet drie vier of vgf schillings werd gegeven voor elk gezin Die uitkeering in geld heeft men echter aoeteo staken men bepaalt zich tot het geven van eea kosteloos maal of brood Verder is onder de arnutea nog 3S0 ton cokes verdeeld daartoe door het gententebeatnur beaohikbaar gesteld De noodlijdenden werden ook Igesteusd door de werklieden van le soheepstimmerierren maar mes vreest dat bg gebrek aan bouwstoffen ook diar het werk zal moeten eindigen De eigenaar van eeii der grootste werven waar 3000 man arbeid vinden gaf zelf 10 000 gulden voor do door deze werkstaking zoo zwaar getroffen arbeiders Zooals reoda gemeld ii hebben de Vrgdag aangevangen onderhandelingen tot niets geleid maar il ware aan do werkstaking een einde gekomen du nog zou het eenige weken duren eer de geheele njjverheid weer zoo op dreef was dat allen werkkai nen vinden In de terechtzitting van het Schepengerocbbit Berlgn werd in de vorige week bet volgende toBneel afgespeeld Er werden eenige kleine overtredingen behandeld o a de vervolging van een kastelein die na deo gezetten tgd ign lokaal had open gebonden Ali aanklager treedt een nachtwacht op Daar klonk plotseling van de openbare tribaae Dat i een wraakneming van den nachtwacht De voorzitter Wie sprak daar I breng den naa voor mg l De zondaar de zadelmakersknecht S wordt voor den rechter gebracht en herhaalt op de vraag wit bg gezegd had de aangehaalde woordun De Voorzitter Ik geef het woord aan daa ambtenaar van het Openbaar Ministerie De ambtenaar van het O M ik eiaoh teg dien man wegens storing van de terechtzitting veroordeeling tot hechtenis gedurende 3 dagen De Voorzitter Het gerechtahof verklaart in naam dea Konings dat S wegens atoring van d terechtzitting zal worden geuraft met 24 urea hechtenis en terstond zal worden opgesloten Deze geheele terechtstelling ging zóó vlug in hiar werk dat de veroordeelde eerst toen hg door de politie werd meegevoerd tot het besef kwam vu t geen met hem was voorgevallen Aan de kolNeneoiging Sohiedamo ia de regeling Tan dezen wedstrijd opgedragen De Minialer van Waterstaat heeft op bel verzoek van den Ned Bond ter beatrjjdiflg v n overdreven Zoodagarust op het gebied van poat en telegraafverkeer gevestigd te LeeuwudeB om nitbreiding van het getal uren van openstelling van de posten telegraaf kantoren op Christelgke teestdagen geantwoord dat de geringe toeloop van het publiek aan die kantoren op de bedoelde dagen geen grond geeft om te onderstellen dat er behoefte zou bestaan aan de door den bond gewenwhte vermeerdering van de diensturen dier kantoren en er alzoo geen aanleiding ia gevonden aan tgn venoek gevolg te geven Het mag tekor alt een overwinning van de wetenschap worden beschouwd dat men er in geslaagd ia tegenover de zoogenaamde natuurlgke wateren een zuiver mineraal water van stand vatige samenstelling in den handel te brengen dat aan aangenamen verfrisachenden smaak den waarborg paart van met de vereisohte zorg en met kennis bereid te ign We bedoelen Beina tafelwater de vinding van een uitnemend chemicus den heer J F Beins Behalve dit water waarvan de bruikbaarheid en t kooltnurhoudend gehalte chemisch en bacteriologisch is vaetgesteld wordt door de Ned Kaenoliet en KoolzuurMaatechappg systeem Beins te Rotterdam Nassaustraat Feyenoord volgens chemische analyse order du leiding van den heer Beins elk mineraal koolzuurhoudend brouwaler geleverd Dr Widerhold de directeur van het gesticht voor zenuwlgders te Wilhelmsfadhe die tot 8 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het mishandelen van een patiënte verklaarde van meening te zgn dat zenuwzieken u den regel t best waren te genezen door lichamelijke kastgding Hij ranselde er dSsarom maar lustig op los en had een dame de vrouw van den Fruisiaohen consul generaal te Dresden met een stok zoo geslagen dat de litteekeua na twee maanden nog zichtbaar waren Zekere Tomer oud 81 jaar wonende te Teekskilly bij NewYork is voor den 9n keer weduwnaar geworden Hg ia gezond en rgk en denkt er ernstig over het met een 10e vrouw te probeeren De Daily Non beM eene aangrijpende besohrQring van den heerschenden nood in de ijtermijndistricten van Bleveland waar duizende arbeiders rondloopen en hanger lijden tengevolge der staking van het werk in de kolenmgnen te Durham De ellende wordt gezegd nog grooler te zgn dan tijden den burgeroorlog in de Vereenigde Stateu Algemeene onderstaiHl zal noodzakelijk wezen aangezien de plaatselgke hulpmiddelen uitgeput zgn De noodlijdenden zgn niet alleen de werkstakende mijnwerkers de arbeiders iu andere takken van ngverheid dokwerkers en varensgezellen zijn evenseens tot ellende gedoomd Sinds den SOen Maart wordt getracht in den nood te voorzien door een fonds dat onder beheer siaat van den burgemeester van Middlesborough en gevormd werd door particuliere bgdragen Tot voor weinige dagen werd daaruit per week ongeveer 400 p nit besleed tot onderateuuing maar thaua ia het uitgeput hoewel slechts Een correspondent van de Pali Mall heeft toevallig een onderhoud gehad met Hen Duitsohen keizer De correspondent wandelde in het Gruaewald t bij Charlotlenburg en werd overvallen door eaa regenbui Hij ontdekte een kleine hut trad binnen en stak een pgp op Plotseling hoorde hg haastige voetstappen en een oogenblik later trad er een jonkman binnen die de groen grgze kleeding der DuitBche iioutveatere droeg Het scheen dezen niet aangenaam schigft de oorrespomlent dat er reeds iemand binnen was maar hij boog beleefd en ging op een kleinen afstand van mij zitten Hij nam een pgp en zocht tevergeefs in zgn zakken naar een lucifer Ik bood hem er een aan en hg zei terwgl hg zgn pijp aanstak in vloeiend Eugelsch zander het minste vreemde accent O gij zgt een Engelschman V En gy ook antwoordde ik 0 neen 1 sei hg lachend Gevoelt u zioh dan nog niet geheel wel drong Clare op nieuw aan Ook dat niet Clare maar je moet me niet kwalgk nemen ik gevoel me heden hoegenaamd niet gestemd naar een op ra te gaan öa jg gerupt meê lieve dan kun je mgnheer de Voller en Marie vragen om hier na den afloop der opera te komen soupeeren Hé tante mag ik Marie dan nog el even voor t diner gaan opzoeken Lieve kind ik weet niet of dat wel gaat het ia eigenlijk ree s over den visitetgd en bij de Valter leeft men nog al streng naar de étiqnette Wel kom aprak oom laat haar gerust gaan ze kan excuses maken dat ze zoo laat komt Marie is de eenige dochter van huis haar moeder is dood en zouden dan jonge meisjes zoo stijf onder elkaar konverzeeren P Ga goruel Clare want je hebt immers een boodschap Wil je te voet of met het rijtuig gaan O neen dank u oom liefst te voet Maar is tu ook wel goed tante mama dat ik ga O zeker Clare ik zei het alleen maar daarom dat je geen slecht figuur zoudt maken bij je wel wat late entree du monde Clare was eene ongewone bezoekster bij de familie de Valter want toen ze gebeld had en de knecht haar binnen liet liet hij haar niet dadelijk bij de familie maar vroeg wie hg mocht aandienen Worit ttnotfd eerst gaan vragen f Neen lieve sprak mgnheer de Back vaat beslaten alles wat wij u veroorloven behoef je mama niet meer te vragen Onthoud dat maar voor goed t Is wel vriendelijk gemeend van u oom en er was iets ongekend treurige in hare stem maar toch ik houd altijd plichten tegenover mama Wezenlgk Clare wezenigk als je wist en vrg verlegen keek mgnheer mevrouw aan die zacht met het hoofd schudde Ga gerust Clare sprakl mevrouw even goed als je zelf muziek maakt en zingt utag je tenderen ook hooren doen al doen die meuschen het ook voor de kost Daar schuilt niets zondigs niets hun onteerends in zoolang de opera s die het publiek van hun eischt dat ze op voeren niet in sirgd zgn met botamelgkbeid en oede zeden En c at is de Freischutz niet Weber s volle reine muziek heeft mij wel eens meer gesiicht Ui r een lange drooge preek Maar u gaat tocb meé nii t waar tante Neen antwoordde zg glimlachende je mama blijft Ie huis O ik zei alweer in gedachten tante Ik zal me gaarne beteren dat beloof ik u Maar och gaat u toch ook meê tante ik durf bijna niet zonder a het zal me daar alles zoo vreemd zijn Neen wezenlijk Clare dezen koer kan ik niet met je gaan En voor t overige als je Marie de Valter bij je hebt kun je mij best missen Het is veibraend boe goed de Duitaohers vreemde talen leeren riep ik uit Er is ook een groot verschil tussohen onze scholen en de uwe Ja dat is er Gij bedoelt dat wij niets loeren en gg alles Maar ik geef toch de voorkeur aan onze scholen Mag ik vragen waarom Omdat wg in onze scholen het karakter vormen en dat doet gg niet Twee kleine neefjes van mij zgn op een Duitscbe school een Gymnasium zooals gil het noemt maar do arme stumpers warden tot slaven opgevoed O uiet geheel en al zei hij Wel het scheelt toch niet veel Het doel van de Duitsche scholen schijnt te wezen de jongens onderdanig te maken en wij maken hen zelfstandig Do jonge houtvester zweog Na een poosje zei hg Er komt verandering Meende hij in het weder Ik keek naar do lucht en zei Ja ik hoop dat de n begint te schijnen Hg glimlachte Ik hoop het ook maar ik dacht juist over eene verandering in ons onderwijs Gy bedoelt de plannen van den jongen keizer Ja van den jongen keizer Hij herhaalde deze woorden mot eenigen nadruk Wol hij tracht zgn best te doen Jtei ik Hg is een knappe jonge man en ik stel groot belang in nl wat bg doet Ja er rijn er genoeg die belang ir hem stellen maar zij doen het alleen om aanmerkingen op hem te maken Dat komt er niet op aan Hg heeft natuurlijk zijn fouten Er is een schrgver die zegt dat ieder kind geboren is met twee horens en dat hij die afslgteu moot voordat hij verstandig wordt En beeft bij zijn horens nog Gedceltelgk zeker wel In weerwil daarvan is hg rrn merkwaardig man Gelooft gij dat ook niet Ik woet bet niet Gy moet bedenken wr t hij gedaan heeft Toenhij op den troon kwam volgde hy in alles Bismarck totdat hij zag dat Bismarck niets dan een oude tyran was En toen zond hij hem naar huis en poogdehervormingen in te voeren hervormingen in iederen tak van het openbare leven Hij stelde hervormingeii voor met het oog op do scholen hetleven de maatrcbappelyke wetgeving En daarom noemen zy liem wispelturig I Dat is hij ook Hij wil alles in eens doen Hij denkt lat hQ alles beter weet dan een ander Weineen dat denkt hij niet Maar men zegt het toch Ja men zegt zoo veel Ik geloof dat de keizer Mg zou wezrn als men hem met rust liet rMaar dat kan slechts als hij aftreedt Aftreden vroeg de jonge man op een toon alsof die gedachte hem verschrikkelgk voorkwam Elke staatsman wordt beoordeeld hij moet daaraan wenden Ik zou den keizer aanraden veel Engelsche bladen te lezen Waarom Hg zou dan over zicbzelven veel kunnen lezen wat gelogen is maar ook zeer veel wat waar is Goed Hg leest ze Men zegt dat hij boos geworden is op Punch De jonge man lachte Gg meent dat gedicht over Struwelpeter Ik zou zeggen dat de keizer zulke dingen wel verdragen kan Als hij bet nu nog niet kan dan zal hij betlangzamerhand wel leeren Ik twgfel niet of hijwordt een groot man hij beeft het gevoel van zijn plicht zoowel tegenover God als tegenover de menachen Hij heeft geestkracht en als hij eenweinig bescheiden wordt dan zal bij succes hebbenop zijn streven Dat is te zeggen De jonkman keel mij aandachtig aan en zei Welnu Als de slechte staat van zijne gezondheid hem niet tegenwerkt Myn metgezel stond plotseling op Dank u zei hg voor uw welwillend oordeel Met Gods hulp wil ik alles ten beete van mgn volk doen Ik ben de Duitsche keizer 1 Hij gaf mg de hand en schudde die hartelijk Als gij uw landgeiiooteu spreekt zeg hun dat ik veel van hunne oprechtheid boud Leben Sie wohl Hij hing zijn geweer over den schouder en ging heen Toen ik bekomen was van mijne verbazing zag ik hem recht als een kaars vooriwandelen Dat was da Duif che keizer I Die eenvoudige bescheiden jongen man God zegene hem En niemand wage het in mijne tegenwoordigheid kwaad van hem te spreken Een nieuw bedrijf hebben eenige Pnrijsche schelmen uitgevonden Zij passen een opliohterssysteem toe berustend op de algemeene Rnvachol vrees dat hun bijna altijd gelukt Drie of vier van hen komen samen in een restaurant en laten zich daar opdisBchen Na hun diner weigeren zij te betalen Natuurlyk protesteert de eigenaar De andereu dreigen dan zijn lokaal in de lucht te doen vliegen want verklaren anarchisten te zijn die hun slag slaan waar zg kunnen Als bij spreekt is het met hem gedaan Het meerendeel der restaurateurs gedachtig aan den armen Very zwggen en laten de oplichtera vertrekken zonder zelfs de politie van bet feit in kennis te stellen Dit nieuwe bedrijf heet Vettampage Te Rotterdam zgn dezer dagen een paar boeren uit Zeeland het slachtoffer geworden van zoogenaamde kwartjesvinders In een café gelakt werd daar biljart gespeeld en verloren de buitenlieden in korten tijd het niet onaanzienlijk bedrag van ƒ 500 Zaterdag werd aldaar by het vertrek van het stoomachip Amaterdam der N A S Af door de rechercba aangehouden een milicien gedeserteerd van zijn korps te Middelburg die in bnrgerkleeding met zyne ouders de reis naar Amerika wilde mede maken Hy was van een passagebiljet voorzien en droeg zijne uniform in een zak verborgen bij zich Na zijne aanhouding is hij ter beschikking der militaire autoriteit gesteld De algemeene vergadering der Pensioen vereeniging voor werklieden wordt op 28 Mei o k te Amsterdam te 1 uur in het Nntsgebouw gehouden Alle leden hebben daarbij toegang Aan do orde is o a bet voorstel tot vermeerdering van bet getal commissarissen met een ton einde de gelegenheid te openen om den vorigen directeur aan wien het fonds zooveel verplichting heeft daaraan blijvend te verbinden Op Maandagavoad 23 Mei vergadert de Amst afdeeling Uit het verslag blijkt dat aan premien f 21 881 aan renie 2320 is Outvangeu on dat de uitkeeringen te zamen 2260 bedroegen De aanwezige waarden bedragen ruim 87 000 De administratie kostte ƒ 1490 waarvan f 1429 uit het waarborgfonds aan bijdragen enz werd terugontvangen In 1891 werdün 369 polissen afgegeven voor ƒ 36 160 aan uitkeeringeii in eens en ƒ 16 699 aan jaarl uitkeoriugen In het geheel waren 2678 polissen van kracht voor ƒ 334 688 en ƒ 128 465 Van de nieuwe Jverzekeringen werden 60 gesloten door werkgevers of liefdadige instelliagen Aan het verslag ontloenen wij nog het volgende sDe meeste belangstelling en den krachtigsten steun geniet het fonds bg voortduring van hot agentschap ffageningm waar de afdeeling van het Departement tot Nut van t Algemeen samenwerkende met eene daaruit voorgekomene vereeniging lot aanmoediging en ondersteuning van pensioen en uitkeoringsverzekeringen voor werklieden heeft getoond dat er op dit gebied zeer vtel gedaan kan worden in bet belang van den werkman doch dat persoonlijke be moeienis en toewyding noodig is om hem te overtuigen van de noodzakelijkheid om te zorgen voor den ouden dag en om den werkgever en den bezitter te bewegen de behulpzame hand te bieden wnar de weldenkende werkman m krachten te kort schiet Moge dit goode voorbeeld andere Nuta Departementen en Vereenigingen die verheffing van den werkman het lenigen van zijne nooden of de opheffing van sociale missiandeu beoogen tot navolging opwekken Bij voortduring werd door de agenten nagenoeg algemeen belangloos de noodige administratie gevoerd en Verleende de BglEspostspaarbank hare welwillende tusschenkomst tot het overmaken van ontvangea premien door de agentschappen Gelijk voor eenigen tyi in den I igaro lUustri Rembrun U s Nachtwacht verscheen als photogravure naar de bekende kopie van Gerrit Lundens 1660 in de National Gallery to Londen en naar bet origineel in het Rijksmuseum te Amsterdam met bijschrift van DurandGrétille zoo brengt de jongste aflevering van Eigen Haard ons eene zinkographische afbeelding van betzelfde meesterstuk naar de teekening van Jacob Cats 1779 waarvan onze stadgenoot de beer Badermaoher eene uitnemende photographie vervaardigde Tegenover haar werd eene reproductie naar het origineel geplaatst door vergelijking van beide zooals in het bijschrift van dr Jobs Dyserinok nader wordt toegelicht ziet men duidelgk hoeveel het oorsproukelgke stuk van Rembrandt verloren heeft De genoemde teekening van Cats behoort tot de bekende atlas van Avmterdam in wandelingen welke iu het bezit is van den rustenden hoogleeraar dr C L Wurfbain te Arnhem Riiitenlanilsch Overzicht Op bet Katholiek Congres te Parijs is een tele gram van kardinaal Bampolla uit naam van den Paus voorgelezen waarin de overtuiging werd uitgesproken dat de Fransche Katholieken zich houden zouden aan de laatate brieven des Pausen en zich op den grondslag der Constitutie zouden stellen De heer Chesnelong kondigde een inschrijving onder de congresleden aan ten bate der van hun bezoldiging verstoken bisschoppen Verschillende bladen deelen intus schen mede dat de beer Chesnelong aan den aartsbisschop van Parijs ontslag heeft gevraagd als president van de Cercles Catholiques en wel we ens genoemde verwarring stichtende brieven van den Paus De groote vraag iu deze aangelegenheid der kerkelgke en monarchale twisien is of de opvolger van Leo XIII evenzoo denken zal over de zaken in Fraukrgk als deze paus die twee en tacbtig jaar oud is Het drievoudig verband iet met groot ongenoegen de pogingen welke Leo XIII aanwendt om do binnenlandsche staatkundige toestanden in Frankryk tot bevrediging te brengen Het standpunt vaa de Duitsche pa Italiaansche regeering is reeds lang bekend en het is dus de vraag of bij de eerstvolgende verkiezing van een paus de Italiaansche regeering niet zoodanig baren invloed zal doen gelden dat er iemand tot paus verkozen wordt die ten opzichte van Frankrijk de anii republlkeinsche staatkunde der geestelijkheid opnieuw ter hand néémt Dnt vooruitzicht op eene aanstaande bestuursverandering op het Vaticaau troost de monarcbalen in Frankrijk in hunnen tegenwoordigen tegenspoed Immers de dringende aanschrijvingen van s pausen staatssecretaris om de belangen der Kerk alleen te behartigen op grondwettig gebied is hun een doom in bet oog Dat de ijver voor de sociale hervormingen te Berlgn ook al zeer bekoeld ia wil men affeiden uit de verklaring van den minister Berlepsch in den Landdag dat in Westfaleu onder 8 uren werken steeds verstaan was 8 ureo werken in de mijn zonder mederekening van den tijd die voor het gaan in en komen uit de mijn noodig is voorts dat de Regeering den normalen werkdag van 8 uren niet kon aannemen De belastinghervorming in Pruisen heeft het vraagstuk van bet kiesrecht voor den Landdag op den voorgrond gebracht de vrijzinnigen willen dit op democratische leest schoeien ec bet in overeenstemming orengen met het kiesrecht voor den Rijksdag Men verwacht nu van dien kant een interpellatie in den Landdag zoowel over het kiesrecht zelf als de verdeeling der zetels ten einde zoo de zaak aan de orde ie brengen De speciale correspondent der Ikuly Neva te Cleveland hangt een akelig tafereel op van den in de noordoostelijke graafschappen heerschenden nood Tusschon de 90 000 en 100 000 menschen zijn daar broodelooa en moeten van giften leven niet door eigen schuld door onwil of luiheid maar enkel ten gevolge van de nog steeds voortdurende werkstaking der kolenmgnwerkers in Durham Deze lieden zegt de berichtgever zgn thans even berooid als de bevolking van westelijk Ierland in tijden van hongersnood Te Middlesborough wordt de toestand nog zorgelijker gemaakt door de volslagen uitputting van het ondersteuningsfonds Terwijl het aantal bedeelden onder de armenwet daar verleden jaar om dezen tijd slechts 2000 bedroeg loopt het thans reeds over de 14 000 Het verkiezingstijdperk is in Griekenland zeer rnmoerig geweest Er hebben heftige tooneelen plaats gegrepen Iu Piraens heeft men tegen elkander de revolvers gebruikt en zyn drie maa verwond geworden Iu Argos waren ten gevolge van een botsing tusachen twee partgen zsven dooden en gewonden Te Zagora in Thessalie werd werkelijk een slag geleverd en vielen tien dooden Tricoupis heeft de overwinning behaald en zal eene groote meerderheid in de Kamer hebben Het zou voor Griekenland werkelijk een ramp zijn als er binnenkort weder eene verkiezing moest plaats hebben Gedurende hel verkiezingstijdperk staat alle arbeid stil en schijnen de wetten als het ware opgeheven Het Italiaansche ministerie is eindelyk samengesteld Zoowel de minister van oorlog Belloux als de minister van marine San Bon blgven op hun post Deze ministers nu hebben in het ministeneRudini Luzatti er steeds op gestaan dat Italie s weerkracht niet verminderd zou worden en hieruit kan men afleiden dat ook in de toekomst hooge uitgaven voor leger en vloot geeischt zullen worden Daar de meeste ministers van het tegenwoordig kabinet politieke vrienden van Crispi zijn kan fnen verwachten dat de wensch der Franschen dat Italië thans een andere buiteulandsche politiek zal gaan voeren weinig kans heeft vervuld te worden De nieuwe minister president heeft vroeger als afgevaardigde steeds to kennen gegeven dat s lands V