Goudsche Courant, donderdag 19 mei 1892

en W M Spieringihoek Hendrikua Adrianus ouders L C Frie en W van Vliet 15 Nioolaas ouders A Bqland en C A van der Bee Cornelia Johanna ouders L L van Dorst en M Moons 17 Maria Cornelie ouders K P Backers en I J J M Vermeulen OVERLEDEN 13 Mei M C Wassing 12 d 14 J C van Sohaik 6 j 16 C M Bakker wed L Boulogne 68 j H H Dalmeijer Maarshuiien huisvr van H Prins 76 j 16 D deJong 60 j C M van Beugen 17 j C deJong 92 j H Sohoonderwoerd 10 d 17 A A Bezem 11 m M Körber 7 m SSevenlinizen OF BOREN Henrietta Bernardini ouders M Bos en G H B Prins Dirk ouders C van Leeuwe eo E Verhoef OVERLEDEN C Berkhof 13 ro A Oosthoe 3 m ONDERTROUWD M de Roog en C Lammens A van de BUiit en J J van Kralingen DftRderdai tO iHef Q 4839 1802 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad paar Qoiuta en Omstreken LIÜL ADVERTENTIÊN Bevallen Tsn een Meisje M VAK DOaST MOOKS Go da 15 Mei 1892 Oe maondlng van advertontlöa Han gesoliiaaeu lot 60 uur des namiddags van den dag der uitgave Een Boven Voorkamer Nette stand billgke prys Te bevragen aan het Bureau dezer Courant Wordt terstond gevraagd voor NOODHULP een SlEtSJE bg de week in een klein gezin Loon ƒ 1 5Ü Adres onder No 2194 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA ten overstatii van den Notaris ö C FORTÜBTN DROOGLEKVlilB op DINSDAG 24 MEI 1892 des morgens te 9 uren ten sterf huize van den Heer A SMITS aan de Westbaven Wgk B No 147 van een goed onderhouden li BOËDEL waaronder een bizonder mooie antieke Pers goed gevulde Bedden en Beddegoed een compleet Eetservies eene groote partg gewerkt tiond Zilver en Jnweelen als Zilveren Milieu de Table Presenteertrommels en Blaadjes Tabakspot en Comfoor Olie en Azgnstel Peper en Zontstellen Gedreven Kandelaars oud Zilveren Lepels en Vorken Zilver Kinderspeelgoed antieke Gooden en Zilveren voorwerpen en lieraden met Zilver gemonteerd Porcelein enz Te zien Maandag 23 Mei van 9 tot 5 uren Openlare Verkooping in eene Zitting op DONDERDAG den 2 JUNI 1892 des namiddags ten twee ure ten huize van den Heer C F VAN DEN BEBGH te Stolmjiersluii bg Oottda van Een HUIS bevattende 3 Woningen met TUIN en ERP groot ruim 17 aren gelegen in de gemeente Gouderak nabg Stolwijkersluit breeder bg biljetten omschreven Notaris SPRÜUT Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan zoon buitenlandsche politiek moet zgn het behoud ran de Trtple AlUantie fieeda in de Kamenitting van Mei lei Giolitti dat hg oh met d buitenlandsche politiek ran Di Budini teer goed kon rereenigen en TOfgde hy er aan toe dal die politiek door negen Tan de tien Kamerloden gebillykt werd De Franaohe pers is dan ook met het nieuwe ministerie al zeer weinig ingenomen en plaatst tich reeds in een houding die lelfa nog minder riendschappelijk is dan die welke te tegenorer XA Budini aannam De Italiaansohe bladen ijn blijkbaar vrij tevreden met de oplossing der miniaterieele crisis De Diritto wacht op de daden van dit kabinet maar de Siforma gaat verder en beefi goeden moed De Trilmna verlÉlaart sympathie te gevoelen voor het nieuwe kabinet Zooala de telegrammen melden hebbeu de ministers reeds den eed afgelegd en eene bijeenkomst gehad Mfn gelooft dat de preaidont van de Kamer wil aftredem Dit zou weder eene nieuwe moeielijkheid baren en Italië heeft in den laatsten tqd reeds moeielijkheden te over gehad en mag op politiek gebied wel eenige rust hebbeu 339 Staats lotenj Se Klasse Trekking van Dinsdag 17 Mei No 13823 18423 en 20234 ƒ 1000 No 8766 8045 10336 13798 16463 17850 en 20954 ƒ 400 o 7883 10029 12374 18683 en 20006 ƒ 200 No 585 4151 7140 7448 0266 10475 11610 13080 14456 16165 18060 2U371 en 20975 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 27 3182 6132 8584 11139 13243 16774 18749 122 3284 6166 8634 11187 13349 16790 18788 192 3286 6389 8850 11466 13398 15897 18813 487 3369 6488 8943 11573 13452 16073 18929 677 3834 6675 8952 11645 13495 16110 19090 792 3850 6731 8958 11769 13356 16226 19170 830 3930 6732 8991 11821 13622 16282 19181 949 3946 6467 9131 11891 13 85 16343 19398 1055 3970 6966 9223 12056 18787 1635U 19777 433 3996 7092 9353 12110 13846 16375 19807 1451 4023 7239 9466 12131 13958 16494 19972 1453 4110 73 3 9539 12259 13936 16922 20018 14ê5 4277 7347 9658 12284 14077 17022 20075 1468 4284 7393 9929 12368 14108 17219 20107 1754 4309 7608 9957 12390 14286 17301 20269 1795 4433 7617 9972 12393 14631 17751 20060 1934 4627 7830 0024 12400 14881 17776 20403 1947 4573 7833 10049 12612 14763 17875 20406 20U6 4617 7906 10316 12702 14813 17916 20417 2289 4618 7938 10349 12795 14946 179 9 20431 2412 4667 7980 10380 12828 14976 18011 20439 2422 4857 8052 10387 12836 16065 18075 20540 8461 4983 815810394 12847 16328 18157 20674 2622 6011 8289 10421 12856 15406 18291 20694 m 6330 8318 10436 12977 15480 18365 20780 2680 6336 8468 10727 12991 15601 18453 20885 8796 5655 8540 10840 13199 15621 18465 20948 2800 6660 8544 10932 13225 16695 18502 14856 2947 6737 8545 11062 13230 16706 18647 8330 2956 5818 857211084 13232 16723 18616 4604 3165 5985 KENNISGEVING De Voorzitter van den Raad der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan do Kiezers ia deze Gemeente zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van twee Leden van de Provinciale Staten en dat wanneer eenig Kiezer zijn atembrufje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaataelyke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inleveriug der stembrieQes zal aanvangen op den 24 Mei aanstaande des morgens ten neffen ea eindigen des namiddags ten vijf ure dat hét stembriefje aciri telijk ingevuld door den Kiezer t perioon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het bri fi ia te vullen personen duidelijk met n m en vounuum moeten worden sangegewezeu dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geen andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zgo vastveheebt GOUDA den 16 Mei 1892 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Burgerl ke Stand GEBOREN 14 Mei Johan ouders G Hoosbeek Een plaag der menschheicf if voorzeker de lUiumatiek doch een zegcD der menscbbeld B Verheul Oudewilw A Bos Berkel J van Dorp Zootermeet A Kauling Alphen jGebr Kauling Bodegraveo K Oosterling Haastreojit Gebr Kauling Woerden lG v d Geur WaddiMVBeB zgn do echte ABSHAÜBBIN S WATTBN welke bg doelmatig gebruik die plaag dw menschheid geheel ontnemen en verkrggbau zgn h 30 ets per pakje bg T A van Deth C ej te Wed Bomm i Gouda F W J denUgl Schoonh i A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d KraaU Bleiswgk Hoofddepot A BREETVBLT Az te Delft Prijstrekking 9 Juni 500 ÖÖÖMark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt d nieuwste groote Oeldrerlotlag die door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekoaid en gewaarborgd is De voordeelige inriolitiug van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotmgen van 100 000 loten Ö0 e00 prijzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen dusrouder n kapitale prgzen van eventueel SOO OSO Mark bg uitnemendheid echter Iprgs 1 prgs Iprgs 1 prgs 1 prijs Iprgs 8 M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 ÜM 76 000 70 000 66 000 60 000 6li 000 50 000 40 000 30 000 8 prijzen a M ISOOO 26 prijzen il M 10000 66 prijzen iiM 5000 106 prijzen a M 3000 hM aM 203 prijzen il M 2000 6 prijzen a M 1600 2 prijzen a M 1 prijs a M 1 prgs a M 1 prgs a M 1 prijs a M 606pryzenüM 1000 1060pnjzeniM BOO 30930 prgzen a M 148 17188prgzenaM300 200 160 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste pröatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeidverloting is van ambUwege bepaald plaats te hebben op den 9 JUNI e k en kost hiervoor 6 3 IV of 3 60 1 80 0 90 1 geheel origineel lot slechts M 1 l If 1 kwart tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissei Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origlneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiscbte officieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de versohillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers ouasngevraagd na elke trekking de officieele lasten Do uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens offieioele benijsen do eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij dezeopden heoht sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op handen zijnde trekking alle ordersten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Ilaniborg P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zul u wij ook voor bet vervolg bemoeid zgn üoor een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki mat nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs par drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Alxoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1892 De voorman arbeider aan het Staatsspoor F Willemsen alhier is door den dlreotrur generaal der Exploitatiemaatschappij eervol vermeld wegens betoonde activiteit Op Zaterdag 11 Juni zal het 25 jaren geleden zijn dat de burgemeester te Stolwgk de heer J 0 Kroon tevens secretaris der gemeente zijn ambt aanvaardde In dien tijd verwierf hij tich aller hoogachting Sene antirevolutionaire uitdaging 6elij bekend is werd door het Kamerlid den heer van Löbcn Sels in de antirevolutionaire kiesvereeniging te Gouda medegedeeld dat de heer Havelaar binnenkort alhier de belastingvoorstellen van den minister Fierson zou komen bespreken Bij die gelegenheid daagde de heer van Löben Sels als het ware Dr 2aaijer uit om alsdan tegen den heer Havelaar te komen debatteeron Van liberale zgde werd geantwoord dat men de uitdaging aan Dr Zaaijer zou overbrengen Ten gevolge daarvan werd door het Bestuar der liberale kiesvereeniging B irgerplioht tot Dr Zaaijer de uitnoodiging gnricht bjj gelegenheid van het aanstaande optreden van den heer Havelaar tot besprekmg der belastingontwerpen tegen hem te komen debatleeren Op die uitnoodiging kwam van Dr Zaaijer een antwoord waaruit bleek dat de heer Havelaar hem medegedeeld had den heer van Löben Sels voUtrekt niet gemachtigd to hebben in de antirevolutionaire kiesvereeniging te Gouda toe te zeggen dat de heer Havelaar binnenkort de belastingontwerpen zou komen bespreVen FEVlLLETO IFERSSHie Vit het Framck IV 171 Ze gaf haar kaartje en mocht dadelijk daarna binnenkomen Clare was een beetje zenuwnohti want ze maakte zoo zelden en dan nog alloen bij familie visites Toch had ze toen ze even stond te wachten bedaard overdacht wat ze zou zeggen en eenvoudige waardigheid wna haar het beste voorgekomen Toen zo in het salon kwam zaten er eenige heeren en een paar bejaarde dames Clare maakte beleefd eene buiging maar ging rustig iloor naar Marie Jufvrouw de Valler begon za wal al te driftig ik moet u wel mijn excuses maken dat ik nog zoo laat bij u durf te komen maar tante en oom hadden een boodschap aan u en ik heb rag er meê willen belasten om u die over to brengen Pat vind ik heel lief van u jufvrouw van Broiighelen Maar laat ik u in kennis brengen met het gezi lschap on met veel meer tact dan Clare had stelde ze haar voor Marie was e en als Clare eeno blondine Sommigen waren an oordeel dat Marie Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen eene openbare vergadering plaats van do vereeniging Onderling Belang waar de heer W F Hillen uit Rotterdam een voor lracht hield over Uiiketring door Verbruik Spr deelde ons daarin mede de beginselen ea de werking van de JSertte Nederlandtehe Vükeeringaka door verbruik te Rotterdam die orschoon uo niet lang geleden opgericht veel eympitbie en steun ondervindt Deze vereeniging is gebaseerd op het beginsel van co tante betaling De winkeliers met wis contracten worden gesloten verbinden zich voor alles wat bi hen door de leden gekocht wordt eenige percenten uit t keereu voor hot eene artikel meer voor het andere minder en zoo krijgt ieder lid asa het eind van een jaar eeno uitkeering tenzij men ile voorkeur geeft om bij overlijden zijn betrekkingen dit ten goede te doen komen waartoe met een der meest soüedo LevensverBek ringmaatschappijen een overeenkomst is aangegaan In Botterdam gn reeds ruim 200 winkeliers waaronder eigeijMrs van groote zeer bekende magazijnen toegetredmil lerwjjl liet aantal leden ruim 3000 bedraagt Den ledeirtwaMh eene nitkening van mirtstens 4 pOt gowaarborid Spr toonde aan hoe gunstig dergelijke kas werHt om ten slotte aan te bevelen ook hier ter stede een afdeeling daarvan op te richten In Amsterdam is gedurende 2 maanden ook eene afdeeling in werking Nadat spr geëindigd had werd gelegenheid gegeven tot debat waarvan oen ruim gebruik werd gemaakt Dit kenmerkte zich door zekere huiselijkheid on droeg oen uiterst gezellig karakter Het woord debat as hier minder juist Het was meer een f esprek msschen den heer Hillen en sommigen uit et publiek De versohillende personen spraken dan ook van do plaats af waar zij zich in de zaal bevonden Eén uitgezonderd zekere Donker die meer dan pens zicli naar den katheder begaf om daar het woord te voeren Hij scheen den spreker echter of een knap meisje was maar anderen vonden haar onbehagelijk Daar kwam bij dal zij dagen had die men haar beaux jours noemde maar daarentegen had ze natuurlijk ook vele dagen dat ze er minder bevallig uitzag Meisjes die aan dat euvel mank gaan zijn zelden bevallige meisjes en hadt ge Marie de Valter gekend ge hadt haar evenmin schoon kunnen noemen als ik Altijd liep ze eenigszins met het hoofd in den nek ze had echter mooie oogen was blank van vel had vol blond haar bg wit af dat altijd hoog word opgemaakt naar de verschillende grillige modes der hedendaagsohe fransche kappers maar ze had vooruitstekende tanden en dal gaf baar een spitsen mond vandaar had zo misschien ook wel zoo n spitse kin en om dien mond zwpefde altijd een trek van Irotschheid van minachting van ja men kon t soms een boosaardigen trok noemen Kn iemand die haar zoo mot aandacht gadesloog en niet lette op haar waarlijk elegante manier van zich bewegen op haar volstrekt niet heuzi lachti diskoers vond Mario du Valter geen lief meisje Eene der oude dames stond op om afscheid te iieraei manr informeerdo zich bij Clare hoe hot haar mama ging Clare koude de danio niet maar gaf haar natuurlijk do gevraagde inlichtingen Daar kwnm ragnheer de Valrer weer binnen die evt n afwezig had moeten zijn on zijne dorhter alleen de honneurs had laton waarnemen Nadftt hij Ie oude diirap uitgeleide had gedaan keerde hij teruq en was zeer beleefd tegen Clare ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels t 50 Centen iedere regjd meerlOCenten GROOTS LSTTS S worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertontiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt niet verstaan of niet begrepen te hebben althans reoht duidelg k was het hem blijkbaar niet Hg brak voornamelijk een lans voor de kleine winkeliers De Voorzitter de heer Kriek moest hem eindelijk het woord ontnemen dat niet geschiedde zonder protest van zijne zijde Later trachtte hij nog herhaaldelijk het woord te krijgen maar het mocht hem niet gelukken I De Voorzitter vond aanleiding uit Donkar s optreden dien hij ons voorstelde als bediende in een winkel waar men alles op afbetaling kan koopen een flink en ernstig woord te spreken dat dan ook daverend werd toegejuicht over bet hoogst nadeelige om in dergelijke winkels te koopen die hij met reoht noemde ket verderf voor Aen werkman terwijl hij ieder ten zeerste afraadde daar te gaan Onder hen die het woord voerden was ook dg heer H M Dereksen die tich uitstekend kon vereeaigen met het beginsel van contante betaling door den heer Hillen verdedigd niet alleen de mindergegoede maar ook de gegoede zelfs de rgke verdiende vaak het verwgt van zijne schulden niet te betalen en in deu laatste was dit vooral hoogelijk af ts ksoten Ook moest niet uit het oog worden verloren dat het den workman en dergelijken soms onmogelijk is contant te betalen en hg achtte het wenschelijk dat sommige patroons eens onder het oog werd gebracht hoe zij door te laag loon to oetalen het schulden maken in de hand werken Spr komt veel met winkeliers in aanraking en meermalen werxl hem verzekerd dat zg er bepaald op rekenen dat een Zfker gedeelte van het hun verschuldigde nooit betaald wordt Voort werden verschillende inlichtingen gevraagd en opmerkingen gemaakt die de heer Hillen beantwoordde Met een woord van dank aan dien heer door den Voorzitter word de vergadering gesloten nadat die winkeliers welke genegen mochten zijn zich aan een in Gouda op te richten afdeeling aan Ik wou u komen vragen jufvrouw en u mijnheer sprak Clare of ii lust hadt na afloop der opera bg ons dat wil zeggen bij tante en oom te komen soupeeren Beide namen het gaarne aan Maar wat heb ik vernomen ging Marie voort is u bij uw oom en tante komen wonen jufvrouw van Brenghelen U raadt het goed of misschien n zult het wel zeker weten er was reeds lang sprake viin maar gisteren heb ik dan toch te huis afscheid genomen Mag ik u wel eens vragen t is nog eene herinnerinir uit kindervisites bij mevrouw de Back is uw voornaam niet Clare Ik heet Clare antwoordde zij meteen lief lachje en Marie de Valter die zooveel beter bekend is in onze kringen van haar weet ie lereen den voornaam wel dus daarnaar heb ik wederkeoriz niet te vraeen Laat het dan tnssohen ons zijn Clare on Marie vortrouw we zullen elkaar wel meer ontmoeten nu gij bij uw tante de Back zijt Dat zal mij hoogst aangonnam zijn Je iet het ik be i je maar stoutweg gaan oproeken Kn ik kan je betuigen Clare ik had jo bepaald eerst een visite gemaakt mnar zie je de eerste dag Apropos we trefPen het heden avond niet b 9t ik heb de Freiscluitz ttl zoovele malen gehoord t wordt waarlijk afgezaagd Van u kan k me dnt liest begrijpen msar je mnot bedenken ik lieb nog nooit pen opera Fczien C nre stond met Marie halverwefe op om de heeren