Goudsche Courant, donderdag 19 mei 1892

Door de meerdere ruimte kon thans ook orden overgegaan tot de inrichting der huishoudaolioj Aanvankelijk is deze bestemd voor interne lesrlinmo jonge dames die onder leiding van de A tK worden opgevoed tot flinke buishoudsten beijoj met alle mogelgke huiselijko bezigheden De Ie étage is voornamelgk bestemd voor vertrekken der peusionnaires Kr kunnen er 9 inwonei en er zgn reeds 6 plaatsen bezet Al de vertrekksa zgn eenvoudig maar net gemeubeld De tweede vsn dieping bevat vertrekken voor de directrice m na derdireotrioe Voor externen bestaat gelegenheid zich in de huii houdschool de kunst eigen te maken om de wskji op te doen on nitrgken te leeren Ook zsl cnrsus worden geopend om het onderhouden via linnengoed te beoefenen terwgl door een gediplome de leerlinge van de Industriesohool onderwgs in nut tige handwerken zal worden gegeven Vele gaven blgk van belangstelling in de school door het schenken van benoodigde voorwerpen Natuurlgk zullen de uitgaven der schawl ia bit nieuwe gebouw vermeerderen maar daartegenover staat dat ie uu ook gelegenheid heeft om in ruimen kring nuttig werkzaam te zgii De inkomsten worden vsrkreiien behalve uit de bgdrageu van leden eu begunstigers uit het schoolgeld van pensionnairei n betalende leerlingen er zgn ook in versoheideoe cursussen plaatsen voor nietbetalonden en uit deg verkoop der bereide prgzen Verder zal den 8n w 9u Juni weder een bazar worden gehouden om ds kas te sigven Ëen treurig rechtsgeding werd de vorige week lo Kassei behandeld De directeur van het velen be kende geslicht ter verpleging van zenuwzieken op Wilhemshöhe dr Wiederiiold had zich te veraatwoorden wegens mishandeling een der verpleegde aangedaan Hij had een reeds bejaarde dame m haar van aanvallen vaii schreeuwen te genezen hst haaldelgk geslagen met da hand met eeu stok f met een zweep zoodat de striemen of lidteekensnog weken daarna zichtbaar waren De beklaagde beweerde dat hij die middelen enkel had gebruikt alt uoodig om de patient te genezen van hare zucht oo door schreeuwen de aandacht te trekkeu De hoogleeraar Tuszeck van Marburg die ili deskundige werd gehoord verklaarde echter dat M in strgd met de wetenschap is bg zenuwzieken Vjfstraffen toe te passen Over de inrichting van dl W had hjj overigens steeds gunstig hooren ipraksn en alleen vernomen dat dr W zelf wat ruw as in n optreden Prof Pellmano directeur vair Ut gesticht te Bonn verklaarde zich ook tegen abint fing van zieken in de staatsgesticbten is het idb verboden wel worden er nog enkele voorstandot van gevonden Het gerechtshof heeft dr W Vrgdag jl lot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld met nitatuitin van verzachtende omstandigheden waarom de verdediger had gevraagd Te Leuven is zekere Schmid in hechtenis genomen beschuldigd van een door bem verleid Bnisselsch meisje in een logement te Thienen na bssi eene levensverzekering tec bedrage van 40 000 froi te hebben doen aangaan te hebben vermoord door middel van dé uitdampiugeu van eene verplaatsbste kachel kerden haar om strijd dat het hun hoogst aangenaam zou zijn de gemaakte of wel zeide Marie de hernieuwde kennismaking te onderhouden Vlug ea vaardig kwamen de beleefde woorden in goed afgeronile volzinnen uit den mond van Marie tervgl Clare zich nog al eens moeal bedenken hoe ze dsl lieve om niet te zeggen hartelijke even sieilijk bad te beantwoorden Veel opgeruimder dan straks kwam ze te hui en oom en tante zageu er veel vergenoegder veel opgewekter uit dan dien morgen Aan tafel waaraan ze zich wel Ira plaatsten kwam ze tusscheo beide in te zitten en onophoudelijk moest ze oom dan hier dan daarvan bedienen en dan zeide de goede man dat zijne vrouw daarom jaloersch op haar was Toen het dessert werd opgezet vroeg Clare voor dezen kser verlof wat eerder van tafel te mogen gaan om eventjes naar huis te wippen zooals zij dat noemde Maar Claro sprak ooic je zult ze daar ook nog aaa tafel vinden En we hebben van middag nog wel een taart ter wille van juu laten komeu sprak tante en nu wil je er niet eens wat van gebruiken O Jat is niets tante spaar mij maar een heel groot stuk u heeft nu op nieuw gezien dat ik altijd eeu grage eetstur ben Of wacht ik weet nog beter raad spaar u die taart tot van avond als de gasten komeu IWordi vtrmlgd lultao reriooht vu sioh bg hat Bsstuur via Oadarling Belang W rerroegan Op Maandag S3 Mei 4ei avonds ten 8 ure zal Tanwege de afdeeling den Haag van den Bond van Algemeen Kieaen Slomreeht eene moeting gehouden worden om te proteataereo te$ien het in behaudeling nemen van wetsvoorstellen vodr het kieavraagatuk geregeld ia De heereu C V Gerritsen lid van den Baad van Amatenlam A van Assen oud lid dor Staten van Friesland te s Gravenhage B L Tydena lid der Tweede Kamer en F Domela Nieuwenhuis lulleu aldaar het wootd voeren Heden avond zal te s Gravenhage eene vergadering plaats hebben van de gezamenlgke katholieke leden der Tweede Kamer tot hel vaststellen van een reglement voor eene club der katholieke kamerleden die ten doel zal hebben bet houden van besprekingenover oaderwerpen van katholiek politiekeu aard 2Vrf Staten Oeneraal Twi ue Kahik Ziitiiig van Dinsdag 17 Mei 1892 De Kamer behandelde de pensioenwet voor loodsen en hun weduwen en weezen eu toonde zich daarbg rojialer dan de minister De voornaamste grond daarvoor was dat de meerdere kosten kunnen gevonden worden uil geldon vroeger door de loodsen bgeengsbracht en later door de Staal genaast De heeren Guyot en Land waren de aangewezen Toorvecbters van den zeeman Op drie punten dan is bet wetsontwerp uitgebreid In de eerste plaats is het pensioen wegens verwonding of verminking uitgebreid tot het geval dat zij is ontstaan in dienst van een reddingmaatschappg Ëen tweede voorgestelde uitbreiding betrof de loodsen die gepensioneerd zgn na indiening der wet Bg de burgerlijke pensioenwet van 1890 is hel beginsel het eerst ingevoerd dat de beroordeeling eener nieuwe pensioenwet ook hun un deel moet vallen die na de Indiening der wet doch voor haar in werking treüing in t geval zgn gekomen door de wet bedoeld Maar in de derde plaats wilde de oommissie ook gedacht hebben aan de loodsen eu hun uagelateu betrekkingen die voor 2 Xov 1891 tgdstip van indiening der wet zijn gepensioneerd Hun wilde zg in de toekomst toeleggen drie vierde vuo t verschil tuaschen hun pensioen en hetgeen zij volgens de nieuwe wet zouden genieten Dit nas nu een vonkelnieuw beginsel dat den heer Böell eeu gruwel was als in strgd mat de oontinuiteit der wetgeving eu als gevaarlgk antecedent De Kamer was niet bevreesd voor bet antecedent en inderdaad behoeft men zich door deze beslissing niet voor elke volgende pensioenwet gebonden te rekenen Gelukkig was dit nieuwe beginsel maar voor drie leden een reden om tegen de wet te stemmen en onder die behoorde de heer Böell Het ontwerp tot subsidieering van noodigdende gemeenten eigenlijk eene verbooging van hoofdstuk V der begrooiittg 1892 lokte breedvoerige discussion uil waaraan de heeren Beaufort Amst Pgttersen MichieU en Veegeus deeloameo te groeten die vertrokken en door mijnheer werden uitgelaten dus ging ze voort tul je wel begrijpen dat ik ma in t vo ruitziclit van beden avond wat verheug Hoe je eerste maal dat je een opera gaatzi n Est il possible Och neen ving ze voort ziende dat Clare ook wilde gaan opstaan ga iiu nog niet been blijf nog een oogenbhkje praten dao kun je meteen beter kennis maken met papa Wie waren die heeren Marif vroeg Clare bg wa presen atie kan ik nimmer de namen onihoudeo van hen met wie ik kennis maak f Och was het antwoord dat op minachtenden toon werd gegeven een paar stijve wezens Ze hadden papa op de sociëteit gevraagd om ons een visite te mogen maken Pa moest het natuurlijk wel toestaan maar vindt even als ik dat de sociëteit wel wat heel gemêleerd wordt gis het waar £ n ik hoorde laatst van mijnheer van Tooien dat er zoo n scherpe afsrbeiiling i oerschi uVan Tholenl ken je dien mijnheer Waar heb je hum leeren kennen als k vragen mag en de oogpn van Marie schitterden toen ze dat vroeg We hij is immers volontair bij oom op t kantoor wist je dat niet r Ah t is wa ir je hebt gelijk dat heb ik vroeger reeds geboord Nu dat is ui t kwaad voorje Clare als no u geen lust heeft om uit te gaan kan hij altijd Hh chapeau zijn van uw tante en u en op de casino s heb je immer een vaat danseur Bg Knunapolsky werd Maandag de jaarvergadering gehouden van de afdeeling Noord Holland van het Utierlandtck Ramhxie Stamboek Uit het jaarverslag bleek dat da afdeeling 13 begunstigers en 640 gewone leden lelt De outvangsieo bedroegen 1771 de uitgaven 1883 zoodat er een batig saldo is van 388 £ r kwamen 198 aanvragen tot keuring in Uit de rapporten der commissie voor de keuring van eenjarige stieren bleek dat de lust voor het fokken van uitmuntend vee weder iets begint te verminderen zoodat in het geheel 7 slieren prgswaardig werden geaoht ui van Jonges te Beemster P Koppes te Haarlemmirmrer Fransen te Osdorp Woudenberg te Tpolde i Koster Kz te Midwoed Buis te Schagen J Bakker H te Wieringerwaard en K Tuusen te Schellinkhout Tot bestuursleden in de plaats der heeren i J Bakker eu A De Zeeuw die de benoemingen met hadden aangauoiaen werden benoemd de heeren J Zgp te Wieringerwaard en P Koppen te Haarlemmermeer Besloten werd de volgende vergadering weder te Amsterdam te houden In bespreking kwam hierna een voorstel van den heer 0 Schoen om premiên uit lo loeven voor die boerderijen waar de hand wordt gehouden aan inschrgviug in het üederlondich Sundvtt StamSotk en zulks blgkt uit bggebouden stamregisters ten einde het stamboek weder in bloei te doen toenemen In beginsel konden enkelen zich wel met het voorstel vereenigen Als het nauwkeuriger omschreven werd en de kostou ervan werden opgegeven zou hel geuiakkelgker een punt van overweging kunnen ziju Ook vond men het voorstel te vaa Besioteu werd deze zaak in overweging te nemen Nadat nog eukele punten voor de algemeene vergadering waren besproken werd de vergadering gesloten Het nieuwe gebouw der Haagsohe Kook en huishoudschool op den hoek der Wilheluinastraat Bezuidenhout was deier dagen voor belangstellenden ter bezichtiging gesteld Van buiten u hel een sierlijke villa an binnen geheel voor het doel ingericht zonder weelde of overdaad Uit de vestibule komt men in de keuken ten deele voor privaatlessen bestemd maar die ook bij cursussen dienst zal doen in afwisseling met die in het sousterrain AUes ziet er frisoh en vruolgk ui en men vindt er de noodige leermiddelen Ken asugrenzeiril lokaal is de leeszaal en tevens eetzaal vour d pens$Dnnairea op dezelfde verdieping zijn de vertrekken van de directrice en van het bestuur In het souatamiu vindt meu een even j raote keuken die bet meest gebruikt zal wjrden omdat ze in de oumiddell ke nabgheid is van kelder en provisiekamers Het fornuis dooft er bgna niet want van den ochtend tot den avoud volgen de cursussen elkander op voor dames voor dienstboden voor aankomende meisjes voor vrouwen en meisjes uit de volksklasse voor ziekenverpleegsters euz De meeste dezer cursussen zgn reeds in gang of zullen weldra geregeld worden voortgezet en hel is het streven van bestuur en directrice mej A C Manden wier energie en toewgding niet geuoeg te roemen zjn om juist onder de volksklasse propagauda te maken voor het beoefenen der kunst om degelijken goeden kost buhoorlgk smakelgk en zoo zuinig mogelgk toe te bereiden Ik geloof niet dat ik van veel amusement zal profiteeren en zeker niet van bals zooalsje missphien zult welen is mama er sterk tegen Hoe gaat het mevrouw uw mama jufvrouw van Brcughelon vroeg mijnheer de Vallet een lang knap mu i met een schoon re 4elmatig gelaat Hg en mijnheer do Back waren van nagenoeg doiizplfilou leeftgd maar de immer netie modieuse kleediug van den eersten zijn veel uilgaal in de wereld deden hem veel jonger schijneu dan zijn vriend do Back Mgnheer de Back was leveudig on rondborstig van aard waardoor hg wel eens den fijnen loon miste terwgl mijnheer de Valter allijd hoogst beleefd maar slechts in naam liberaal was Nooit was hij driftig hij behield altijd in schijn een goed humeur Familiebetrekkingen had hij niet in do stad waar hij woontle hij was er jaren geleden met zijne destijds nog niet overleden vrouw komen wonen Hij had zich met iemand uit de aanzienlijkste kringen geassocieerd in zijne zaken hg had veel fortuin leefde op een grooten voet en menschon die niet van hem hielden zeiden dat hij eeu patvenu was Zgno vrouw was echter bekend in de stad als van eene echte familie te zijn ze had vroeger met mevrouw de Back als jong meisje school gelegen en dat alles was voldoende geweest dat men hen in de eorate kringen had ontvangen Maar Clare staat up ze begrijpt dat hare visite reeds te laug duurde vooreen eerste bezoek Beiden mijnheer en Marie deden haar uitgeleide en verze Hg sohgnt met een medeplichtige een Fianachman haar op een feestje ter eere van haren verjaardag dronken gemaakt eu vervolgens op haalbed gelegd het kacheltje aangelegd en den sleutel dicht gedraaid te hebben zooilat zij niet meer ontwaakte Alleen aan de ijverige bemouiingan van een inspecteur der betrokken assurautie maatscbappg is het te danken dat de misilaad uitkwam Éeeds had de geneesheer door bet gerecht met de sohouwiug van bet opgeiraven Igic belaét verklaard geen spoorvan geweld of vergif gevonden te hebben en den dood aan een liersencongeatiu toegeschreven to n de inspecteur er op stond dat ook het blued zou worden onderzocht l e Staadaard schrijft het volgende Van zekere zgde wordt er weer op aangedrongen om de verouderde kerkparade te herstellen Wg voor ons zuudén er liever op aandringen dat ook bg de waohtschopen en opleidiugsscliepen van oorlog de kerkparade werd afyeieka t Zoolang elk garnizoen en elke bemanning op een schip van oorlog saamgesteld blijft uit zonen van huisgezinnen die deels orthodox deels ethisch deels modern deels geheel ongeloovig zgii gaat het niet aan beo allen saam naar een godsdienstoefening te zenden die uiteraard op een gegeven morgen niet anders zgn kan dan óf ethisch 6 modern 6 orthodox Keu bezwaar dat nog sterker klemt uu in vele kerken den eonen Zondag een orthodox en deu anderen Zondag een modern man voortgaat Wtl men waar iets voor te zeggen is het kerkgaau bg het garnizoen en op onze schepen van oorlog verplicht stellen dan is de eenige Weg dien mee kan inslaan deze dat men den miliciens kennis geeft vau de onderscheidene diensten dia op den eerstvolgenden Zondag bij alle gezindten zulleu gehouden worden eu ze oproept om ie verklaren waar ze heeu willen Weet men dit dan kan men elke groep op zichzelf naar het kerkgebouw laten marcheeren waar ze verlangt been te gaan en dat kan dan geschieden onder militair commando eu toezicht Maar eeu kerkparade naar een vaste kerk op een bepaald uur onverschillig wie er optreedt is in strijd met de conscientievrijheid en mag daarom door niemand worden bepleit Gelijk bekend is werd G W H winkelbediende bg de coöp winkelvereeuigiug van JSligm Üulp te i rareutu4 s door deu kautootechter ontslagen van rechtsvervolging ter zake van het verkoopen van sterkeu drank morellen op brandewijn in het klein zonder vergunning De ambtenaar van het O M bg het kantongerecht kwam van gemeld voonis in hooger beroep oii Maandag werd do zaak voor de arroud rechtbank opnieuw behaitdebl De lubst off tan justitie mr Pleyte betoogde o a dat voor conserveering van vruchten bet gebruik van alcohol niet uoodig ia en morellen op brandewiju wel degelgk bebooreu gerangschikt te worden onder sterken drank De verdediger mr A Slotemaker voerde in hoofdzaak eene gelgke verdediging als voor bet kantongerecht Uitspraak 30 Mei a s Te Warschau heeft een opzienbarende moord plaats gehad In Wspolnastraat no 10 woonde een S8jarige dame Josephine Gerlacli die 30 jaren geledon in het Warschauer ballet ais een ster van eerste grootte schitterde Zg had toentertgd een vriend die haar een zoon thans eeu verdienatelgk schilder eu ongeveer 84000 gulden naliet Zg heette toen Wiswiorska en na ilen dood van haar vriend huwde zij met den fabrikant Gorlach die ook reeds lang dood 18 De gewezen balletdauseres woonde zeer lentaam en eenvoudij en zij hield geen bedienden Sedert uehigeo tijd ging zij dikwijls mot eon elegante vrg jonge dame uit die haar dikwgis bezocht de andure huisiiewooers kenden echter dun naam der dame niet Donderdag kwam mevrouw Gerlach te 8 uur uit do kerk en bij haar huis ontmoette zij de dame met wie sg naar boven ging Een kwartier later hoorde een dienstbode die op de trap stond in de woning van mevr Gerlach kermen Zij naarschuwde don huisknecht die daarop aan de woning aanklopte Du vreemde dame deed open en zeide Mevrouw Qoriach komt dadelgV zij kleedt zich De huiskuecht bleef echter op de loer liggen daar de zaak hem verdacht voorkwim Na eenige oogenblikken wilde de dame hot huis verlaten de knecht hield baar tegen waarop zij zeide Hou je bedaard Hier is geld veel geld Zg wilde hem meteen een pak baukbiljoiton in de handen stoppen De huisknecht maakte nu alarm de politie werd geroepen en de dume gearresteerd Men vond bij haiir eeu met bloed bevlektun hamer een dolk en JOÜO roebols in een pakket Mevr Gorlaoh lag met gespleten schedel in haar kamer De moordenares bleek te zgn de echtgeuooie van den hoofdiosptfcteur en tweeden directeur van den Warschau Terespoler spoorweg Brzezick Haar man genoot du grootste achting de moordenares is 43 jaren oud en heeft 4 kinderen Zg scjigr t gestolen te hebben ten bate vau haren minnaai De politie is dezen man op het spoor res aurateur die den walvisch kocht op de markt was heeft niet veel walvischgerechten bale ne en de escalopes de baleine liet zeer in den smaak van de vleesch smaakte naar niet zeer ia viechwater gekookt Er was aan maar die negatieve hoeda iroldoende om do fijnproevers te zigne De Parijsche welke daar onlangs succes gehad van De filet de i Valois vielen Farijzenaars Het versoh oesenvleescfa geen lerertraausmaac uighoid was niet behagen Naar de Haagscb correspondent der Al Qrottinger Ct schrijft zal de Tweede Kamer waarschijnlijk Vrijdag 20 dezer op reces gaan en tot 5 of 12 Juli mot vaoantie blijvep Nu de kiesrechtregeling van minister Tak gereetj en bg den Baad van Stato ingekoineu is wordt pet mogelijk dat tijdons het aanstaand reces ilio et bij de Kamer inkomt En dan zal de groote trijdvraag ontbranden wat moet voorgaan kietrecit lof belaatmghenornmg Bij vorige gelegeuhedeu bleekt daarover reeds in den boezem der liberale partij groot verschil to bestaan Wanneer thans de opppsitie zich met de liberalen vereenigt die aau t kiesrecht do prioriteit willen geven dan kon het zeer wel gebeuren dat in Juli werd besloten eerst de kieswet wgziging te onderzoeken eu af te dojon ten einde na de samenstelling eener nieuwe Kamer het belasting vraagstuk aan de orde te brengen En daartoe kan wellioht nog iets anders aansporen Indien het waar is wat men beweert dat nl minister Piersoii zeer spoedig gereed zal tgn met ziju bedrgfsbelasting en de herziening der wet op het personeel zoodat die voorstellen bij de Kamer zoudon zijn voordat de discussie over de andere belasting voorstellen aanvangt dan ware de positie van degenuu die deze discussie willen verschuiven zeker krachtiger omdat mon dan in elk geval ook nog zou kunnen beweren dat alle belas tingontwerpen als een compleet te zamen dionen te wordeu aau de orde gebracht De correspondent verneemt vorder dat de regeering het zoogenaamd buismans ikiesrechl zal invoeren hetgeen neerkomt op o q op t kantje af aan t algemeen stemrecht oaderend stelsel Voorts wordt beweerd dat voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten hetzelfde voor de gemeenteraden een gansch verschillend kiesstelsel zal worden ingevoerd en dat bij hel laatste eeu soort van evenredige vertegenwoordiging zou worden voorgesteld Blgkens een in de Staattcourant van 14 dezer opgenomen jaarsverslag van deu hoofdingeuieur belast met het toezicht op den dienst van bet stoomwezen over 1891 waren op 31 December 1831 hier te lande in gebruik 8787 sloomketols geplaatst in 3722 fabnekeu 482 waiergemaleii 1268 zeeschepou en riviorbooten 1276 locomobielen stroomkranen enz en 244 tram locomotieven In deze opgaaf zijn niet begrepen de stoomketels der locomotieven bij de spoorwegdiensten noch die bij het departement van marine in Kobruik In 1891 zgn door de ambtenaren voor het stoomwezen 21 41 5 inspoctien verricht tegen 20 983 in 1890 en 20 173 in 1889 De boviudingen van hot onderzoek kunnen als volgt worden saJiengevat 94 stoomketels leverden dagelijks gevaar op zooda het gebruik daarvan lijdelijk moosi verboden worden 401 stoomketels leverden indirect gevaar op en moesten hersteld worden 3829 stoomketels hadden kleine gebreken eu 4593 stoomketels waren zonder gebreken Er kwam ééne ontploffing ter konn s van ambtenaren voor het stoomwezen namelijk van don stoomketel in het baggervaartuig Onderneming IV van den heer J P de Groot te Giesendam Dit ongeval had plaats op de rivier de Waal onder de gemeente Ubbergen den 26 Mei 1891 en kostte aan een persoon hot leven In de drukkerg voorheen Oebrs Binger in de Warmoesstraat te Amsterdam ontstond zooals men weet onlangs brand Tijdens de blussching werd door een der brundmoesters de aandacht gevestigd op eenige vrij verdachte omstandigheden welke door hem waren opgemerkt eu ilezo veriuoedans hebben sedert in kracht gewonnen daar aan de directie van een op die drukkerij uitgegevou blad bleek dit oen deel der boekon niet in Ie brandkast aanwezig was maar op een kamertje bij oude boekon lag Nog nstigor werden de vermoedens daar het haar reeds eenige dagen te voren waa gebleken dat de boeken welke men aldus aan de vernieling had willen prijsgeven blijk gaven vau belangrgke vervalsobingen welker bedrag nog niet is te bepalen Door du directie werd van een en ander mededeeling gedaan aan da justitie eu deze liet den boekhouder die belast was geweest met het bghouden van de vervalschte boeken bg zich ontbieden maar ua het ondergaan van eenige voorloopige verhooreu is de man R A B verdwenen en ondanks alle naspo ringen is het nog niet mogen gelukken hem op het spoor te komen Daar do boekhouder reeds 22 jaren bg de firma werkzaam was eu zich steeds van een gunstige zgde had doen kennen was bij t ontdekken van de erkeerde posten aanvankelijk niet aan kwade trouw gedacht Men meende dat er onwillekeurige veiïuimen hadden plaats gehad en sprak daarom met deu boekhouder af eerstdaags eens een avond te bestommen om de fouten op te zoeken De boekhouder is daarop eenige dagen later in afwijking der gewoonte des avonds op het kantoor gekomen tegen den huisbewaarder zeggende dat hg de boeken kwam natellen Reeds ua een kwartier verliet hij het kantoor terwijl kort na zijn vertrek da brand ontdekt werd De boeken zijn door den brand zwaar beschadigd maar toch nog leesbaar Bij zijn eerste verhoor heeft de man een der t ervalschingen tot een bedrag van f 100 bekend Dit geld is door tusschenkomst zijner vrouw aan de directie terugbezorgd Toch scheen de justitie toen uog goeu termen te vinden de voorloopige aanhouding van den man te gelasten Eerst veertien dagen na dou brand toen de man opnieuw werd opgeroepen heeft hij de stad verlaten Gisteren is zijn lijk te Utrecht gevonden Buitenlandscü Overzicht De nieuwe Italiaansche premier Giolette wordt bestormd met aanvragen om een onderhoud van da zijde van buitenlandsche journalisten Hg weigert echter alle interviews daar hij van oordeel is dat de Kamer het recht heeft het eerst ingelicht te zgu omtrent de plannen der regeering De uieuwe ministers hebben de portefeuilles overgenomen zonder dat daarbij iets merkwaardigs voorviel Giolette heeft een onderhoud ge nad met Crispi Volgens de Italia heeft Giolette besloten eenigen tijd zonder secretaris s eneraal zgu departement te besturen ten einde zich goed op do hoogte te stillen van de uoodige hervormingen Op verzoek van Giolette bigft de president der Kamer op zijn pust tot na de stemming Du Univera bevestigt dat het bestuur der Veieeniging van het christelgke Fraukrgk besloten heeft zich te ontbinden Reeds voor eenige dagen waf dit besluit genomen Indien de voorzitter eu de beide ondervoorzitters voegt het blad er bg het uoodig achten te spreken dan zal de waarheid gezegd warden die voor niemand iets hindorlgks zal hebben Indien zij zwggen dan zullen wij de dwaasheden hersteilen die te dezer zake in omloop gebracht zijn eu der moeite waard zgn tegengesproken te warden Het eerste gedeelte van dit berichtje zal men wel als het voarnaamsto beschouwen De paus heeft zijn wil tegen de monarchale katholieken doorgeilreven Wij geloovcn dat de Paus wgziu verstandigen raad gegeven heeft Geene staatkunde is zoo onzinnig all die welke weigert rekenschap te houden met feiten De weigering der Franselie roylisteu om de regeering van hun land te erkennen heeft voor hen met zelfmoord gelijk gestaan Dat iIe republiek thans meerderjarig is heeft zo voor een deel aan die moedwillige verlamden te dankuo Tol bescherming van den katholieken godsdienst van de belangen der R K kerk heeft de Paus gesproken en zijn wijze gematigde taal zal zeker vruchten dragen Maar niettemin is het moeielijk te beseffen waarom de Fraiischo royalisten die weigeren in deze deu Paus te gohoorzamen zouden ophouden goode katholieken te zijn De keizor van Oostenrijk heeft in den heer Barros minister van koophandel in Hongargo een bekwaam ambtenaar verloren Volgens lo JHconomigte Européenne riep de keizer uit toen hg dit doodboriclit ontving Dit is oen groot ongiluk voor ons Deze woorden geven het gev o jlen weder van vorst en volk Werkelijk beeft de hoor Barros zich zeei verdienstelijk gemaakt Met alle economische quaestién van het land wa8 hij vertrouwd en irachtte ze op te lossen De reorganisatie der spoorwegen in verband met een uiibreiding van hot spoorwegnet mot meer dan vierduizend kilometers de herschepping van hot posten telegraafwezeo de oprichting van assurantiemaatBchappgeu voor ziektegevallen en toevallige ongeluk