Goudsche Courant, donderdag 19 mei 1892

rU iag 20 Mei 1893 4840 GOUDSGHE COURANT iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Te HUUR of te KOOP Een WinkeUixLis met Bakkerij op de KORTE TIENDEWEG D No 6 Te bevragen bg den bewoner aanvaarding 1 Juni FBMSCHE STOOHVEBVEBU Chemische en Zwitsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Heerenen Dameskleedingstnkken ook I alle goorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafel t TT kleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst 3o9 St AtS 10t6nJ I Kwasten Oamitqren Neteldoek Tolles Kanten Veeren ene Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden ongchadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden y AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 De iDzeadlng van adrertentMu Mxa gasohleden tot eöo uur des namiddags van den dag der uitgav tgdaanwijzer is een paar minuten achter bü den Amsterdamsohen tij I en het postkantoor sluit precies volgeus den spoortijd eu dat is in verband gerekend volgens den Amsterdamsohen tijd Kon men vroeger eonigszins met onze postregeling tevreden zijn thans met de drie verschilieude tgdrekeningen is onze gemeente zeer achteruitgogaaa Bijvoorbaold des avonds krggt men de brioven tuaschen half negen en negen uur terwijl 10 minntai vóór negen het postkantoor sluit Het gevolg daarvan is dat ter beantwoording per telegraaf geaa sprake meer is nog minder om orders per postpakket uit te voeren De eersti gelegenheid hiervoor is den volronden dag om 12 uur zoodat vooral voor verafgelegen plaatsen bijna 24 uur vertraging ontstaat Eene spoedige algemeen in te voeren tijdrogeling is noodzakelijk want de handel in het bijzonder wordt er zeer door belemmerd Maandagavond jl werd te Amsterdam eene ledenvergadering gehouden vau de Vereonigiug ter bestrijding dor vervalschm en T Voedingamiddelec waarop statuten on huishoudelijk reglement werden vastgesteld Art 2 dier statuten luidt De V ereeniging erkent alléén die voedingsmiddelen voor onvorvalscht welke de wetenschap als zoodanig besehouwt Voor de daarvoor voreischto toeticbtinüon stolt zg zioh in betrekking raet de Nederlandsche Maatschappij voor Pliarmaoie of hare departementen in elk goval met door de Nederlandsche wet erkende deskundigen Tot commissarissen der Vereeniging zijn gekozen do hoeren prof J W Gunning en D Btooker te rasterdam en Herman F Bultman te Haarlerameraeer Als directeur treedt op de heer P P van Maarheen bv 10 minuten voor 12 uur eiu Ziet men seveen als rechtskundig adviseur Mr VV A Paap nu öp den stadetoren en denkt men dan nog den als notaris mr J F Wertheun ii l to hebbei vóór het sluiten van het postkantoor I Door den directeur is thans reeds oen verzoek nan heeft men hel mis want de toren als locale gericht aan da Imlen dot vereeniging om opgaaf te Te kec ran de werklieden de regul ris tie ran den loop der Oonau dit allm was ijn werk en och ia hü sleehta rgfen een htlf jaar minister gewe it en was hg hg iqn oferlgden nog aleehia riar an T ertig jaar Zgn heengaan wordt dan ook beschouwd als een uer groot verliea en bg gna begrafenis toonde zich de algemeene deelneming De keiier ran Duitschland sprak te S ettin op het foaatmaal hem aangeboden en ainspealrte er op dat Pommeren en het Huis van Uohenzollern alt d nauw rerbonden waren geweest Hg rerklaards dat hg het Toorbeeld van igo rader gerolgd r ou hebben en de banden met da prorincie nauw had willen toehalea indien hg stadhouder van Pommeren ware gebleveu Maar het tragisch lot van ign vader had hem genoodxaakt ign atadhouderschap na eeu kort bewind neder e leggen De keizer leide dat hg zioh een van de tableoHx vioanU herinnerde gegeven ter gelegenheid van zgn huwelgk Het stelde den strgd van de hertogen van Pommeren tegen Brandenburg voor NATIONALE MILITIE PA8POORTE I De BURGEMEKSTKR der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van do M ILICIK S der Lichting 1885 dat hnnne PASPOOKTEK zgn ontvangenen dat zij ter bekom ng daarvan zich binnen 14 dagen ter Secretarie moeten aanmelden tusachec dea morgena 10 en des namiddaga 1 u e Gouda den t7 len Hei 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Die voorstelling werd echter liesloten met een zang waarin werd me legedeeld dat geen boozo geest thans de Poramerache griffioen van den Bmndenburgschen areud meer zon kunnen acheiden Als bewgs dat de keizer het hiermede eena nas ateldo hg den loost voor De trouwe provincie Pommeren 148 Ï760 4777 162 2796 4827 177 2827 6009 212 2849 5010 315 6074 523 2973 5124 566 3299 5156 672 3320 6185 730 3362 5339 736 3409 5491 92 3410 6518 963 3474 5696 1009 3495 5770 1058 3608 5904 SS15 5973 3574 6238 1225 3690 63461353 3698 63581388 3702 63761543 3731 66121546 3794 66161612 3828 65291728 3933 65921753 4211 6662 J759 4253 6735 1824 4281 6883 1861 4322 68841962 4369 69661982 4454 69872015 4608 7106 2362 4513 71332472 4697 7444 7505 7608 7640 7679 7848 8116 8U8 8221 5e Klasae Trekkiug ran Woensdag 18 Mei No 3214 10468 en 19465 ƒ 1000 Ho 4169 7268 11969 13690 en 18110 400 No 1163 1340 8950 9859 9970 en 11910 200 No 3854 4360 4474 6556 6120 6577 11676 13315 17047 i7ÏS2 en 18492 100 Prgzen van 70 68 2669 4734 7462 9681 12089 15112 18247 9727 12132 15468 18266 9766 12161 15705 18 122 9897 12231 15711 18459 9935 12499 15831 18488 10018 12582 15875 18664 10092 12592 16888 18680 I0U4 12600 15910 18740 10179 12671 15981 18826 8276 10384 12694 löi SS 18922 8424 10399 12710 1 340 19225 8475 10434 12920 16430 19239 8608 10444 12964 16467 19426 8669 10493 13067 16470 19512 8711 10553 1309 16681 19583 8967 10691 13214 168 19695 9092 10841 13266 16902 19691 9120 10967 13513 17038 19873 9183 10876 13713 17165 19890 9189 11024 13805 17379 19873 9232 11030 13810 17448 19924 9283 11081 14167 17620 19973 9328 11150 14230 17816 20001 9332 11166 14386 17835 20134 9340 11183 14553 17930 20327 9381 11298 14679 1 7962 20398 9441 11506 14697 17983 20734 9663 11690 14713 18043 20740 9601 11607 14718 18062 20809 9612 11703 14763 18108 20816 9625 11867 14786 18111 20871 9661 11979 14866 18150 20876 967 11980 16018 20896 20923 PETROLr JM OTEERINGE van de Makelaars € antzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt w i8 heden flauw i I Co Taukfust 6 36 Geroporteerd fust 6 45 September October November en Diceraberle veriuK ƒ 6 50 Gouda Snelpersdruk van A BaiNHMAN Sjzcoï De Heer en Mevrouw db VOOGT TAN DM Kivp betnigen hiermede bnnnen bartelöken dank voor de talrgke bewyzen Tan deelneming bg het oTerlgden van hnnnea geliefden Vader en Bebuwdrader onderronden Gouda 17 Mei 189 2 Voor de vele blaken van deelneming ondervonden bg bet overlgden van onze innig geliefde Dochter AGNES betuigen wg onsen hartelgken dank JACOB A B0E8T vam LIMBURG C M ROEST VAM LIMBURG EOK 30 van welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door bet gebruik van bet beroemde Extract van Prof LEFRIE8 Prgs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depöthonder L A de V LETT MB Markt 97 naast het Hotel d ZALMi TRADEMARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gonwe C T VLIET Markt M VAK NAGTEGAAL J Al f en bg KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bg Oudtlwom bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D db JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert a v p SOUCHON THBE No 3 i f 1 25 per kilo WERKSTER len Wedawe vraagt nog een paar digen in de week Werk of nog een Sehoonmankhuia Te bevragen aan het Bur dejier Conruat DE NIEUWE LONDm de beste van alle bestaande HAARKLEDK MIDDELEN is teer gemakkelgk in t gebrai wordt verkocht in flacons van 8S en tS9 eentë en is te Gouda verkrggbaar alleen bj I A CATS Prijstrekking 9 Juni 500 ÖÖÖ Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote fieldverlotidg die door da liooge Regeering van MaiUborg goedgekeurd en geivaarborgd is Ue voorueelige inriclitint van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van alechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 1 lotea SCSOe prUzen bedragende 9 563 005 Mark ter volledige bealiaaing nullen komen dnaroiidar n kapitale prgun van eventueel SOO 0W Hark by uitnemendheid echter Iprija Iprys I prijs 1 prijs IS 2pryten M 1 prijs a M 1 prijs M 1 prijs bM 1 prijs M M 30a 000 B M 200 000 i H 100 000 8prij enBM 1600O 26 prijien a M 10000 aH iU 66prqzenBM 6000 75 000 70 000 66 000 0 000 56 000 50 000 40 000 80 000 106 prijzen a M 3000 203pryzenaM 9000 6 pryzen s M 1500 606 pryzon 4 M 1000 1060 prgzen a M 600 130930 prgzen k M 148 l7188pruienaH300 200 160 127 100 94 67 40 20 De aanataaade eerste prüstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverlnting ia van ambtawegs bepaald plaats te hebben op den 8 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l s 0 0 tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of per poitwiasel Alle commiaaiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoetd en ie ler speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origlneele Loten zelf in handen Bij iedere beatelling wordt het vereischte ofBcieele plan waaruit de verdeeling der prij n op de verschillende klassen alsook de betrelfende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de ofiicieele lijsten Ue uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BeUnghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hel geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens ofiicieele benijten ds eerele Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzanie deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeils op banden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANS SIMON Uankiers en Geldwisselaars iu Ham burg P S Hiermede dankon wij voor hot vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter drolneming inviteer zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening le tevredenlieid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Oe uitXHve dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ue prgs per drie maanden is 1 25 francopor post 1 70 iiïouderlgke Nommers VIJK CENTEN laten varen en met ingang van 22 dezer de gemeenteklok weer in overeensteiumiug te brengen met den Amsterdnmsclien tijd BINNENLAND Bij voortdurende strenge mSatregelon sohgnen de bedelaars ten platten lande esn schrik gekregen tehebben voor de get angenis bet grtal is aanmerkelijk minder on de l evolking is van eou groetenlast bevrijd Ten bewijze dat vele bedelaars nu zg tot werkun gedwongen worden wel kunnen werken dient dat het aantal nerkzoekenden ze r groot is en bij de politie tn grootere gemeenten eene menigte om uuchtvorlilijf v ngen die anders in beduiaarslogementon den hoogstcn toon voerden ten kostevan het bijna iifgodwongo i bedelgeld Nu da rijkeen gemeentopolitie zulk een Hinko opruiming gehouden heofi wordt het tijd dat alle weidenkendenzich vereenigen om de politfe te steunen en het kwaad door vorkoord medoKjden niet opnieuw in liet leven roepen Schoonh Ct GOUUA 19 Mei 1392 Mej A Bonte is te sGravenhage geslaagd voor het ezamen als onderwijzeres In eene giatorenavoud gehouden vergadering van tfeden en begunstigen der kerkinrichting tot wering der bedelarij in Gouda is tot Commissaris benoemd in de plaats van den heer A Smits die overleed de heer H J Nodorhorst Herkozen werden als Bestuurders do hh A H van Dillen en L F Hoogendijk als Commissarissen de hh A Dortland J M Noothoven van Goor H G Hoefhamer en W Begeer De Schoonhoe Ct zegt Het wordt nu wel een beetje al te erg door het besluit van particuliere poorwegmaatsohappgen do lijdr goling waaraan men van zijn geboorte af gewoon was nu zoo geheel en al in do war te zien Op plaatsen die niet a iu het spoor liggen heeft men nra eenigszins de zaken reoht te houden op het oogeublik te letten 1ste Op den Amsterdamsohen tijd 2du Op den spoortijd 3do Op don loonlen tgd In Schoonhoven wordt het post en telfgraafkantoor tbans gesloten 10 minuten eerder dan voor Door den inspecteur van de infanterie is bepaald dat de ofliciuren der infanterie dio aangewezen zijn als vesting of fortcommandaot of wel bg da bezet tingbatailions z n ingodoald en cursus tullen volgen bg de artillerie schietschool in de legerplaats bij Ohlebroek Daartoe zullen o a worden gedetacheerd bij de Ie serie der regimenten veitingariillerie van 30 Mei 4 Juni de luit kolonel M de Sitter bij de 3o serie vau 15 26 Augustus de 2e luit W J Prins en bij de 4e serie van 29 Augustus 3 September de kapitein G P Cheriex nlloii van het 4e reg inf hier in garniioon Door de politie is heden morgen proces verbaal opgemaakt tegen A J van Waddinxvcen oud 68 jaar diu zich des Donderdags schuldig maakte aan onzedalgke handelingen op de openbare straat De Raad der gemeente Zwnramerdam heeft besloten den met 1 Mei ingevoerden Greenwichtijd te de zusters zeggen dio naar do bruidspartij Ig van Maeren gaan dat ze met u het mooiste m duurste toilet mogeu uitzoeken vaar jullie willen VBRllBIie Uit het Framch IV 18 0 daarvoor is reeds anders gezorgd Neon lieve wezenlijk je stelt ons wat te leur Zou je morgen niet kunnen gaan Tante mama wilde ik zeggen u weet dat mama Ie huis gisteren avond lang niet wel was Oordeel u thans zelf of t liet mijn plicht is eventjes te gaan Maar dan heel eventjes hoor bostel Ja moedertje iu een ommezien ben ik terug Dag tante dag oom Mis sprak de oom en hield haar bij haar kleedje vast jo kunt uorsl ander groeten eerder kom je ten minste niet weg Hoe dan wat meent Hal ik begrijp dag mama dag papa I en nu gaf ze lachende do beide oude lui een flinke kus Nu handel je als een brave meid sprak oom en kuste haar ettelgke malen Nu zal ik je ook eens iets bizonders vertellen Mama en ik hebbun overlegd dat als je naar huis gingt mocht je aan O dat is heerlijk juichte het meisje en klapte in de handen Papa dat zal u geld kcstin Ga nu maar eerst vermaande mevrouw dan ben je drs te eerder terug Denk er aan om zeven uur komt hot rijtuig voor om jo naar do opera te brengen Of willen we je van huis komen halen O neen tante ik dank ii ik vind het juist zoo prettig eons alleen te mogen loopen aar ik wil j Tot straks en in een oogenblik had ze haar reI gonmantel om eon hoed op en dan de deur uit op straat In de winkels word reeds overal het licht opgestoken en daar het voor t oogenblik niet regende liepen de voetgangers druk op de veel bezochte passagns Hier keek Claro eons lu oen modowinkel en daar weer voor de groote glasruiten van eene galanterieaffaire ze voelde zich ongekend vrij en gelukkig t was haar als f ze van een sedert lang drukkenden last oor goed was ontheven Toen ze echter hare lorige woning in toog kreeg werd het haar toch wel wet beklemd en toen ze eenige oogenblikken later daar aanbddo klopte haar hoorbaar het hart I Hé Clare jij reeds wnr hier sprak Cateau die haar in don gang tegenkwam je treft het ne hebben t eten nog op tafel staan als je dus bij oom I on tante niet genoeg gegeten hebt kun je hier nog jooveel eten als je lust Mama is nog op hnar ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt kamer on wilde geen eten lioven hebben Niet antwoordde Clare en wat scheelt mama dan Ja ik heb mama zelf niet gesproken maar Bellezei dat ma zware hoofdpijn had eu den afgcloopennacht irij koortsig is geweest Zeker nog alles tengevolge van die konsternatie an gisteren avond Hé nat is dat alles dwaas geg ian Ik begrijp hetnog niet ncht waarom je zoo op stel en sprongmoest gaan jij Ja wat zal ik je zeggen sprak Glare cj ying in de huiskamer zitten waar Cateau haar vcmWld lolgde mama wilde immers op t laatst hebben dat ik bepaald en hoe eer zoo liever met oom zou gaan Ofschoon ik kan je tich wel ziggen dat het n e zelf erg ij eemd is Kom toch eei a gnuw kon me heel vfeü i fSi n hoor O ik l eb oo n liete kamer gekrfÖjy ilfaYmag knopen wat A il Zie hier is je rM M ÏU ok terug din je me geleend hebt dankje If Wat nu ga fe jo zoo leraissen Dat zgn er immers twee Twee j i de een ia een cadeau voor je oom heeft mij dezen nicrgen alles uit zijn portemonnaie gegeven ruim negentien gulden Daar kau ik dus best wat van missen En weel je wat maar dat mag je niemand niemand vertellen Ik mag het toch wel aan Helene Dronrgp srhrijven niet waor want ik heb zoo zelden eenige stof tol correspondentie