Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1892

mogen ontTaogen nn de waren dia door hen gedebiteerd worden en onder controle en bescherming der voreeoiging vallen Het doel daarvan i eene alphabetisohe l jsl vast te stellen en die te icodon aan alle Staats Gemeente eu particuliere inrichtingen m en iuUm Amsterdam welke deze waren kunnen gebraiken met vermelding van do wijie waarop door de vereeniging voor de xuiverheid der te leveren voedingsmiddelen kan warden ingestaan In de chemische vorvarg van den hoer Sacske te Doornik had eergisler avond oen hevige ontploffing van naphta plaats Het lyk van den eigenaar werd grooien deels verbrand en zwaar verminkt in den Icelder gevonden Ook de werkman Dupret die de onwillekeurige oorzaak van de ramp was doordien hy met een brandende lamp naar beneden giog is aan zijn brandwonden overleden Juffrouw D Herval die op het oogenblik der ontploffing in den winkel was is zwaar gekwetst Verder zijn talrgke werklieden en arbeiusters benevens voorbggangers gekwetst De schade is aanzienlijk Het gebeele huis ia vernield terwgl het aangrenzende huis van een horlogemaker zwaar besch idigd is De brandweer was bggcstaan door hrt garnizoen den brand in drie kwartier meester De Haarl Ct geeft een overzicht van de plannen tot oprièhling van een slaalbad ie Haarlem Men zal zich berinne vn dat in 1889 de staalbrou nit de Haarlemmermeer meer en meer de aandacht trok en lit een plan tot exploitatie werd opgemaakt Thans i eeu Maatschappy tot exploitatie van staalbronnen in het leven geroepen en is men voornemens Haarlem tot ei n badplaats te maken Het maatscbappelyk kapitaal zal 336 000 bedragen en wel UO OüO voor overneming der gebouwm in de Haarlemmermeur voor machinerièn be lrijf kapitaa enz meer 90 000 voor stoomwerktuigeu met geleiding naar Haarlem en ter oprichting van drinkhal en badinrichting in t Frederikspark terwijl 136 000 zal benooiligd zijn voor de oprichting van een kurhaus enz Men weet dut de bron op de hoeve d ïzerinek sedert 18 4 toen zij werd gev inden voortdurend in groote hoeveelheid sterk ijzerhoodend water heeft grleverd welks krachtige werking door deskundigen bg herhaling is geconstateerd Uen schrqfl uit Bottardam Dat drie schauwburi en plus oen eafé chantaut Toor een fatsoenlijk publiek voor Rotterdam te veel is was van den beginne af voor ieder die onze stad kent duidelijk Zoovéél publieke vermakelgkheid kunnen wij aiet verorberen want een groot deel ran onze bevolkiug gaat weinig of niet uit l e kleine schouwburg laatstelijk geëxploiteerd door den heer Saulborn is van de te groote mededinging het slachtoffer geworden Hoeveel men zich ook van den ondernemingsgeest van don heer Saalborn had voorgesteld hij heeft het evenmin kunnen volhouden als z ne voorgaiigers Met alle genres heeft hij het geprobeerd maar alles liep tegen Om het beschaafde publiek te lokken had hij io zijn nadeel den toestand van zijn schouwburglokaid en al maakte hij met zijne volksvoorstelliugen ook dikwijls volle zalen lage entreeprijzen kunnen de kosten nifat goed maken i Nu ja als je t maar niet te huis vertelt we gaau beden avond nuar de opera ze geven de Froiachutz Clare wat zeg je Acb sprak Cateau en ze keek zoo recht meêlijdig hare zuster uan t is toch wel zoo als mama zegt ze zullen je duar zoo aardsckgeziud maken als maar mo fulijk is Me dunkt Clure dat zul je zeil tocli ook inzien Hoor Cateau ik ben d vaas genoeg geweest daar ook een oogenblik over te tobben Maar oom en tante de Back riju brave menseben en ze zullen niets doen wat verkeerd is We lezi n er eiken morgen in den bgbul bidden en danken op zgn tgd gaan s zondags naar de kerk of vaker al naar we er behoefte aan gevoelen dos ik vraagje wat kwaads bedrgven wef Ja sprak Cateau met diepen zucht dat kan wol zijn maar mama zegt dan altijd wanneer we op menseben wijzen die zoo ziju als jij daar zegt dat zijn heel natuurlijke menschrn ze willen nog wel maar ze kunnen niet eerst moet de geest van genade in hen werken dat ze wedergeboren worden en deu natuurlijken inenssb afsterven En ik zie wel Clare lat jij nog bedroefd achteruit zijt bg ons die onder dageiijkscb toericht en waakzaamheid van mama vooruitgaan in geesteljke gaven Hoor Cateau ik heb den godsdienst even lief als jij en iDumn on onze broers eu zusters maar ik kan met elooven dat wij dien zouden moeten belijden enkel om er ons door te kwellun of wat erger la er Maar ik zou te veel zeggen ik ben ook van Thans is de heer Saalborn verdwenen naar uen hoort zonder dat iemand weet waar heen De vereeniging voor wirr rekening deze schouwburg bespeeld werd is ontbonden n het tooneelgezelsohap dat een zeer moeielgken winter heeft doorgebracht is uit elkander gegaan Ondanks al de treurige ervaringen van de laatste jaren zal zich naar men vernoemt toch weder voor het volgend speelaei oen eene nieuwe direotie vormen om dezen schouwburg te exploiteeren Men wil het dan uitsluitend probeeren met melodrama s omdat dit genre zeker niet ten voordeele der bescivaving nog het meest door de lagere klasse gewild is en de irkleiue schouwburg nu eenmaal den naam heeft van volksschouwburg Het oentraalstation voor electrische verlichting met toebehooren te a Hage is in openbare veiling gekocht door den heer C O £ Charubini qq voor 376 000 Staten OenerAal Twceui Kaxib Ziiting van Woensdag 18 Mei 1893 De gebeele zitting is nog besteed aan da noodlijdende gemeenten Niemaii l kan ontkennen dat er dringend hulp vereiioht wordt maar velen zoeken theoretische bezwaren het is dan ook luidelijk dat een definitieve regeUng der geméentefinnncién de voorkeur verdiende maar het is de schuld dar vorige Refeering dat in die richting niets is gedaan De noodwet ia e u gevaarlijke antecedent een slaapwekkend middel zooals du heer Mees ze noemde Maar er moet iets godaan worden De geringste geneigdheid om tot toediening van dit middel te bealuiteo toondun de antirevolutionaire woordvoerdera die in grooten getale in t veld kwamen zonder het niuste besef te loonen dat deze noodwet in do allereerste plaats noodzakelijk is geworden omdat hun Ministerie verzuimd heeft tijdig te voorzien iu wat zyn eerste troonrede n emda een dringenden eiach des tgds Het was do politieke Nemesis dat da beer Bablmann het namens vele politieke vrienden aan t vorig Minialeria voorwierp ala reden om voor dit ontwerp te stemmen en als verwelkoming voor den heer A Mackay die heden zitting nam Alleen de heereu Huber en Oppedyk toonden zich rondborstig bereid de Regeering te steunen maar de overigen ai zal veler stem aan t omwerp niet worden onthouden fk dden zooveel reserves dat op hen weinig st ut valC te maken Het was vooral d heer Havelaar die i e Regeering de lus meende te moeten lezen omdat 4ji een zoo voortreffelijk ontwerp vindinde tot regeling vau de verhouding tusscbun de rgks en de gemeentebelasting als dat van den heer üodio de Beaufort dit introk om met een noodregeling genoegen te nemen Alsuf niet dat te elfder ure ingediend ontwerp het belastingstelsel van rgk en gemeente beiden iu den grond zou hebben budorven en alsof het de Frieache gemeenten zou hebben gebaat zooals wederom de beer Bahimano opmerkte Het valt nu gemakkelijk met enkele algemeenheden een lofrede uit te spreken op een ontwerp dat niet meer aan de parlementaire critiek zal worden onderworpen de heer T Mackay betreurde dit nog maar waar deze Regnoring het daarin gehuldigde stelsel verwerpt eu in enkele trekken een ander schetst waaraan zij de voorkeur geeft waro het passender af te wachten hoe zg dat zal daag niet gekomen om mot u of de anderen te redotwisten ik begrijp maar al te nel dat Bello weer met je gecatechiseerd beult Nu heb ik je nog iets to vericllen jij en Bello krijnco van oom eu tante ik ook dat spreekt voor de receptie bij van Maerm een prachtige zijden japon en nu wilde ik gairne eens met je overleggen waar en wanneer we die zullen koopen We dienen echter haast te maken want ik goloof dat de naaisters het erg druk hebben I Wat je zegt sprak Cateau ea hare oogun gliusj terden Ik ik zou ook een zijden japon krijgen Als mama er maar niet togen is want het is nog niet eens zeker dat ik mag gaan I O je moet Belle maar in don arra nemen dan I gaat bet van zelf Maar nu van iets anders gesproken zou je wel aan mama willen gaan vragen of ik haar niet even mag spreken Zeker Clare daor loe je wel aan bigf hier maar even wachten ik beu in een ommezica terug Dat lalt niet meê Clare sprak te na eenigo ougenblikken teruükoinende mama zeide erg vermoeid te zgu of je morgen niet eens wildet komen Maar Belle komt zoo dadelijk bij je Dog CInre sprak bijna tegelijkerlijd Belle die binnentrad hoe heb jo t Ik hoorde dat ja me even wondt spreken Dankje Belle boe gaat het u Of ik jo wou spreken ja en neen Cateau kon je t wol verteld bobben We krijgen elk een zijden kleedje van oom eu tonte ik heb cirtu blanche we mogen er een ontwikkelen alvorens te voorspellen dat j reden zal hebben te betreuren bet verworpene itelisl niet te hebben aanvaard Eenig crediet trouweu gunde de heer Havelaar de Regeeriug nog xMt dan met haar stelsel komt vóc r de regeling vag kiesrecht in strgd met de plannen waarvan d de Memorie van Antwoord blijk heeft gegeven Heden voortzetting De Sophia ttiohting te Schevoningen Tot eer vso onw landgenooten moet gezegd warden dateriooiu vaderland vele vereenigingen on iuriobtingen beiiuii die ten doel hebben beboefligen ouden van digeo gebrokkigen weezen on in het algemeen allerlei soort van lijdende natuurgenooten te verzurgoo en van het meest naa lige naar lichaam en geest g voorzien Bgua dagelgis verneemt men dat giften of legtiea aan die instellingen worden vermaakt waardoor deie in bloei toenemen en haar edel doel oer jiken of on ruimer schaal kunnen toepassen Eeno scherpe tegenstelling met zooveel liefdadigheid en milddadigbeid vormt echter de toestand der Sopbia stichlin te Scheveningen waarvan het weldoend vermogen in ds laatslo jaren teer achteruitgaat En toch moest deze inrichting eene voorname v niet d eerste plaats in de algemoeao belangstelling en ondersteuning bekleeden want zg biedt des zomen van half Juni tot einde September de gelej eahsi l aan lot opname on verpleging van miovermoKi nds kinderen die aan zenuw en kliorziekten bloedarmoede lichnnraszwakiu enz Igden en waartegen ds zeelucht en zeebaden hcil ame geneesmiddelen ign Wat door de Sophia sticbtiog aan hen te Scboveningen goed godaan wordt kan niet op de plast hunner inwoning en niet gedurende het gebeelejaar gpsohieden Wat aan die Igdendo kinileren genezen vrrbelerd wordt komt hun als meiisch komt ons volk oni nageslacht zoowel licharoelgk als geestelijk ten goede en heeft dus voor Nederland eene booge waarde het betreft hier de tegenwoordige en toekomatigt volksgezondheid en meer dan deze Het zg ons vergund kortelijk het een en andar uit bet verslag over het jaar 1891 der Sophia stiolTting mode te deeleu In den zomer van 1891 werden uit verscliillend oorden van ons vaderland ter verpleging opgouomn 154 kinderen 113 meisjes en 41 jongens tervjjl wegens gebrek aan ruimte 60 kinderen moesten worden afgewezen Als genezen keerden huiswaarts 54 als verbeterd 76 als onvorbelerd II terwijl 10 om verschillende redenen spoedig naar hunne aankomst weder vertrokken Het aantal zeebaden bedroeg 7215 dat der baden in het gebouw 906 De verplegiogskosten bedragen ééu gulilen daags Kosteloos verpleegd werden uit de nnten beschikbaar waren 440 glijden van een kapitaal het zoogenaamde Bazaarfoudi 8 kinderen uit ingekomen giften ten bedrage vso oüutreeks 1100 gulden ii liinderen Het nadeelig schuld saldo waarmede do rekening en verantwoording over 1891 sluit beiirsagt ruim 1632 gulden Het verslag zegt dan ook tie biz 6 Mol bet oog op de opjedano ervaring deed zich de noodzakelgkheid gevoelen om het getal van hen die gelgktgdig worden opgenomen in vergelijking met vorige jaren eenigszins te verminderen en zoo mogelijk benoden het cijfer van 100 te big uitzoeken zoo duur als we willen Dat komt goed uit epmk Bolle ik heb aog wel eeu urijszijden kleedje oo als jullie weten maar dat is bgna niet meer te ilragou bet kerft al en de kleur is hier on daar reeds verlept Mama vond dat ik er nog wel mee gaan kon en och ik becbt me ook niet zoo erg aan weroldscho zaken maar toch wil ik niet gaarn J ergens bespottelijk gekleed komen Me dunkt we moesten mar eo maar gaan sprak ze eenigszins opgewonden eu toonde duidelgk dal ze om aardschu zaken niet zoo onverschillif was als ze t liefst zelve noemde is jullie dat goed meisjes Hoewel ik vrees mama zal het noode toestaan Ja antwoordde Cateau dat vrees ik zeer en ook ik heb oog niet rechtstreeks verlof van mama gekregen dat ik moebt gaan Ja stelde Belle haar gerust ik weet vrij zeker dat je gaat en mochten er soms bezwaren oprgzon dan zal ik wel zien ze uit den weg te ruimen Is mama nog erg boos op mg Belle vroeg Clare Niet zoozeer op u maar des te moer op tant en oom Vnn middag was mama echter veel kalmer zo zeido ik ascb mijn handen in onscbul als bet kind zoo n aarilschgezind meisje wordt Ik heb het mijne gedaan l ordt termlgd ven waaruit van zelf volgt dat wederom een groot aantal moest worden afgewezen Wie betreurt niet met ons zulk een resultaat Velen zullen er zeker wel toe willen bgdraguo om in dien toestand verbetering te brengen on het mensuhlievend en belangloos streven van het bestuur te ondersteunen zoodat deze tcbooue inricbling tol baar recht kome rijkelgk bloeie en vele en heilzame vrucbtuu drage Naar aanleiding van hel op de algemeene vergadering van 30 Mei 1891 ter sprake urengau vun het uitbreiden der inricbling waartoe het terrein voldoende gelegenheid grefi zegt het bestuur in zijn verslag over 1891 op blz 7 Het vraagstuk der uitbreiding is bezwaarlgk op te lossen daar waar aanziviilgke baten en giften ontbreken aar de rekening met eeu aanzienlijk te kort sluit en zelfs do gewone lOste inkomsten inkrimpen door het overlijden van miderscbeiden leden Wij vragen dus hulp en steun aan allen die kunnen eu willen medo verken tot ecu bg uitstek goed eu liefdadig doel kan bet niet zgn steun door belaogrgke giften of schenkingen laat bet dan ziju door toetreding van vekn als lid der vereeniging opdat de scbude eau verlies door contributie ruimschoots vergoed mogü worden De jaarlgkeobo bijdrage voor hot lidmaalsohap bedraagt als minimum 5 gulden terwijl giften iu eens boe bescheiden ook met hut oog op bet weldadige doel dankbaar wunlen aangenomen Tuezondiugeu kunnen geschieden aan deu beer C F H Engelen secretaris van bet college van regenten der Sopbiasiicbtiug Scbrveuingschu weg no 9 te s Gravenhage terwijl inlichtingen en uok tu verkrijgen zgn bij den voorzitter baron van Tuyl van Serooskerkec de Ruiterstraat 54 te s Gravenhage en dr van der Sluys geneesheer der Sophia Stichtipg Prins Willemstraat 38 te Scheveningen Eene advertentie in vorscbillende dagbladen meldde onlangs de opening der Sophia stiobting te Scbevouingeu als zeebad inrichtiug voor kinderen van minvermogenden op 17 Juni Juni aanstaande Den 28 Mei a s ten 3 ure namiddags zal de jaarlijksclie algemeene vergadering in het gebouw te Scheveuiugeu plaats hebben Welnu landgenooten I ilie gaarne weldout in staat zgn om aun die edele neiging lu voldoen en een ooodig liefdewerk wilt helpen bevorderen bet is nog tijd Nog kuiJt gu verhinderen dat zoo ve u lieve jonge Igderoason en Ig Iers wegens gebrek aan geldmiddelen zullen moeten afj euezen eu verstoken blijvea van hulp die ze dringend behoeven Met het lofwaardige duel der Bopbia stichting als vrijgeleide meenen we ook de redacties van anderebladen te mogen uitnoodigen door overneming vanonze beschouwingen of op andere wijze behulpzaamtu zijn cm de zoo zeer verdiende belangstelling indeze volkszaak op te wekken en ddanloor bij tedragen tot deu bloei cencr inrichting in wier gevel de woorden prgkeii Ter gedachtenis van Hare Majesteit Sophia Frederika Mathilda prinses van Wurtemberg Neurlaad s diep betreurde Koningin Door een dankbaar volk oj geriobt I C7fr Dagbl Over de waarde van eene goede opleiding ontleent de i uuur een en ander aan een Eiigriscb vrouwenblad Het komt er niet op aan zegt bet Engelsche blad in welke richting wij ons wenden wij zren altijd dezelfde tobbendu massa 300 aanvrn eii legen ééne open plaaif en ieder vak in hot bozit van een tweemaal te groot beoutonaren Zoo wordt het voor ieder die moet werken om den broodo van dag tot dag moeilijker vooruit to komen maar hot wordt daarom ook van dag tot iliig meer noodig dat wat er wordt bejjoiinen ernstig worde aao epakt en grondig bestudford als eeu vak De tijd au de inedeIgdeu wekkende storaperachtige vrouw vanbesehnving kan gevoegcigk als gepasseerd wordi ii beschouwd Zij kun niet meer zooals vroeger eene markt linden voor zwakke pogingen dio den naam van werk niet mogen dragen eder die zgn handenarbeid wil verkocht zien moet daarin kunnen wepijvoreii met het beste wat kan geloveril worden Vooral is het geval met werk waarvoor iedere vrouw verondersteld wordt geschikt te zgn Ieder schrijft tegenwoordig en het moei gezegd worden een groot doel van het schrijvende vniuwelijk publiek doft dit niet kwaad Het kost weinig moeite oen onbegreosd aantal nieuwebloden en igdsobriften vol te krggen aangezien de waobtondo schrijfsteis eveneens een nnbegreusil aantal vertegenwoordigen maar hieruit volgt als vau zelf dat wie slagen wil uitstekend werk moet leveren en zich dus mot ern t en gver diont to bekwamen Juist op bet punt van eene goede voorboreirlende opleiding beeft de vrouw uit de lagere middenklasse zooveel vódr op de vrouw uit do hoogere standen Men erkent bij d eerste dat do meisjes even goed al de jongens moeten wrrken ui zg worden dus evengoed toegerust voor hot loven ala dezen Een meisje dat als winkelbediende op besobniden wgze begint kan als zg grondig onderlegd is zich goed gek raagt en mot verstand de dingen om zich heen waarneemt wel vooruitkomen in de wereld en later Welke veranderingen de komende vijftig jaren in de maatschappelijke verhoudingen zullen brengen valt ilecbts te gissen maar één ding ia nu roeds zeker dat het nl wreed is van een ambtenaar met weinig middelen of een handelsman die in weelde leeft maar aan nl zgne kinderen niet voldoende kan nalaten om zelfs eenvoudig te leven zijne dochters te laten opgroeien zander haar klaar te maken voor den strgd om het bestaan 0 ze trouwen wel zeggen de vaders en laat ons hopen dat dit het geval is want bet feit dat vele vrouwen nu werkzaam zijn in vakkan die vroeger alleen door mannen werden beoefend beeft de positie der vrouw in t algemeen niet verbeterd Maar al ware dit het geval hoevelen van de vrouwen die wij nu voor haar brood zien arbeiden zijn getrouwd Soms zou men geneigd zgn te vragen Waar zijn dan de minnen die vroeger de broodwinners waren Gg hebt ten minste nog het voordeel alleen voor u telven te moeten zorgen hoort men uiet zelden uit de mond van vrouwen die zieke of luie echtgeuooten hebben geheel of gedeeltelgk afhankelijk van hare verdiensten I en waar men ook rondkijkt men vindt thaos evenveel I gehuwden ala ongehuwden in de rijen der arbeidende I vrouwou I Er zijn verschilleude gelegenheden voor vrouwen j om eeno technische opleiding te ontvangen Dit kan voor niemand kwaad en zij kunuen in de noodzakelijkheid komen bare talenten te gelde te maken Voor eene goede opleiding is eenig geld noodig dat voor do dochters zeer zeker dient te worden verschaft door den man dio zijne zoons naar eeno academie kan sturen of voor hen een aandeel in eene handelszaak kan koopen Nu het eenmaal uiet meer een onomstootelgk feit is dat de mannelijke leden eouer familie voor do vrouwelijke zorgen dienende meisjes althans even goed toegerust te worden als de jongens on mocht later ann de eersten de ervaring worden bespaard voor baar dagelgks brood to moeten I arbeiden dan zijn zij er niet minder maar oneindig I beter aan toe Het oefenen van alle vermogens du I concentratie van alle geestelijke kracht orde en regelmaat nooilig bij elke ernstige studie heeft nog nooit eenig persoon kwaad gedaau 1 1 M I M I B gas I Buiteoiaodscb Overzicht De Belgische Senaat heeft een aanvang gemaakt met de beraadslaging o er do Grondwetsherziening waarbij drie nieuwe voorsteilen werden ingediend namelgk om wenschelgk te v rklaren do wijziging van do nrtt 67 en 66 niel lJezoldigiug der senatoren en duur van hun mandaat en eeu derde met betrekking tot § 2 van art 27 parlementair initiatief Zg zgn naar de commissie voor de berzieningsvoorstelleu verzanden In den loop der beraadslaging over de andere voorstellen tot burzieiiing betoogde de heer Finet dat men onfeilbaar de anarchie tegemoet gant Voor hein is do uitbreiding van bet kiesrecht slechts een uitwei bet algemeen kiesrecht is een middel en geen dool Hij zou voor de herzieuing stemmen maar de Regeering moet de sociale quaestio onderwerpen aan het oordeel van de aca lemie vau wetanscliappen en die der geneeskunde De beer Lammens senator voor Gent verklaarde zich voor de herzieuing maar hij meende dut men den census voor verkiesbaarboid tot senator niet ino t verlagen alleen moet men hen vorkiesbaar ranken dio zich door keiirin en ervaring onderscheiden De heer Belhuuo bestreud de evenredige vorteijenwoordiging en prees het stelsel van kloine districten Ten slotte voorde baron De Sélys Longchamps het wourd Deze meende dut me niet bot og op den maiUicbappelijken toestand van het oogenblik met tot bet algemeen stemrecht kun gaan Verder wilde h j den census voor verkiesbaarboid tot senator tot do helft verlagen door het woord guldens door francs te vervangen Welke wantrouwende gevoelens do Frausche bladen jegens bet nieuwe Italiaanscbe kabinet koesteren weten onze lezers Omtrent het politiek verleden van den beer Giolitti en zijn collega s at tot dit wantrouwen aanleiding geeft valt het volgende te melden De heer Giolette werd don 27 October 1842 te Mondavi geboren en behoort tot eon geslacht van bescheiden maar kloeke liboralo Pieinonloezon Door zgn moeder is hij verwant mot een fainilio die een werkzaam deel nam aan den strgd voor do nationala ouafbankelgkhetd do nieuwe minister president erfde daarvan de toewijding aan de zaak van Italië en zijn irouw jegens den koning I B 3u schitterende en werkzamo loopban ligt achter Giolette In 1 62 vond hg nauwelijks twintig jaar oud een plaatsing bij het kabinet van den minister vnn justitie en korten tijil later in 1866 werd hij substituutofficier van justitie In 1870 w rd bij chef van een der sfdeelingen aan bet ministerie van llnancién waar hg achtereenvolgens onder Depreti gewichtige diensten verleende tot 1877 In 1881 werd h j tot afgev aardigde voor Cuneo gekozen Iu de kamer vonden zgn economische en financieels kundigheden gelegenheid vooral tè schilleren in de begrootings commissie H j maakte zich bgzooder bekend door z jn heftige oppositie tegen den minister Magliani wiens financieel beleid hg scherp critiseerde Minisier werd hg eerst onder Crispi en men weet dut een rede van den heer Giolette den vsl van het kabinetDi Rudiui veroorzaakte Twee ftiten voornainelgk hebben do aandacht op de politiek van den beur Giolette gevestigd Als minister heeft hij de overeenkomst geteekend tot het verstrekken van dertig millioen ter ledding van de Piemonteescbe bank de Tiberine die zich te diop gestoken bad in de Romeinsche bouwondernemingen Deze overeenkomst kon echter den val der Tiberine niet verhinderen die nog rele andere banken in het ongeluk meesleepte Men verweet den heer Giolette dat hg als afgevaardigde te veel vette postjes voor zich bijeenvergaarde De heer Imbriani het enfant terrible der Italiaanscbe kamer heeft uiet verzuimd heirop de aandacht te vestigen in een zijner schilderachtige redevooringen Ook de boer Briu minister van buitenlondsche zaken ia een Piemoiitees Hij was minister van marine in het kubinet Crispi iens vriend hg is gebleven Evenals deze is b j een vurig aanhanger van de triplo alliantie Do beer Ellena minister van financiën was ondersecret ris van landbouw in hel kabinet Crispi Hem stelt men verantwoordelijk voor de economische breuk met Frankrijk Do nieuwe ministor lan openbare werken de heer Genala was reeds herhaaldelijk minister en heeft den naam oen ervaren man van zaken te zijn Ook hij oven als Ellena zijn Piemooteezen De twee Sicilianen in het kabinet tevons zeer goede vrienden van Crispi igu de heor FinoobiaroAprile minister der posterijen eu de beer Laeave miuiüter van handel en landbouw Do heer Bonacci die di portefeuille van justitie beheert was ondersecretaris io bet ministerie Crispi en een iuliem vriend van Zanardelli Ëiudelgk is de hoer Maniu aau het boo d van bet departement van openbaar onderwijs geplaatst voor bet eerst minister eveneens een verlrouwelicg van Zanardelli Alleen de generaal PoUoui on admiraal Saint Bon maakten deel uit van het ministerie l i Budini Uit een en ander bigkc dat de Franschoii voldoende grond bobben tot hun beweren dat het nieuwe ministerie een kabinet Crispi is zonder Crispi Do erfprins Ludwig van Beieren heeft aan het congres van landbouwers te Wurzburg medegedeeld dat hg zich wijdde aan het maken van een goeden waterweg tusschen Douau en Rijn De spoorwe eu hebben goede bioneulandscbe waterwegen niet oonoodig gem iakt Integendeel Hoe meer bet vervoer toeneemt hoe meer het nut van koualen blijkt De Vereenigdo Sleten 1 eren dit en deze les beeft prins Ludwig bebartiod Zijn voornemen is do gebeele Main bevaarbaar te maken Hg hoopt dat Pruisen en Hessen het uitdiepen en kunaliseeren voor hun rekening zullen nemen tot Hunau toe Dan zal Beiuren bel werk voortzetten tot AsobaffenlMirg en do ijzeren ketting langs welke de booten zich voortbewegen zelfs nog verder leggen Hg rekent er op dat de steden nan de Main gelegen krachtig zulten medewerken Geld is ouontberrlgk om bot groote nerk tot sinud te brengen zeide Z K H teu slotte maar we kunnen oprecht zeggen dut we het nu tot onze beschikking beblieu Pezo laatste vvoorden zgn iiiit volkomen duidelijk Muur wei diiididgk is bet nul van het plan eu het juiste inzicht van den erfprins Ue Griekscbe tcndsen zgn gerezen door den triomf vnn Griekonlaud s koning en Tricoupis Do Grieken bobben duidelijk te kennen pgevon dat zij Tricoupis en der koning in bet gelijk stelden Met groote meerderheid komen de aanhaugers van Tricoupis in do Kamer Delyannis weet uu dat het vadurlandlieveude volk zijne houding tegenover koning Geori e ten sterkste veroordeelt Koning George beeft zich onzgdig gehouden maar niettemin deelt b j in do overwinning van Tricoupis en dit heeft Delyannis zich zelve te wijten Hg deed zich immer maar al t zeor kennen als een vinnigen persoonlijken tegenstander des konings Had Delyannis gezegevierd dan bad de koning hoogstwaaiflchijnlgk de teugels van het bewind nedergelegd Ware do uitslag anders geweest dan zou Griokeulcind noodzakelijk in groote politieke moeilgkbeden zijn gekomen Nu Tricoupis zulk een meerderheid in de kamer beeft zal bij zoodra deze bijeen is uuiiiurlijl wol door deu koning uitgenoodigd worden het nieuwe Kabinet samen te stellen Er zal echter nog eenige tgd moet vorlonpen eer