Goudsche Courant, zaterdag 21 mei 1892

dit kan plaats hebben en omlertusscheu mI kot tydeip ministerie dat do verkiezingen deed houden do teugels vau het bewind blyren voeren 339 Staats loterij Jacob ouilers 0 J Hersche en A C J Kramer 18 Lena oudera A Bloot en M de Jong OVERLEDKN 17 Mei A Timbergen 4 m 18 £ Raapis 16 d GKHÜWD 18 Mei P T Kreetjes en T de Korne A Linthsrat en C Rietveld A Uittenbogaard en A A Mol C van der Wegden en D van Leeuwen A Burger en H den Bljjkor P Datnens en J van den Heuvel Reeuwijk GEBOREN Aaltje VVillenyntje oudera J Mnodaniel en A van Heqningen Willem ouders D Scheuten en M Kort Jan Hendiik ovders A J van Triet on Q van Sohaik OVERDEDEN E G Straver 9 m GEHUWD E van der Starre en A Kraan StolwUk GEBOREN Leundert ouders D Verhoef en M Molenaar OVERLEDEN J M Verdoold 22 ra C de Jong 17 j 1892 Zaterdag 21 Mei NO 4841 GOUDSCHE COURANT D ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN Bevallen van een Jongen E KESPER HaRMSNS Goada 18 Mei 1802 De Inzending vaa adverteiitlÖQ kan gesolüeden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave Aan alleo die ons bg het orerlgden van oDzeo Vader en Behuwdvader den Heer A SMITS bewgzeo van deelneming gaven betuigen wg onzen hartelgken dank W F SMITS 1 A 8MITS vAif Lksnt Jutfaoê J8 Mei 1892 Uy dezen betuig ik mgn hartelgken dank aan alien die hebben medegewerkt tot mgne berkiezing en ook aan allen die mg hunne belangstelling toonden bg mgne benoeming tot lid der Staten dezer Provincie A KNIJFF Hz Rütveld 18 Mei 1892 Bg vonnis der Arrondissements Bechtbank te tGravenhage den SJ Mei 1892 gewezen i door echtscheiding ontbonden verkla d het hnwelgk den öii n Augustus 1889 te r iravenhage gesloten tusschen Vrouwe AN4n A ELIZE VIN LANGEN eerder Weduwe van wglen en Heer FBEDRIK THEOD RUS SCHLETTB en den Heer PAULUS JOHANNES ZAALBERG zich schrgvende PA üLU8 JOHANNES ZAALBERG Johinhb iCobnbLiszooN beiden zonder beroep en woi ende te Gravenhage W VAN ROSSEM Bz Advocaat en ïjrocarenr Alom te bekomen BE BOÜCSCHE BLM of de beschrgvine der beroemde ieschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekibningen enz waarbg is toegevoegd een afzond lgk levensbencht der beroemde Glasschilders dte Gebroeders Dirk en Wouter Cribeth CHRI8TIA4N KRAm m Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde tf Utrecht i rijs 80 C nts A BRINKMAN van A Biii NKMAN zoon I Gouda Snelpersdruk 6e Klasse Trekking van Donderdag 19 Mei i o 9657 ƒ 2 00 No No No No 712 1760 en 14116 ƒ 1000 16914 ƒ 400 1427 8734 9931 11962 eu 18133 200 866 lt27 1633 2035 2224 6 89 6903 7633 13474 13684 13690 13888 14372 14695 15154 17029 18993 en 20656 100 23 3170 5140 72 3178 5460 285 322 5564 339 a390 5587 398 3477 5620 711 3485 5706 953 3535 5795 993 3598 5808 1068 3 i36 53S5 1165 3676 6038 1214 3701 6064 1308 3737 6ï43 1443 3764 6390 1638 3855 6451 1599 3917 6490 1610 4018 6561 1703 4059 6572 1937 4129 6576 1940 4243 6636 1974 4288 6864 2054 4320 69 7 2238 4397 6987 3276 4422 7036 2380 4483 7 l9 2509 4539 7X44 2558 4641 7243 2622 4681 7279 2778 1895 7662 2935 4711 7704 8179 8250 8308 8365 8371 8405 8502 8 95 8771 Prijzen van 70 5 3146 6036 8112 10273 13549 16179 18632 10286 137G4 16 ii 18671 10290 13887 16301 18803 13921 16327 18926 13974 16380 1897610338 13976 16637 19080 10447 13996 18571 19061 I04 l U175 18680 1924310514 14267 16666 19238 10748 14263 U693 19333 8889 110U3 14332 167 i9 19346 S986 11075 14354 18764 19476 9045 11387 14512 16846 19534 9101 9103 9169 9250 9273 9385 9633 97 2 9764 9788 9817 9949 16866 16894 16912 18947 17042 19646 19708 19722 19859 19918 19933 19937 11560 14561 11724 145 4 11811 14664 11906 14694 1I965 14870 12058 15127 171 12 12208 15211 17276 1 236 15282 17465 1S53S 17602 20267 16702 17603 20277 17660 20482 17830 20524 17909 20532 18172 20615 13227 20696 18280 20720 12329 12349 15782 15797 12362 18563 9963 12649 1581S 9980 12680 15833 9984 12S89 15972 9994 13047 15982 9998 13217 i599 J 18l84 20818 2940 4722 7872 10009 13353 16046 18452 20992 2984 4819 7985 10174 13621 16150 18679 MARB TBBRÏCHTSN Gouda 19 Mei 1892 Granen waren hei en dooreei wel iels beter te verkoopen Tarwe Zceuwscho 8 25 a 9 Mindere dito 7 50 a ƒ 8 Afwijkende 5 25 a 5 75 Polder 6 25 ƒ 7 75 Eoodo 6 50 a 7 28 Rogge Zceuwsche 6 60 7 25 Po der 5 60 a ƒ 6 Gerst Winter ƒ 3 90 o J 4 40 Zomor 3 G0 a ƒ 4 25 Chevalier ƒ 4 60 a 6 75 Haver per heet ƒ 3 25 a 4 10 per 100 kilo ƒ 7 25 Ü ƒ 8 Hennepz iad Inhudsch 9 50 a ƒ 9 75 BuitenUndaoh 7 a ƒ 7 25 Kanariezaad ƒ 7 a ƒ 8 Boonen Bruine bonnen ƒ 7 50 a ƒ 9 75 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 5 90 a ƒ 6 40 Krwten Buitenlandsche voererivten per 80 K 6 75 a ƒ 7 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansohe 6 30 a ƒ 6 40 Cinqnantino ƒ 8 a ƒ 8 50 Veemabkt Mclkvue weinig aanvoer handel traasï Vette varkens rtdel aanvoer handel matig 21 a 24 et per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel reilel 201 j a 2l s et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel redel ƒ 0 75 a ƒ 1 30 per weck Vette schapen goede aanioer handel traag ƒ 81 a ƒ 25 Lammeren goe le aanvoer handel traaj ƒ 4 a 9 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel redel ƒ 4 i ƒ 7 Kokkalveren ƒ 8 a ƒ 12 Aangevoerd 90 partijen kaas handel zeer vlug Isio Qual ƒ 26 a ƒ 27 50 2de Qiial 23 a ƒ 25 Noord Hollandsche ƒ 26 a 31 Boter middelmatige aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 25 a ƒ 1 35 per kilo Weiboter 1 a ƒ 1 10 per kilo PETROLEÜM XOTEERIIVGEI van de Makelaars Caotzl ar ScbalkwUk te aolterdan De markt was heden onveranderd JjjBO Tankfust ƒ 6 36 Gemporteerd fust ƒ 6 45 Julilovoring ƒ 6 35 Augustus levering ƒ 6 40 September October November en December levering ƒ 6 50 Burgerl ke Stand GEBOREN 16 Mei Trijntje Pietorneila ouders O A van der Want en M Araesz 17 Katel mm ang 4 el per paar 2 60 2 75 2 94 4 paar 3 00 ƒ 3 25 4 09J Jenevens betere kwaliteiten in grooter lengte ill in ruime keuze SCHENK Zn Prijstrekking 9 Juni 500 dÓÖMark als hoofdprijs in het gelukkigst geval liiudt d nieuwste groote KeldverlotinK die door de Hooge Rrgeuring van llaniburij goedgekeurd eu gewaarborgd is De voonieeligo inriclitiuv van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 060 loten 50 800 prUzeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen duaroniler n kapitale prijzen van eventueel 000 000 Mark bij uilnumendheid echter Iprgs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs ipni 2 prijzen a M 1 prijs a M 1 prijs a M I prijs a M 1 prijs a M a M 300 000 a M 200 000 s M 100 000 iM 76 000 iM 70 000 65 000 60 000 66 000 50 000 40 000 30 000 8 prijüenaM 16000 26 prijken ii M 10000 66 prg en a M 5000 106 prijzen a M 3000 203 prijzen a M 2000 aM 6 prijzen 8 M 1500 606 prijzen a M 1000 lOSOpryzeniM 600 30930 prijzen i M 148 17188prgzcnaM300 200 150 127 10 l 4 87 40 Üe aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Suiat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 8 JUNI e k en kost biervoor 1 geherl origineel lot slechts M 8 of ƒ 3 801 holf f 3 l SO 1 kwart 1 0 90 tegen inzending van bet bedrag in baiikpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk melde grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene UrlKlneele Luteil zelf in handen Bij ledere bestelling wordt het voreisclite üfflcieele plan waaruit de vordoeling der pryzen op le versoliillendo klassen alsook do betti ffende iuleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en leudoa wij aan onze Uugunstijers ouaaugevraagd na elke trekking de ofticieele lijsten De uitbetaling der prjjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kau door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle groeiere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het goluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens olKcieele bengzeu de eersie Hoofdtrcffors vorkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Jlark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde enderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelufraiug bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op liailden zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksoh te zonden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwigselaars in Haniburir I S Hiermede danken g voor het vertrouwen ons lot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin iler nieuwe verloting ter deelneming invitreron zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reerie bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven I Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prQB per drie mModen is 1 25 franco per post 1 70 ilzoaderlijke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1892 De heer J P van der Kleijn staat ep het alphabeti ch gestelde drietal voor do benoeming van hoofd eener openbare school te Nek gemeente Wijdewermer Prov N Holland De heer J H van dor Torren te Zevenhuizen is benoemd tot hoemraad van den Zuidplaapolder inplants van zijn vader K v d Torren Kz te Waddinxvcso die niet meer in aanmerking wilde komeu Bij de verkiKing voor een lid van den gemeenteraad te Zevenhuizen zijn uitgebraobt 133 stemmen Hiervan bekwamen J H van der Torren liberaal 67 P Metz liberaal 24 en A van Beeuwgk antirevolutionair 36 stemmen De overige stemmen waren verdeeld Alzoo moet eeae herstemming plaats hebben tnssohen J U van der Torren en A van Reeuwijk Do vaart van de opgeheven verveuing in de Krimpenerwaard is nu geheel in orde De schutsluis aan het Veerstal onder Gouderak verleende reeds sinds een paar jaren gesohikten toegang voer vaartuigen Thans is ook de sluis met ophaalbrug enz onder Berkenwoude waar genoemde vaart eindigt opgeleverd en door het dijkscollege goedgekeurd Een geacht lezer van ons blad vestigt onze aandacht op een advertentie die in de iV BmU Ct van gisteren voorkwam en waarbij directeur der Utrechttcie Tmm MaaUchappij aanbiedingen vraagt voor het leveren van paarden en koetsiers ten dienste der tromrijtnigen Niet zouder reden meent onze FEUILLETON ¥ EEBlfflI6B VU het Iramch n 191 En wezenlijk Clare preekte Belle daar moet je voor waken zooveel je kunt want ge zijt bij tante en oom aan huis aan veel verzoeking blootgesteld En wat hoor ik je zult heden avond naar de opera gaani Ach ik wist niet dat tante ook zoo goddeloos was daarheen to gaan O je zult huiveren als je t ziet de laagste vrouwen zingen en dansen daar onzinnig en oneerbaar gekleed O dat is een gruwel in toog van alle weldenkende vromen Hoor Belle I sprak Clare erg verdrietig jij wordt wat heel oud en nu ga je je zelf zoo ernstig onder de vromen rekenen Maar ge zijt blij genoeg met uw nieuw kleedje je wilt even goed als ik in gezelschappen verschijnen je hebt evenveel geneigdheid zoo niet meer dan ik om ook eens iets anders te worden dan ge nu zijt En als ik je was met allen eerbied gezegd omtrent mama ik wilde ook in do fatsoenlijke gezelschappen verschijnen want je ziet er veel te goed uit om oen pruttelende suiker correspondent dat deie combinatie wel eonigen twijfel kan doen rijzen omtrent d wgzo waarop aan de bmloelde trainMaatschappij voor een mensohwaardig beslaan van het dienstpersoneel wordt gezorgd Tiü Woensdag avond trad te Waddingsveen voor een vrg talrijk publiek als spreker op de heer P van tier Hoog candidaat der liberale partij in dit district die met den heer Brouwer in herstemming komt tegen de heeren Lazonder en Van VValsum X een kort woerd van inleiding van den voorzitter dei afdeeliog den heer K van der Torren Jz trad de spreker op In eene flinke rede die omstreeks drie kwartier duurde schetste de heer Van der Hopg de voerdeelen van eene geprononceerd liberale richting in het bestuur van provincie en rijk Hg begon met te zeggen dat hij gekomen was om drie redenen Ten eerste om zich bekend te maken onbekend toch maakt onbemind ten tweede ent t i beginselen mee te deelen en ten derde om zfjliien dank te betuigen voor het vertrouwen dat men in hem stolde Op de liberalen zei spreker zgn de verbonden of niet verbonden partijen gebeten Die hebben altijd de schuld en die maken het volk ongelukkig Het tegondorl is waar wie zijne oegen open heeft eu onbevangen oordeelt kan zien dat juist zg de belangen des volks behartigen en s lands welvaart bevorderen Zij zgn het die den bloei bevorderen van stad en land De tijden zogt spreker zijn ernstig er dient veel zeer veel verbeterd te worden De lasten moeten meer op de schouders gelegd worden van hen dio ze dragen kuanen Ër moet nog veel worden weggenomen wat onbillgk is In ons land zoo gaat hij voert is over het algemeen do belangstelliug in zake politiek niet bijzonder groot Wg staan hierin achter bg het buitenland tante voor ens te worden En dat je mot eerlijke openhartige menschon omgaat die juist niet over den godsdienst tobben maar er meer naar handelen dan er over praten dat zal aan je geloof of je godsdienst hoe je t noemen wilt eer baton dan schaden Mama heeft zelf in haar jonge jaren wat veel genoten Clare Clare sprak Belle watredeneer je weer forsch t Is waar mama heeft veel in ijdel wereldsch vermaak gedeeld dat verteld ma immers zelve Maar laat eek mama ons niet dnidelgk inzien door dat ze zich zelf als voorbeeld stelt hoe dat alles leegte en dorheid achterlaat wijl het noodwendig den godsdienst moest verdringen t Gaat je al precies als alle zoogenaamde vromen Belle Je bewijst niets maar je slaat met machtsprenken iemand gaarne dood Hoe kun je bij voorbeeld zoo afkeurend oordeelen over een opera die je nog nooit gezien hebt Mama heeft ze meermalen gezien en keurt ze ten zeerste af Clare Ik heb alle respect voor mama s opinie maar als tante de Baok zegt dat we gerust kunnen gaan dan ga ik er gaarne heen Bovendien we hebben de Freischütz want die geven za heden avond zelf voor zang met piano accompagnement ma ir kun je daar nu iets stootends om niet te zeggen gemeens in zien Dat heb ik nog nooit beweerd en mama evenmin jo weet zelf dat mama al is ze niet jong meer een ADVBBTKNTIBN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen iedere r gtl meer 10 Centen GROOTE LETTBR3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt In Engeland België en Frankrijk doet ieder aan politiek on juist daardoor zgn of komen ze van vela zaken op de hoogte en kunnen een zelfstandig oordeel vellen In ons land heerscht eenige drukte tegen den tgd der verkiezingen en zijn die afgeloopeu dan dommelt mee weer in Dit is verkeerd Spreker zou het volk wakker willen houden Men dient zich op de hoogte te stellen van hetgeen er gebeurt dan toch kan men een zelfstandig oordeel uitspreken en men weet dan wat men van die of die partij te verwaohten heeft Waren allen behoorlijk op de hoogte met wat er zeoal voorvalt dan zou spreker niet noodig hebben te herinneren dat in 1891 door de Staten van ZuidHolland is toegekend aan subsidién op het gebied vau onderwijs de som van 24 550 Dit grid zegt de heer Van der Hoog is uitstekend besteed Het komt ten goede aan industrie teekenen ambachtsscholen verder aan kweek en bewaarscholen aan leerhoove en doofstommeii institnnt Zulke uitgaven acht de liberale partg goed bestesiL Er is zoo gaat spraker verder over het algemeen niet zulk eene groote belangstelling bij eene verkiezing voor de Provinciale Staten als bjj eene Kamerverkiezing Dit raag nu eenigszins daaruit te verklaren zijn dat het lichaam der Provinciale Staten geen eigenlgk staatkundig lichaam is tooh moest ieder bedenken dat de betrekking van lid der Provinciale Staten zeer gewichtig is Al bewegen zich uit den aard der zaak de Staten op een geheel ander terrein dan de leden der Tweede ICamer dit neemt niet weg het belangrijke van hunnen werkkring Wat is er al met te doen ep het gebied van wegen waterschappen en polderbelangen Wat kan er niet al verbeterd worden ten opziohte der communicatie middelen Goode en voldoende verkeerswegen zijn noodig zal een land tot bloei komen heel goede musicienne is Maar het zit in de voorstelling vGa dan dezen avond moe Belle eu overtuig je ik mag meenemen wie ik ml Marie de Valter gaat ook mee O neen Clare voor niet nog zooveel ging ik mee t Is heel lief van je dat je om ons denkt maar je begrijpt dat ik niet zoo direct vau ooms gunsten genieten mag Wat had ik den man misdaan om mg zoo te beleedigen als hij gisteren avon l deed tOom was driftig Clare en t is waar dan wordt hij soms een beetje onredelijk Maar waarom ben jg ook niet roudcr Oom zegt je houdt altijd een slag om den arm neem me niet knalijk dat ik he leg maar je vraagt waarom oom zoo driftig werd Ik vraag niet naar den oorsprong van ooms driftige buien maar ik zeg alleen wat deed bij mij te beleedigen die hem nooic in iets heb gehinderd Of heb ik hem ooit onwellevend bejegend of zoo iets Ik geloof het niet want dan zou het mij als meisje en christin voegen hem vergiffenis te vragen Heb niet altijd de vroomheid voor in je mond Belle terwgl jo hart enkel bitterheid is Geloof mg op lie wijze geniet je hoegenaamd den troost niet dien waarachtige vroomheid ons biedt Ze moet in onze harten tevredenheid kweeken en omlerwerping in lijden een gelootig vertrouwen in tf genspoed en het willig overgeven aan Hem die t wel met ons wil maken naar zijn wo rd eu boloften Zóo spreekt tante de Back en daaraan houd ik mg