Goudsche Courant, zaterdag 21 mei 1892

Landbouw en nyrerbeid moetsn in ta t worden gesteld om de producten gtmakkelgk en goedkoop te kannen verroeren Waar goede wogen en vaarten zijn daar moet als de bodem goed is bloei en welvaart komen Spreker wjjst op sommige toestanden in Amerika als contrast Heeft men te doen mei wegen dio van de pro inoie lyn dan ligt natuurlgk verbetering direct op deo weg der Staten eu bq rgkswegeu kunnen da Staten toch altgd op verbeteringen wqsen Ten opzichte van vaarten en wegen zfegt de heer Van der Hoog verdor kunnen twee wegen worden ingeslagen n l de provincie kan het initiatief nemen en men kan wachten tot het particulier initiatief genomen wordt Het komt spreker voor dat het in veel gevallen het beste is het particulier initiatief niet af te wachten Verder zou spreker alle tollen brugto schutgelden willen afgeschaft zien Evenwel mag men bij de behartiging van de belangen zgner eigen provincie die eener andere niet Toorbgzien veel minder schaden De tijdeu zgn gelukkig lang voorby waarin elk gewest een staatje op ei en hand was dat alleen het oog had up eigen belang Ware liberaliteit brengt mee aller belangen te bevorderen En wal kunnen verder de Provinciale Staten niet doen op ander gebied Hoeveel nuttige en nocdzakeiyke instellingeh worden niet gesteund Op allerlei ge1 ied kan dit lichaam s volles welvaart bevorderen en de belangen behartigen En als men nagaat zegt spreker dat door de Provinciale Staten de Gedeputeerden en de leden der Eerste Kamer worden gekozen dan heeft men recht zich te verwondereu dat de belangstelling bg eene Statenverkiezing niet grooter is Wat wordt er niet toevertrouwd aan de belangen der Gedeputeerden Deze toch moeten opkomen voor de rechten der minderen zij moeten toezicht houden op de gemeentezaken zg moeten de Staten voorlichten in alle zaken Èn dan de Eerste Kamer Werden de leden daarvan niet gekozen door de Provinciale Staten de algemeene belangstelling in rerkieziugeu als deze zou volgens spreker nog geringer zgn Het zou te betreuren zgn zoo gaat hg voort wanneer deze herkieziugeu niet in liberalen geest uitvielen want alleen van een flinke liberale meerderheid kan iets goeds voor de toekomst verwacht worden Geleidelgk en met verstand dient men te verbeteren Het beginsel der liberale partij moet gevestigd zijn op hetgeen wij in de natuur roudom ons zien alles gaat geleidelgk zonder sprongen Stilsiand is er niet maar van den anderen kant gaat bet evenmin met reuzenstappeo Het goede moet niet worden verworpen of veracht omdat men niet dadelijk het betere kan krijgen De goede zaak zegt de heer Van der Hoog verder wordt heel veel benadeeld door partijdigheid Heoig voorstel dat toch veel goeds bevat wordt verworpen alleen omdat het uit den koker der tegenstanders komt Zoo iets begrijpt spreker niet Waarom het goede uiet aangenomen al komt bet van mgne tegenpartij Verdraagzaamheid móet aangekweekt maar waar het beginselen betreft daar sta men pal en onwrikbaar als eene rots Ieder die geen vreemdelinii is in de politieke laken zal weten wat er al gedaan is en gedaan wordt door de tegenstanders der liberalen om hun doel te bereiken De Eerste Kamer dat bolwerk wat ook gebeure Waarheid moet en zal ook waarheid blgven dus Belle ik zeg het je uiet tot verwijt maar wijl je t zelf vraagt waarom oom tegen je is t is dat ju door je ongelukkige taktiek van veinzen van mama Clare nu niet meer je zoudt je eigen moeder beleeiligeo Welaan laat ons bij de eerste zaak blijven want je zult het zelf te verantwoorden hebben of dat vaak geveinsd zijn uit je eigen bestaan voortspruit dan wel of je een voorgangster hebt Je veinst veel en vaak en het bewijs jij waart er altijd het meest tegen dat ik bij oom de Back aan huis kwam omdat je wist dat ik u de zooveel oudere dan in alles lou kunnen overschaduwen Nooit zeide je dat echter ronduit je waart te trotsch om te klagen als je leedt en Igden heb je leeren kennen dat geloof ik wel maar jo schepte er een onnatuurlijk genoegen inals je zaagt dat ook ik verdriet bad En je hebt mg veel ongonoegen bezorgd door datje altijd mama nog feller opstookte tegen oom en tante en tegen t geen je altijd tergend geestig mijn revolutionnairen geest noemdet Dat laatste was je dubbelhartigheidBelle I Of je mij nu baten wilt omdat ik je t ronduitheb gezegd hou ik over je dacht is iets wat je zelf moet weten Maar ik wil liefst als zuaters met elka r leven en verkeeren ik wil je gaarne goeddoen waarik kan want dat zegt mij mijn plicbt en ook mijn hart heeft groote geoeigdhuid daartoe eindigde zij bewogen van het liberalisme moet om zoo heette het en zoo beet het nog en daarom moeten de Staten omgezet worden Dit bolwork staat den auli rev en den clericalen in den weg maar juist dit bolwerk zal ons behoeden voor clericalisme aan den éénen kaut voor al te demooratisohe wetgeving aan den anderen Het tweede OU het geval kunnen worden door eene al te groote uitbreiding van hut kiesrecht Wel zou spreker het kiesrecht nog wat uitgebreid willen zien maar in algemeen kiesrecht ziet hg nog volstrekt geen heil Ëon groot deel van het volk dat dan kiezer zou worden is lang niet ontwikkeld en zelfstandig genoeg en zou door volksleiders en volksmenners zich licht laten opwinden Om dan ook te komen tot betere toestanden wil spreker meer volksonderwijs eu betere volksontwikkeling dau zal in het vervolg de massa zioh niet meer zoo laten leiden Laat ons zoo gaat hg verder bg deze herkiezing alle krachten inspannen Wg moeten staan schouder san schouder om de ve eenigde tegenpartijen te overwinnen Want al heet het dat ze hier en daar uiet samengaan daarop mogen wij niet rekenen Spreker haalde aan wat de A Roti Courant van 14 Mei schreef n l de uitslag dezer vurklezingen is erger dan de nederlaag hare onmacht kwam nooit in helderder licht £ o de tegenpartg is onmachtig om te regeeren Dit is duidelijk genoeg gebleken M het zoo eindigde de heer Van der Hoog zal het provincie eu rjjk zal het dus het geheel wel gaan dan dient de liberale partij bewind te zijn te blgven Laten wij daartoe al onze beste krachten inspannen opdat wg geen zelfverwgt hebben Laten wij doen wat wij kunnen opdat Nederland vooruitgo in bloei en Welvaart Met een gepast woord van dank aan den spreker sloot de voorzitter de bijeenkomsi N R Cl Staten Qeneraal Tweeue Kan Zitting van Donderdag 19 Mei 1892 Het was eene woelige disoussij waarbij het den voorzitter moeite kostte den leden voet bg stuk te doen houden Uat debat over den nood der f emeontou werd afgewisseld door allerlei oude en nieuwe koeien die uit de sloot gehaald werden Van Dedem ging Balilmanu te lijf overiijn aanval op het vorig kabinet waarna Van Vlijmen den beer Van Dedem weer kapittelde Ue beer Schaepman viel den heer Van Dedem bg en kwam in een nader spiegelgeveoht met den heer Bahlmann ov daden en bedoelingen waarbij het wederzijds aan vriendschappelijke raadgevingen en tereohtwyzingeu niet ontbrak Een ander incident werd afgespeeld tusscheo den heer Sels en den heer Lirftinok uuar aanleiding van het verwijt eerstgenoemde door den heer Lieftiock toegevoegd op grond vau een Standaard verslag dat bij te Gouda aan de kiezers had verteld dat deze subaidien voor de liberalen bestemd waren De beer Sela qualificeerde het verslag in de Standaard als impressionistisoh en poogde zgn bedoeling te verduidelijken op een wgze die volgens den baerLieftinck cok nogal impressionistisch was Dit debat dat mede eenigen omvang dreigde aan te nemen gaf den Voorzitter weder aanleiding te herinneren aan de goede oude gewooute om in de Clare sprak Belle en schreide stil ik denk lang niet in alles mut je geljjk i ik kon je vaak zoo overmoedigen toon niet verdrageu soms zou ik zelfs in toorn hebben kunnen opstaan om je gewelddadig I terecht te zettoa Ik ben ook als jy jong geweest ik heb ook geleefd in het rijk der illuzien ik heb ook veel gehoopt gebeden en liefgehail eindigde ze zachter Maar ik heb in deze wereld ervaren dat getrouwheid zich oplost in trouweloosheid hoop in kdie wezenlijkheid en liefde ja liefde is ontrouw Toen heb ik eens aan mijne moeder geklaagd en ik kreeg den raad al mijn troost in den godsdienst te zoeken Ik geloofde en ik geloof het nog dat ik diardoor het beste deel had gekozen Maar ik ben nog en ik beken het in allen ootmoed zeer ver af van ware vroomheid mijn gemoed is te bitter over veel onverdiend leed en mijn hart nog te levendig om mij altijd als afgestorven aan de wereld te kunnen gevoelen Ik heb wel vaak gedacht kwam er mg toch eens een groot geluk over een weldadige zegen wie weet of ik er niet veel zachtmoediger niet oneindig veel beter door werd dan in deze onafgebrokeiie trage dagen van eentoonigheid en dof voortleven Maar ik wil er naar streven om ook in tegenspoed buter te worden en kunnen we het niet vinden oiet elkaar gg zijt nu uiet meer hier laten we elkander dan uit den weg blijven om elke botsing te voorkomen Ik wil je t wel bekennen t is mij ruimer sedert gij zgt heoogeicaan En vroeger was je er altijd tój tegen d it ik ziu Kamer niet te discusseerou over dingen buiten d Kamer door de leden gesproken Intusschen kreeg de minister na veel praten zijj geld voor do noodlijdende gemeenten Zestien stenmen waren er tegen 12 antirevolutionairtn en katholieken Drie Friesohe nntire olutiouairen plu de heer Keuchenius stemden voor Men is nu aan het Bitlitoncontract waarover d heer Keuchenius beden zijn licht zal laten schynao De minister van oorlog heeft by circulaire van 11 Mei jl er de aandacht van de autoriteiten der hudmaoht op gevestigd dat door hen en in het alittmeen door alle meerderen te juister plaats en tjjd alius in het werk moet worden gesteld wat kanbü dragen tot de zedelgke vorming van de onder huns bevelen gestolde militairen Vooral voor de jeugdige miliciens die tot de vé vulling van hunuen dienstplicht in bet leger wardsa geroepen eu daarbg tgdelgk aan het toezicht vso hunne ouders of betrekkingen worden onttrokken behooren zg in den woren tins dos woords zooals de reglementen bedoelen ook opvoerders te zgn dis hen leiden en voorgaan in de vervulling zoowel vsi hunne militaire als van hunne ze leiyke en maatschappelijke verplichtingen l e vermelde autoriteiten behooren deze aangelegenheid met den moesten ernst ter harte te uemeg en er voor te waken dat voornamelgk hunne onder hoerige officieren in dit opzicht in bovenbedoelden zin alles doen wat in het belang vau de zedelijke ontwikkeling der militairen dienstig kan zgn en wat gelet op de groote verantwoordelgkheid die voor bet moreele welzgo van den soldaat op hen rust van hen mag en moet worden gevorderd Ue minister doet diarby opmerken dat onder d middelen welke kunnen strekken om de zedelgke vorming van den soldaat te bevorderen alleszins de aandacht verdienen de zoogenaamde Militaire Tehuizen Boomsch Katholieken vereeuigingen en dergelgk inlichtingen eu instellingen die in den lateren tijd met medewerking eu onder bescherming van welieS kende personen zyn opiterioht waar de i oldaat nuttig wordt bezig gehouden en onder behoorlgk toe zicht gelegenheid vindt om zioh op gepaste wg te ontspannen Du bedoelde tehuizen en vereenigin v gen en andere inrichtingen of instellingen van dien aard mogen dan ook alleszins aanspraak maken a den steun van de militaire autoriteiten Het is zgn bepaald verlangen dat de militaire autoriteiten hunne medewerkinz zullen verleeiieu tot bevordering van bet doel dat die inrichtingen en instellingen trachten te bereiken Wanneer zulks door hare besturen aan de coramandeerende officieren wordt verzocht zullen vooral de miliciens door de betrokken compagnies eskadrons en batterij oommandanten met het bestaan dier Tehuizen en vereenigingeu en derKolyke bekend eu op het nut dier inrichtingen en instellingen opmerkzaam moeten wordni gemaakt Het spreekt evenwel van zelf dat bij die aausporing om die Tehuizen Vereeuigingen enz te bezoeken geen dwang mag worden uitgeoefend dat ieders godsdienstige gevoelens daarbij behooren te worden geëerbiedigd en dat de militairen geheel uit vrgoii wil tot het bezoeken van de Militaire Tehuizen Vereeuigingen enz moeten overgaan Hij noodigt da bedoelde autoriteiten uit in voetgeschreven zin te httudelen en voorts om wanDSar door besturen van de Militaire Tehuizen Vereeni gaan nu kun je eens zien welke tegenttrgdigheden uit een zwartgallig besuan als het uwe voortkomen Clare sprak Belle vergeef me in wat ik misdeed men is niet altgd meester over zioh zelve Os zgt ook niet altgd louter zachtziunigheid lugrn mg geweest Dus zooals gezegd is vergeven en vergeten ie het voortaan onder ons we zgn gescheiden dus laat ons zorgen elkaftr te verragden waar t noodig is Neen Bello liefst niet zoo laten we zusters in de daad zusters voor eliaSlr zyn O zeg mg bet altgd en jy ook Catean vertel het mg ook van de andere kinderen als ik wat voor je doen kan want ik doe het oo gaarne Och komt dikwgis bij me bg voorbeeld als tante en oom hunne gezelschappen van bejaarde lui fréquenieeren ik ma daar te huis doen en laten wat ik verkies Er valt immers voor zusters altyd zooveel met elka r te overleggen wa kunnen zoo veel iian elkaar hebben Wanneer beloven jullie me dat je eens komen zult Ja antwoordde Cateau ga ons maar eens vragen dan krygen we veel gemakkeiyker toestemming van mama niet waar Belle O ja antwoordde zy dal is zeker het beste en ik zal met heel veel genoegen eens komen alt ge alleen zgt Dus dat bUjft dnn afgesproken uiet waar Ik delk dat tante en oom in t laatst van deze week reeds uilgaan O wat ik ja nog vertellen wilde ik bob heden morgen Marie de Valter een visite gebracht i TwiH termlfd gingen enz aankondigingen omtrent doel en etrekking i der bedoelde inrichtingen en instellingen tijdstippen waarop zy tot bezoek openstaan enz worden aangeboden ten einde deze in kazernelokalSn cantines enz op te hangen daaraan gevolg te doeu geven Uit Nizza wordt aan de Franif Zeitimg geschreven Eenige dagen geleden hielden de aandeelhouders van de Société des bains de mor een algemeene vergadering in het Casino om het verslag te hooren over bet op 81 Maart afgeloopeuspooljoar 1891 92 De netto winst bedroeg 25 800 000 fi ongeveer 2 millioen meer dau in het vorige jnar £ r werd besloten een dividend uit te keeran van 235 fr voor ieder aandeel De nominale waarde van een aandeel bedraagt 600 fr het dividend ia dus 47 pet De aandeelen worden tegenwoordig voor 8300 fr verkocht en by dezen prgs mankt men toch nog meer dan 10 proc Van de nettowinst werden 100 000 fr bestemd voor di 1100 ambtenaren der bank In het afgeloopen jaar heeft zioh een der voornaamste aandeelhouders prins Koland Bonaparte geheel van de bank teruggetrokken en dat heeft belaugrgke veranderingen tengevolge gehad in het hoogere personeel der bank Prins Bonaparte was gehuwd met een dochter Vtin Btauo Na den dood van zgn vrouw verkocht hy zoo spoedig roogeUjk de bankaandeelen Het gelukte hem echter liet dadelgk ook de 18600 van zgn minderjarige dochter van de hand te doen daar de voogden daartegen opkwamen In den loop van dat jaar echter kreeg hg verlof tot den verkoop Deze bracht meur dan 40 millioeu fr op De beer Bounand de vertegen oordiger van den prins in den raad van toezicht en voorzitter hiervan werd nu niet herkozen en met hem truk zich ook terug de heer Thérillaiit de direotéur gcneraal der bank om een welverdiende rust te genieten Voorzitter van den raad van toezicht is nu graaf Bertora De voornaamste aandeelhouders zyn vorst Badziwill en baron üamiUo Blanc die ouk du meeste aandeelen van prins Bonaparte hebben gekocht De AvuUrdammer verneemt dat twee personen K K en A G buiden werklieden te Amsterdam gedagvaard voor de Arronditseiuents reohtbank onder beschuldiging dat zy op 2S April 1892 bg gelegenheid van het bezoek der Koninginnen aan de hoofdstad in de Kaherstraat en den omtrek daarvan te zamen aan do voorbygnngers afgegeven en zoodoende verspreid hebben een aantal eïemplaren van een strooibillet waarin beleedigingen voorkomen voor de beide koninginnen met de bedoeling om aan dien beleedigenden inhoud ruchtbaarheid te geven of die ruchtbaarheid te vermeerderen Het geschrift is gekleed in deo vorm van eeu toespraak welke de koninginregentes wel niet houdt in wurkelykheid maar welke zg behoorde te houden wanneer zy volgens hot oordeel der stellers deed wat betaamde De dagvaarding doelt hut geincrimineerde stuk in zgn geheel mede Hoofdzaak is daarin de aan de koningin in den mond gelegde verklaring dat zy besloten heeft zich te onttrekken aan eene vereering welke zy als huichelachtig en baatzuchtig heeft leeren kennen Men schrgft uit het Westland dd 16 Mei By de reeks van ongunstige jaren die wg reeds achter den rug hebben is t uiet te verwondiren dat elk voorjaar opnieuw door de tuinders do verwachting wordt geslaakt mocht het weer nu toch eens meewerken I Loopt het eenigen tgd eens weer een poosje tegen dan wordt men al spoedig moedeloos en denkt t zal wei veer net zgn als verleden jaarl Ën er is door tegenslag ran t weer in de laatste jaren al zoo dikwgis een of ander product vaak ook verscheidene mislukt dat het verlangen naar een gunstiger jaar al grooter wordt en zeker alleszins te billyceu is Nit ai t zuur wil men toch ook wel eens wat zoets Tot heden valt er over t weer ook ditmaal niet te roemen Eeu koud sotraal voorjaar dat den groei geducht tegenhield is weinig bemoedigend en toch kan het weer in a inmerking genomen de stand der gewassen niet onbevredigd worden genoemd Het koude schrale weer is zeker wel de grootste vijand van de asperges die dan ook zeer laat gekomen zgn 18 Juni is reeds zoo naby dal de prg s wel flink mag zgn wil de teelt eenigszius gunstig wezen Gelukkig dat in voorkoop goed geld werd besteed meer dan in vorigo jaren torwyl ook de hoogere marktprys van den eersten tyd zich buitengewoon lang staande heeft gehouden De aardappelen zyn zeer sterk viior den dag gekomen wat wel te verx onderen is met het oog op de slechte qualiteit der poolaardappelen van t vorige jaar dat de bodem zich in uitstekenden toestand bevindt il echter wel veel goed hebben gedaan De kruisbesaoo hebben flink gebloeid tegen alle vëtwaohting ia t weer was in den bloeitijd zeer ongunstig zijn zo keurig gezet en de musscben laten ze met rust De aalbessen bloeien prachtig doch in hun bloei werkt het weer niet zeer mee zoadat van de vruchtzetting niets te zeggen valt Ook de pruimen staan zeor ryk in den bloei evenals ds peren sommigen j zeggen evenwel dat de bloem van deze laatste niet sterk is zoodat naar enkelen meeuen het vooruitzicht voor het besebol slecht zou zgn De bloei is zoo buitengewoon dat vele boomen op louter bloemruikers geiyken vooral de tros en kleiperen munten uit De appelen slaan slecht vele boomen gaan nog dood tengevolge van den strengen winter van 1890 op 91 De natuurdruiven zyn wat vruchtbaarheid aangaat vry dragelyk vooral het ongunstige weer van verleden jaar in aanmerking genomen doch zeker zal er heel wat moeten gebeure wil er wat van terecht komen In do ramen en kassen staan de druiven goed Onder ds nieuwe kassen zyn er echter vele die dit jaar weinig zullen geven vooral die welke wat laat gereed zgn gekomen Het Igden verkorten Eon Fransoh schryver besprak naar Das Eotlie Kreuz meedeelt onlangs met vele bekende Franscbe doktoren de vraag of t een dokter niet was veroorloofd in gevallen van ongeueeslyke ziekte het Igden te verkorten Charcot vond dat er gevallen zyn waarin het een goe le daad een daad van menscheuliefde zou zyn den doodstrgd te verkorten Wanneer b v oen kankorIgder zelf en zgn familie verzochten een einde aan het Ujden te maken zou hg t veroorloofd vindende dosis morphine te vergrooten om den Ujder een zacht einde te bezorgen Dr Poirez zeide Daaromtrent is geen twgfel mogelgk dat het de plicht is van elk geneesheer het leven van den zieke te verlengen hem in zekere mate te bypootiseeren en hem te doen gelooven in de mogelgkbeid van genezing Dat zgn wg onze naasten schuldig Maar wat my betreft ik wist wel wat ik als ik zoo ziek was zou doen voegde hy er by terwgl hy een beweging maakte alsof hy zich een kogel door het hoofd joeg De chirurg dr P n zeide VVy zyn geen beulen t Is ons recht en onze plicht net leven van de zieken te verlengen Het recht om te dooden hebben wg niet Ernest fienan zei ongeveer het zelfde Het uur der verlossing van een zieke te bespoedigen bUjft een moord meende de philosoof De Standaard bespreekt bet voorstel van den heer Pyttersen tot instelling van Himers van Arbeid Het blad is den heer Pyttersen vóór zgn initiatief erkentelgk het stelt zich echter niet voor dat dit ontwerp wet zal wordoii De Kamer ziet niet graag zulk een initiatief en de regeering wil meestal van deze stemming gebruik maken om zich te wreken over den tik dien zy op haar vingers kreeg Bovendien behoort do heer Pyttersen niet tot een club van wier steun hy vooruit is verzekerd Het zal behandeld worden in de afdeelingen telkens bgna aan de orde komen en eindelijk zal de voorsteller het intrekken Dit vermindert echter de beieekenis der indiening niet Het denkbeeld doet ofiicieel intrede op politiek terrein de Kamerleden zullen het voor eu tegen oi erwegen eu de regjering outvangt eenn officieele waarschuwing Langer uitstel wordt bedenkelgk De Standaa d hoopt dat Patrimomum eu de patroonsverueniging dit ontwerp met de noodige critiek zullen steunen eu ook dat de anti revolutionairen het in de sectieu zoo zulleu critis eeren dut het ook voor nen oannomelgk wordij In een later artikeltje bespreekt de Standaard het ontwerp van deu heer Scliimmelpenninck De ontwerpen van beide ginoemde heeren zouden meer kracht hebben bezeten als beiden met andereu samen hadden gehandeld Maar ook uu is weer de antirevolutiouairu club buiten deze zaak gebleven waaruit bigkt dat deze party nog ver af is van dat aaneengesloten broederiyk samenwerken waarin de krachtvan elke stLatkundige vooral van eeu chrisielykeparty is gelegen I I 1 I j BulteolaDdscb Overzicht Na een kort debat heeft de Belgische Senaat gisteren de wenschelgkheid uilgesproken om de volgende aitikden der Grondwet te herzien Art 1 betreffende de indeeling van het ryk in provincie en betroflende de Cougokolonie art 26 betreffende het koninklijk refecendura art 27 betreffende den Senaat art 36 betreffende do horkiezing van afgevaardigden en ministers art 47 betreffende do kiesbevoegdheid en art 48 betreffende de kiesdis I frieten i Voorts de herziening van art 52 schadeloosstelling aau a evaardigdeu 53 kiesbevoegdheid voor den Senaat 64 aantal senatoren 58 verkiesbaar J heid als senator met 49 tegen 10 stemmen Verder art 67 schadeloosstelliug aan senatoren aangenomen met 30 tegen 28 stemmen art 68 zittingneming van den kroonprins in den Senaat met 52 tegen 18 Met algemeene stemmen werd besloten tot herziening van de artt 60 en 61 betrekkelijk de troonsopvolging Art 66 duur van het mandaat der senatoren een nieuw voorstel eerst bg den Senaat aanhangig ge oaakt is verworpen met 39 tegen 20 stemmen De Kamer is spoedeischend byeengeroepen tor behandeling van do door den Senaat in de herziening opgenomen artikelen In eene vergadering der conservatieve vereeuigingen heeft lord Salisbury een rede gehouden waarin üy den buitenlandschen toestand als volmaakt kalm kenschetste Hy betreurde de geschillen tusschen orbeid en kapitaal doch wees er op dat de arbeiders een fout begaan door de bealedfcting dier geschillen van de wetgevende macht te verlangen De werkstakingen moeten in de toekomst door scheidsgerechten voorkomen worden Wat de protectiouuistische beweging in het buitenland betreft zoo meende Lord Salisbury dat Engeland reciprocileitsverdragen moet aangaan eu dat bet die lauden welke hun markten voor de Engelsohe producten sluiten mot gelgke munt moet betalen Do mgnwerkers van Oost Durham waar de belangrgkste mynwerken zyn blyven zich verzetten tegen de atroons voorgestelde loonsvermindering met 13 pCt Daarentegen hebben verschillende leden van mynworkersvereenigingen gestemd voor eene vermindering mot 6 a 10 pCt en voorgesteld om het geschil nan een scbeidsgereeht te onderwerpen Waarschyolyk zal het bestuur van den mgnwerkcrsbond op de eerstvolgende bgeenkomst met de patroons pogingen aanwenden om tot overeenstemming te geraken De Eransohen hebben recht trotsoh te zgn op het vertrouwen der kapitalisten in Prankrgk s rgkdom en kracht De 3 pOt Eransche fondsen staan byna op 98 pCt hoewel steeds geleend moet warden en het budget reusachtige cyfers toont Voor 1893 is 3 800 fronken noodig De intereet op de schuld alleen bedraagt 1288 millioen franken n tien vredesjaren is de schuld vermeerderd met vgf milliarden franken Onbeschrgfelgk ryk is het land dat zulke lasten torscht terwyi het volk de 3 pCt byna op pari brengi ofschoon zulk een groot deel der uitgaven alleen bestemd is om voor een oorlog het land gereed te maken De grootste zuinigheid wordt thans bettacbt zegt het ministerie Doch niettemin vraagt de heer Cavaignaac minister van marine een suppletoir krediet aan van 22 millioen franken meer dan zyn voorganger noodig had De minister wenscht aan het amortisatiefonds deze twee en twintig millioen te vragen Behalve deze extra twee en twintig millioen vraagt de heer Cavaignac voor dit loopende jaar een suppletoir krediet van veertig millioen Dit geld is gedeelteiyk noodig voor nieuwe oorlogsschepen en voor verhaaste afiverking der in aanbouw zgnde schepen In eene groote vergadering van katholieken woonachtig te BerUjn is met algemeene stemmen een besluit genomen waarin zg hun diep leedwezen uitspreken over het lot van het schoolwet ontwerpen tevens verklaren vast te houden aan de volgende beginselen lo Eeno in hare leiding en werkzaamheid inderdaad vrye Kerk inzonderheid ook bevryding van de werkzaamheid der Orden uit do daaromtrent nog bestaande beperkingen en voorts toelating van alle orden 2o Vryheid van onderwijs en ten opzichte der scholen die uit openbare middelen wordao onderhouden eene wetteiyke regeling die zoowel aan de eischi n van Kerk en ouders als aan die van Staat en gemeente voldoet derhalve ook confessioneel is en waarborg oplevert voor een echt kerkelijk godsdienst onderwga en den uoodigen invloed der Kerk op het onderwys der kinderen 3o Volledige geiykstelling in rechten voor de katholieken op elk gebied des openbaren levens Onder de mynwerkers in het Saargebied is eene beweging tegen het socialisme begonnen Gelgk bekend is bestaat er bg hen eene Vereeniging voor rechtsbescherming Deze heeft laatstleden Zondag eene vergadering van afgevaardigden gehouden waarbg niemand anders werd toegelaten TegeHjkertijd hebben 200 mgnwerkers eene vergadering gehouden waarin zeer scherpe vertoogen tegen het bestuur van genoemde vereeniging zyn gericht en besluiten van den volgenden inhoud werden genomen De vergadering geeft hare afkeuring er over te kennen dat het bestuur der vereeniging voor lechtsbescherming met de socialisten henlt Zy noemt het eene aanmafiginsr dat de zaai die van het geld der mynwerkers is gebouwd door het bestuur ten gebruike wordt gegeven voor byeenkom