Goudsche Courant, maandag 23 mei 1892

Maandag 23 Mei NO 4843 1802 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDxendlng van advertentldn kan geschieden tot e n nor des namiddags van den dag der uitgave sten sa feestsl khedea der soeialitteo geijjk op L Mei is gebeurd Zy verklaart dat het bestuur der Ttrerniging nog niets ten gunste ran de rechtmatige wensohen der münwerkors heeft bereikt rn naar haro overtuiging ook in de toekomst niet bereiken zal Mitsdien moet hei tegenwoordig bestuur uit lyne functien worden vervallen verklaard en een ohristelgkpatriotisch bestuur er voor ia de plaats worden gesteld Zoolang het tegenwoordig bestuur in functie btjjfl wordt er geen penning meer aan de kas bijgedragen Daar ook in andere plaatsan van het district dergelijke bewogingen tegen de socialistische richting van dat bestuur gn begonnen zullen aldaar insgelijks dorgelgke vc rgaderingen worden gehouden 339 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Vrijdag 20 Mei No 6694 f 1500 No 209 6329 6563 11978 12198 n 16089 ƒ 1000 No 4784 5082 8846 9956 1SSB7 en 14588 400 No 1859 9568 en 11417 ƒ 200 No 836 2027 S681 3992 6406 11258 17970 en 18677 100 Prgzen van ƒ 70 116 1936 4672 7439 10158 13769 15709 1S412 222 1969 4717 7463 10182 13796 15757 18434 27 2026 4755 7506 10236 13817 15956 18668 868 2097 4793 7713 10377 13889 16069 18673 2122 4900 7780 10425 13902 161U 18974 2174 4968 7815 10460 14007 16 22 18978397 2214 5073 7978 10486 14019 16542 18982450 2435 5172 8172 10868 14054 16612 19049518 2440 5184 8304 10935 14335 16625 19094641 2467 5272 8349 10943 14366 le626 19114664 2588 6273 8588 11126 14376 16338 19362700 26S9 5331 8718 11192 14389 16963 19520802 3045 6352 8731 11288 14467 16993 19681 80S 3047 5861 8800 11437 14523 17126 19669867 3093 5417 8804 11451 145 7 17341 19674 1016 3097 5459 9004 U557 14711 17366 19727 1099 3403 5684 8268 11606 14807 17498 19940 1216 3461 67T4 9408 11635 14942 17528 20121 1272 3475 6944 9489 11756 15013 17846 20142 1274 3521 5972 9493 11885 15083 17778 20184 1299 3540 6244 9683 12010 16190 17828 20286 144S 3835 6491 9586 12525 16230 18047 20297 3902 8768 9624 12551 15248 18057 20412 3972 6771 9629 12570 15261 18088 2046S 1673 4098 6859 9630 12688 15306 18107 20493 1752 4168 6872 9766 12877 15339 18178 20756 1804 4206 6965 9786 13036 15433 18266 20808 1820 4482 7226 9894 13160 16449 1S349 20912 1858 4514 722710003 13731 15682 18407 20983 1913 4632 7296 f Trekking van gisteren no 4076 70 moetzijk niet RATIONALE MILITIE Onderzoek van de Verlofgangers der Militie te Lande Da BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis ingevolgde art 138 der Wet op de NATIONALE MILITIE van 19 len Augustus 1861 Staat blad n 72 de Inspectie der verlofgangers voor de gemeente GOUDA is bepaalil op Vrijdag deu lOden Juni 1892 des morgens ten lO j ore op de stads Timmerwerf aan de Turfmarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen al de Verlofgangers der Milili te Land die voo r den In April II in het genot gesteld zijn van onbepaald verlof ongeacht de lichting of de Gemeente waartoe zij behooren allepn zijn hiervan uitgezonderd de verlofgangers dio in Ie maand Juni e k in werkelijkon dienst moeten komen Voort teordea de Verlofgangtrs opmerkzaam gemaakt a dat zij volgens art 140 genoemde Wet terInspectie behooren te verschijnen io uniform gekleeden voorzien van de Kleeding en iitrustingstukken hun bij bet vertrek met verlof medegegeven vanhunne zakloekjes eu van hunne Verlofpassen b dat zij volgens art 30 der Wet worden geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurendedien tijd dia het bedoeld onderzoek duurt maar inhet algemeen wanneer zij in uniform zijn gekleed zoodat zij die ongeregeldheden plegen of zich aan wanbcdrgven schuldig maken bij het gaan naar de plaats vo het onderzoek bes anid gedurende het onderzoek en b j het naar huis keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en het Reïlement van Krggstucht voor hot krijgsvolkte lande bij genoemd art 130 toepasselijk verklaard c dat bij die door ziekte niet kan verschijnen een atto t van een Geneesheer of Heelmrestsr door den Burgemeester geviseerd moet overleggen eu d dat degeno welke zonder vergunning absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft Gouda dea 20n Mei 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN PETROLEüMi OTEERIlVGE van da Makelaars Gaotzlasr SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden onvemnderd Loco Tankfust ƒ 6 36 Oomporteerd fust 6 45 Ai ustnslevering 6 40 en Decern ber le Juli lovering 6 36 September October November vering 6 60 Burgeriyke Stand Moordrecht huis vrouw van OVERLEDEN K Slavenburg J Verboom 32 j GEHUWD C van W Boere 21 j Eijk 25 j van Gouda en ADVERTENTIÊN Den 29 liefde Ünders T VAN EIJK EN D M BOEKAMP honne 2S JABIGJB ECBTVEB BENIOINO te herdenken Hnnae liefh Kinderen S Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogepblikkelgk en roortdarend genezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof IiEFRIBS Prijg per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc Wnden radikale genezing bjj het gebruik van Prof LEFRIES tinctnnr Attesten aanwerig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 aar m Depóthouder L A de VLETXjBB Markt 97 naast het Hotel cdk ZALM fff nJÏÏ c i fkend middel bfl HOESr en VERKOÜDBEID znn de oplossende en rerzachtende SALMIAE PASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeist Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in g flescbjes a 20 cent Te Oouda o a bö de Heer A H TEEPE voorheen C THIM 500 Gulden betalen wij aaa hem die bij gebruik van GoldmaoD s Reiser Tandwatep ooit wetler Tandpjjn krijgt S aOLDlIANN Co Dresden 50 Cents Ie flacon terkrijgbnar bij den IVog J C ZELDEN RIJK Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman i Heineken s GERSTE BIEB perfl et per fl4 et WIENER EXPORT 15 V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOBTIBR Gonwe C 34 35 Zeer ITette Gesteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Prijstrekking 9 Juni 500 ÖÖÖ Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste Kroote fieldverlotiiix die door de Hooge Regeerinir van Hanibur goedgekeurd en gewaarborgd is De voorrieelige inricliliuij van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 voi lotingen van 100 000 loten SO aOO pryzen beilragende 9 553 005 Mark zun Mark l prys 1 prijs 1 prga Iprgs 1 pr js prqs prqzen a M 1 prqs a M 1 prqs n M 1 prijs a M 1 prijs a M ter volledige beslissing nullen komen daaronder kapitale prjjien van eventueel 500 000 bij uitnemendheid echter a M 300 000 B M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 80 000 8 prijzen a M 15000 26 prijzen a M 10000 66 prgzen a M 5000 106 prgzen a M 3000 ÜM aM 203 prgzeu it M 2000 6 prgzen a M 1500 606 prgzen a M 1000 1060 prgzen a M 500 30930 prgzen a M 148 17188prgzenüM300 200 160 127 100 94 87 40 20 De aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverlnting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op deo 9 JUNI e k en kost hiervoor 1 gelierl origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l j 0 90 tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ori ine le fiOten zelf in handen Bg iedere bestelling vordt het vereischte oliicieele plan waaruit de venlueling der prijken op de verschillende klassen alsook de betrrffenile inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan oiize Begunstigers onaangovraagd na elke trrkking de oHicieele lijsten Do uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezendinit of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle groolcre plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hel goink begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben ij meermalen volgens oflicieele bevijten de eerste Hoofdtrelfers verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o n Jlark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat iiij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelnrming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op handen zijnde trekking allo orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburt I 1 S Hiermpde danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter dfclneming invlteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte on reèele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De uitgaye deier Courant geschiedt dagel ki met nitiondering ran Zon en Feestdagen De prgt par drie maanden is 1 25 franco per poat 1 70 Mioaderlöke Nommers VIJF CENTEN By deze Courant behoort een BUroegsel DE RËRSTËHMIKG De stembus staat weder gereed om op a s Dinsdag de namen te ontvangen van hen diedoor de kiezers waardig zullen worden gekeurdzitting te nemen in de Provinciale Staten Voor ons is de keuze niet moeilijk reeds eenigedagen lang ligt ons stembriefje ingevuld metde namen der vrgzinnige candidaten Mr D N Brouwer en P van der Hoog Dealgemeene richting dier heeren is ook deonze die van de beide andere in herstemming komende candidaten niet zoodat voorons bet pleit spoedig beslecht was De beidegenoemde heeren kennen wg als bekwamenen voor hun taak berekende mannen wg zjjnovertuigd 8t ïj ööfc t f keuien voor deEerste Kamer zullen samenwerken met de bestaande meerderheid der Staten Niet alle kiezers echter hebben vaste politieke meeningen die hun keuze bepalen Er zgn er die vooral bfl de Provinciale Staten zich laten leiden door de vrsag of de stoffelijke belangen van stad en gewest gebaat zullen worden door Je verkiezing der aanbevolen candidaten Tot dezulken zouden wjj het volgende willen zeggen en hierbig hebben w in de eerste plaats op het oog de b na 1200 kiezers der gemeente waar ons blad voornamelgk gelezen wordt 1 Bedenkt wel van hoeveel gewicht het FEVILLETOX ra het Iransck IV 20 vWat het daar aan huis chique isl En wat is die Marie op en top een dame Ik wou dat ik me half zoo goed kon plaatsen als zg er was meer gezelschap maar t was bengdenswanrdig zou uitstekend als zg de honneurs wist waar te nemen l Nu sprak Belle maak je zelf maar niet al te klein zoo heel verlegen of links hen jij waarlijk ook niet Xeen Belle dat zal ik ook niet zeggen vooral niet bg loo n kibbelpartijtje entre nous Maar op die deftige visite en dat voor teerst ik verzeker je tis iftsl Maar komaan ik moet nu voor alles heengaan Dag zusje I heel h l veel complimenten aan ma en aan de broers ook Beterschap met maraa I Het was daar aan huis een verplicht gebruik dat s morgens en a avonds of bij de enkele keeren dat ze elders gingen logeren men elka r een kus gaf gelfs als er een kleine inlandache oorlog was geweest is dat van de thans bestaande gelegenheid gebruik gemaakt worde om een tweede Goudsoh lid in de Staten te brengen Vroeger was het regel dat de burgemeester en de secretaris dezer gemeente samen zittiug hadden Eerst drie jaren geleden is het de tegeupartfj gelukt voor de Krimpenerwaard drie plaatsen te veroveren hetgeen oene onbillgkheid is wanneer men let op het ielental der betrokken gemeenten Gouda bevat bijna het derde van het geheele aantal inwoners van het district meer dan alle gemeenten der Krimpenerwaard te zamen Er is dus niets vreemds ia dat wg er thans op staan dat voortaan twee leden alhier woonachtig ntting hebben naast twee leden uit het aan de overz de van den Use gelegen deel Dit is geen kleingeestig e$prit de cUcher maar n gewettigd streven om alle deelen fan i grovincie behoorlijk vertegenwoordigd te zie Ër koinen zooveel zaken in de Staten aan de orde waarbij locale kennis en vertrouwdheid met byzondere belangen en toestanden vereischt wordt dat evenredige verdeeling der zetels ibox zoover dit mogelflk is een voorwaarde is voor het geregeld loopen van het administratief en politiek raderwerk 2 Let op de bijzondere belangen onzer Stad Het zal onzen lezers niet ontgaan z n dat in ons nummer van 11 Woensdag in het verslag der laatste raadszitting deze korte mededeeling voorkomt Bij Burg en Weth is ingekomen een missive van Gedeputeerde Staten van Z Holland bevattende zeer ongunstige be moest men elkaar op de gezette tgden wel degelgk kussen aldus was de wil dar meesteres Heden echter kusten ze elkaSr wederkeerig zeer hartelijk niettegenstaande er weer eene schermutseling was voorgevallen V De rijtuigen ratelden over do straten en het operagebouw vulde zich gaandeweg met bezoekers In de loges verscheen de haute volée en de demi monde maar beiden gelukkig nog wel te onderscheidon van elkaar al waren de toiletten rgk en prachtig Toen Marie de Valter en haar gezelschap in eene loge verscheen werden tal van binocles op haar gericht Langzaam on met zeker omslachtig vertoon ontdeed Marie zich van hare sortie gaf die even bedaard aan papa over om haar op te hangen on ging doorna met de elegance haar zoo eigen zich in haar stoel neervlgen Marie had veel werk V au haar toilet gemaakt en hare parelgrijze zgden japon vrij laag uitgesneden deed hare blanke schouders en armen voordeelig uitkomeu Een paar oorknoppen en eene broche met kostbare briljanten deed alweer de rijke erfgename kennen maar ze zou beter gedaan hebl ri zich eenvoudiger te kleeden wijl deze pracht zooala over t geheel genomen kostbare kleeren haar weinig treffelijk stond Ze zag slecht of hield zich zoo ten minste van tijd tot tijd bracht ze een keurigen pincenez wiens glazen in goud evat wa ADVBRTENTIEN wordent Mpla t t van 1 5 regels 50 Centen iedès j egel meer 10 Centen GROOTE LETTBE S worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscliijnt schouwingen over de aanspraken der gemetnie op schadevergoeding als de tegenwoordige concessie tot heffing van echeepvaartrediten expireert Nu weet ieder die in onze gemeentehuishou ding geen vreemdeling is wat dat beteekent verliet der echeepvaartrechten Dat komt Gouda te staan op meer dan anderhalf maal het bedrag dat thans geheven wordt uit de belasting op de inkomsten Stel dat er hier eu daar wat bezuinigd kan worden hetgeen toch zeker niet zon gaan zonder schade voor sommige zeer nuttige zaken dan nog zouden die lasten moeten worden verdubbeld Denk nu niet dat ia loos alarm men zal Gonda niet berooven van inkomsten die de gemeente krachtens geschiedkundige rechten en eenwenlang bezit toekomen zonder ons behoorlijk schadeloos te stellen Het algemeen belang en de geest des tijds willen opruiming van lasten en belemmeriag van het vrije verken en het is meer gebeurd dat daarbij bijzondere belangen over het hoofd werden gezien Het eenige afdoende middel is dat wj zelven waken voor onze belangen Van onze zjjde moet niets worden verzuimd om ons goed recht in het ware licht te stellen De provincie en het rijk zullen hun best doen om zich zoo goedkoop mogelijk van ons af te maken dit is hun belang Onze taak daarentegen is ons met hand en tand te verzetten tegen onteigening zonder behoorljjke schadevergoeding En nu zullen juist de Provinciale Staten geroepen worden de quaestie tot een beslissing tebruTigen Gedeputeerden hebben de zaak der vaart ren voor de oogen Hoe geheel anders was het met Clare die oen stemmig dof grgszgdon kleedje met zeer fijne ruitjes droeg en die geen ander kostbaar versiersel had dan een zwaren en breeden matgoudeo cellier om haar blanken hals en waaraan een klein gouden medaljoA hing Dat kleedje was volstrekt niet laag uitgesne en ze had het van hare moeder gekregen en deze dame had er minder meê op dat hare dochter ook maar eenigsiins gedekoileieenl gekleed ging maar het kleedde haar uitmuntend en recht als ze zat op haar stoel zonder stijf te zijn gaf ze zoo eene buste te aanschouwen die ongemeen edel van vorm was Voorzichtig als had z iets misdreven ging ze achter Marie de Valter aan en toen ze daar zoo op eens vooraan in t volle licht was gezeten hield ze langen tijd de oogen neergeslagen De beide oude heeren waren verdiept in een gesprek over de politieke omstandigheden en Marie liet natuurlgk eerst de toiletten de revue passoeren Clare had zich bij Marie beklaagd dat ze zoo weinig gekleed met haar moest gaan en openhartig als te was had ze haar verteld dat ooin haar nog dat kostbare collier had gekocht anders zou ze zich met hare eenvoudige oorknopjes en broche hebben mooten behelpen Verbeeld je zoo n onnoozele bloed als ik sprak ze tot Marie ik had natuurlgk te huis mgn tgd verzuimd Bij oom en tante teruggekomen trachtle ik zoo spoedig mogelijk naar mgn kamer te komen om miin haar wat op te maken Je kunt denken hoe