Goudsche Courant, maandag 23 mei 1892

Schoenen en Laarzen Magazijn De Roode Laars hoek Lange Tiendeweg Gouda JêL is het grootste gesorteerde het Tertroiiwdste en soliedste 0B SCHOENEN EN LAAB2EN ÏASASIJN W SOUDA EN DUSTMEN De Roode Laars verkoopt prima solied handwerk vervaardigd in de eigen beroemde schoeneiifabrieken van de Gebroeders HE8SELS Wd Brabant Groote Keuze Solied Werk Spotprijzen p aangremeten weik worden voortdurend nel en spoedig tegen Dillijke prijzen afg eleverd r i 0 maandag 25 ei 1892 Aanbevelend J P HESSEL8 HOOFDEIESDISTEICT OUDA Voor de herstemming op DINSDA J 24 MEI 1892 voor 2 leden der ProTinciale Staten wordt door de verschillende Vröïinnige KiesTereenigingen tot dit district behoorende den Kiezers ten dringendste aanberolen de Heeren Mr D I BROUWER en P VAN DER HOOG welke heeren bg de stemming op 10 MEI reeds de meeste temmen en bgna de meerderheid behaalden Het Stembureau is geopend Tan 9 tot 5 uur De AlgtnUtne Secretarit Mr M M SCHIM tan d h LOEFP Van FRANKENHUIJSEN Co HoofdagenteD voor Gooda en Omstreken der PHOENIX BROUWERIJ te AMERSFOORT BROUWERIJ t HAANTJE te AMSTERDAM per hdre Liter Flesch LAGER 0 12 1 per ƒ 0 06 DUBBEL GEBSTE O 12 liter 0 06 GEBSTE 0 10 J Flesch 0 05 EXTRA STOUT 0 12 per V Flesch Verder alle soorten van Bieren Slgters flink rabat Te Koop aangel oden WEGENS PLAATSGEBREK 1 Canapé en 6 Stoelen brnin trgp a 65 1 Tafel ƒ 15 1 groot gestreept Cocoskleed ƒ 23 alles zoo goed als nieaw voorts een groote Spiegel ƒ 11 1 groote Kachel f 10 9 Keukenstoelen ƒ 8 en 2 Botting Stoelen 4 50 Te bezichtigen Jernsalemstraat No 5 TafelkleedcD Compleete Uitzetten voor de LUIERIIAIVD Gezoomde afgepaste zware Linnen Luiers 35 et Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 Gouda Zeer Uette Gesteendrukte prgzen SCHENK Zn Grootste kenze NAAUmfiTJES worden GELEVERD door Gouda Snelperedruk van A Brinkman zoon A BRINKMAN en Zn Rjne COGNAC bU SLOTENAKER Co ENSELSCIE im MARKT A 68 GOUDA Specialiteit io Heeren Hode enSport ArtilceleB Groote kenze in Engelsche en Schotsèhe Stoffen Abonnement fl 95 per Jaar Het eerste jaar een COSTÜUM tWee PANTALONS en een DEMI 8AI80N Het tweede jaar een QOSTÜUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behondt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal voornit Wenscht men het eerste jaar de WINTEBJAS en bet tweede jaar DEMI S AISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Golden Stalen worden aan hnis bezorgd JfatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Taillenr Markt A 68 Oouda MAMIFACTIREM Voor iemand die geregeliiV de provincie Znid HoUand bereist en met de Cliëntelle bekend is bestaat gelegenheid om op voordeelige voorwaarden een Fabrikant in Twentachfi Manufacturen te Vertegenwoordigen Adres met brieven onder No 2195 aan het Bareau dezer Courant bet onovertroffen LIGËRBIEB en het ganstig bekende S TO CTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent 4 DAM Kleiweg Oouda BINNENLAND GOL DA 21 Maart 1892 De Volksbibliotheek der vereeniging Winterlejingen te Berg Ambaoht telt uu reed 77Zboekileelon In het atgeloopen leessaizaon worden in 16 zittingen 1371 boekdeelon uitgorcikt Ue te Berg Ambacht beroepen predikant Ds W H Dekking van Hagestein sal in den namiddag van Zondag 29 Mei lijne intrcêreda houden na dei morgens door den consulent Ds J G Bruining van Sohoonhoren bevestigd te zijn Hel bestuur der Vereeniging tol bevordering van het herstel van drankzuchtigen ontving van den arobiteot den heer Van Lunteren do mededeeliug dat het erk van de verbouving en den aanbouw van het herstellingsoord Hooghvllm thans gereed is Wij vernemen nog dat eerstdaags de voorzitter en secretarispeanningmeeeter zich derwaarts zullen begl von ook met hot oog op het op de algemeune lergadering uit te brengen jaarverslag Wy weten au reeds dat er thans gelegenheid bestaat zes en twintig lijders doelmatig te verplegen en dat de aanvragen tot op deming toenemen waartoe behalve de treurige behoefte de reeds verkregen resultaten en tevredenheid der verpleegden veel bijdragen die er meer en meer eene eet in stellen dit eenige m ddel tot hunne herstelling aangegrepen te hebben Jammer dat niet in evenredigheid de geldelijke ondersteuning toevloeit zoodat dan ook de vorpleeggolden moesten verhoogd orden en b v eene zeer gewenschtu uitbreiding dar werkplaatsen die op drieduizend gulden geschat ai moaat jubterwege bigvan De biUiatheek waarvan d oatalogns thans gereed is blijft zioh ook voor gesohikte bijdragen aanbevelen Da BSsie vergadering der gew vereeniging ZuidHolland van het Ned Onderw Gen zal op 11 Juni e k gehouden worden in de Uiergaarde te Botterdam Er zal o a aan de orde worden gesteld Wat kan er binnen de grenzen dor wet gedaan worden om in groote scholen do vrachten van het klassikaal ondorwga zooveel mogelijk evenredig te maken met den aanleg der leerlingen P Inleider de Heer F Oediking van s Gravenhage Het onderwijs in het stellen Inleider de heer J Th Schiphorst van DelfV De Heer A Weruméus Duning zal ten slotte spraken over populaire ethnologie en Kotterdam s Museum voor Land en Volkenkunde Ben Parijsche vechtersbaas heeft dezer dagen in het Bosch van Buulogne vier duels in twintig minuten afgedaan Het is de heer Roulez een man van 60 jaren lid der Ecole iFUtcrime een uitvinder van verbeterde telophoonloestellen Hij kreeg bij het uitgaan van de Opera twist mët drie jongelieden en daagde beu alle drie uit Gisteren kwamen de heeren ieder met twee getuigen op een bepaaMe plaats in het Bois de fioulogno Roulez stelde hen na elkander met zijn degen buiten gevecht en toen daarop een secondant van een zijner tegenstanders hem ging btdeedi en vocht hy op staanden voet ook met dezen heer dieii bij spoedig vrij ernstig verwondde Daarna ging hy bedaard aan zijn gewone bezigheden Vermoedelijk zal men voortaan wel van hem af blijren Woensdag is te New York wedor een veroordeelde moordenaar Joseph Trie door electrioiteit ter dood gehraoht Deze eleotroctttie is volgens de officieele beriohtea in alle opzichten goed gegaan Maar deze tercohtstellingen geschieden met gesloten deuren en men verneemt de officieele berichten daarover altijd met eenig wantrouwen In de Brusselsche Kevur Sociale et Politique uitgageveu door de Society d Etudes SooiaU et Polilique llen jiiarj ang aüavoring 3 hoeft Dr A van Oven een uitvoerig artikel gephwtst ovur het middelbaar ondor fijs in Noderland De schrijver die reeds meermalen als verdediger van Thorbeoka s stichting optrad geeft thans oou uitvoerig overwicht van de inrichtingen van M O alsmede van de programma s i iiT vakken aan de scholon onderwezen Voorts wordt door hem nagegaan wat het rosuUaat mag heeten der dertigjarige ervaringen en ten slstle geeft hij aan door wolke wijzigingen aan elke bezwaren ook door hem gedeeld zou kunnon worden ti gemoet komen Baltenlandscb Overzicht In do Bolgisclio Kamor van Vorlcgonnoordigers is hel van den Senaat teruggekomen ontwerp behandeld Ten opzichte van art 48 betretfunde de invoering der evenredige vertegenwoordiging reeds door da Kamer verworpen maar door den Sor aat aangenomen stelde de minister president Beeruaert da quaestie van vertrouwen De Kamer heeft zich daarop mot 75 tegen 22 siemmen voor de wenschelijk dor herziening vnn art 48 verklaard Twaalf leden namen aan de stemming geen dool De beraadslaging over de herziening van art 57 nietbezoldiging der senatoren welt artikel aanvankelijk door de Kamer was verworpen doch onder den druk van den hetr Beernaert door den Senaat werd aangenomen gaf aanleiding tot eeue heftige woordenwisseling De heer Woeste verklaarde dat dit de laatste maal was dat hij den minister president zou volgen wanneer deze de quaestie van vertrouwen stelde De heer Bar zeide fl l rechterzijde niets anders ia dlb 8en willoo werktuig in da handen van den premier Daarop ontstond rumoer en er werd heftig geprotesteerd tegen hot gozegdo van den heer Bara die twee malen tot de orde werd geroepen Ten slotte werd de wenschelijkheid verklaard der herziening van ar 67 De Engelsche Ministerraad zal dezer dagen een beslissing nemen over do ontbinding van het Puilement Men zegt dat de heeren t niet eens zgu sommigen zouden de nieuwe vorkiezingm willen uitstellen tot November anderen in Juni den kamp wagen Men wil weten dat de meerderheid overhelt tot Juni en men noemt zelfs reeds 28 De Franscben bobben met hun nieuw tarief dat de Spaansohe wijneu zwaar belast zich zelveu deerlijk gewond Da kampioen dor protecttonisten verklaart zich overwonnen Do hoer Méline de presidout van de Fransche commissie voor inkomomle rechtuu heeft de ministers van financiën en koophandel uitgoiioodigd heden Zaterdag een vergadonng bij ie wuiieu Hij de voorvechter dor protectiouisien wcusclit hier du stukkon voor te leggen waaruit blijkt dat bot nieuwe tarief den ondergang van den haudol tusiohen Spanje en Frankryk veroorzaakt Hg zal oen groot aantal protesten en verklaringen van Fransche handelaars mededoeleu dio bewijzen dat het tarief hun ondergang ia I V e Teiiips bevat verschillende mededoelingen omtront den Staat van den Fransohon haodol opSpiiujo en bijna alle hebben donzelfden inhoud Het bluil gt Als wij niet op onze hoede zuu dan zal onze afzet in Spanje nog minder worden on zullen wij hot veld moeten ruimen voor andere buitenlandsoho modedingers De Spaansohe huizen schrijven steeds Als het tegenwoorilig tarief niet veranderil wordt kuuuon wij onmogolijk mot Frankrijk zaken blijven doon Dezj modedoelingon komen uit versohillondo tedi u en in het byzouder uit Saragossa Valladolld en San Sebastian Onder de moeilijkheden waarmede de Spaansohe regeering op dit oogenblik te strijden heeft nemen de onderhandelingen over de handelstractaten een j eerste plaats in Een gunstig verloop hebben deze in alle opzichten niet Die mal Engeland dreigen o a lohipbrSttk te Igdas De heide Èngelsphe gedele i rerden zijn teruggeroepen wijl zij hun oischen niet kunnen doorzetten Spanje nl woigert do clausule van meest begunstigilo natie in to willigen daar de roïueri ir mi er toe overhelt mol elk rijk afzonilerlijk te ondorhaudolen een stelsel ook door Frankrijk thans bij zijn internationale verdragen liovolgil Volgens Io Correspondeucia de Èspam is bot verdras mil ons land reeils gesloten en mag onder die geteld worden welke voor Spanje hot voonfoeligst zijn Van andore zijdo bestrijdt men de juistheid dezer bewering daar men slechts de bloote cijfer van inen uitvoer tegenover elkander stelt zonder in aaumorking te nomen dat een aauzieuli deol van do naar N ed rland uitgevoerde waren slechts transito goederen zijn dio naar Duitschland venter gaan Men berekent dat ons land voor ongeveer drie millioon peseta s naar Spanje uiivoori voornamelijk kuas en intlustneelo producten Spanje verzendt naar Holland voor 13 millioen peeeta s waaronder U millioen anu koper en ijzererts een millioen wijo wija en oen half millioen aan rozijnen l KTRULEUin NOTKKWNGRN van de Makelaars Cantzlaar Sohaiicwijif te Rotterdam De markt was heden onveranderd I oco Tankfust ƒ 6 35 Gemporteerd fust 8 4B Julilevaring ƒ 6 35 Augustus levering ƒ 6 40 September October November en Decemborlo veriug ƒ 6 BO Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Mei Lodewijk Albert ouders L A Kesper an E Harmens 19 Cornelis ouder D L Dijkxhoorn en C Vorhoef Johanna ojden W da Zeouw en J Spek Dirkje ouden A Sanders en M Oskam Johanna Elizaboth Maris Antoiiia ouders W J van de Kastealen en M P A Willemse 20 Hendrikus oudan P Sevenhoven en H Dries OVERLEDEN 18 Mei P L van der Waeter 9 m W van Vliet B j 7 ro A 0 de Kruflf 15 m 19 S Vermeij 80 j C Stolwyk 77 j ONDERTROUWD 20 Mei J Molenaar te Utrecht 28 j en W B Gestel 24 j v G Bos 25 j en J C de Borst 80 j A C Boer te Boskoop o9 j en S Nieuwvöld 49 j f Ferwordn 22 j en W Visser 24 j J A Kuster 25 j en W J E de Jong 28 j P Stenbergeo 25 j au J M Lorjé 21 j J L Alphenssr te Rotterdam 23 j on P Schenk 25 j Advertentiën TIUEÜUANSLEEHLINQ GEVRAAGD Adres C W den HOED Stolwijkertluü wmmmm van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdaaend genezen door het gebruik van het beroemde Kxtract van Prof LEFRIES Pr s per flacon 35 Cents J Likdoorns Heltknobtels etc vinden radikale genezing b het gebraik vaa Prof LEFRWS tinctuur Attesten aaoweüg Prys per flacon 60 Cents mat penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Soarism Depöthouder £ A dW VLSITTXIB Markt 97 uaMt het Hotel Dl ZALM