Goudsche Courant, maandag 23 mei 1892

189S f 4843 Dinsdag 24 Mei Ëerstel ederlandsche GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlön kan gesoMeden tot een nnr des namiddags van den dag der uitgare 5 pCl GoudobligpafiêQ met aandeel in de winst DER AIERICAI NATIONAL TRUST GOfflPANT Volleekend Maatschappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Doll waarop gefourneerd eo pCt of DwU 300 000 ƒ 750 000 Ned Courant President H A VAN VALKENBURG De MaatschappB geeft 5 pC t Obligatiën nit met aandeel in de winst in stukken groot DoU 400 = ƒ 1000 aflosbaar a 103 pCt 1 Augustus 1911 met recht van aflossing bg uitloting vóór dien datom a 105 pCt aan het einde van ieder boekjaar met bijbetaling van de verschuldigde rente en oitkeering van het over het geëindigde boekjaar aan de obligatiehouders toekomend dividend zoodra dit betaalbaar is gesteld Nadat de Aandeelhouders uit de netto winst 5 pOt per jaar hebbeu ontvangen over hnnne verplichte stortingen ontvangen de Obligatiën die in de winst deelen veertig percent van het overschietende winstsaldo tot een maximum bedrag gelgkstaaude aan eene uitkeering van drie percent over de nominale waarde der Obligatiëu het overige der bovengenoemde 40 püt komt het reservefonds der Maatschappg ten goede Tot meerdere zekerheid voor de houders van obligatiën is bg de Exchange National Bank te Spokane Washington gedeponeerd eene gelgke waarde aan efiecten en geldswaarden met een surplus van 25 pCt ea op iedere obligatie is eene verklaring gesteld door voornoemde Naitionale Bank onderteekend dat deze obligatiën gedekt zgn door eene bg de Bank gedeponeerde waarde aan effecten en geldswaardeu bedragende 25 pCt meer dan het bedrag der uitstaande Obligatiën Prospectussen en statuten zgn verkrggbaar bg de ondergeteekenden De obligatiën zijn in de offlcieele beursnoteering te Amsterdam opgenomen Amsterdam VAM SPRAMG éL DERREB ST ADSG EZICHTE van GOU DA PRIJS ƒ 1 50 Photographie G JOGHIIIAI K UITGAVE VAN ZIE ÉTALAGE ZUIVERE FRA SCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Flessohen met aooUns franco hnig geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en francoVan alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar ABres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenig Depot van Reynwiys Eoonekamp Elizter Ooovertro ffep KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 160 0 85 en ƒ 0 45 FalDriek te Westzaan Opgericht 1823 CACAO 6R00TES Quina Laroche KRAi PELlKi en HOLM S en staalhoudende Quina Larache is de meest krachtige en versterkende KINA WIJJf aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met Gou n Medailles Verkrggbaar in flacons i 1 90 en 1 KBAEPJSILIÊN Jt HOJéM Apothekers Zeist Depot te öouda bg den Heer A H TE PE Apotheker vooriieen C Tam l op hel Lev n TEGEN INVA LIDITEIT M OS GELÜÜE s Gravenhage Kneuterdyk 11 BIJKANTOREN AMSTERDAM Keizersgracht 190 ROTTERDAM Plan C 4 Geldersohestraat Dibectkurek Mr H GÖiMTN BORGESIDS en Jhr Mr W SIX Verzekeringen op het Leven op een of meer hoofden gewone en gemengde Verzekeringen studiebeurzen enz enz Dadelgk in nde en uitgestelde Lgfrenten V OOBBBJELDBlf Iemand van 25 jaren verzekert 10 000 uit te betalen op zgn 60e jaar of bg vroeger overlgden tegen eene jaarpremie van ƒ 245 Zonder aandeel ia de wifist bedraagt dieiaarpremie 233 Iemand van 05 Ijaren vetiekert zich eene dadelgk ingaande jaarlgkache Ig ente van 109 50 door de storting ineens van ƒ 1000 Zonder aandeel in de win t ii die rente 1 U 90 Dece Maatichappg ia de eenige in Nederland die wanneer de veréekerde in gebreke mocht blgven zgne premie te voldoen niet overgaat tot het royeerea der Polie dM drie maanden na den fervaldag der piemi I i 1 VERZEKEHO KAPITAAL l Januari W91 ƒ 7 421 9847 1 Januari 1893 9 123 820 87 Stilwerkeodii Agenten of Agentessen gevraagd die de volle Provisie genieten Zich aaa te melden met firaoco ttrievea bg den GeneraalAgent A K TAK DEft OABDEN te GODDA Het beste Foetamiddel la thau POm PASTA M SABEL Gedepoae fd omdat daarla VEBBmrZOD In wat tot nuto nSet was verkreKen e zi onoTortroffea Foatsmiddel voor Meialen n OijuwarJcszi iegelijkf datalet vlekt niet ituift ae voorwerpen met aantaet geen vejpj ft bevat a daarbt vlug en zindelijk werkt Eiat beate voor imdmr die te poetsen heeft I Alom verknjcbaar 6 oenta jïer itukja uu t trolledige HoUandiohe gebruikeaanwijtsm Oenetraal Agenten voonlTaderiand en Soloni i H f PXJBBKH SSOXfXTf Ut Wormmrv9T Voor enkele grootere ptaat en Morden nos uiuluitcndt engroa verlcooDen gntoehx Ceoditién op mmnuf Alom te bekomen Il QOÜBSCHE BLA2EN of de beschrgving der heroemde geiohilderde Kerkglazen van dis Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu dei cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOK CHRISTIAAN KEAMM Prys 80 Cents A BRINKMAN Gtottda Snelpendnifc rao A BaijnaMiiWZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 tlioaderlgke Nommera VIJF CENTBM Wjj herinneren den kiezers dat morgen Dinsdag de stembus geopend is van 9 tot 5 uur ter inlevering der biljetten voor de verkiezing van twee leden der Prov Staten en dat onze candidaten zgn Mr D N Brouwer en P van der Hoog welke bg de eerste stemming de meeste stemmen verkregen Voor de gronden waarop onze aanbeveling rust verwijzen wg naar het hoofdartikel in ons vorig nummer De verkiezing van onzen Secretaris vooral is in het belang der gemeente zoodat niemand behoort tbni i te blgven leder die kiezer is stelle zich dus niet tevreden met zelf zgne stem uit te brengen hg zorge zooveel mogelgk voor eene goede opkomst der anderen Alleen door verdubbelden gver is overwinning der onzen mogelijk BINNENLAND GOUDA 28 Mei 1892 Co rang overgepIaaM bq het reg gron en jagers de lait lÉol H de Sitter van het 4de reg iuf Benoemd tot commiei der posterijen 4do kl J C Nieuwenhuyzen FEVMLLETODI ¥ 2Rll ffI6D Uit het Irmmh V 211 Kon men Izaak van Tholen wel een knap maar geen schoon jougmensch noemen die hem vergezrida maakte op het laatste alleszins aanspraak Rijzig en welgobouwd stond zijn slank bovenlijf bevallig op zgne gespierde boenen en zijn breede borst kwam in zijn uniform voortreffelijk uit Om zijn zacht golvend haar on zijn zijachtigen knevel zijn prachtig stol witte tanden in den mond waarop hij erg koket was om zijn zaobten blos op zijn schier vrouwelijk schoon gelaat zou men hem soms don bijnaam van mooie jongen spottend hebben gegeven had in zijne groote donkere oogon niet iets onbostemds wilds i t8 honend vermetels en tegelijk iets wulpsch geflikkerd Ik heb jufvrouw de Valter begon hij met eene buigzame aangename stem uw papa even in den foyer ontmoet en verlof gevraagd u hier oen visite te komen maken Zijn wij nu maar aveu wolkom als mijnheer de Valter het gereedelyk goedkeurde Bg kon besluit ia benoemd tot bargem dor gem tCapelle n d IJsel D BakVer seor dier gem De Provinciale Staten van Zeeland hebben tot Uil van de Eerste Kamer der SUteD Tenera al gekozen den heer K Pokker griffier det Staten Da benoemde kreeg 21 stemmen Op den oudminister mr Godin de Beaufort waren 13 stemmen uitgebracht op den heer van Lijnden 3 Dondenlag zijn bij de instructie compagnie te Sohoonboven weer 16 jongelingeu als voloDtair in dienst gesteld 21 waren opgekomeD maar 5 werden geneeskundig afgekeurd Naar men ons raededosit hebbon 7 ich 256 adspiranten aangemeld voor het afleggen van het in Juai en Juli af te nemen toelatitgsexaraen voor de K M A Het aantal opengeatelde püastsen bedraagt ton behoove van het leger hier te lande 10 voor de in iBterie 4 voor de cavalerie i O voor de artillerie 6 voor de genie ten behoeve van het leger in Ned Indié 18 voor de infanterie 8 voor de artillerie en 2 voor de genie In verband met het besluit der Staatsspoorwegmaatschappij tot beperking van het personeel bestaat bet plan zegt de Amndpoit de controle op de stations op te heffen ten einde de bierdoor vrij komende controle beambten voor andere diensten to kunnen gebruiken Door w en den hoer W A Scholten overleden te Groningen is bij testament bopaald dat van zijne uit te geven levensbesohrgviBg een exemplaar gratis zal worpen gezonden aan ieilere volksbibliotheek aan ie lere afdeeling der Maatschappij tot Nut van het dan hebbon we hier in de soms wel wat vervelende pauzes een zeer aangename tegemoetkoming t Is dan wel gelukkig mgnbeer van Braem aldus heette de jonge luitenant dat wij dames gedwongen zijn hior te blijven zitten Gij hoeren bobt toch oneindig meer voorrechten dan wij dames en ik kan nimmer inzien waarom U heeft betrekkelijk gelijk antwocddo hij wij kunnen ten minste bier ga4n opstaan wanneer we willen maar gaan waar we gaarne eeus zijn staat ons toch ook lang nirt altijd vrij Om bij voorbeeld hot voorrecht te hebben eeS poosje met u te mogen spreken moet men altgd het gunstige oogenblik afwachten uw papa te ontmoeten en te vragen Dan blijft er nog ovor of wij do dames het soms niet te druk maken Ik zou antwoordde Marie met een betooverend lachje bgna in verzoeking komen u te voroorlovon bij ons te komen wanneer u wilt ook zonder papa te vragen vreesde ik niet dat uw voorrecht boven ons arme meisjes weer met oen groot nieUw privilegie word vemeorderd Maar ik vtoes we zullen weer als gowoonigk een woordenstrijd krg gen en de krijgskansen schijnen mij voor me zelf deze maal niet gunstig dus laat mij u voorstellen aan een vriendin van me Mijnheor van Braem jufvrouw van Breugholen 1 spïak Marie met een bevallig bandgebaar Mijiiheer van Tholen ging ze voort ik geloof ik doe u ge n onrecht als ik u voor een zakelgk ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Algemeen aan iedere werfcUedonvereeaiging en aan iedere leesinrichting ia Nederland Omtrent de ontsnapping van den mbreker Wilhelm Schroder veroordeeld wegens een 20tal diefstallen met inbraak tot 9 jaren gevangeilisstraf wordt uit Winschoten gemeld Door verbreking iqner twee celdeuren op den corridor gekomen heeft hg in het zicb daar bevindende laam do ijzeren stijlen weten te verbrgzelen en ia alzoo door den belendoDden pastorietuin ontkomen De Tyd meldt dat te Amsterdam eene maatschappij is opgericht onder don titel van Anuterdamsche Walvisehmaatsohappij ten doel hebbemle het aankoopen van walvisschen en die ten toon te stellen De maatschappij werd opgericht door 16 oude vrijers onder een gezellig praatje werd een kapitaal van 13 mille gestort en reeda aanstonds namon de werkzaamheden een aanvang Een walrisob werd in Noorwegen gekocht een sloep om het gevaarte getimmerd dat reeds in aantocht is en allereerst te Londen zal te zien zijn De bedrgfskostea beloopea tot bedeu slechts ƒ 9800 zoodat het welslagen bgna zeker is Men ziet er is oog wel een duitje te verdienen mits men het maar goed weet aan te leggen Geilurende een verschrikkelijkon storm had Zondag op den Cleveland Columbus Cincinnati en Indianapolis spoorweg bijv Cloves in Ohio oen botsing plaats tusschen oen goedoren en een exprestrein De goederentrein moest te North Bend stoppen en dan op een lijbaan gaan om den exprestrein te laten passeeren door een nog onbekende reden reed de trein echter door en met een snelheid van 20 mijlen bereikte hij Gloves De telegraiist van dat station zag bet gevaar en trachtte nog aan don exprestrein te seinen het was echter te laat en een vreesolgke man houd niet waar Ik ben koopman of beter gezegd ik hoop het te worden jufvrouw de Valter sprak hij lachend naderoij tredend als man van zaken laat ik me dus gaarne den lof uit uw mond daarover welgevallen Ik zal u zeggen wat ik er moe bedoelde Ik wilde u eenvoudig dit vragen beschouwt u een kunstenaar oen waar kunstenaar ook dan wanneer h j van geringe familie is of erger nog gaene afkomst beeft beschouwt ge zoo ii man door zijn kunst wel zoo verheven dat ge hem als uw gelijke beschouwt Ën dan bedoel ik hot in alle oprechtheid niet in een oogenblik ilat u eon komplimentenze bui heeft oOok dan jufvrouw wanneer u een moeio ijk vraagstuk opgeeft weet u het altoos geestig in te kleeden Maar om op da zaak terug te komen ik vind oen kunstenaar van roote talenten niet mgn selijke maar mijn meerdert Nu is geloof ik uw bedoeling of ik doordien ij mij in zekere kringeu beweeg wol met zoo iemand zou willen omgaan met waar Dat IS juist wat ik vragen wilde maar met recht vragen durfde Het spreekt van zelf dat ik met hem zou moeten symphatiseeren zonder dat heeft men geen intieraen omgang maar daarna zoude het bij mij vereischte zijn in hem te vinden een gepaste bescheidenheid omtrent ziju kunst ook dan wanneer hij er nrar gajrraagd werd dan zou ik want kunstenaars wonlen veelal over het paard getild Sf garaieaoht