Goudsche Courant, dinsdag 24 mei 1892

180S Woensdag 25 Mei NO 48444 HOOFDEIESDISTEICT GOUDA Voor de herstemming op DINSDAU 24 MEI 1892 toot 2 leden der ProTincial Staten wordt door de Terschillende Vrgzinnige Eiesvereenigingen tot dit district behoo rende den Kiezers ten dringendste aanberolen de Heeren Mr D N BROUWER en P VAN DER HOOG de stemming op 10 MEI reeds de tneeate stemmen en bgna de meer GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeru De inaending van advertontlèn Han geschieden tot ebn urn dea namiddags van den dag der uitgave tea betere perswet alleen lean toestaan aan een RegeeriuK welke men vertrouwen kan iets wat zg deze Begeerins niet kunnei doea Sommige leden der Kamer die de beteugeling der pers zeer heilzaam aohteo meenen dat het ontwerp een halve maatregel is daar de verscherping niet ver geaoeg gaat Men begrijpt dat er ouder deze omstandigheden van de wijziging niets komt Gelukkig dat de heeren t over du vermeerdering van het aantal politieagenten meer eens zijn Iii dat opzicht soh jnt men geen vrees voor de vrgheid te hebhen De provinciale verkiezingen hebben Kiateren Zondag in België plaats gehad terwgl de groote algemeone verkiezing van afgevaar digden en senatoren van de QmttituaiUe voor drie weken later d i voor 14 Juni is uitgeschreven Daar echter het kiezerskorps voor de provinciale raden anders is samengesteld dan dat voor de Kamers kan men uit den afloop der verkiezingen van morgen volstrekt geen gevolgtrekking maken omtrent den vermoedelgken uitslag van de verkiezing van 14 Juni Het kiezerskorps voor de provinciale raden ia driemaal zoo terk als dat voor de Kamor Het aantal kiezers voor de raden bedraagt 411 634 en dit voor de Kamers slechts 135 236 De census voor kiezer voor de Kamers is 42 francs en die voor de provinciale raden 20 francs Voor de Kamera stemt men in de hoofdplaats van een arrondissement voor de raden in Ie chef lieu de canto In den laatsten tijd heeft de quaestie van het kiesrecht herhaaldelijk het Britsche lageehnia beziggehouden Eerst heeft het gediseussieerd over het verleenen van stemrecht aan vrouwen met slechts 27 stemmen meerderheid werd het voorstel daartoe verworpen Daarop is aan de orde gesteld het stemrecht van hen die niet lezen of schrijven kunnen Eindelijk nog is deze week behandeld het voorstel van den liberalen afgevaardigde Shaw Lufévre om te bepalen dat niemand het recht heeft in meer dan een district bil de verkiezingen voor het parlement te stemmen Het betrof hier de quaestie one nta one vote of one vote one value In Engeland bestaat nl het belachelijke misbruik dat sommige kiezers d o zich mogen verheugen in bijzondere voorrechten tengevolge hunner grondeigendommen in meer dan een district kiezer zijn Vooral de torios plukken sedert jaren de vruchten van deze anomaliteit Met kracht zjjn de liberalen tegen dit stelsel dat alleen dy gefortuneerde klassen bevoordeelt ten strijde getrokken doch zooals onze lezers weten te vergeefs De conservatieve meerderheid van het lagerhuis heeft het niet verstandig geoordeeld aan den vooravond der algemeene verkietingen een prerogatief af te staan dat in handen der regeeriiig een der besta wapenen is uit het conservatieve arsenaal Tories en liboralo unionisten toonden ch in dit opzicht voorzichtiger dan het hctofd van hun minis I terie De s torm door lord Salisbury s proteotiooistiaohe rede te Hastings iii de Ëugelsche pers ontstaan is nog niet tot bedaren gekomen Men begrijpt echter nog uiet goed of de verklnring van dm premier inderdaad het sem ia voor eei reactie tegen de denkbeelden van Cobden dan slechts dienen moest om een zekere categorie van kiezers voor de tory parlij bij de aanstaande algemeene verkiezingen te winnen Is het laa ste de bedoeling van lord Salisbury eeweest dan bestaat er allo kans dat zijn pijl het doel mist en den schutter zelf treft Zelfs de ministerieelo Standard slaakt een verzuchting over lord Salisbury s gewilde of niet gewilde indiscretie zij hoopt dat hg geon nieuwe misslagen zal begaan door lichtvaardig te spreken over economische quaesties met het uitsluitend doel te influenceeren op de stemmen der kiezers Qulweg bekent de standard dat de premier met zijn jongste opmerkingen over het protectioni me niet de belangen zijner partij heeft gediend PETROLBUM TEEKIiVGElM van de Makelaars Cantzlaar Sehalkwyki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Ix co Tankfust ƒ 6 86 Gemporteerd fust ƒ 6 45 Julilovering ƒ 6 35 Augustus levering ƒ 6 40 September October November en DecemOor le ▼ ering ƒ 6 50 ADVERTENTIÊN ADVERTENTIEN in al e Binnen en Buitenlandëche Couranten wolden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean yan A BRINKMAN en ZOON te Gouda welke heeren bg derheid behaalden Het Stembureau is geopend Tan 9 tot 5 uur ♦ Den 21 Mei j l overleed te Ameterdam tot onze diepe droefheid onze geliefde Broeder en Behawdbroeder de heer WILHELM HEINRICfl CHRISTIAN KAHLE in den onderdoin van 41 jaren C H W KAHLE H S M KAHLE SCHWEHMKB W R SCH WEMMER E SCHWEMMER KOBLMAN Voor de vele blgken van deelneming ontvangen bg het orerlyden van onzen geliefden oudsten Zoon en Broeder HENDRIK betaigen wg bg deze onzen hartelgken dank W LAMBERT A M LAMBERT Sessiluamm E LAMBERT A M LAMBERT H B LAMBERT Stolteijkersluü 23 Mei 1892 GEVRAAGD Voor een MilUie Ferxekering Maatschappij worden Actieve en Solide AG EÏÏTEIT gevraagd Brieven franco onder Motto Militie bg Gebr HUGE Boekhandel Qondschesingel 87 Rotterdam OpenlDare Verkooping in eene Zitting op DONDERDAG den 2 JUNI 1892 des namiddags ten twee ure ten huize van den Heer C F TAN DEN BERGU te Slolwijkeraluü bg Gouda van Een HUIS bevattende 3 Woningen met TUIN en ERF groot ruim 17 aren gelegen in de gemeente Gouderak nabg Stolmijkersluvi breeder bg biljetten omschreven Notaris SPRUUT llkDOOIlNS Eeltknobbela HoomvUea Muideelt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zeUs niet op de gevoeligste huid J M PrijH per flacoM met penseel 50 ets AlUén ecM bg SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vso A v TUIJLL Gouda Bnelpersdruk van A Bbinkmax h Zoon De Algemeene Secretarie Mr M M SCHIM tam der LOEFF Frijstrekking 9 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in hét gelukkigst geval biedt de nieuwste gjoote Oeldrerlotiilir die door de Uooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Ue voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 100 000 loten 90 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zün kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark 1 prijs 1 prijs 1 prijs l prijs 1 prijs 1 prijs bij uitnemendheid echter M 300 000 8 prijzen ü M 15000 M a M 200 000 26 prijzen a M lOOOO B M 100 000 66 prijzen a M 5000 aM 76 000 106prüzenaM 3000 70 000 203 prijzen a M 2000 66 000 R prijzen a M 1500 ü pnjzen a M 1 prijs a M 1 prijs a H 1 prijs a M 1 prijs a M 60 000 606 prijzen a M 1000 65 000 1060 prijzen ÜM 500 50 000 30930 prijzen a M 148 40 000 17188prgzenaM300 200j 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 9 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 lialf 3 1 80 1 kwart O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de i grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlgineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der p yzen j op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wü aan onze Begunstigers oaaangevraagd na elke trekking de olficieele lijaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing I der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelliud Worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele be ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zolt uitbetaald o a M rk 230 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars InMIamburi If S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken ep daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 24 Mei 1892 Bij de heden alhier gehouden herstemming voor twee leden der Provinciale Staten hebben van de 1163 kiezers 1004 hun stem uitgebracht De bij het 4e regiment infanterie nieuwbenoemde majoor 6 J D A Riesz wordt Mast met het bevel over het 5e bataljon te Gouds De heer J C Nieawenhuijs is in verband met zijne benoeming tot commies der posterijen met ingang van lo Juni overgeplaatst naar Nijmegen Stemgerechtigde Ingelanden van den Tweemanspol der te Zevenhu en hebben met algemeene stemmen als Dijkgraaf herkipzen de heer C D B van Leeuwen Ëan der oudste predikanten in de Ned herv kerk de heer L Doedes Dzn predikant te Kspelle aan den IJsel heeft tegen 1 Jani ün emeritaat aangevraagd en verkregen Hij was geboren in het jaar 1810 studeerde aan de Utrechtsche hoogeschool gaf daar blijk niet alleen van zijne vaderlandsliefde toen hij met de compagnie vrijwillige jagers in 1880 uittrok tot verdediging van het vaderland maar ook van zgne zeldzaam geëvenaarde werkkracht en werklust en buitengewone bekwaamheid door de beantwoording van twee prijsvragen door verschillende faculteiten uitgeschreven die beide werden bekroond Vau 1888 1844 was Doedes predikant te Moerkapelle van 1844 tot heden bekleedde hy die betrekking te Kapelle aan den IJsel Geruimen tyd was hij een hooggewaardeerd lid FEVICIETOK VSRIEIIIIfiD m iet Fraiuei V Meen je de dochter van dien kruidenier uit e Willemstraat P sprak een vierde beste man je komt uit de achterschuit als je dat als iets nieuws wilt vertellen Ze heeft reeds haar derde opvolgster niet woar Braomtjef Jullie zijn flanw daarom ga ik alleen zitten anders had ik je nog iets nieuws verteld Kom onvergelijkelijke blijf O minuten praten tit in de pauze toch zoo vervelend Ge zijt nog in t geheel niet aardig geweest Beter dat ik het niet beproef dan dat het me mislukt ik ga heen kheb veel te goed gezelschap daareven gehad om jullie langer te kunnen verdragen Wat zit er een air in dien adonis sprak men achter zijn rug Ja die mooie jongen heeft in den regel wel wat heel veel praats Maar hij heeft ben énorm succes bij dames daar en voorzitter van het provioeiaal kerkbestuur van Zuidholland In eene vergadering der Vereeniging van ZuidHollandache onderwijzers en onderwijzeresssn tot eene uitkeering in eens bij overlijden is besloten Ie geen leden meer aan te nemen 2o met de uitkeeringen op den bestaanden voet voort te gaan 3o aan elke uitkeering oes klein bedrag van de vaste gelden toe te voegen en wel op deze wijze dat bij de eerstvolgende uitkeering l maal ƒ 0 40 bq de dan volgende 2 maal ƒ 0 40 enz komen zal 4e deze toevoeging te rerhoogen zoodra de vaste gelden bet toelaten De Vereeniging telt op het oogenblik 88 leden en 9 donaienra De vaste gelden bedragen ƒ 1613 43 en de interest het afgeloopen jaar met die gelden gemaakt ƒ 65 38 De Uaag he correspondent van de il Grga Ct schrijft Het belangrijkste van de a hiopen ïitting iariode is natuurlijk dat nu gebleken is hoe de regeering haar werkplan deukt uit te voeren De kieswet gaat voorop ze is zoo goed als gereed en de mogelijkheid is geenszins uitgesloten dat in de aanstaande zomerbyeenkomst dit hoogst belangrijke ontwerp reeds in de afdeelingen zal kunnen worden onderzocht De regeeriug wil er spoed bij zetten en toonen dat t haar ernst is met deze gewichtige hervorming men wil het daarheen leiden dat in t begin van 1893 na de begrootingscampagne van de Eerste Kamer dos ongeveer over een jaar in Maart of April de kieswet in behandeling zal komen We zouden dan in 1893 een ontbinding der Kamer krijgen en algemeene verkiezingen op den nieawen grondslag Dan zal het blijken aan wie de toekomst is valt niet aan te twij Hél van Tholen en ze hielden hem eveu aan breng ons eens gauw op de hoogte wie dat mooie meisje is dat daar bij je patroon in de loge zit Dat is een nichtje van den baas antwoordde hij ze is een jufvrouw van Breughelen Wat sprak er een uit het groepje een dochter van mevrouw van Breughelen jiit de Heerestraat Een zuster van onzen kantonrechter P vroeg een tweede O nu ben ik er sprak een volgende t is een uit dat nonnenklooster daar in de Heerenstraat Nu als ik kiezan moet wat fortuin aangaat had ik Marie de Valter liever tot vrouw Daarin zal menigeen je gelijk geven sprak van Tholen Veroorloof mij echter het je te zeggen mijn waarde maar die opmerking is niet zeer schrander Dat is betrekkelijk Tbooll van Braem heeft ons weer eon fabeltje op de mouw gespeld en wel dat die jufvrouw oen veel betere partij was altijd financieel gesproken dan Marie de Valter Misschien is van Braam weer voor een paar uur verliefd op haar ten minste hij heeft haar gevrJagd om haar naar t rijtuig te mogen geleiden en t is geaccepteerd We gaan heden avond bij den patroon soupeeren O gelukekind dan ga jij met Marie de Valter Dal kost je ook zeker een 4 Ke fiesch aan den onwecrstaanbaren van Braem Hola vriendlief nu doe je me te kort Ik bon ADVERTENTIEN worden geplaatii van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiin gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags verschgnt Wordt bet liberale kabinet door het land onder het nieuwe kiesrecht gehandhaafd waartoe zeker by zoo groote werkkracht en hervormingszia alle reden zal bestaan dan zal de voortzetting van het nu ontwikkelde werkplan des te gemakkelijker vallen en dan zullen provinciale en gemeentewetten eer ü 1895 schrijven herzien kunnen zgn zonder dat daarvoor andere verbeteringen op wetgevend gebied behoeven te worden verwaarloosd Integendeel mij is verzekerd dat de regeering op het gebied der sociale en oeoonomische wetgeving groote dingen voorbereidt zjipwel in t belang van de arbeidende klassen als tot verbetering langs den weg van de onteigeningswetgeving van de agrarische toestanden £ r is derhalve in de laatste dagen een verblijdend licht opgegaan over de toekomstplannen op politiek gebied het is gebleken dat de stuurlieden aan boord van het schip van staat weten waar zij ons heen voeren en met zelfvertrouwen en kennis koers zetten naar de veilige haven der hervorming Zooals bekend is werd onlangs door een der gemeenten der Christelijk Gereformeerde kerk het besluit genomen niet mede ts gaan mot de plannen die beraamd worden om tot eene vereeniging met de doleerenden te Komen Be Standaard hoewel et feit erkennende vond het van weinig belang omdat het de eenige gemeente was welke zich op dit standpunt plaatste Thans blgkt dat zeer vele predikanten en leden der Christelijke gereformeerde kerk zich met het meegaan met de doleantie moeilijk kunnen vereenigen Alom in ons land is een adres ter teekening gelegd dat aan de Synode der afgescheidenen zal worden gezouden en waarin de bezwaren der onderleekenaren tegen die vereeniging op dit tijdstip en onder die voorwaarden worden ontvouwd Z i zeggen dat qj terwille van het heil der gemeenten het onireschonden bewaren van het beginsel der afscheiding het wel niet zoo mooi als van Braem maar af en loe ben ik nog al aardig schertste van Tholeb Maar de gordijn ging weder op en allen zwegen Onophoudelijk had echter van Tholen naar de loge van zijn patroon gekeken maar dan zag hy niet naar Marie maar immer naar Clare Ook van Braera stond in een hoek en fixeerde Clare onophoudelijk door zijnen tooneelkijker waardoor Clare die dat wel merkte onaangenaam werd getroffen t Ging haar nog niet als zoo velen die dat begluren en onbeschaamd bespieden als eene hulde aanmerken Toen van Braem haar eenige oogenblikken later kwam afhalen om haar te geleiden vond ze hem reeds veel minder aangenaam dan straks Vlug en bevallig want hierin was zijne hand ervaren hielp bij haar de sortie en daarna voor den tocht in de gangen haar schotschen sjaal omdoen De franje van dien doek bleef echter verward ergens aanzitten te vergeefs beproefde hij hem haar over de schouders te plooien Zelve stak het meisje de hand uit om het gebrek te verhelpen en zag meteen achter zich Op eens schrikte ze toen ze hem 4 zijne fonkelende oogen z ig die zoo scherp en koud op haar gericht waren ze huivonie toeu zij zgn kleine maar krachtige hand in het wit glacé geperst even over haar schouder voelde strijken om baar sjaal te recht te plooien en niet dan schroomvallig legde ze de toppen harer vingers even in zij nen arm Terwijl hij haar geleidde en zü sti was begon hij weer met lijn gewonen glimlach het gesprek en als hij lachte