Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1892

soht dei a onderlijke gemeenten om over hare ver eniging met andere te besliaaen de vreete voor toheuring in eigen boezem met alle bescheidenheid maar met klem venoeketi thana nog niet definitief de door zoovele gevreesde vereeniging tot stand te doen komeu In een v ftal punten zetten de onderteekenaars uiteen dat ook op leerstelling gebied groot verschil in opvatting beataat tusschen de twee kerken en eindigen met het dringend verzoek Vt bidden u broeders I neemt onze bezwaren ia ernstige overweging voordat het te laat is en geef aan onze bede gehoor Sluit thans nog niet de door zoovelen gevreesde vereeniging geeft althans vooraf allen gemeenten de gelegenheid zich openbaar uit te spreken Men deelt mede dat door den Ned Kolfbond op verzoek van verachillende kolfclubs protest zal worden aangeteekend tegen het houden van den kolfwedatrijd uitsluitend van clubs uit Zuid Holland op 24 Juni a a op de baan van de sportteutoonatelling te Scheveoiogen Op de algemeene vergadering welke het vorige jaar te Haarlem is gehouden alwaar de Heer TravagUno uit naam van het bestuur der sporttentoonstelling optrad hebben de afgevaardigden der veraehillende kolfclubs den indruk gekregen dat de wedstrijd van den bond de eerste zou wezen die op de baan zou worden gespeeld Door nu eerat een wedstrgd te houden uitaluitend ran oluba uit ZuidHolland geeft men deze een pré welke hen een voorsprong geeft op alle anderen Dit vindt men onbillijk en vandaar dit proteat In een schrqven door de leden der gemenlijke plaatselijke comités tot bevordering der invoering van den Midden Europeeschen tijd aan de collegiëo van B en W van alle gemeenten in Nederland gericht wordt er de aandacht op ge restigd dat reeds een zeventigtal gemeentebesturen waaronder die van Arnhem Delft Leiden Lochem Milldelburg Nijmegen Schoonhoven Tiel Venio Zeist Zierikzee enz openlijk verklaard hebben voor de Midden Ëuropeesche tijdregeling partij te kiezen Zg achten zich daartoe gerechtigd omdat het te vreezen ia dat nu eenmaal op louter theoretische grnsden de WestEnropeescbe tijd voor de drie groote verkeersmiddelen is aangenomen daarop niet al worden teruggekomen tenzij de openbare meening zich no duidelgker uitspreke dan tot heden reeds zoo noomwonden geschiedde Waar nu de regeering in Maart II door tusachenkomat van Gedeputeerde Staten der provinciën bij de gemeenten op aanaluiting bij den apoorwegtijd heeft aangedrongen achijnt het o den weg der gemeentebesturen te liggen zich tot den tolk dier openbare morning te maken Mocht het dan blijken dat een ernatiz bezwaar legen aaniiluiting van den Ijurgerlijkenbq den spoorwegtijd zon zijn opgeheven indien voor de spoorwegen de midd en Ëuropeeache t d werd aangenomen dan mag rejdelijkerwija vervacht worden dat èn de regeering èn de spoorweg eatureo die bedoelde aaneluitiog wenachen hunnen invloed zullen bezigen om voor de dienstregeling der spoorwegen den Weat Kurppeeachen door den mid denEuropeeschen tijd te vervangen Te mrer mag die verwachting gekoesterd worden mdat aan eenige nam zijn gelaat eene geheel andere luitdrukking aan Van toen af want hij keek voortdurend vriendelijk werd Clare weer met hem i erzoend en toen hq te huia aan tafel naaat haar werd geplaatst vergat te weldra door zijn aangenaam geaprek dat ze een oogenblik afkeerig van hem waa geweeat Gelukkig voor mevrouw de Back die zichtbaar vermoeid en bleek waa bleef het gezelacbap niet lang Marie de Valter stond op een o zoo n onbeduidend oogwenkje van haar vader op en natuurlijk volgden de heeren haar dadelgk Clare en Marie scheidden met de wederzijdsche beloTten van elka r zeer ijverig te zullen bezoeken en ook de heeren die met de van aard vlngge Clare op zeer goeden voet reeds waren zeiden tot weerzinni Clare had dien avond schoon zij t zich zelve onbewust was boven M rie uitgeblonken Hoewel Itijd nog voorzichtig en zich niet te ver wagend iA hare gesprekken wist ze vooral onder jongelui veel prettiger toon aaa te slaan dau do wel eens wat veel redeneerende Marie de Valter Men kon Uet zeggen dat Marie iets ontbrak aan vormen beschaving of opvoeding aa toch miate ze iets en wel datgene waarom wij in oprechtheid des harten altyd een meisje lief n oemen Terwijl Marie ot a beurten met de heeren aprak verdeelde ze ala t ware haar gesprek onder allen ieder iets gunnende bij elk een oogenblik vertoevende als gaf ze audiëntie Hoe geheel anders Clare ze rekende zich veel minder dan Marie maar t dacht haar het beste om vroolijk te zgn afgevaardigden dei comités in een onderhoud hun welwillend verleend door Z Ex den minister van Waterstaat Handel an Nqverh id en door de hoofden der twee groote spoorwegbesturen de verzekering is gegeven dat bet voor den dienat der spoorwegen om het even is of deze den West dan wel den Midden Europeeaohaa t jd volgen Het slot der oiroulaiie luidt Kan het bestuur van uwe gemeente aanleiding vinden een soortgelijk besluit te nemen en ter kennis der regeering te brengen zoo zal het voor vele volksbelangen zoo gewichtige vraagstuk dor tydregeling zeer zeker een stap nader tot de gewenaohle oplossing gebracht z n Wg veroorloven ons ail dien hoofde uw college met bescheiden aandrang ia overweging te geven een en ander nogmaals bij dan raad uwer gemeente te willen aanhangig maken en houden ons luleefdelijk aanbevolen zoo eenig besluit daaruit mocht voortvloeien hiervan mededeeling te mogen erlangen en wel aan het adres van den algemeenen voorzitter der gezamenlijke plaatselijke oomité s prof Hubrecht te Utrecht Voor 60 jaar had de aarJappelteelt in ons land op verre na niet de beteekenis en uitbreiding van thans In 1851 waren er ia geheel Nederland slechts 8 000 heet land met aardappelen bezet en de opbrengst er van was in vergelijking met de tegenwoordige oogsten per hectare dikwqla gering In 1861 10 jaar later waren inmiddels reeds 108 000 hectaren met aardappelen bepoot in 1871 126 000 in 1881 141 000 en thans rekent men 160 000 hectaren zijnde een zesde deel van al het bouwland binnen onze grenson of bqna 4 pet van den geheelen Nederlandscheu bodem De opbrengst i dan ook in ons land geategen tot ongeveer 40 millioen hectoliter en had in 1889 eene waarde van 65 millioen gulden of i van den geheelen Nederlandachen oogst In 1881 het beste jaar in de aardappelgeaohiedenis bereikte de totaal opbrengat van dezen oogat het verbazende cyfer van 73 millioen gulden terwyl de rogge 25 millioen de haver 19 de tarwe 16 de gerst 10 en de boekweit 6 millioen gulden opbracht aamen 76 millioen dus slechts 3 millioen meer dap de oogat der aardappelen Van alle korensoorten voert Nederland in alleen de aardappel behoort tot onze uitvoerartikelen nl in den vorm van meel enz De ontginning van woeste gronden de vergraving der venen inpolderingen droogmakerijen s tellen jaar op jaar nieuwe gronden tor beschikking van den landbouw en de aangroeiende bevolking da uitbtaUing der steden de veldwinnende aardappelfabrikaten in de Veenirólonién deden de vraag naar dit gewas meer dan naar andere granen toenemen zelfs werd in sommige streken de boekweit en roggeverbouw door den aardappel verdrongen Ia alzoo deze cultuur voor geheel ons land eene zaak van groote beteekenis in het bijzonder ia zj dat voor de Groninger voentolonién In de gemeente Wildervank 4186 heet groot worden van 1300 tot 1600 heet voor deze teelt afgezonderd Veendam groot 4863 heet produceert 1800 tot 2000 heet aardappelen Deze belde gemeenten leveren dan ook ajaars ongeveer 1 millioen hectoliter aan de fabrieken Uaarbg komen nog de gemeente Fekela Zuidbroek Muntendam Hoogezaad Sappemeer en Stadskanaal waar de aardappel de eerste viool speelt Met het al of niet welslagen van dezen oogst staat te wnl ze immer flink bleef en wel doordacht redeneercTe Toen de knecht verschillende stukken taart prezenteerde raadpleegde van Braem bii baar welke eoort hij nemen zou en waarvan hij haar bedionen mocht Marie deelde juiat hare op en aanmerkingen mede over de muziek van dien avond aan van Tholen en mevrouw de Back toen Clare hem vertelde hoe ze oom en tante voor t feeatelqk deaaerl mtt de taart alleen had laten ziften en roet den regenmantel om eena een atraatje waa gaan omloopen en daarna even naar huia Toen ze nu van Braem vooratelde met haar van de taart van dien middag te eten haddon beiden veel prst wijl hg zeide dat ze een deaaert a part h d4en Wetkeiijk kurieus was het hoe Clare hem eenvoudig als altijd mépdoelde dat eene taart bij haar te huis om haar ónder negen personen eeriijk te verdeelen altijd aanleiding gaf tot verwikkelingen Als mama er niet bij is ziet u besloot ze openhartig dan kibbqlen we uit louter pret om kleinigheden en mijn broer Constant en ik konlraoteeron altijd onderiing om onze gezamentlijke poitiën met breinaalden te eten en dat is ee wanhopig en een belachelijk werk tevens Toen de jongoheeren na mijnUeer de Valter en Marie tot aan het rijtuig te hebben vergezeld nog een eindje met elkaar liepen had van Braem opgewonden als hg dan meestal waa nieta dan lofapraken te zeggen over Clare Hg en van Tholen die elkaar aan huis van de familie de Back Jiaddf n leeren kennen ware wel geene vrienden maar toch goede ken of valt dan ook ongeveer de geheole veenkolonalei bevolking jWanneer late nachtvorsten de jonge planton in gevaar brengen wanneer door gebrek aaa warmte en zonnesohijn de ontwikkeling belemmerd wordt of wanneer aanhoudende regens het loof knak ken of wanneer later de gevreesde ziekte de knol aantaal dan betrekken niet alleen de gezichten der veenkoloniale boeren maar dan daalt ook de atemming der neringdoende burgerij die in het mialukken van de hoop dsa landmana eene vermindering ziet van eigen inkomsten In één woord de aardappel is in deze streken de kurk waar de maatachappg op drgft Geen wonder dot de aardappel een voorwerp is van aanhoudende zorg De verschillende landbouw vereenigingen in don omtrek behandelen telkens opnieuw en waarlijk niet zouder uoodtaak de keuze der soorten het zetmeelgehalte de productiviteit vsa deze vrucht benevens den toestand van de producenten tegenover die der fabrikanten De waarde der meststoffen wordt behandeld door de zorg der landbouwbonden zgn mest verzamelplaataen zoowel ala proefvelden in liet leven geroepen Vroeger heeft vooral de oudste der landbouwvcreenigingen Veen dam zeer veel gedaan in het belang eeuer rationeele aardappelcultuur Zg schreef prgsvragen uit om verbeterde aardappelrooiers en hield wedatrydso en tentoouatelliogen Tal van nieuwe en teikena verbeterde soorten van aardappelen werden ingevoerd van den reuzenaardappel in 1871 tot de champions en Bchoolmeeatera in 1890 Hoe groot nu ook de uitbreiding zgn moge die deze cultuur heeft ondergaan en de maaaa die er verbouwd wordt toch hebbea we nog geen aardappelen genoeg iu ons land Daar ia vooreerat de consumtie Beken dut ieder Nederlander 3 HL aardappelen opeet in het jaar dan wordt dat reeds ruim 13 millioen waarbg nog gerust 1 millioen HL mag worden gevoegd voor de komende en gaande reizigersvreemdelingeu Verder wordt de aardappel bg massa s sla veevoe der gebruikt vooral wanneer het koren duur en de fabriekaprija laag is reken daarvoor i millioen mudden Dan komen de fabrieken 17 in getal in de veenkoloniën Levert iedere fabriek 16 000 balen meel per jaar dan geeft dat 260 000 balen waarvoor minstens 10 X 260 000 dat is 2 j millioen H L aardappelen verwerkt motten worden een getal dat zeker niet overdreven is Nu is nog niets gerekend roor stroop voor aago voor dextrine ook niet voor de benoodigde pootaardappelen voor uitvoer Ja voor uitvoer In 1881 het uitnemende aardappeljaar toen in ona land toch niet minder dan 23 millioen H L aardappelen geteeld zijn overtrof volgens bet officieele veralag du invoer van aardappelen don uitvoer met bijna 2 millioen H L I Dus wg cultiveeren nog volstrekt niet te veel aardappelen Uit het verslag van de Haagache Kookschool over 1891 blijkt dat de toestand gunatig is en de school in alle opzichten gunstig weikt Het cijfer der gewone leerlingen bedroeg 106 die bijna allen de viermaandelgksche curausaeo hebben gevolgd wat vroeger wel eena niet het geval was terwijl sommigen zelfs twee curaussen achtereen volgden Da curaus voor dienatboden telde thana in het geheel 81 leerlingen tegen 25 in het vorige jaar De belangatelling in dezen curaua neemt toe Het niaaen Dat hun omgang niet intiem waa lag hetmeest aan van Tholen wgl zgn kalm bedaard verstand zich al te mdeielgk liet vinden om in dekonveraatie van den jongen wuften luitenant veelbehagen te acheppen Daarbg kwam ook nog dat hgzelf weinig leggen tgd en de kavallerie officier dienin overvloed had V Zoo n aangenaam meisje ala dat is besloot van Braem zijn résumé van loftuitingen heb ik van m n leven nog niet ontmoet Ze ia vrij babbelt openhartig en ia bg dal allea zoo geheel dame Zeg van Tholen heeft ze fortuin Dan ga ik ze dadelgk vragen om een engagement en i word van de voligende minuut af zoo aolide ala de dominé bij wien ik op do katechiaatie heb gegaan Je blgft eeu wig dezelfde van Braem Paa heb je een ipeisje een paar uren leeren kennen of ge zijt er verliefd op Heb toch geduld tot dat je zo beter kent en je weet of ze voor u wel de geaohiktste vrouw ia h bah nu praat je agoïatisch hoor Pal had ik niekachter je kalm uiteriijk verwacht Natuurlqk ben jij al verliefd op haar maar word er met Boos om ik rijd je in do wielen boate maat I Nu mijnentwege goruat antwoordde van Ti Jöp bedaard aja bijna altijd maar zorgt dan dal je tijdig genoeg begint te vrijen denk er om er kunnen kapera op do kuat komen Wordt venolfli vore echter te wenachen dat nog meer algemeen gebruik gemaakt werd van deze gelegenheid om dienstboden geregeld onderwijs te doen geven in het bereiden van verachillende gerechten en in zulke kundigheden die haar bij de praktijk der apijsbereidiug van nut kunnen zijn Van de privoatleaaen voor dames zoowel als van die voor dienatboden wordt een toenemend gebruik gemaakt Het cijfer der eerate bedraagt 178 Dat der tweede 14 Getrouw aan hot beginsel bg de oprichting der School uitgesproken om ook de minder bevoorrechte klassen der Maatschappij te doen deelon in het voorrecht van oordeelkundig onderwijs in de spgabereiding en ondere vakken die voor de huiavrouwen óók uit dien atand van zoo hoog belang zijn werd eene aanmeikelgke uitbreiding gegeven aan dit deel van het ondorwga Niet alleen bleef voor vrouwen uit het volk de gelegenheid geopeud om koatelooa of tegen betaling van een gering achoolgeld onderricht te erlangen in hot bereiden der volkskeuken in verband met de beginselen van practische waren kennis en voedinjtsleer maar ook werd naast den leeda bestaanden kiuderouraua opgericht een zoogenaamde voortj pzette kindercuraua of voorbereidende curaua vour keukenmeiden Met ingenomenheid meent het Beatuur op beide cursuaaen te mogen wijzen Beide werden o a eerat gevolgd door een zeker oanial meisjea uit de volkaklaaae welke ua voldoend loger onderwga genoten te hebben door de hoofden der acholen ter plaataing werden aanbevolen Het aldaar ontvangen koatelooa onderwga wordt door ouders en kinderen ten zeerste gewaardeerd en geefi zeer goede uitkomaten Het verslag bevat voorla bqzonderheden omtrent de gelegenheid tot afzet der gereed gemaakte apijzen en over de gelegenheid die aan do kookschool opgeleide damea vinden om eene goede plaata te erlangen Het kan zgn nut hebben zegt het Verslag de aandacht te veatigeu op het feit dat op dezen weg ongetwijfeld eene goede toekomet ligt voor onbemiddelde vrouwen en meisjea welke door een iiultigen eti met haar aanleg atrokenden werkkring in haar eigen onderhoud wenschen te voorzien Door de verplaatsing der school naar een nieuw gebouw waarvan wij indertijd melding maakten is gelegenheid ontatoan om eenige pensionnairea te huiaveaten Er werd zoodanige inrichting getroffen dat de jonge meiajos welke aldaar haar intrek zullen nemen er gelegenheid zullen vinden om opgeleid te worden zoowel tol degelijke huishoudsters als tot onderwijzeressen in de kookkunst Ook voor dienatboden zoowel betalende als niet hetala wurdeu enkele plaataen beschikbaar gehoudén waarvan op die voor niet belalende reeds aanstonds beslag gelegd werd De directrice de onder directrice en de assistentelieten zich evenmin door de moeite als het bestuurdoor de kosten van die uitbreiding der werkzaam j heden terughouden De geldelijke toestand ia gnnatig doch dat is hoofdzakelijk te danken aan het streng toepassen der i grootste zuinigheid Gisterunroiddag ontstond te Moerkapelle een hevige brand Zeven huizen werden eene prooi der vlammen en daardoor zgn twaalf of dertien gezinnen van hun dtk beroofd Men schrijft uit den Haag aan de Amsterd Nadat hierop reeda zoo dikwgla en aedert zoo langen tijd te vergeefa waa aangedrongen heeft de tegenwoordige miniater van Waterstaat enz eindelijk een commiaaie benoemd om do Algemeene Voorschriften in zake de uitvoering van waterataatawerken te herzien Uiterlijk 1 Juni a s moeten de vooratellen tot daarin aan te brengen wijzigiugen bq den minister zijn ingokomen Voor zoover ik van het behandelde kennia heb kunnen nemen hééft men biidesen vrq omvangrqken arbeid Vooral ook rekening gehouden met recht on billijkheid factoren die in de nog bestaande 12 Sopt 1882 vastgestelde voorschriften maar al te veel buiten aanmerking zqn gebleven Zoo luidt o a het artikel behandelende de geschillen tusschen den aannemer en de directie Wanneer tuaachen de ingenieu a of bg hunne afwezigheid tuaachen de opzichtera en aannemers eenig verschil omtrent het werk ontstaat verblijft de uitlegging daarvan aan de ilirectie waarnaar de aannemers zich moeten gedragen behoudens nader beroep op den miniater De aannemer is intusschen gehouden het werk voort te zetten Bq nietvol doening hieraan kan de directie art 467 toepassen d i voor rekening van den aannemer in de voortzetting voorzien De Slaat heeft dus al het recht aan zijne zqdc wijl de aannemers zich in dergelijke gevi llon niHt kunnen beroepen op art 621 van het 1 wetboek van burgerlgke rechtsvordering Voor den minister die dus tot nu toe steeds moet afgaan op de adviezen zgner ambtenaren bezorgde deze toestand veel last zoodat het eene gelukkige gedachte mag worden genoemd dat de met de herziening van bovengemelde voorschriften belaste commissie de wensohoiijlcheid uitspreekt om bij doorkomende geachillen soma ook de tusscbeukomai van arbitera in te roepen Zij heeft zich reeds tot verschillende bevoegde deskundigen gewend om hun advies hierover Wat is sterker de draad van een spinneweb of een draad van staal Deze vraag werd dezer dagen gedaan iu een gezelachap ran rijke fabrikanten door den eigenaar eener ataaldraadfabriek Allen antwoordden ala uit ééa mond Natuurlqk een draad van ataal De vrager ontkende dat er werd hooger gewed en men zou de proef op de som nemen De moeielijkheid bestond hierin om een staaldraad te maken die niet dikker was dan de draad van een spinneweb Eindelijk gelukte het De beide draden van gelijke doorsnede werden nu beproefd en zie de draad van t spinneweb droeg 3 gram on de ataaldraad alechta 2 gram eoodst do vrager de weddenschap had gewonnen Te Farqa is thans naar het BU mededeelt bij gelegenheid der handelsfeesten eene actueele vertooning te zien onder den naam van La vieille Amérique reconstitute Op het ruims terrein bg de Porte des Tornes waar Buffalo Bill voor drie jaar zijne vertooningeu hield heeft meu beproefd de grondslagen van de Nieuwe Wereld in beeld en woord weer te geven Men heelt een grooten diepen kuil gegraven en dien vol water laten loopen Dit stelt zeer bedriegelijk den Atlantiachen Oceaan voor en een werkelijk groot achip dat er op drijft is de getrouwe uabootaing der Saitta Maria het achip waarover Columbua op zijn ontdekkingstocht bevel voerde Eene cantsie bescbrqft ons de wiaaeh alligheden van dien tochl en terwijl het orkest speelt en vrije goede zangers de woorden zingen en vertoonen heeren en damea in de kleederdracht dier tqdun Columbus o a met een grooten mantel om en vergezeld door vier lichtblauwe pages ons op het achip eene bij de cantate pantomime Vooral het oogenblik dat Columbus aan land komt waarbg een Indiaan onwillekeurig een bad in den kuil nam was aangrijpend en verklaarde geheel dat terstond de Indiaansche krijgers en vrouwen behoefte gevoelden door een extra uitvoering van hun nationalen krijgadana aan dit gewichtig oogen lilr meer luister bij te zetten De zijgedeelten van het terrein zgn ingenomen door de voorstelling der eerste kolonisten Een Spaansche straat met een panorama van Columbua eenige Engelache gebouwen en de N ederlandsche zeevaarders nit de 17e eeuw moeten hiervoor dienst doen De Nederlandsche afdeeling stelt de Broadway van Nieuw York de hoofdstraat voor zooala zij er uitzag toen Nieuw York nog NieuwAmater dam heette De gebouwtjes zijn werkelijk aardig in een eenvoudigen Hollandschen stql van twee eeuwen hier opgetrokken en met Holliindache opschriften voorzien In de groote achaer heet de winkel waarin Martin uit Amsterdam ailhouetten knipt daarnaast ia het huia van den plateel bakker Er ia zelfs een schouwbuig waarin de goochelaar Dickson het ei van Columbus vertoont Da bediening geschiedt in leze afdeeling door meisjea in Friesch costuum met de kap op Te Groningen is bij art 97 Van het reglement van politie bepaald dat geene gebouwen worden opgetrokken tonzg voorzien van een trasrsam ten minste ter dikte van de opgaande muren en ten minste 0 06 M hoog do halve hoogte ondef en de andere helft iovm den beganon grond en aamengeateld uif besten klinkersteen Ie soort en waterkeerende metselspecie Bij het bouwen van het nieuwe mil hospitasl is echter deze bepaling waaronder de vergunning door B en W was verioend vanwege bet genie departement niet nagekomen omdat zg niet was opgenomen in het bestek B en W eischton van don bouwer naleving van de overeengekomen voorwaorde waaraan echter door den fortifioalie opzichter W E Oudraad die met het toezicht op het bouwen was belast niet kon worden voldaan omdat hij zicb te houden had aan zqn bestek dat door den Miu van Oorlog was goedgekeuid B on W deden 0 or een gemeente ambtenaar een prooea orbaal opmaken tegen genoemden opzichter van fortiBoatien welke zaak voor den krqgsraad te Leeuwarden is aangebracht Hij werd beschuldigd van in de maand September of October 1891 niet te hebben gebouwd overeenkomstig do voorwaarden waarop door B en W van Groningen aan hem vergunning was verleend tot het gedeeltelijk afbreken van het bestaand gebouw in de St Walbargsirut en het bouwen van een gebouw op den open grond van dat perceel De krggaraad heeft echter den mil opzichter Oudraad hoewel hij in atrgd met da aan de achriftelqku vergunning van B en W verbonden voorwaarden een gebouw had opgetrokken vrggeaproken omdat hg ala opzichter der genie de bevelen hem door zgn chef gegeven behoorde op te volgen en hg in het volle vertrouwen van in de eerste plaats aan de beveleu zijner meerderen te moeten gehoorzamen moet geacht worden te goeder trouw te hebben gehandeld terwijl die handeling binnen den kring zgner ondergeachiktheid was gelogen Bttiteolandsch Overzicht Lord Salisbury heeft in het Hoogerhuia aangekondigd dat de Pinkstervocantie zal duren van 2 tot 13 Juli In het Lagerhuis deelde de heer Balfour mede dat de Pinkster vacantia zal beginnen 3 Juni Hoe lang zij zal duren zal afhangen van den voortgang welke vóór dat tqdsiip met de werkzaambeden is gemaakt Gladstone zal den 31ste dezer maand in een meeting van den Loudenachen liberalen bond in Memorial Hall Ie Londen optreden naar men verneemt zal bg de strekking van de protectionistische rede van lord Salisbury besirqden en verklaren dat Home rule de verkiezingsleus der liberalen bq de aanstaande parlementsontbinding moet zgn De werkstaking te Durham duurt Voort Da patroons verwierpen het voorstel der mgnwerkers tot vermindering van het loon met 10 pCt en wilden de vermindering op 13 pCl brengun De mguwerkersbond heeft daarop een manifest uitgevaardigd waarin hij de patroona verantwoordelgk stelt voor de verachrikkelqke woratoling en verklaart dat de mijnwerkers besloten zijn de werkstaking voort te zetten De Moniteur beige zal heden de koniuklqke besluiten bevatten waarbg de herziening van verschillende artikelen der Grondwet zooals die door ds Kamer is vaatgeld wordt bekrachtigd De Belgische provinciale verkiezingen hebben Zondag plaats gehad Hot aantal kiezers voor de raden bedraagt 411 duizend dat voor de Kamers 135 duizend zoodat do afloop der verkiezing niet veel licht werpt op den vermoedelijken uitslag der zoo veel gewichtiger verkiezing van 14 Juni a a wanneer de Conatituante verkozen moet worden Intusschen is het goed op te merken dat het uitgebreide kiezerscorps Zaterdag in za provinciën de meeMerheid aan de kathblieken gelateh heeft en in lArie aan de liberalen De toestand is dus niet verankrd In Namen zijn de tien katholieken dadelijk gel u terwql de die aftredende liberalen in herstemming komen In Leuven ia de katholieke meerderheid toegenomen In de drie voorateden vau Bruaael hebben de liberalen gewonnen In Leuven hebben ernatige ongeregeldheden plaats gehad doordien atudenten een optocht van katholieken aanvielen omdat deze hun triomf op uitdagende wijze vierden Te Brussel zelf moest er slechts één lid gekozen worden ingevolge het overlijden van een afgevaardigde Er was daarover geen strgd de heer Grimard de c didaat der Asaociation liberale werd gekozen Van de ruim 21 000 kiezers getroostten er zich alechta 1280 een gang naar de stembua De interpellatie over het arresteereu van anarchisten ia in de Fransche Kamer zoo stil afgeloopen alsof men niet in die Kamer was er heeft zelfs geen enkele radicale haan naar gekraaid Lavy de iuterpellant bracht niet veel bqzonders voor den dag de gedachten zgn in dien kring al even afgezaagd als de woorden Het eenige practiache in zqn betoog was het verwijt aan de Begeering dat zij niet waakzaam genoeg was zeweest Daar zou Very van mee kunnen praten indien de arme man nog leefde De Begeeriug had zei Lavy ook 174 onschuldige burgers in de gei angenis j Met alleen om af te schrikken van deelneming aan de socialistische feestbetooging van 1 Mei zulke dingen kwamen niet te paa De Miniater preaideiit I aubet deedizelf het woord Men kon het hem aanzien dat hq aprak ala iemand die weet dat hij gewonnen apel heeft Al de arrèatatiea zeide hg waren geachied volgens de Wet en hadden met het Meifeest niets uit te staan Ta spreken vnn den slaat van beleg was geheel oiguiat zeer zeker de troepen waren 1 Mei in de kazorqjsn gereed gehouden maar de straten wareu g eheet vrg gebleven buitendien de vrees van de bevolking werd niet veroorzaakt door de maatreiieleu der Regeering maar door de misdaden van de anarchisten De Begeeriug had haar plicht en niet dan haar plicht gedaan door het uitzetten van vieemdelingen