Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1892

1803 N 4845i Donderdag 26 Mei GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreketu Oe Inzending van advertentiSn kan geschieden tot Mn nur des namiddags van den dag der aUmi k triot Gouda voor 3 leden va de Provinciale Staten benevens hot aantal uitgebrachtte stemmen bij deeerste stemming en bü de beratemming Herstemming 1004 149 327 71 43 41 246 39 35 46 230 169 J 269 44 190 156 46 91 193 53 233 1 6 87 O als je dat bedoeld antwoordde van Braeraj K jm j i die hoe later op den avond des te vertrouwelijkeni leerde of letterkundige zijt wat maak je daar eon zijn hartelijke handdruk eaf toch gerioeaizaam Ie ken werd ik krijg sjaars achthonderd guldons bij mijuT nare vergelijking ten opzichte vnti sen lieve jonge nen dat hij het zoo erg niet meende wat hij tide traktement en voor de dan nog overigo beerennïoet I dame Wat ging hg voort zionde dat van ThoDaarop scheidden beiden van Tholen lag een lialf ik altijd een schietgebedje bg mama doen ijatuurlijk len aanstalten maakte ora naar huis te gaan wou uur later te lied en droomde vnn Clare ƒ n Marie zonder dot papa dijc mag weten je nu reeds gaan slapen Kom ga nog o n poosje de luitenant van Braom bsselde verward ie elfde en z j zou in die richting nog vorder gaau de Terbanaënen waarover Lavy gpiak waren mansohen die in hun land roeds een crimineel vonnis achter den rug hadden en Frankrgk kon niet toelaten dat zulke menschen de rust kwamen verstoren De interpellant zei dat er onderscheid moet worden gemaakt tueschen de anarchisten in theorie en die in practgk Hen kou echter op dit punt geen onderscheid tien iemand die beweerde dat men oorlog moest voerei tegen de maatsohapp en die dopr ziju leeringen zenuwachtig overspannen en aan den drank verslaafde lieden tot misdaiden dreef was even schuldig als de boosdoener zelf Hier kon le Kamer haar ingenomenheid niet langer inhouden en Lcubet kreeg stormaohtige toejuichingen Loubet verklaarde dut hij alleen tei reden zou zgn met een motie waarin de houding en de verklaringen der Begeering werden goedgekeurd Ën het geschiedde alzoo Met de meerderheid van 471 tegen 30 stemmen werd zulk een motie aangenomen De Duitscfae Bgkskanselier Caprivi wordt dezer dagen van Karlsbad te fiorlgn terugverwacht en zal terstond zgn werkzaamheden hervatten De Post houdt vol dat er groote plannen zgn op militair gebied De getalsterkte van het leger zou belangrijk vermeerderd worden en het cijfer der jaarlijksche rücruteeriug in overeenstemming met het stggende cgfer der bevolking worden verhoogd en een tweejarige in plaate vas een driejarige dienstplicht behalve voor de bereiTen wapens worden ingevoerd Wetsontwerpen van die strekking zouden reeds in bewerking zijn De Kolnitche Zeituttg merkt het volgende op omtrent het nieuwe Italiaansche kabinet Buiten de onverzoenlijkeu van de uiterste linkerzgde en sommige aanhangers van Nicotera die met de wijze van oplossing der crisis ontevreden ziju heeft het Kabinet in deze Kamer geen ernstige tegenwerking te waohten voor zooverre het betreft de oplossing der finanoieale moeilijkheid De tegenstanders van het ministerie spreken van een KabioetOrispi zonder Crispi zij wachten op daden Zoowel Giolette als Brin hebl n bij den president der Kamer Biancherie fp gedaan om hem van aftreden terug te houd De heer Bisncheri heeft noi geen bepaald besluit genomen Hij is reeds jaren ziju zwaar ambt moede en had bij deze gelegenheid gaarne zijn zetel aan een ander willen inruimen De ministers hebben hem echter verzocht op zgn post te willen blgveu Behalve de begrooting verwacht men wetten betreffende de regeling der stedelijke huishouding van Napels de verlenging der scheepvaartverdrageu voorloopige regeling der banken enz PËTKOLËUIU i OTEEKI GËN van de Makelaars Caatziaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Ixjoo Tankfust ƒ 6 35 Gemporteerd fust ƒ 6 45 September October November en December levering ƒ iWaarschuwing BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelezen eene Circulaire van den Heer Commissaris der koningin in Zuid Holland waaruit blijkt dat door zgne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken nadere inlichtingen gevraagd zijn omtrent de door de Begeeriog der Vereenigde Staten van KoordAmerika te geven waarborgen dat het van daar Uitgevoerde Spek of Varkensvleesch geen tbiCHINEN bevat Vestigen op uitnoodiging van Uoogen Bestuur in afwachting van die nadere inlichtingen de aandacht der ingezetenen op het gevaat om Spek en Varkens vleeseh ie rauwen of ongaren toestand te nuttigen Gouda den 23n Mei 1892 De Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN De Secretaris BROUWER 339 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 24 Mei No 227 en 13 58 1000 No 5872 9962 11976 12217 12440 15780 en 20942 ƒ 400 No 3196 8229 10283 1 245 en 18S91 ƒ 200 No 1636 1849 3069 3571 7419 7933 9865 10191 12409 15298 17680 18622 en 20116 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 48 2679 6576 9200 12564 14841 16809 18629 52 2978 6730 9379 12608 14869 16834 18691 92 31U 6823 9799 12613 14901 16962 18834 98 181 423 435 505 725 824 858 927 939 946 972 1000 1019 1089 1467 1817 1909 2088 2290 2329 2330 2339 2356 2415 2494 S569 2676 127 2Ö 12737 12764 12961 12975 13069 18171 13517 13582 18611 13699 13718 13726 13795 13816 13838 13869 14006 14184 14269 14299 14303 14343 14356 14468 14605 14621 14916 16031 15072 16284 16407 15411 16444 16606 15609 16718 15998 16006 16028 16030 16093 16167 16208 16210 16217 16221 16267 16390 16429 16519 16610 16761 16798 17018 17044 17061 17108 17191 17210 1732 17344 17387 17461 17463 17473 17527 17687 17745 17759 17824 17861 17960 17966 18066 18360 18394 18495 1852 18656 18689 18907 19023 19085 19086 19165 19245 19271 19296 19463 19639 19792 19833 19903 20007 20101 20133 20163 20501 20663 20564 20678 20684 20704 20850 20877 20924 20973 3171 7107 9925 3300 7409 9982 3669 7776 10137 3959 7789 10343 4062 7850 10386 4144 785010393 4148 7876 10694 4275 7916 10831 4366 8019 10868 4495 8096 10938 4526 8117 1U 0 4586 8171 11820 4670 8261 11396 4874 8324 11648 5021 8360 11622 5176 8375 11668 5369 841211694 6611 8472 11967 5630 8495 119S1 5647 3548 12218 5656 855112219 568 8609 12222 5780 878112229 5804 8855 12247 5993 893712391 6174 898612438 6205 8996 12448 6398 9146 12475 Burgerl ke Stand GEBOREN 18 Mei Aric ouders W den Hertog en J Korbee 20 Helena Arncldins Wilhelmina ouders J de Jong en M E Kagie 22 Abraham Jacobus ouders A van der Wegden en A Sparnaag Cornelis ouders W Simonis en K van Deelen Elizabeth Geertruida Maria ouders W van Bogen en W de Lange Martina Veronica Maria ouders T den Riet en A M Koot Martina Sara ouder H K de Waal en J Dubbel Eduard I auwes ouders A Dekker en J C Alblas 23 Hendrika Adriana ouders C Loendersloot en N Biuneodgk Johannes ouders F van der Linden en S Koorevaar Petrus Antonius Bonaventura ouders W Dille en A Hetem OVERLEDEN 21 Mei D Binee 6 w 22 G van Dijk wed A Blanker 67 j G 8 M Donker 3 w C M Prins huisvr van J A t Hoen 25 j 24 E de Brugn wed A Straver 76 j ADVERTENTZÊN BeTallen va een Zoon J C DEKKER geb Alblis Gouda 22 Mei 1892 Voor de vele blaken van deelneming ontvangen bg het oTTerlgden van onzen geliefden ondsten Zoun en Broeder HENDRIK betnigen wg by deze onzen hartelgken dank W LAMBERT A M LAMBEBT Sesbklmanm E LAMBERT A M LAMBERT H B LAMBERT Stolmjhriluis 23 Mei 1892 DIJKGRAAF ea BEEMRADEN van den Polder Bloemendaal zullen den 8 JÜNl 1892 des voormiddags ten elf nre in de Rohein te Gouda AANBESTEDEN Het doen van eenige herstellin gena i waterkeering van dea PflMmB de rivier de Gouwe Het beKek ligtnKlezing in bovengenoemd lokaal TE HUOR voor menschen zonder kinderen aan de Flaweelen Singel B 594 een BOVEIVHUIS voorzien van Waterleidingen een ruime Eeaken beneden Te bevragen bg P vak STRAATEN R 593 Gouda Snelpersdruk van A Bbineman Zoon Met toestemming van Burgemeester en We houders zal de Stedelgke ZWEM en BA INRICHTING alhier op WOENSDAG 25 MEI a s OHOPJBND worden De Directeur J M GROENENDAA GEVRAAGD Een net KINDERMEISJE KLEIWEG E No 85 Frijstrekking 9 Juni 500 ÓÖÖMark als boofdprgs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groOte eldveTlotiag die door de Hooge Regeering van Uamburs goedgekeurd ea gewaarborgd is De roordeeiige inrichtini van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden iu 7 veilotingea van 100 000 loten 90 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zgn kapitale prijzen van eventueel 300 000 Snrki bg uitnemendheid echter 1 prgs 1 prijs 1 prgs 1 prgs 1 prijs prgs prijzen a M 1 prgs s M 1 prga a M 1 prijs a M 1 prijs tt M 8prgzenaM 15000 26 prgzen a M 10000 6000 3000 2000 1500 1000 500 148 a M 300 000 a M 200 00t s M 100 000 aM 76 000 70 000 65 000 60 000 66 000 50 000 40 gt00 30 000 aM aM 56 prijzen sM 106 prijzen a M 203 prgzen a M 6 prgzen a M 606 prijzen aM 1060 prgzen a M 30930 prgzen a M 17188 prgzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geld verloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 8 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart H II l s O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisiel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origflueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen on de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers ooaangevraagd na elke trekking de oSicieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofScieele benijien de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanl n op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Btmklerg en Geldwisselaars in Hamburj P S Hlormede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en r ëele bediening de tevredenheid van onze geèerde Begunstigers te verwerven De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN mthoofde van den HEMELVAABTSDAG verschijnt morgen de Ooudsohe Courant niet Getal Kiezen 1169 179 401 86 58 51 27H 6S S9 66 808 287 324 54 219 199 94 117 255 70 286 150 87 Eerste stemming 974 132 340 74 44 45 245 35 30 42 216 132 260 34 143 147 33 69 167 49 185 128 62 Gouda Haastrecht Woerden Waarder Barwoutswaarder Bietveld Oudewater Hekendorp Papekop Lange Ruige Weide Waddinxveen Keeuwijk Schoonhoven Vliet Stolwijk Ouderkerk a d IJsel Berkenwoode Gonderak Bergambacht AmmerstoI Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsol BINNENLAND GOUDA 25 Mei 1892 De uittlag der herstemming voor 2 Leden vati de Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict rouda is aldus 3S78 stemmen 40 Uitgebracht Van onwaarde Blanco 3836 Geldige Daarvan verkregen de heeren Mr D N Brouwer P van der Hoog A van Walsum Kz J J Lazonder Zoodat gekozen zgn de hh Mr en P van der Hpog stemmen 1962 19 5 1882 1861 D N Brouwer De heer N de Kramer alhier dee 1 gisteren te s Hage met gnnstigen uitslag het examen voor de akte als onderwijzer 4737 3676 3878 Door de afdeeling Gouda van het Alg Nederl WerkliedenVerbond is dezer dagen eene circulaire verzonden aan de werkgevers hier ter stede waarin zij medewerking vragen tot verbetering van den toestand van den werkman Na opsomming van de middelen die daartoe kunnen worden aangewend besluiten zij hunne circu Met zekerheid kunnen wg raededeelen dat bijde bewoners der Korte Akkeren Heerekade enz een request aan den Gemeenteraad circuleert waarin verzocht wordt verbetering te brengen in de verbinding van dat gedeelte der stad met het centrum In overweging wordt gegeven het overzotveer VI mingstraatTurfsingel te vervangen door eene drnaibrug Ojigave van het getal kiezera in hel hoofdkiesdis 1 laire met de volgende regelen FEVILLETOIM Uit iet Framch 0 zoo sprak van Tholen ja dan geloof ik wel als Glare van je houdt kun je haar wel vragen om I te trouwen maar niem me niet kwalijk dat ik je t ronduit zeg dan moet je wat kalmer gaan I leven waALzelf is ze nog al lijn en haar mama de oude heer is dood nog tienmaal zoo erg I iiO dat loopt wel terecht als er gebeden of gedankt 231 Ja en éen kaper heb ik verkend antwoorddevan Braem terwgl hij ijn lirm vertrouwelijk in dien van van Tholen legde maar beantwoord me nu eens mijn vraag van daareven heeft het meisje behooriijk fortuin t Is er naar wat je behoorlijk noemt j voor iemand als ik ja maar voor oen kavallerie officier ract weinig tracteroent mnar vergeef me ik zou je haast gaan beleedigen je hebt je wel eens uitgelaten dat je toelage van den puden heer krijgt en aftMk alles naga dan Begrijp ik maar al te go d dat je evenmin als ik van den wind kunt leven sprak van Tholen uitvorschéhd wordt kan ik heel eerbieeig kgken on zoolang we I geëngageerd zijn ga ik veel met haar naar de kerk j VerslaAp ik me eens s Zondags dan heb ik natuur lijk dienst gehad Maar jij zoudt dus denken dat het een goeje partij voor me is I Finanlieel gesproken o ja maar of jullie voor elkaar geschikt zijn dat durf ik niet beslisson Zie je behalve dat zo eenig fortuin van haars vaders kant heeft znllrn oom en tante de Back haar ook I niet onverzorgd laten daar kun je op aan I nO dan neam ik mijn goejen neef de Back maar in den arm en Iet op binnen anderhalf jaar tijds I loop ik met gekombineerde visitekaarten in den zak t Zal wol grappig staan als ik met mijn jonge vrouw visites maak Je verkoopt de huid vóór dat den beer hebt geveld want Bah van Tholen jij die zoo n halve schriftge ADVERTENTIEN orden geplaatst van 1 5 regels ii 50 C i en iedei regri meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vWg voegen hier nog bg dat ieder die rijn aandacht schenkt aan hetgeen er in onze maatschappH omgaat met ons zal moeten bekennen dat vroeg of laat verandering moet komen in den toestand der arbeidersklasse Wenscht men die verandering lawn ordelijken weg dat dan da handen in elkander geslagen en gemeenschappelijk overleird worde op welke wijze ra n den werkman het beste kan bevredigen Want al moge de werkman hier ter stede over bat algemeen berusten in zijn lot te ontkennen valt het toch niet dat het alles vernietigende socialisme hier meer en meer ingang vindt en dit bewijst maar al te zeer dat de werkman het niet zoo volmaakt hoeft als men over het algemeen wel denkt De circulaire is door een aantal stadgenooten mede onderteekend Wij twijfelen er niet aan of vele werkgever en fabrikanten zollen hunne medewerking niet weiire ren Inderdaad de zeer loffelijke poiing om verbetering te brengen in den toestand verdient allen steunen wij vestigen de aandacl nu alle weldenkendeoop deze ciroulnire Naar wij vernemen moet de heer H M Deroksen alhier een brief ontvangen hebbeu de mededeeling bevattende dat indien hij nog meer dergelijke strooibilletten verspreidt als het laatstgazondene zgne bakkerij in de lucht zal springen t Aangifte bij de Politie ia gedaan Op de voordracht voor onderwijzeres te Oudewater komen voor Mej C Stegns Mpj A M Da Mandt en Mej J Brussen onderwijzeressen te Venloo Willemstad en Benschop Het hoofdbostuuir der Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft aan de departementen gezonden een exemplaar in plano en in boekjeavorm van de op met wgn avond mg naar mgn kamer en drink daar een glas we hebben waarlijk niet te veel gehad vaa Die deksolsqh Marie de Valter brak reed zoo vroeg op WKf Neen danïje antwronlde van Tholen ik ben wat vakerig en ook ik moet morgenochtend vroeg bij de hand ziJn Kom me ook eens opzoeken adieu Dat zal ik heel gaarne oen maar laat me dan eerst eens weten wanneer ge t buis zijt want ik kan je er bijna nimmer treffen Doch eerst ga je mee met me naar mijn kamer niet waar Nogmaals dankje stellig niet t Helpt je niet mijn waarile je moet nog ken podfsjo met me gaan anders ga ik nog verder uit i n dat mag ik immers volgens u a rengen monilist niet doen als ik dat mooie meisje wil hebben Ja dat zijn dingen die je zelf moet weten ik heb je gezegd hoe ik er over dacht on PU moet je t zelf weten Ga dan nog een poosje mee naaicde kroeg Een raan een man een woorioien woord dat moet je bij een koopman vorwachfenT Tot het pleiiier van je neer te zien Rust wel Ben flauwe kerel bnn ja sprak v i Uraem maar