Goudsche Courant, donderdag 26 mei 1892

met verwoesting dreigende stroom worden de onzinnigste eischon en loorin en alom verspreid en ze fs aangekleefd en waartoe bet komen zal weten de volgelingen evenmin als hunne leiders Het geloof aan een hoogere macht aan aen onherroepelijk vastgestelde grondorde aan een gezag verleend aan en ten behoeve van eene wettige overheid wordt gaandeweg ontkend en vertreden Grondige kounis van oorzaken eu gevolgen ontbreekt en lol hot onderzoek er van bestaat over het algemeen zin noch lust De ontevredenen voegen zich liever bij elke richting die slechts verbetering belooft onverschillig of de vaan der party rood of zwart gekleurd is Door allerlei vage geheel Onbestemde redenen wordt een onwetende onnadenkende menigte verder opgezweept Den aenen tijd laat I men schreeuwen den dood aan het kapitaal dan weer om algemeen stemrecht en eindelyk zanikt men om een achturigen werkdag onder bel voornemen echter dia in bel eind te verminderen lol vier werkuren Al die elscbeu vertrouwoD wij zouden weldra ver i I dwijneu als men eenvoudig dan arbeider meer loon versobaffeu kon dat eene goede regeling van bet geheel ook mogelyk zou maken en men zijne burgerlijke aanspraken eu arbeid over het algemeen rechtvaardiger waardeerde Wie toch wordt bij kennis ven zaken niet verbaasd ja verontwaardigd bij bot aanschouwen van fabrieksgoederen tegen deu meest fabelachtig lagen prijs geleverd Zij die den arbeider kennen rekening houden met du male zyner ontwikkeling hem een billijk loon uitkeereu hupsch als medemensoh behandelen zullen zeker niet over zijne toewijding hebben te klagen Verder bespreekt de Horlogemaker den toestand vau don landbouw die voortdurend achterwtgaat zoodat de landbouwers alleen door do overtochtskosten teerbouden worden naar andere werelddoelen over te steken Als men de noodige fondsen bijeenbracht bij duisendtallou zoudon onze boeren emigreeron Als middel legen de ellende waaraan velen uit de niet bezittenden zijn blootgesteld beroept de schrijver zich op hel oordeel van do Aügemeine Zeiiung dat ovt rproductie worde te keer gegatD en bij resameert zijne Ijpscbouwing in de volgende regelen Aan de eene zijd becrscht gezag militaire en burgeilijke macht kapitaal maar ook naar sommiger meening een onvoldoende toawijding Aan de andere zgde geen geheel onbillyke grieven arbeidskracht en wil tot heftigen tegenstand Gaal dat nu op den duur zóó door dan moet bel voor een of welliotat beide partijart op vernietiging uil loopen Van het particulier initiatief ware veel te yerwachten wanneer hel zich voornam olie op de onrustige watoren te gieten Niet bloot om baas en werkman mot elkander te voi oenen want die betrekkelijke kleinigheid zou zich zelf wel redden maar om ooncilieerend tussohen partijen werkzaam te zijn tusscben Slaat en volk I Konden bestaande grieven worden weggenomen door bemiddeling van eene naar verzoening strevende breed vertakte vereeniging aandringende tevens op wettelijke bescherming tegen bestaande misbruiken dan zou het heratelleu van evenwicht volstrekt niet onmogelijk blgken Bovenal zou behooren aangedrongen te worden op eene internationale regeling in alle beschaafde Undon van werkloonen die vast te stellen en doarna opdor pressie der fiegeeringen te doen handhaven Zoo dat minstens 50 pet verhooging voor alle arbeidslooDen mogelijk werd Deze voorslagen berusten niht op illusién maar op eene werkelgk gemaakte plaatselijke ervaring en wel tijdens het jaar 1861 toen wij ergens in eene stad door het bewerken van verhoogd loon een ernstig dreigende muiterij met blijvend succes slaagden op te lossen Had toen echter de burgemeeütor aldaar geeu hulp en byval geschonken alle toewijding wuro vermoedelijk vruchteloos gebleken omakerbeid omtrent hun NederUnderschap worde genomen Eindelijk komt bal wenscbelyk voor ten behoeve vau geboren Nederlandore die tengevolge van het verzuim eener formaliteit al bij het voorstal bedoeld bun Nederlanderschap verloren zulk eene nitzonderiug op dan r gel toe te laten dat zy b j terogkeer iu Nederland niet ettelijke jaren maar jen korteren termijn bijvoorbeeld een jaar hebben te wachten eer zij uit den toestand van zouder nationaliteit ie zijn kunnen verlost word Ten slotte geeft adrossanle in overweging de behandeling van het ontwerp zoolang uit te stellen tot er eelegenheid zal hebben beslaan vooi Nederlanders buitenslands ook in afgelegen gou oston gevestigd hunne bezwaren te doet hooran In een opstel over Nederlandsobe letterkunde inde üctwet dei d ux mmdet van 1 Mei 11 leest men bl 164 les romans de Génostat en de Camera se lisent aveo plaisir Spectator Het Vaderland releveert uit het officieel verslag der beraadslagingau van de Tweede Kamer da volgende woorden die door de verslaggevers dor dagbladen niet waren opgenomen Da heer van Löben Sels zeide nadat bg de jaisthoid van het Ston i2an ver8lag over zijne rede te Gouda wat de woordeu betreft waarin eene insuniatie werd gezien bad betwist De persoonlijke zaak mot den heer Lieftinok kau ik biermede als afgedaan besohouwan Hg heeft zelf terecht gezegd Ëene grgze kraai maakt nog geen winter Ik houd mij geheel aan bel zoo plastische beeld waarin hy zich toekent Hij is niet de Kamer an hem geen woord meer hierover Slechts in het voorbygaan mijne hulde aau deu voortreffel ken snit van zijn nieuw zomertoilet Men moet er natuurlijk bij weten dat de beer Lieftinck een grijs oostuum droeg Inderdaad de humoristische toospalling was kostelijk Dezer dagen werd op het kantoor van aan ta Amsterdam algemeen bekeud graanfactorsfirma eeu bankbiljet van duizend gulden gemist dat in de drukte ij plaats van de brandkast op deze was neergelegd Naast de brandkast staal ouder gewoonte de snippormand alwaar vermoedelijk tengevolge van een tochtje het bankbiljet terecht ia gekomen Hot ontbreken vtsu dit laatste werd ontdekt doch tevens ook dat intussoben do inhoud van de snippermand in den uilnisbak der stadsreiniging en daarna in een der schuiten geledigd is geworden Door de firma werd aan dan terugbezorger vau bet bankbiljet honderd gulden viuderloon uitgeloofd eu de hoer Voorbeytel vau bet vermoeilclijk gebeurde in kenuut gesteld Het pleit voor de gootv controle aan de Btadsvuilnisbelt dat men daar dadelijk wist in welke schuit zoo bet vermoeden gegrond bleek het bankbiljet zich moest bevinden Bij de leasing der schuit werd de meest mogelijke voorzichtigheid eu nauwgezeibeid in acht genomenen het bankbiljet gevonden hoewel nog ongeschonden erg bevuild zoodat het da reukorganen niet streelde Nadat hel biljet gereinigd was werd de burgemeester door deu heer Voorbeytel van het geval in keniiis en het bankbiljet te diens beschikking besteld eensdeels om het aan den verliezer weder ter hand te stellen anderdeels om aangaande het beloofde vinderloou te beschik ken Dit is iu dier voage geschied dat den vindervijftig gulden en den overigen manschappeti welke het betrekkelijke transport bewerkstelligden de overige vijftig guldens ter gelijkelijke verdeeling werden toegewezen Armt In de horlogemaker van 20 Mei komt eene beschouwing voor naar aanleiding vau de aanhangige voorstellen tot instelliog vau Kamers van Arbeid I Dergelijke pogingen om patroon en arbeider naderlot elkander te brengen kuuiien echter volgens deu ischaver niet veel beleekencn want de ware oorzaakvan de onrust ligt niet in misverstanden tussirfienwerkgever en arbeider maar in het gemis van etten üie de zandbanken waarop bet gemeenschap ie jlijk schip eindi lijk is vastgevnren uit de maatschap i pelijke waioren kunuen wegruimen Inderdéml da 1 fraaist ingerichte Kamers van Arbeid op den voor gestfMi n voet zullen volatrajü niets kunnen verbeteren want du hoofdvraag zal da nog blijven Geef onsbrood Men mag zich echter voorstellen dat zulksdoor arbeid gereeder zal wordon verkregen iris handel nijverheid au laiidljouw beschermd worden waar toe oen particulier initiatief onmachtig is j De veroorzaakte ellende in de bedrijven beeft velen door gobrok aan voldoende verdiensten als i radeloos gemaak Duizendefi volgden sedert byufi onwelend do meest onbestemde iohtingen Als een i Batteolandsch Overzlcbt De Belgische staatscourant publiceert de verschillende verklaringen der Kamer betrekkelyk de grondwetsherziening do verklaring drs konings dat er reden is tot de herziening der grondwet over te gaan en het koninklijk besluit waarbij de wetgevende macht ontbonden wordt on en het kiezerskorp togen den 14den Juni wordt opgeroepen ten einde do Constituante te kiezen De Pruisische afgevaardigden voor den Lai ldag worden nog steeds volgens trappen en klassenslclsols gekozen Ëarst worden aangewezen wie oen Wahhmm moeten kiezeu en die Wahlmanu meel volgens den eigenlijken afgevaardigde aanivijzeni Van geheime stemming is geen sprake Zoowel voor IFahl mam mamals voor afgevaardigde heett de keuze plaats door het luid noemen van den naam van hem dion meu verkiest uitnoodigiug ran bet boofbesiuur door den Geneeskundigen Bud voor Naord Holl nd herziene Voor chrifteu tot voorloopige hulpverleening by plotselinge ngevaUen totdat de genaetheer aanwezig is Het hoofdbestuur vestigt op deze voorschriften de aandacht en geeft iu overweging oenige exemplaren in plano ter aanplakking op openbare plaatsen en eenige exemplaren in boekjesvorm ter uitreiking aau politieagenten veldwachters enz aan te kooprn b j de firma Joh Geradts en Co uitgevers te Hilversum Het is thans zeker dat de internationale sport Tisaohergeo paardententoonstelling op 1 Juni des namiddags te iéa ure officieel zal worden geopend terwijl liet gebouw voor houders van abonnementen en bezoekers te 2 ure zal worden opengesteld Bij de plechtige opening zullen uitgeuoodigd woraen behalve civiele en militaire autoriteiten de leden van het eere comité de aandeelhouders inzenders de buitenl indsche comités en de regeliugsoommiasiën der verschillende afdeelingeii De opening zal opgeluisterd worden door de muziek van de koninklijke kapel van het regiment grenadiers en jagers welke door den kolonel commaudaut van het regiment den heer Vogel eu de officieren voor deze plechtigheid hoffalqk ia aangeboden Te zeven ure des avonds zul een groot banket in de Fransche restauratie op de tentoonstelling van den heer C C Mulié worden gegeven door het uitvoerend comité aan het eere comité verschillende civiele en militaire autoriteiten en enkele leden van de buitenlaudache comités eu aan de regelings commissien Gedurende dien avond zal zich een muziekkorps in den tuin welke schiti erend verlicht zal zqn doen hooren De entree prijs Van 2 ure tot 6 ure zal bedragen 2 S0 per persoon en des avonds na S ure uitsluitend voor tuin eu gaanderij f 1 00 Van de opening af zal bewaking op de tentoonstelling bij dag geschieden door militairen Tot de inzenders op de tentoonstellingen zullen ook behooren Hare Majeateit de Kouingio Begentes en Z D H de Prins van Wied Harer Majeateils inzending zal betrekking hebben op watersnood scheepvaart reddingswezen spoorwezen weerbaarheid schittsport verbetering vau het paardenras vaUenjacbt jacht volkaveroiaken qs en soeeuwsport enz Voor deze belangwekkende en omvangrijke inzending van Hare Majesteit is eeue bijzondere salon ingericht De uitgebroken inbreker Wilhelm Schroder werd nadat hy opgepakt was met eeu groot gejuich eo vele boera s van eenige honderden menschen zwaar geboeid en gebonden op een wagen gezeten tusscben vijf gewapende politieagenten te Winschoten ingehaald Hij scheen schik W hebbeu in de algemeene vreugde want soms zag hy om naar de joelende menigte en lachte Op bloote voeten en nog iu zijn boeveupak is hij te half acht gisteren avond als een wilde weer in eene cel opgesloten Hij zit nu in eene dwangbuis Aan een der rijksveldwaohters moet hij reeds hebben bekend al weer op zes plaatsen te hebben ingebroken Ik moest toch wat eten hebben had hij er bijgevoegd Omtrtnt de aanhouding meldt men aan de P ö C uit Noordbroek het volgende Nadat in den afgeloopeu nacht nogmaals te Korengarst en Veendijk inbraak is gepleegd waarbij brood eo varkenivieesch namen toen hij s morgens te vijf uur tegen zyu trap opslominelde Dé uu volgende dagen had Clare belangrijke drukten Al waren de meisjes van mevrouw van Breugheleu aliijd eenvoudig groot gebracht toch toonden ze wel nu zo vrij kouden handelen dat ze lang niet onversshillig waren voor t geen door mama zoo vaak onverdrachteUjk slijk en uieligheid werd genoemd Met haar drieën Clare Belle en Cateau liepen ze op een zekeren dag de voornaamste winkels in en uit en t duurde lang geuoeg voor ze gereed waren Belle bad mama weten te belezen dat zij toestemming gaf dat de meisjes het geschenk van oom en tante mochten aannemen Met mama ver telde Belle was een heele omkeering voorgevallen in al de dagen na het hooggaande ongenoegen tusschen haar en oom de Back was mama zoo stil eu teruggetrokken geweest als men haar nimmer had gekeoil Zeker bad ze o wonder bekend dat alles wel beschouwd Clare niet £ 00 heel veel ongelijk had gehad dat ze zoo laug had volgehouden tot ze haar zin kreeg Toch bleef ze nog steeds weigeren het meisje te ontvangen maar liet naar zeggen dat hare moedor volstrekt niet boos meer op haar was Op len dag u u dat Clare om hare gewichtige inkoopoii was uitgegaan Kwanf mevrouw de Back even nadat zij was uitgegaan met rood bcschreide oogeu het huis weer binnen Eerst toen zij haar sluier opsloeg kou men dat echter bespeuren en mijnheer de Buck kwam dadelijk op baar toe en ontlastte werd ontvreemd is bet heden namiddag gelukt den beruchten Schroder weder te vatten Door een knecht vaa den landbouwer Holtkamp te Noordbroeksteibamrik werd opgemerkt dat er iemand io een stuk rpggetaud venoholen waa dadelyk ging hy met een boereowagen da beide gemeenteveldwaohters en een rgk veldwacbter van Winschoten die hier tydolgk was balen het stuk land werd omsingeld en weldra was de vluchteling gevangen Stevig geboeid werd hy op eeu wagen gepakt en naar Winschoten overgebracht waar men welzoigen z l dat hg niet voor de tweede maal ontsnapt Verschillende voorwerpen die in de beide laatste nachten ontvreemd zgn werden nog by nem gevonden hy moet dan ook bekend hebben dat die inbraken door hem gepleegd zyu Iu de algemeeue vergaderiug die dit jaar te Delft zal gehoudtu worden zal o m door het hoofdbestuur van den Boud Maatschappelijk Belang aau de orde werden gesteld eene herziening van bet reglement Het voorstel daartoe is begeleid door eeue memorie vau toelichting waaraau o a het volgende is ontleend Artikel 1 is uit het bestaande reglement overgenomeu met weglating der woorden eu de verkeerde toepassing vau het coöperatieve stelsel te bestryden Aanleiding hiertoe gaven een reeks van onaangenaamheden dia bet gevolg waren van eene verschillende opvatting der afdeeliugan over wat al of niet eeue verkeerde toepassing der coöperatie moet heeteo Het hoofdbestuur is van oordeel dat zoolang deze woorden behouden blyveu er stryd zal zyn in den boezem vau den Boud Door uit te spreken dat da Bond de belangen van den handel wil bevorderen zal het mogelyk zyjg ook op plaatsen wau geen coöperatieve wiukelvereenigen z n afdeelingeu op te richten Na de jongste algemeene vergiidering te Zwolle werd door vele leden de zeer juiste opmerking gemaakt dat er te weinig tyd is voor eens grondige bahaodelinj van alle zaken Daar vele leden toch in den regel twee dagen van huis moeten zyn kunnen die vergaderingen anders worden ingericht Die onderwerpen of voorstellen welke voor openbare behandeling geschikt zyn kunnen den eersten dag dea namiddags behandeld wonlen Door belangryku zaken in het openbaar te behandelen kau tevens propaganda gemaakt worden voor den Bond Vandaar het voorstel om daags vóór de algemeeue vergadoring een congres te houden ter behandeling van zoodanige onderwarpen a 4 iarvoar geschikt zijn Zulks ter beoordeeling van het hoofdbestuur De stemming over de voorstellen dia uit behandeling voortvloeien geschiedt dan den volgenden dag op de algemeeue vergaderiug Iu verband hiermede wordt voorgesteld aau het hoofdbestuur hel recht te geven om als bet dit omden aard der te behandelen onderwerpen of om andere reden wenscbelyk acht de leiding o ihel secraturiaat van het congres of beiden aau andere ladcuop te dragen Is het afscheuren eu wegmaken van de bekendmalcing eener executoriale verkooping al dan niet strafbaar Daza vraag is door de arroudissomentsreciitbauk te Maastricht in ontkeuneoden zin beaotwoord Zij heeft nl bij vonnis van 23 dezer van alle rfchuvarvolging ontslagen eeu persoon die aangeklaagd was te hebban afgescheurd en weggemaakt haar van al hare overkleereu en haar hoed Daarop bracht hij baar zelf een glas water en ging naast baar op de kanapé zitleo Welnu Marie begou hij zacht sprekend heb ik je t niet voorspeld arms vrouw 4ut el je pogingen vruchteloos zouden zyn f Helaas ja George I O ik heb me zelfs vernederd voor dat menscb opdat ze mg de waarheid zou bekennen buiten hetgeen wat ik haar heb geboden maar ze wil i ergens fiaar luisteren Zs bewoont zoo als je ook wel zult weten eeu heel li f huisje met een tuintje ze heeft geen kinderen meer en nli is geen aanbieding hoe groot ook in staat haar iets te doeu zeggen Ik heb haar beloofd ja gezworen dat we eeuwig zouden zwygeo dat Clare votfr t oog van de wereld hut kind vau Louize zou bleven maar ze zegt maar steeds brutaal en korzelig ik weet nergens vair Als ik wat gedaan Ueb waarover ik t zwijgend moet bewaren dan heeft men mij er goed voor betaald en ik zwijg als ik eens t accoorjl heb aangenomen Een burgervrouw heeft even goed karakter als de groote lui en niemand behoeft bij me te komen om me t molesleeren O George I zoo u schepsel praat nog van karakter terwijl ze in stilte de snoodste misdaden budryft Maar weet je Mat Ik heb er te veel tegen figeziec om het Iiouize te vragen b ik weet het ik zou kunueu gaai eisckPDv eu men zou mij uitlachen Ik beu niet zoe overdreven om niet te ireten als die vrouw niet spreken wil dat er tlan met geld uiels een biljet wsaibjj de verkoop van den iaboadal zjjni vaders ten verzoeke van twee particulieren doof een deurwaarder wordt aangekoudigd De rechtbank beeft daarbg overwogen dat bedoelde bekendmaking niet vanwege het bevoegd gezag was gedaan en derhalve niet viel ouder het bereik van art 187 van het wetboek van strafrecht en voorts dat by die afscheuring bet opzet niet bestond om het biljet voor den eigenaar weg te itiaken De Nederlandsche Kamer van koophandel te Londen beeft in een adres aau de Tvteede Kamer bare bezwaren uiteengezet tegen het door de regeering ingediende ontwerp van wet op Uet Nederlanderschap en het ingezetenschap waarin h i met de belangen Tan Nederlanders iu den vreemde niet voldoende rekening is gehouden Die Nederlanders behooren tot de beste burgers des lands Zij betalen tot de beste burgers des lauds Zg betalen wel is wasr doorgaans geen belasting iu bet vaderland maar de gehechtheid aau den gaboortegroud ti toch sterk geuoeg om te maken dat zij belasting betalen in allerlei andere vormen In Londen b v worden verschillende Nadarlandsche iustallicgen ten doel hebbende arme landgenooteu bij te staan of den handel en het verkeer met bet vaderland te bevorderen alle met uitzondering der Ned herv kerk door vrywillige bydragen iu stand gehouden aan alle waaraan verschillende personen veel van hun tijd en veel moeite opofferen eu die er zeer toe medewerken den band met het Vaderland te versterken De jongelieden die uitgaan om zich van vreemds toestanden op de hoogte te stellen de kooplieden die zich in bet buitenlaud vestigen en batrekkiugen met hel vaderland uitbreiden de industrieelen die vreemde markten openen voor Nederlandsche producten de werklieden die iu het buitenland vakken leeren kennen welke iu het eigen land niet uitgeoefend worden de studenten die elders de keunis trachten te verkrijgen welke zij in Nederland niet kunnen opdoen de personen die om gezondheidsredenen zieh in het buitenland vestigen zij allen nemen hartelyk deel in bet lief en leed dat Nederland wedervaart eu derhalve is ernstige overweging gewensoht eer maatregelen gonomeu worden waarvan bet resultaat kon zijn dat zy van Nederland vervreemd werden 1 Adressante wenaiAit in de eerste plaats dat bet vooroemen om naar Nederland terug te keeren als eerste voorwaarde voor het behoud der Net erlansche nationalitait niet gehandhaafd worda in Ifét ontwerp Vervolgeus dat eene eanvoudigo verkliring dat men Nederlander wenscht te bigven zou kunnen volstaan welke verklaring telken male wanneer daartoe aanleiding bestaat bijvoorbeeld bij het oanvragen van eeu paspoort kon herhaald worden zouder dat de noodzakelijkheid zou bestaan dit telkens om de vijf jaren ta doen Kene gewoua inschryving iu daartoe bestemde regieters van het gezantschap of consulaat in de plaats hunner inwoning of zoo daar geen gezantschap of consulaat gevestigd is de naa tbijzynds plaats waar zulks wel hot geval is zou K nen te volstaan om ta doen blyken van den wensch om Nederlander te bigven Voorts schijnt het gewerjseht voor bet geval het bestaande voorstel gehandhaafd bluft eene bepaling in het ontwerp op te nemeu in het belang van hen die bij ue afkondiging der nieuwe wet reeds langer ilan vijf jaren buitenslands zullen geweest zijn opdat te hunnen aanzien altlOins da is aan to vangen Ik zal echter lang zoeken jaren lang des noods Louize met alle liefde en toegenegenheid behandelen misschien dat ik dan dat steeuen hart wel zal vermurwen Arme vrouw sprak by u sloeg zijn arm om de bevende vrouw heen verwacht niets van Lftiize Ze is veel te trotsch om schuld te be nnen maar kau ik haar ooit overtuigend bewyzen W zij schuldig is dan zal die schijnvrome zoo trotscbe Louize diep vernederd worden dat beloof ik je Ja eoo praten de mannen en bereiken nooit hun doel O soina wenschte ik dat ik het nimmer had geweten eu dan weer kan ik er om gaan zitten schreien dat het zoolang voor mij verzwegen werd Neem echter een goeden raad van me aan George en laten we ons uooit opwinden want door uw eigen oploopendheid eu drift is Louize altijd des te meer op hare hoedr geweest Want die vrouw moet zon derling aan haar gehecht zijn dat ze immer zoo volkomen zwijgt en dit is zek r haar stilzwijgen moet Louize veel geld gekost hebben O Louize ging za zacht en diepbewogen voort als je mg inaar de waarheid wildet zeggen ik zoiLJe zoo gaarne vergeten ik sou je de handen willen kussen vau louter dankbaarheid Begin nooit zoo iets lieste Marie Te veel was Louize er immer op uit om u te krenken of u op hare slangachtige manier te kwelsen Wordt venolgd Bovendien wordt voor het recht van kitten eaM zekere census geéisoht dia wonderlgk geregeld ia Wie een groot landgoed bezit dat geheel met sehaU doD bezwaard ia heeft meer rachten das hy dia op aen kleiner landgoed woont dat geheel zyn eigendom is Het komt wel eens voor zegt da Foêtiteke Zribrng dat ean huis oud ongeschikt geworden is en toch jaar io jaar uit blyfl slaan Da eigenaar is baug voor de drukte de kosten en de verrassingen van den bouw Welnu zooals een eigenaar over zyu hui denkt denkt de rogeering over hel kiesstelsel Vooral ten gevolge van do nieuwe inkomsten belasting is reparatie dringend noodig doch het blyft de vraag of men eens aan het afbreken niet bater doet het geheele gebouw neer te halen an op geheel nieuwe grondslagen een ander op te trekken Hel tegenwoordig kiesstelsel bestaat in Pruisen reeds sedert 1849 en woidl door niemand ernstig verdedigd I conservatieven kunnen het niet verdedigen omdat Aet stelsel geen hiitorischen grondslag heeft De een of ander heeft het nis het ware uil ign mouw geschud Men heeft het doen voorkomen alsof men voor zeer uitgebreid kiesrecht was en loch tevens zooveel mogelijk de samenstelling der ontbonden oude Kamer willen behouden De nationaal liberalen kunnen evenmin hel stelsel verdedigjsn daar hot geheel in rijd is mei de grond beginselen der parlg Do nationaal liberale party heeft zich ontwikkeld op den bodem van hel nieuw goüchapen Duilsche rijk en dat Duitsche rijk rust op den grondslag algemeen stemrecht Ëen groote verandering zal er moeten plaats hebben Het belastingwezen heeft zulk eene herschepping ondergaan dat wanneer men op groud van de oude veteischten voor stemrecht voort zou gaan te kiezen en verhoudingen zouden ontslaan die niemand kau billyken Hel oude huis moet opgeknapt worden aldus boslnil de Foiiitche Ztg maar als men aan het verbeteren is dsn zal men ontdekken dat hel huis niet verdient ta blyven staan Tusscben sommige Frahsohe en Duitsche dagbladen is een paleraiek geopend over de aanstaande gymnastiekfaelten in Nancy Da Parijscbe pers I neemt het haar confrères te Berlijt zeer euvel dat f zij direct weder de chauvinistische qnaren hebben aangeroerd u t er spiake i van een feest in eaufransche stad nabij de Duitacho grenzen Niet tenonrechte wijzen de Franschen er op dat men zichte Borlyn met het minst om heu bekommert wanneer er sprake is van Duitsche feesten te Straatsburg j waarom mogen nu ly niet te Nancy feest vieren f Het is voor de algemeene rust in Europa waarlyk te hopeuj dat deze perspolemiek geer aohorpor karakter aannesltit en hot uiet den chauvinisten aan deze en aan gene zyde der Vogeezen gelukt weder nieuwe kiemen van tweedracht en haat lusschan beide volkotipn te zaaien Lichtelijk zou dit in verband methel ontvlambare temperament der Frauschen tenslotte lol anti Duitsche manifestaties kanoon leiden I Ër wordt een nieuw blijk van de zelf baheeraohing van het Eransche volk geéischt opdat hel ook thanszich niet tot onvoorzichtige nationale uitbarstingen laat verleiden getart door enkele Duitsche chauvinistische persorganen In Italié hebben da pers onboBchoidenheden vanden heer Von Bismarck groote ergernis gewekt Gelijk wij in het kort mededeelden boatlen da Sami Nachr dezer dagen een aan don ex rykskaosalier toegeschreven artikel over da positie van Italié mde Triple alliantie met de toevoeging dat doorDuitschland alles moet aangewend worden om Italiëin hel Drievoudig verbond te behouden zelfs indiendit om financieele redenen in de verzoeking mocht komen in deze betrekkingen wyzigingen Ie brengen Duitschland voor zyu rei ooring het blijven in da I Triple alliantie moei vergemakkelykei Onmiddellijk na de byeenkomet der Italiaanschakamer zul de afgevaatdigJe Cavallotti de regeeringover dit artikel van het Bismarok hlad intarpelleeren en daarbij gelegenheid vinden de buitenlandseba I politiek ter sprake te brengen Io zyn interpellatie I zal de heer CÜivallolti uil de goorden van dan Duitschen exrykskanselier aanloonen hoe vorst Bismarck zelve erkent dat Èuitscbland Italié heeft overgehaald om deel uit Ie maken van hel DrievoudigVerbond uitsluitend om Oostenrijk gorust te stellenen Italié er toe te brengeu afstand te doen van alle irredentistische aspiraties Noch keizer Wilhelm noch koning Humbert of Crispi zullen na deze nieuwe onbeachi idenhcid van den heer Ven Bismarck met gevoelen van vriend soho en welwillendheid ann hun voormalijien vriend I dén schepper der Triple alllanlio denken maiir het m mmmmmmmm