Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1892

Faillissement J J van Llf iGEI Belw Ti giljJse Fi33 aJ e van alle voorhanden zijnde Artikelen teg en VEEL VERMINDERDE PRIJZEN op TT rijd sug 27 2s £©i en volgende dagen zoolang de voorraad strekt van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur Zaterdag 28 Mei 7aii ll 4 uur De Curator Mr n M SCHIM van dkh LOEFP Advocaat en Procureur De Zwilsersehe Pillen van den f Apotheker Rich Brandt ta rt JMTM sr TttUm n tm r a l a € whMrM Wt P bll k Geneea en Hnlaaiiddel awi fntlr R virohow ItH t Prerlehi n N 4846 Zaterdag 28 Mei 1893 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzonding van adverteiitiön kan göstóiedea tot 6a uur des namiddags van den dag der uitgave ▼ Seanzonl wombura C WItt o p MuaM Zdekaner at r umt Soedenttdt iu Laabi war ch i FOrsUr HrmlnghM nderbulks organen b u a traawa atMlraii vortUckaM bMa w4k M k tu m uon WL PI I IImimW PIU a l ih t Hl k r4 SrtiuU wonlaa ban lukM vwWac Mr vnvHS faana I MMiia m aljl ilrtluu taHo bat wafk i4 ZMU Bltuntate Dnp dl HaafMb Ur B üaftMIiaAlKfa pr psralea r r Ml ia da apalkakaa Haaia aaav da aljaaa echfa Zw Pillen an dea Apalhekcr ni luirA Sraatt tPrjr p aai mn ffbruik aaavijiu M lelt UK kfnrl t4 op J kal kl r1 0 aa afffadruklc dwoa da at br hrraidr haaiirlin rk af wKM iTiit ap kct rsode reld en kaadteckentns Itrhd Brandt lUk op Will MT Haarddepat r van Haalea Kolir t Batlerdaa Heineken s GEBSTK BIEE per fl et per et WIENEB EXPORT IS Vi 7Vf Specialiteit 7an Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 339 Staats loteHj Zeer ITette G esteendrukte NAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRIi KMA en Zn Gouda Snelporsdrulc vanA Brinkman zoon allerminst Keeft reden lot terredenheidrea dankbaarheid je eoi dec üuitwsheu ex rjjkskansrlier hel nieuws ministerie Giplitti dat direct gesteld wordt ro r de onaangename Qiak de kastanjes uit bet iruur te halen daarin door zga lichttinuitje voorgangers gelegd INRICHTINGEN WELKE GFVAAR SCHADE OF HINDËK KUNNEN VEROOHZAKEN BÜBGEMEBSMER en WETHGUUËRS van Gouda Geiien art 8 der Wet van den Sn Juni 1875 StaaUltlad a 96 Douu te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan B J fjaudsdorp te Gouda en ïijna rechtverkrijgenden tot het oprichten e ener Varkensilachterg in het perceel gelegen aan den Kleiweg geteekend E n 7 kadaster sectie C no 786 GOUDA 25 Mei 1893 BSrgcmeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN 00 Secretaris BRüüWEB MAR K TBE K ICH X B JS Gouda 25 Mei 1392 Tengevolge de gewone marktdag ging er in granen bizouder weinig om V Gletl MOndMi tv Beclam L ip ig tt V Hussbaum tamttim Hertz T Korczynskl ntmt Brandt K n imnbu r bij Storingen lp de kwal d r Imw iaat raa uaa txmtm T rata A k Oo Tarwe Zueuwaohe 8 26 a 9 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Afwgkende 5 28 a 5 75 Polder ƒ 6 26 a ƒ 7 75 Roodo ƒ 8 50 a 7 25 Bogge Zeeuwsche 6 60 a ƒ 7 26 Folder 5 60 i 6 Gerst Winter ƒ 3 90 a J 4 40 Zomer ƒ 3 60 a 4 25 Chevalier 4 60 a 5 75 Haver per heet ƒ 3 25 a 4 10 per 100 kilo ƒ 7 25 a 8 Hennepzaad loUndsch f 9 50 a ƒ 9 75 Buitonlandsch 7 a 7 25 Kanariazaad 7 it f 50 Boonen Bruine bonnen ƒ 7 50 a 9 75 Duivenboonen 6 75 a 7 26 Paardenboonen 6 90 a ƒ 6 40 Krwten Bnitenlandsche vocr rwten per 80 K 6 80 a 7 10 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 30 ü ƒ 6 40 Cinquantine 8 a 8 60 VsEKAKKT Melkvee weinig aanvoer handel en prgzen vlug Vette varkens weinig aanvoer handel vlug 21 a 24 et por half K 6 Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 20 a2i i et per half K G Magere Biggen goe le aanvoer handel flog ƒ 0 80 a 1 30 per ireek Votte schapen goede aanvoer handel ving f i i f 27 Lammeren goede aanvoer handel vlug 5 a J 12 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel traag 3 a 6 Fokkalveren 7 a 12 Aangevdêrd 63 partgen kaas handel zeer vlug l t Qnal 26 a 28 2de Qual 23 a 25 Noord Hollandscho 28 jter middelmatige aanvoer handel vlug Gocboter 1 25 a 1 35 per kilo Weiboter ƒ 1 i 1 10 per kilo Burgerlijke Stapd OVEELEÜEN 24 Mei J de Zeeuw 4 j 3 m F de Bruin JS j G J van Schalk 2 j 6 m GELUWD 25 Mei J A Delhaus en M van deg Burg Een ware Schat APVERTENTIl N voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Verloofd ALIDA J HULSTKAMP HUUgertberg Z Dr Retau 8 ELFBËWABI G en MART J BOUMAN Gouda Mei 1892 Eenige ienrmgeving voor Gouda Bollandscbe nitgare met 27 aib Pri s 2 golden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland MOT OHMBOEDEIIEN roor Manneo Vrouwen eu Kinderen Extra Toordeelige kwaliteiten in alle grootten SCHE K Zx ADVERTENTIEN in e Binnen en BuitetUandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Adverteutie Burean iran A BRINKMAN en ZOON te Gouda No No No No 1000 11034 U74 16762 en Se Klasse Trekking ran Woensdag 3i Mei No 16B98 lOOOOU 168H 26000 19880 10000 8013 eu 7285 114 51B8 9866 18810 400 No 45 1088 3909 5891 8811 15680 17784 19517 200 No 8814 4480 450Ï 6161 6303 7844 7599 7885 14780 en 20742 100 Prijzen Tan 70 68 2404 6298 7720 10111 13757 i68 4 19038 76 2420 5303 7760 10189 140C2 18887 19089 107 2492 6488 7801 10180 14111 16969 19260 218 2511 5564 7802 10431 14148 16984 19314 310 2600 6600 8017 10595 14163 17085 19319 346 2785 5609 8164 1C699 14208 17101 19362 399 2863 5666 427 2891 5744 429 3198 6789 459 3221 5961 8205 10797 14278 17397 19369 8277 10824 14281 17406 19360 8417 10955 14368 17718 19400 8818 11221 14846 17 69 19463 805 3263 8144 960 3414 6191 1133 3419 6202 1198 3706 6305 628 3243 6037 8830 11283 15090 17858 19466 701 3258 6111 8834 11431 15169 17902 19663 8720 11525 15188 17940 19686 8847 1609 15234 18149 19662 89 7 11635 15310 U207 19688 8990 11792 15344 18237 19817 1423 8898 6548 1574 3907 6672 1629 4038 6676 1219 3762 6434 9009 11912 16496 18332 19961 1382 3824 8521 9089 12071 15695 8340 19966 9126 12223 16762 18447 19980 9313 12434 15761 18471 20131 oo aio 9438 12443 15798 18460 20285 2006 4178 6728 2099 4283 6920 2128 4701 6963 2163 4783 7614 S165 4820 7161 2274 5019 7236 1908 4133 6690 9477 12633 15808 18526 204 91 1960 4160 6705 9494 12705 15944 18548 20517 9540 12786 16250 18E64 20617 9604 12919 16287 18609 20840 9610 13039 16 308 18627 20729 9801 13127 16401 18714 20844 9916 13337 16606 18794 20883 9932 13652 18673 18809 20928 2303 6132 7275 10090 13 47 16781 19017 20931 2338 5256 7530 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 liionderlijke Nommers VIJF CENTEN B INNENLAND GOUDA 27 Mei 1892 Men deelt ons mede dat Zondag a s in de voor midda ftodsdienatoefoning in de Groote of St Jana Kerk zal optreden Dr H M van Ne predikant by de Ned Herr Oomeonte te Botterdam en hij bij die Kelegenheid do HulpTereenifjing van het Noderl ZendelinRgenootachap afüeeling Gouda en de collecte voor die vereeniging zal aanbevelen Oiatereil Vag te ongeveer één uur had Achter de Viachiparkt een begin van brand plaata door ontploffing van een potroleumatel Do zoon des huizes slaagde er in dien te blussohen zoadat de schade daardoor veroorzaakt gering te noemen ia Bij de heratemming voor de Provinciale Staten werden o a gekozen te Alfen de heeren N D Kemink antirev met 1816 en F H van Wiohen Xr k met 1691 Vender waren uitgebracht op de Wren J W C Bloem lib 826 en C Korteweg lib 817 Te Ridderkerk werden gekozen de heer J P Havelaar antirev met 992 atemmen De heer P Smit Jr lib verkreeg er 964 Te Schiedam ia gekozen de heer P Loopuyt lib met 837 De heer L W Janaen r k aftr bekwam er 687 Te Zoetermeer zijn herkozen de aftredende leden de heeren B G 8 baron van Bhemen van Bhemenahuizen antirev mot 1345 en mr J G S Bevera r k met 1266 stemmen Van de beide liberale candidaten verwierf mr J G Patijn 1015 de heer Lans 984 stemmen Een anti revo Men leest in de Terffouwsche lutionaire uitdaging FEVILLETOX mt iet Irantck 24 Bij God I als er nog gerechtigheid en vergelding ia dan moet zij wel zwaar gestraft worden vNogmaala mijn George ast wat hoor ik daar daar komt Clare o paa op dat het lieve kind toch niet merkt dat wij zooveel leed hebben ze zou er maar mede onder lijden ffUag mama en u ook goeden dag vadertje aprak Clsre binnentredende met een fraaieu blos op de wangen dien de winterkoude er op geteekend had kyk nu bon ik zoo gelukkig en zoo blij met mijn nieuwe japon en u ziet beiden weer zoo treurig als het weer daar buiten Wel foei tranen in moeders oogpn en waarom dat Bon ik u te druk ben ik Ie uithuizii och zel t u het dan toch I Ik weet wel ik ben het niet gewoon zooveel vrijheid te hebben on nu maak ik er miaachien misbruik van Tante sprnk ze op eena wat heftig u en oom beiden zeggen altijd men moet nimmer veinzen daarom wil ik t u ronduit vragen hebt gij soms ook liever Onder dit opechrift bevat de liberale Goudsohe Courant van 19 Mei jl en het Oohtendnummer dor N R C een liberale aardigheid om de heer Van LbboH Sela die aan den vooravond der verkiezingen van 10 Mei jl te Gouda voor de kiezers optrad bij het publiek in verdenking te brengen De heer Van Ijóben Sela h d den kiezers medegedeeld dat de beer Havelaar atgevaardigde voor het district Gouda na de vertiezing in het district zoi optreden en nu aehijnt de redactie van de Goudaohe Courant van dr Zaaier bericht ontvangen te hebben dat de heer Havelaar hem had medegedeeld den heer Van Lobeu Sels volatrekt niet gemachtigd te hebben in de antirevolutionaire kiesvereeniging toe te zeggen dat de heer Havelaar binnenkort de belaatingontwerpen zou komen be Hoe leep I De heer v Lóben Sela zegt de heer Havelaar komt De heer Havelaar zegt ikiebden heer Van Lóben Sels geen last gegeven dit oede t deelen Krgo heeft de beer van liSbes Sela oawanhaid gesproken on daar moet de waarheidlievende liberale pers tegen opkomen Dat ia haar recht dat behoort ieder te doen en daarom willen wij haar hierin bijataan Wij moeten dan reeds dadelijk melden dat de heer van Loben Sels volatrekt niet gezegd heeft dat hij van den heer Havelaar in last gekregen had mede te deelen wat de Goudache Courant beweert En daarmede vervalt do heele aantijging van de jiantirevolutionaire uitdaging Verder geven wij de redactie do verzekering dat de heer Havelaar volstrekt geen debat vreest en ons erachtena niet ter wille van tegenatandora zijne belofte in onze tegenwoordigheid aan een lid van het Beatuur gedaan onvervuld zal laten Natuurlp blijft het aan de prudentie van den dat ik naar mama terugkeer dan zal ik het wdlig doen al valt het my ook moeielijk want 0 Clare liefste Clare ga zoo niet voort want dat breekt mij het hart O ala je wist hoe hef ik je heb hoe lief oom je heeft je zoudt en snikkende omhelsde ze het meisje en kuate haar verscheidene malen hartatochtelijk Maar tante vatte de ontalelde en tevens diepgeroerde Clare weer het woord op wat heeracht er toch in uw anders zoo kalme huishouding Wat beroert toch tegenwoordig uw aliijd zoo tevreden leven En u èo oom maar hoo kan dat ook andera schijnen wel beiden aan t zelfde euvel m k te gaan Komaan mamaatje ik ben nu uw docb r geworden nu moft u ook vertrouwelijk geheel vertrouwelijk met mij zijn en dan zal ik het ook wezen want ik vermoed wat u on oom deert Zelve heb ik er dezen nacht reeds niet van geslapen Lieve kind sprak oom haal je p n dwaze voorstellingen voor don geeat Je hebt gelijk er iaiets dat ons kwelt dat ona groot verdriet aandoet maar dat jij bij ons wilt wonen en ook nu hierblijft is een ruime vergoeding voor ons groot loeü Laat je dat genoeg zijn want wezenlijk vooreerstmogen wij je nieta meer zoggen i En toch zal ik meer weten want ik zal u tegemoet komen Wezenlijk Clare sprak mevrouw t is beter dat je t ons door vragen niet moeielijk maakt want je zult begrijpen tis een geheim maar AD VERTEN TIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS jworden berekend naar plaatsruimte f vendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt heer Havelaar overgelaten of hij over Hervormingen Staataoommiasien of Noodwetten wil spreken Mogen we nu rekenen op de welwillendheid der Goudaohe Courant om van onzen steun gebruik te maken tot wegneraing eoner smet die wellicht zonder opzet door haar eerste schrijven geworpen werd op hot karakter van den heer van Loben Sels P Wij hebben hier weinig op te antwoorden Zooals onze lezers uit bovenstaand stukje zian zoeken onze tegenstanders heil in woordenzifterij Het niet gebruiken van het woord last zou de fraaie verkiezingsmanoeuvre dos heeren Löben Sela moeten goedmaken Wij hebben onzen verslaggever nog eens gevraagd naar hetgeen de hoer Sels eigenlijk gezegd heeft Na zooveel tijd de woorden terug te geven is niet mogelijk doch de gedachtengang waa de vol De verkiezing voor de Prov Staten zal zijn een profest tegen de bestaande Begeering omdat de liberalen vóór de verkiezingen beloofd hadden te beginnen met kieawethervorming en zij nu genoegen nemen met het voDiopstsUen der belaatinghervorming Deze nieuwe belastingwetten zijn zoo slecht dat de heer Havelaar binnenkort zal ovurkomen om ze totaal af te breken zoodat aelfs ö heer Zaaier hoewel flink debater er nieta van zuil fkiknnen reddf n Hieruit blijkt datjjjf eer Van Löben Sela met den heer Schaapman B dort tot dat raa van politieke lieden die het in verkiezingstijden zou nauw niet nemen met de waarheid mits den tegenstanders afbreuk gedaan worde Onjuist is de bewering dat de liberalen in 1891 den voorrang aan de kieswet gaven boven alles men ie daarover het program der Liberale Unie Minstens onbewezen is de stelling dat de ingediende belastingwetten slecht zijn Geheel verzonnen was de mededeeling en hierop komt het aan dat de heer Havelaar hier zou komen spreken over de slechte belaatingwetten zoodat de uitdaging aan dat we niet mogen zeggen Neen neen mama ik blijf toch volhouden zooals ik u zeide ik zal u tegemoet komen Maar eerst moet papa naast u gaan zitten zie zoo en daar wil ik zitten en ze plaatste zich op de knieën van mijnheer de Back nam de rechterhand harer tante in de hare en aloeg haar linkerhand om oom heen terwijl ze haar lieve kopje heel geheimzinnig naar beiden overboog Gisteren avond sprak ze zacht na hot diner toen ik een poosje naar mgne kamer was gegaan bleef mama met dit vadertje alleen in de eetkamer zitten Ouder gewoonte had papa weer een vreeaelijk groot vuur aangelegd en toen ik een po sjo later beneden kwam en den gang doorging bespeurde ik een onaangename lucht Ik was bang dat de kachelpüp in brand zou zijn geraakt en wilde u gaan waarsohuwen Do deur stond reeds open zeker om de benauwende warmte wat te laten ontsnappen on ik vïilde binnengaan Op eena hoorde ik u zeggen Je hoordet zeggen viel haar angstig vragend mevrouw de Back in de rede Ik hoorde duidelijk papa zeggen Marie bij mij is geen twijfel meer over Clare is ona kind Vergeeft mij ach vergeeft hot my la ik achter het ver uitgeslagen l i erscherm bon blyven staan luiateren en toen j fgenoeg meende te hebben verstaan ben ik even zachf gegaan als ik ïekomen was Welnu Clare spnik oom de Bjick met een smar ml