Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1892

de gewone jaarlijksohe vergadering der laden van bel 1 Waarborgfonds van het Nederlatidsche Werklieden ouda gehouden Uit het door deu secretaria penningmeestar uitgebracht rapport bleek dat de fiuancieele uitkomsten bevredigend mochten heeten De rekeuing over 1891 en do balans p SI December 1891 aanwijzende in debet en credit een totaal van ƒ 86 913 56 werden goedgekeurd Tot leden der commissie van onderzoek der rekening over het loopend jaar eu der balans op 31 December 1892 werden benoemd de hoeren P C Evers A C baron Snouckaort van Schaubuïg beiden te sGravenhage en Je heer mr M P do Moiichy Ie Amsterdam tot plaatsvervangende leden de hoeren mr N J van IJsaelalein A J C baron van PalUudt van Neorijnon en W J M de Bas allen to s Gravenliage Tot lid vau het dagelijksch Bestuur werd gekozfen de hoer mr H Zillesen secretaria vsn de Nedettlandache Pemioenvereeniging voor Jferklieden en tot voorzilte de heer mr L P M H Boron Miohiels van Vefd uijnon die als séclretaris penuingmeestor werd vervangen door deu heer jhr G i van Teta Ooiijk in gemold verslag wordt medegfldeeld warenop 31 Bocqmber lS9l ii t geheet 2678 polissen door het Nederlandwh ifarklieimfonds afgegeven De verzekerde sommen beiïroegeli vppr uitkeeringen in eans ƒ b34 88 4rf m voor jai tl uitkeeringen ƒ 12 8 465 38 Ti fcs = T = Buiteolaodsbli Overzicht Qistereu Donderdag en 26en Hei vierde hel Deensche koningspaar te ijaiddeu Ivan zijn keizerlijke en koifuklijke kinderen eif kleinkindereu zgn gouden huweliJVsfeeet Hoewelditjubillé voornamelijk het karakter jcan een fumiUfeest draagt is op dezen dag toch de algemdioe aandacht gevestigd 0 ji de oude Deensche hoofdstad eu dringt zich de herinnering op aan het leven jen de regeering van koning Christiaan van Denemarken zo 6 rijk aan afwisselende gebeurtenissen aan buiten eu biunenlandsche stormen Niemand had durven voorspellen dat Christiaan van dleeswJijk HoIstein SoDderburg Glüksburg die den 16en November 1863 alt Christiaan IX den Deenschen troon beklom negen en twintig jaar later zich nog in het zeker bezit daarvan zou mogen ver heugen Onmiddellijk nadat hg de regoering had aanvaard keurde hij onder den drang van het Deensche volk oen nieuwe grondwet goed waarbij het hertogdom Sleeswgk in het kwinkrijk Denemarken werd opgenomen Bit had echter prins Prederik van Sleeswijk Hol ateinSonderburg Glüksburg niet verhiudeid twee dagen te voren zich te proclameeren als hertog Prederik VII van Sleeswijk Holstein Biens recht werd door een groot deel der bevolkiug gestound Maar machtiger vijanden dan de Augusteoburger betwiatien den nieuwen koning van Denemarken het recht op de beide hertogdommer Pruisen en Oostenrgk verklaarden Denemarken den oorlog en trots een heldhaftige verdediging tegon de beide machtige rijken 1 midden der onverschilligheid van geheel Europa zelfs van het verwante en bevriende Engeland moest het kleine Denemarken de gevolgen aanvaarden van het brutaal geweld der wapenen Nadat de vrede met den buiteulandschen vijand was hersteld ja zelfs later eeue verzoening met diens opvolger tot stand is gekomen ofschoon da toegebrachte wonde nooit ophield te smarten verduisterden binnenlandsche oneenigheden den luister der koninklgke regeering Men kent het constitutioneel conflict dat edertjaren bestaat tusacheu de ministers de raadgevers der kroon en de verlegenwoordigera van het volk In den laalsteu tijd valt echter aan beide katten een streven tot verzoening op te merken waarmede kouing Christiaan in de eerste plaats is geluk te wonschen daar in onzen tgd van strijd en evolutie voornamelijk gevaar loopen de monarchieën die langer niet kunnen bonwen op de loyaliteit hunner onderdanen Overigens schijnen do koning en de koninklijke familie ondanks het consiitutionoel geschil persoonlijk populair te zijn De Italiaansohe minister president Giolitti ontwikkelde in de Kamer het ministerieel programma Het Kabinot verklaarde hij 2al do door hot parlement aangowozou gedragslijn standvastig volgen door te trachten verbetering in s lands financiën te brengen en don oeconaraisohen toestand te verhiffen Wat de financieele quaeatio aangaat zullen wij traoh ten nlouwe belastingen te ontgaan Wij zuUou voortgaan met het verminderen der uitgaven Alle openbare takken van dienst moeten hervormd worden om de bezuinigingen dio reeds tot stand gebracht zijn duurzaam te moken en nieuwe duurzame inkrimping van uitgaven te verkrijgen Wat de mili aire uitgaven betreft zullen wij nieuwe hervormingen invoeren om da gewone uitgaven te oivl Bst adrsB too den heer Zaaier geen raiaon d etre had dan als kiesmanoeuvre om het goedgeloovig publiek een rad voor de oogeu to draaien De heer Sels heeft noh niet ontzien hier gebruik te makeu van middelen waarroor hjj zich op het Binnenhof ten aanhoore der natie schamen zou Althans dat hopen wy ran hem Be heer U de Zwart hoefsmid te Oudewater reeda verscheidene malen bekroond wegens doelmatige hoelijzers van allerlei aard hoeft thans eene voor deskundigen interessante verzameling voor de internationale sporttentoonstelling bijeengebracht waaronder een hoeiijzer uit den tyd der Kelten eu in der tjjd bg het verdiepen van den IJssd te Oudewater gevonden Binsdag 7 Juni a s zal de Zuid Hollandsohe Predikantenveraeuiging onder het bestuur der hoeren dr W Prauoken Az K G T W Ham dr Johs Byserinck J Sander en J la Terge te Rotterdam bare vijftigste vergiidariog houden Be Utrechtsche oudhoogleeraar dr I J Boedes een der weinige nog in leven zgnde oprichters dezer Veroenigiug 1847 heeft zich bereid verklaard om bg die gelegenheid een feestelijk woord te spreken Do eerste jaarvergadering van de Voreeuiging voor Christelgk Volksouderwgs zal op 7 Juni te Amsterdam gehouden worden Volgens de agenda zullen de navolgende voorstellen worden behandeld Van het hoofdbestuur a Be Vereeniging spreke de noodzakelgkbeid uit van het benoemen van provinciale commissien die plaatselgke afdeelingon trach ten op te richten waarvan de oprichting van christelijke schoten in den geest der Veieeniging uitgaat i Het hoofdbestuur worde gemachtigd om waar dit verlangd wordt sprekers te laten optreden op dezelfde voorwaarden als dit van wege de Unie geschiedt en uoodige daartoe predikanten en onderwijzers uit die ziek bij de Vereeniging hebben aangesloten c De Vereeniging subsidieere geen scholen vaar het salaris van het hoofd der school behalve vrge woning minder dan 900 en dat van een onderwyier die 20 jaar oud ia of daarboven minder dan ƒ 500 bedraagt d De vergadering spreke als baar gevoelen uit dat ieder lid der Vereeniging zich zedelyk verplicht moet aehteo om waar de gelegenheid er zich toe aanbiedt het besef in de gemeente te wekken van de noodzakelijkheid van christelgk onderwgs en dat in het bgzonder de afdeelingen zich dit tot taak moeten stellen zoowel door het kouden van voordrachten als aodenzios Als een bewijs van de achting welke den nieuwen bisschop van s Hertogenbosch ook van nietkatho lieke zijde wordt toegedragen geven wg hieronder een correspondentie uit Den Bosch aan het radicale Ml V Hei toegezonden Heden 20 Mei klonk de mare door de stad Pastoor Van de Ven is tot bisschop benoemd I en weldra bevestigde zich deze tgding kwamen de vlaggen te voonchgn en braven lal van autoriteiten zich op weg naar de pastorie van den beminden geestelgke om hem kan gelakwenschen met zgn verheSbg tut kerkvoogd aan te bieden De heer Van de Ven die in 1834 te Schijndel t levenslicht zag in 1860 de priesterwgding ontving en sedert 1874 kanunaik deken en plebaan van de telijken glimlach ge zyt immers ons aangenomen kind dat is alles eindigde hij bitter wat wg op de wereld hebben Wat steekt daar nu voor bizonders in dat je ons dat hoordet bepraten f Toen zag Glare hem aan met hare fraaie oogen en heldere tranen vloten langs hare wangen Langzaam wilde ze oprijzen van baars vaders knie als wilde za daarmee te kennen gaven dat ze als nicht te oad was geworden om zoo intiem met een oom te zyn Dan dat was te veel voor het echtpaar dal reeds zoolang hun grootstan schat had moeten ontberen Clare sprak oom diep geroerd als je dan toch alles hebt geboord zul je ook vernomen hebbeo dat ik geen onomstootelijke bewijzen heb voor mijn vaderlijk recht God heeft hel gewild dat gij den laaghartigsten van alle diefstallen het gruwelijkste onrecht dat immer werd gepleegd zelf mocht vernemen Uw moeder laat ik het maar zeggen uw moeder weet het ook eerst sedert eeuigo dagen het ontbrak mij immer aan moed neen niet juist aan moed maar ik kon er niet toe besluiveo om mijn dierbare vrouw dat zware leed met mij Ie doen torschen Eén ding heeft mij getroost Marie uw moeder namelijk toonde dat ze overtuigd was van mijne wanhopige pogingen om ons kind terug te hebben Zelf ziet ze t met mij in dat wanneer de in het misdadig feit betrokkene personen weigeren te bekennen t zy goed of kwaadschiks dan valt er niets aan te doen dan te hepen dat de tijd die alles kathedraal van St Jan te dezer stede is staat bekend als een man van groote bekwaamheid onverdroten ijver en zeldzame verdraagzaamheid Geen Bosschenaar van wolken rang of stand van welke richting of geloof die niet met eerbied vervuld is voor den waardigen pastoor Van de Ven die steeds voor ieder genaakbaar en tot helpen en steunen bereid gevonden wordt Geen wonder dan ook dat zgn benoeming tot bisschop in do plaats van den gevierden Mgr tiodsohalk wiens dood den bisachcppelijkeii zetel sedert het begin dezes jaars ledig hield m t groote vreugde werd ontvangen Want zooals ik reeds zeide de heer Van de Ven is hier eu in deii geheeleu omtrek bemind De waarheid hiervan bleek reeds veel malen doch kwam vooral aan den dag toen de geachte dekenin 1886 zgu 26jarig feest als priester vierde Zoo ooit dan kan van het feest worden jgetuigd dat het algemeen was en de vele ook stot lgke en daaronder zeer kostbare bewgzen van ailubaukelgkheid den beminden geestelgke bij die gelegenheid fereerd spraken even luide van de liefde hem door de Bosschenaren toegedragen als de milde wijzp waarop hg bg die gelegenheid da armen bedacht zgn hart eer aandeed Ontegenzeggelgk mag het voor het bisdom io het algemeen en voor Den Bosch in het bgzonder edn groot voorrecht geacht worden dat een man als de heer Van de Ven met zoo uitnemende gaven naar verstand en hart die zich mag verheugen ic een krachtig gestel en hoop geeft hij telt nauwelgks 58 jaar op eau teug krachtig en liefderijk bestuur tot deze booge waardigheid werd geroepen De gemengde comiiissie v or onderwgsbelaogen door de Maatschappij tót nut van het algemeen en de vereeniging Volksouderwgs ingesteld b lt een uitvoerig verslag uitgebracht over het twee e jaar van hare werkzaamheid Het bevat o a belangrijke tabellen over de sohoolgeldheffing de gra te der schoolklasaeo en het schoolverzuim Voor belwgslellenden zgn exempUutn te verkrggen by drA seoretaria der oommiasie den heer Bruiowold Bie bl Door bet bestuur ran den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond is eene circulaire uitgegeven getiteld Aan de wieiryderabond in Xaderland Het doel is om niet bondsleden meer met den werkkring van den Algemeenen Nederiandschen Wielrgderabood bekend ia maken opdat ook zy er toe lallen overgaan om 0t ta traden Het werkje is op eene aangename en onderhoudende wijze geschreven zoodat het met eene oordeelkundige verspreiding zgn doel kan bereiken Het ia by officials van den Bood kosteloos verkryghaar Da heer Hugo Maller lid van dan Amsterdamschen gemeentaraad heeft by dien raad een voorstel ingediend om eeo adres te richten tot H M de Koninginregentes met het verzoek bij de welgevenda macht aanhangig te willen maken een voorstel tot wgzigiog der armeiuKt in dier voege a dat de buigerlyke armbesturen verplicht worde tot ondersteuning van behoefligeo die niet tot arbeid in staat ziio wanneer en voor zoover ondersteioing hetzg niet kan worden verleend door nabestaanden dia volgens de wet lot hal onderhoud zgn verplicht terechtbrengt ook dit geheim zal ophelderen Oom neen vader 1 och het komt mij nog zoo vreemd voor iemand radar te noemen u moet denken ik heb papa byoa niet gekend Welnu dan papa wat deert het ons of voor de wereld marroow van Breughelen myn mama is want by u wil ik zyn en blyren Ik heb niemavd ter wereld zoo lief als u beiden en toen vleide ze zich weer aan baars vaders borst sloeg den arm on haar moeder heen eu ze schreiden stil met elkak hoewel de een het voor den ander niet wilde welen t Is waar Clare t is een groote troost dat alles neg zoo saamgeloopen is als hel is maar toch het is en bigft onzekerheid sprak treurig mevrouw de Back Marie vatte haar man bet woord op je kent mij toch voor iemand van een kalm bezadigd karakter je weet dat ik tot geen overijling in staat ben maar zoo waar als ik je man en jij mijn eeuige eigen lieve vrouw zijl zoo waarauhtig geloof ik dat de stem der natuur in Clare heeft gesproken En toch geloof ik dat ge wat overspannen zijl de Back I antwoordde mevrouw zoo droefgeestig als men haar zelden aautrof wat jij en Clare zelf de stem der natuur gelooven kan ook de indruk van t oogenblik hebben teweeg gebracht O ik kan je wel veiklareo dat me dit raadsel soms tot wanhoop brengt Doch hut is ons opgelegd de smart te dragen willig te dragen het zou een slecht voorbeeld zijn voor mijn dochter voegde ze er zachter bij als hetzg niet fordt Terleend door kerkelgks of bij zondere inste lingen van weldadigheid of door particulieren t dat ge gke verplichting voor de burgerlijke armbesturen geldt ten aanzien van behooftigeii die wel tot arbeid in staat dooh werkloos zijn mils blgke dat zg het mogelgke hebben gedoan om zelf arbeid te Vinden en mits zij bereid zgn hel werk te verrichten dat hot armbestuur hun opdraagt c dat de armenzorg door de burgerlijke armbssturen uitgeoefend alom worde ingericht nonr het Elberfoldsche stelsel d dat kerkelgke en bijzondere instellingen vao weldadigheid verplioht worden tot samtinwe king onderling en met de burgerlgke armbesturen e dat de kosten der armenzorg van overheids wege worden bracht ten laste van het rgk keg t Jaten Betjersta Itiidde soldat i er zijn ooi Be 1 tweede wasil J mag c me nu latou DeiWeeners krggeii der dfeEB gemeingefaj Ia het Duitscne volkstheater te Weeneu werd dezer dagen et toonelllatuk Satisfaction gegeven I Be jpolilio gepood tf ee volzinnen uit Jden dialoog ItPraat me nipt meer vhi lie nog andere nfensokeli tet lerlof der hooge over leid loodschieten nu liet atuj iohé wpoi Boliertsiii ndel eüi chtB Te ajnt Ménard h tdofne fottlouse ni t al te best van repu t nneiibakkerij dreven waarvoor Uêa gi ttd Me iwi digu klei opleverde rerköchtedl hud bezit iLi éa waarschuwd ii de nieuwen eii aarl dat b M ejeo gedeelte vnti het terrein niet bljoefde e detrlU d i bevatte toch geen klei wl Hg stoorde zich er niet aan groef eli vondj ondvr S geblusohta k k de geraamten van eei aii nttK tnt eo de ovarblgfaalaa van een rgtnig Wi r scbynUjk hebben de wjiardige Toulouie en zgu vrouw die uu gearresteerd zgn daar jareil geleden een een zamen reiziger s nachts overvallen en mut zgn paard en ryiuig onder den grond gestopt Dezar dagen werd des nachts aan vreemdeliog naar het gasthuis St Joseph te Veulo gebracht die met den train uit da richting Maastricht aankomend geheel met bloed overdekt was en voorgaf door een bloedspawing overvallen ta zgn De man werd haf derijk in het gasthuis opgeaoman en er werd onmid dallgk om een geneesheer gezonden Voor deze echter ter plaatse was kreeg de moeder reeds achterdocht en toen de dokter aan wien deze haar vermoedeo mededeelde verscheen den patiënt onderzocht sn guen van die verschynselen waarnam welke een bloedspuwing steeds vergezellen kraag men da overtuiging mat aan bedrieger te doen la hebben De dokter onderzocht den gewaanden patiëut den mond en toeo bleek het dat deze zich met den vinger een verwonding in den mond had toegebracht Het rykelgk vloeiende bloed had hg zorg gedragen over zijn kleeren ta laten loopen Het doil van deze zelfgepleegde operatie was ondarkomao ao verpleging in het gasthuis te vinden Da man werd toen het bedrog ontdekt werd onmiddellyk verwgderd Het bleek later dat deze persoon voor een rgfUljaren onder hetzelfde voorwendsel zich opneming iw het gasthuis had tracbtea te verscbafTeo ƒ j za zien moest dat wg hare ouders da verzenen tegen de prikkels sloegen Mama liefste mama wees nu niet zoo bedroefd vleide Clare Laten we ons liever in het heden rerhsttgan en het dankbaar waardeeren Komaan I da tgd baart rozen Weet u wat ging ze roort ik heb mijn plan de campagne ai gereed we moeteo Belle hier grerig te vriend houden en die moet het zien van mama gewaar te worden want zfj s door en door mama s vertrouwde Wil mama dan maar bekennen laat dan de wereld gelooven Ja viel mevrouw de Back haar bitter in da rede wil mama bekennen dan is alles io orde Maar lieve kind je kent je zoogenaamde mama kog niet zoo als wij haar kennen Maria I sprak haar man je hebt anders altgd zoo n gezond verstand en gebruikt het ook ii aar ik moet je zeggen dat je daar een onbehooriijken uitval deedt Zelf ze je we kunnen het Cl re niet zeggen we mogen het niet zeggen voordat w Louize haar schandelijk gedrag met feiten kuuqen bewijzen Toevallig werd Clare het gewaar en d nu we nog allen in onzekerheid veikeeren mag je Louize naar mijn overtuiging nog niet bg Clare verdacht maken is t niet zoo Je hebt gelijk de Baek je hebt gelgk mgn waarde maar je moet bedenken ik heb nog tgd noodi om zoo geoefend te orden in dat lijdèa als jij ordt vervol f d kooper k Of eol is goed kranmpji volgens V oaoprgzej de iage Men schrijft uit Botterdaiti Zalerdagiuavoiids wordt liier op de Kipstraat en op de KB im rkt uilsluUiuk gehouden van allerlei koopwareujll Moeder de vron f nadat zij het weekgeld van wen man ontvangen heeft komt daar har inkoopoii ima voor den Zondag Bc is van alles t koop wuar ivoor do menage behoefte is en aan deze uitslallin tn wordt boven de yvintcels door de werkf mansklaa ldü voorkeur gegeven omdat meu er goedbt r ook hier niet de zegswijze toepasselijk p duurkoop Er wordt o a aan deze ok vleosoh verkoctft puik malsch vleescK kooplieden Aa buniie waar met talent tn tot veel lagere prijzen dan waarvoor et verko pen Van üik gelegenheid om aan den Zondagsdisph een stuk vltti Wi op schotel Ie hebben een weelde iu het werkmai zin wordt door velen gretig Jebruit gemaakLteTtn don lalitsten fad wordt door As keurmeesters Wulher op dit vjaesch toegezien m uu is geblekeuf itat tloor èmnSj en paardenvleeaeh v or ruiidjvletjwiwaldt veakdola Nadacldit bedrog olitdekti is pilcb de mai meester dii de kooplieden die paaMlmvleesch verkoupen dit dftr een opschrift op IfurAel pitstullmg llltukéild make op straffe van door dQ rkteilkuo arnÉlvan i e KÈ tm verwjderd te worden f MwiSl zij Aifoc tle jkei rt e8teri b odreigd zi i mot uruftech t lijl e Jeri olpiig anneèr het i iom dit te eonai bSlrng iecè stlteerd n icht ffn Je E kijnn u OOTsttttteren i rfeed i e n laar taaien partij e è4M i beslag ganon ni jj i M afk t m ge8t art het niet zoU fl dbtfpr d rdokeu 1 deije uitsiailiiwtl iVlifisoji wo 1 V gevos Ég kn dieren edk 4 tuu uten dood en lof dat onr ande w k f Kvoeiiel niet dienstig s K fati Mrl jk wordt ch in beslag genomen I fJ A e Mgil i en om vleèsch iu cousiilliptll te brdlt H dat nieS zuiver ja zijn hier talrijk j et ie een voortdurende wedijvel tussohea de poliiie en de bedrij Brs d zer practijkenl Geen dag gaat er vporbg zonderdat er vervoerders van zulk vloesch dat meestal uit de omliggende dorpen wordt ingevoerd wordt aangehouden i Voor de reobtbauk te Utrecht kamei van straf zaken hebben Maandag in eene zitting van 11 4 uur terechtgestaan de machinist en de leerliugmachinist van de locomotief van den sneltrein die s avonds 7 29 van Arnhem komende bg Maarsbergen den 14 Januari het bekende spoorwegongeral hebben veroorzaakt De sneltrein liep nl tegen een rangeerendeu goederentrein waardoor reel schade werd veroorzaakt terwgï ook de conducteur vanden goederentrein niet onbelangrijk is verwond Beiden te Aiuslerdsm wonende stonden terecht bekl an door schuld gevaar te hebben doen ontstaan bg het verkeer door stoomvermogen Vgflien getuigen wareu gedagvaard van welke 2 niet verschenen Da meesten waren by het ongeval tegenwoordig geweest de overigen waren gedagvaard als deskundigen of als leden der desbetreffende en uéteeo nmissie Alle verklaringen luidden ten ongunsta van de bekl althaus van den maobiuisi wgl omtrent dan laerlingmachinist stoker verklaard werd dat hij geheel onderworpen is aan den machinist bg het zien van dreigend gevaar nimmer zelfstandig mag handelen en niet verder mag gaan dan den machinist daarop te wyzen Alle getuigen verklaarden dat de seinen hg het station M op onveilig stonden de toestellen goed werkten het weder helder was zoodat varwacht moest worden dat de machinist gehoorzaam aan de signalen van onveilig zgnen trein tijdig zou doen stoppen Hg beeft daar niet op gelet met overrainderde vaart doorgereden en zoodoende door nalatigheid d i door eigen schuld het ongeval veroorzaakt Intussohen bleven beide bekl bij hun beweren dat de signalen veilig aanwezen un er voor hen alzoo geen reden was om te stoppen Be noodige stoomfluiten om van hunue nadering te verwittigen hadden zg ook gegeven Dit fluiten nu werd door de meeste getuigen ontkend doch get Achenbach lid der entjuétecom missie wist 4 couduoteura te noemen die verklaard hadden althaus dat fluiten wel gehoord te bobben Daar deze niet als getuigen gedagvaard wareu verzocht de ofiioier van justitie mr N de Ridder uitstel van behandeling dezer zaak met laat dat die 4 conducteurs nog zouden gedagvaard worden waarbij dan tevens de 2 nu niet opgekomen getuigen zouden worden gehoord De rechtbank vortenigde zich met dat verzoek en bepaalde de verdere behandeling in nader aan te geven zitting Dezer dogen werd te s Gravenhage ondel praesidium van jhr mr J V van Humalda van Egsinga verminderen Deze zullen voor het leger teruggebracht worden tot 230 millioon In bat geheel zullen wij goeu 246 millioen uitgeven De buitengewone koaten voor den aanmaak van nieuwe geweren zullen gedekt worden door den irapsgewijzen verkoop van het zilver afkomstig van de in ile staatskas zich bevindende 5ade munt uit den tijd der Bourbons Voor de rerhefiing van den oeconomischen toestand des lands rekent de regeering op de medewerking van het publiek Do taak der regeoring zal zijn de hinderpalen zooals den abnormalen toestand der geldoirculatie en de slechte organisatie van het krediet uit deu weg to ruimen of te verminderen De moedeloosheid is weinig in overeenatemmiug met den wezeulijken toestand waarin wij ons bevinden vooral als meu lel op de kunstmatige hinderpalen die den internationalen handel in don weg gelegd zijn door de beataando overdreven protectionistische strooming waaraan wij tevergeefs getracht hebben wederstand te bieden door zWakkere tarieven dan die de naburige volken hebben Van dat protectionisme ondervinden j thans alle landen in Europa de nadeelige gevolgen Onze bondgenootschappen alleen gesloten met het doel oipi vrede en vriendschap met alle mogendheden te benlaren stellen ona in slaat om te toonen dat Italië voor het waarborgen vau den vrede is In onze binnenlandiiche staatkunde zgn wij voor erbied van de vrijheid en handhaving der openbare orde Hierna kondigde de minister de indiening van eene reeks wetsontwerpen aan die vóór de zomervacantie in bpraadslaging behooren te komen Tot deze behoo ren de handel3traci aten met Zwitserland Bulgarije 1 en Egypte en de bepalingen omtrent de rechten op I den w ijn in het Italiaansch Oostetirijksche tractaat I opgenomen Voorts behaoren tot die ontwerpen de buiteugowone militaire uitgaven en de afachafUng van het uitvoerrecht op zijde Be ministerieele verklaring is tevens voorgelezen in den Senaat Zoowel in de Kamer van afgevaardigden als in den Senaat heeft de ministerieele verklaring een slechten indruk gemaakt daar men haar vaag en onbeteeken nd vindt In den Senaat heeft de hear Gualieri de samenstelling van het nieuwe Kabinet gegispt omdat het te weing senatoren in zijn midden telt In de volgende Kamerzitting voerde de ministerpresident Giolitti opnieuw het woord en werd door de leden aandachtig aangehoord Talrijke motién van orde werden voorgesteld en toegelicht Een voorstel om de discussie tot morgen te verdagen werd verworpen Giolitti vereenigde zich met de motie door Baecelli voorgesteld luidende als volgt Be Kamer zich baar oordeel voorbehoudend over de voorstellen van het kabinet wanneer deze worden aangeboden gaat over tot de orde van den dag Deze motie werd bij hoofdelijke stemming met 169 tegen 160 stemmen aangenomen terwyl 38 leden zich onthielden De zitting werd daarop onder groote opgewondenheid opgeheven Do dagbladen laten zich over den toestand van het kabinet zeer ongustig uit Zg overwegen de mogelijkheid eener ontbinding van het parlement dooh zijn van moening dat een kabinet GioUtti zonder voldoend gezag niet niet tot algemeena verkiezingen zou kunnen overgaan ült Rome wordt van gisterenochtend geseind Men acht het waarschijnlijk dat de groepen Budini en Luzzalti zich bij de twee andere groepen zullen aansluiten om het kabinet te besirgden Indien dit werkelijk gebeurt zon naar men gelooft Giolitti nauwelijks eene meerderheid van 10 stemma var krggen Tegenover dezen toestand zou de koning aan Giolitti opdragen de Kamer te ontbinden en tot algemeene verkiezingen oier te gaan In het Pruisische Huis van Afgevaardigden leed de regeoring een nederlaag die hoewel opzioh zelve van weinig beteekenis toch deed zien hoe enkele partijen nog in een slecht humeur zgn wegens het intrekken van hot schoolwet ontwerp Een wet tot verzekering van geheimhouding van de aangifte bij de inkomstenbelasting werd verworpen door een meerderheid die somengesteld was uit clericalen conservatieven en een gedeelte der vrijzinnigen I Hot centrum had in de afdeelingen beloofd de wet te zullen steunen Eene opmerking van den minister van binnenlandsche zaken betreffende verdere maatregelen in die richting maakte dat het geheele centrum thans tegenatemde Een groote meeting der Freiainnigi partij die Maandag jl te Mannheim plaata had werd bijgewoond door verschillende deputaties van ilistrielen uit Zuiden MiddenDuitsciiland De heer Richter beweerde dat de jongste gebeurteniasen wel in staat waren om do voorstanders der