Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1892

N 4847 Maandag 30 M 189S GOUDSGHE COURANT iVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Da lii nauw TUI dvmtMiHtn km wifflloaM u t Mö ma de nmiadM Tm Ma Jig Her iUm liberale beginseli n moed te geven en hem tot verdere krachtsinspanning aan te sporen Zyn party had het gouvernement in den strgd gesteund tocii er voor de handelsverdragen werd gestreden Wel voldeden die verdragen niet aan het ideaal maar zy toonden eeu stap in de goede richting Sedert Rusland echfer zy n verbod van graanuitvoer heeft opgeheven zou de handhaving dor differentieele rechten voor Duitschlaud govaarlyk kunnen worden met het oog op aanvoer vau voldoende levensmiddelen De kamers van koophandel on allen die handel drijven lieueA deze zaak wol eens goed van alle kanten te bekijken De nood is in Durham tot het uiterste geslagen De werklieden zullen hoogstwaarschynlyk deze week gedwongen zyn toe te geven In de laatste dagen hebben zij er over gedacht tot den grooton uationalen bond der mynwerkers toe te treden Zij hopen dan op de ondersteuning uit de ryke fondsen van die bond De bond zou eer zeker gaarne het toetreden van eeu honderdduizend leden zien Uy zou daardoor machtigen invloed oefenen o dit groote kolendisirict van Noord Kngeland Daar de bond echteV voorziet dat hij vandaag of morgen ook tot een grooteren strijd tot handhaving der loonen zal opgeroepen worden vreest hij eene klasse van leden aan te nemen die geheel zouder middelen is en toch gaarne dadelyk m de reebten die het lidmaatschap aan den bond geeft zon willen dealen Kaotongerecht te Gouda Openbare terechtzitting op 25 Mei 1S92 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Als reiziger in een spoortrein niet voorzien zijn van een behoorlyk plaatsbillet W K en P B te Giesendam ieder tot 3 of 8 dagen hechtenis Onbeheerd laten staan van trekdieren zonder voorzorgsmaatregelen tegen het aanrichten van schade te hebben genomen P V te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 3 of 3 dagen heohtenis AU voerman van een met een trekdier bespannen kar daarmede rijden zonder heïder brandend licht een half uur oa zonsondergang Ë L te Moercapelle tot ƒ 0 50 of l dag hechtenis Als geleider van een hondeokar daarmede rijden zonder de honden voorzien te hebben van behoorlijke muilkorven W H te Nieuwerkork a d IJsael tot ƒ 3 of l dag hechtenis G ran D te Bleiawyk tot J of 1 dag hechtenis Straatschenderij K G to Nienwerkerk a d IJsael tot 1 of 2 dagen hechtenis Als gezagvoerder van een stoomboot daarmede varen in de rivier de Gouwe met grooter snelheid dan ISU meters per minuut B te Sneek tot y 3 of 3 dagen hechtenis Spelen met geld op rte openbare straat gepleegd door personen beneden den leeftijd van 16 jaren met oordeel des ouderscheids B M J G en D van V to Gouda ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap en opgeven van een valschen naam i van der L te Capelle a d Ussel tot eene geldboete van 1 en eene van ƒ 3 of 2 dagen hechtenis voor de Je en 3 dagen hechtenis voor de 2e boete Openbare dronkenschap gepleegd by 6e herhaling tweemaal gepleegd A L te Gouda tot tweemaal 3 weken hechtenis en plaatsing in eene Rijkswerkilirichting gedurende 3 maanden Openbare dronkenschap J F en J van D te Gouda ieder tol ƒ 1 of 2 dagen hechtenis D A N te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis J B te Gouda lot 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag KENNISGEVING BUBGE MEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der W van den 4 Juli Is 50 SlaaUhUi No il atschriften van de Processen verbaal betrelf ie de beobeming van twee Leden van de Provinciale Stateh bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt in de Patersteeg alsmede dat gelijkö afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn n idergelegd alwaar daarvan inzage kan worden gendmen op lederen werkdag van des morgecs tien tot des namiddags een ure GOUDA den 27 Mei 1892 Burgeriieester en Wethouders voornoemd VAX BERGEN IJZENDOORN De Secretaris I BROUWER 339 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrydag 27 Mei No 18129 ƒ 6000 No 29 7 11566 on 12021 ƒ 1000 No 2817 8753 10875 16044 16203 en 18633 ƒ 400 No 3293 16737 en 18863 ƒ 200 No 5411 6219 6754 7258 8097 9731 12177 16566 17082 18433 on 19340 ƒ 100 Prijzen van 70 63 3078 6506 8595 10796 13490 15591 18200 151 3090 5609 8639 10897 13695 15802 18245 178 3098 6617 8727 10908 13658 15887 18331 186 3109 6842 8766 10931 13738 15863 18396 881 3131 0112 8849 10981 13761 15951 18678 382 3463 6134 8887 11046 13885 16041 1238 454 3550 6177 8972 11243 14014 16045 18681 3782 6207 9047 11299 14068 16147 18817 3921 6307 9201 11348 14142 16326 18839 722 3931 6399 9276 11376 14171 16328 18946 740 4027 6542 9345 11412 14198 16383 19143 743 4058 6654 9347 11488 14213 16359 19467 770 4137 6718 9437 11761 14228 16498 19562 1098 4170 6876 9492 11913 14304 16576 19566 1267 4246 6879 9T11 119 35 14322 16659 19767 1363 4310 6916 9755 12098 14327 16723 19825 1406 4505 6974 9774 12171 14439 16966 19856 1476 4512 6979 9794 12206 14442 16974 19926 1491 4559 7127 9849 12216 14473 17808 19945 1572 4565 7164 9902 12306 14586 17383 19999 1688 4566 7217 9906 12484 14744 17677 20124 2045 4625 7235 9930 12625 14803 17683 20222 2466 4715 7301 9971 12630 15120 1770 20226 2487 4852 736110070 12631 15128 17717 20286 2672 4931 7647 10107 12663 15149 17772 20395 2763 5096 7812 10347 12766 16184 17904 20415 2826 5220 7887 10449 12831 16267 17905 24806 2850 6248 8073 107uO 13163 16260 18018 20635 2918 5286 8246 10763 13226 15276 18028 20647 2 32 6316 8302 10767 13316 15352 18171 20658 2979 5358 8490 10775 13375 15501 18193 20678 20932 20966 ADVERTÉNTIËN GOUDSOHE Waterleiding lCaatschappij e H AANDEELHOUDERS wordt bericht dat tegen intrekkiiig van dividend bewgg No 8 hetzeWe Tan af 1 JUNI a s met 40 is betaalbaar gesteld ten kantore der Heeren HARTSINCK Co Amsterdam en M J OGIER Co Gouda D C W VAN DKB LAAR Dzs Directent Heineken s GERSTE BIER per fl et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 Vi 7 i Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische eo Zwitsersche WasscherU Gebrereteerd door Z M den Koning dei Belgen H Oppenheimer Kotterdam Specialiteit voor het atoomen en verren van alle Heerenen Oameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trjjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgren en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman zoon I van welken aard ook en tanden bol of aange stoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroendt Extract van Prof LEFRIE8 Prjjs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik raa Prof LEFRIKS tinctunr Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 oaWnn Depóthouder Z A de VLMTTÜB Markt 97 naast het Hotel ton ZALM Prijstrekking 9 Juni 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval hiodt de nieuwste gTOOte Oeldverlatia die door de llooge Regeering van HamburK goedgekeaid en gewaarborgd is De voordeelige inrichtinf van het nieuwe pli bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotmgen van 100 000 loten 50 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder n kapitale pryzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter Iprys Iprys Iprys Iprys Ipry Iprys ü M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 0001 80 000 8 prijzen a M 15000 26 prijzen i M 10000 66 pryzen ü M ÖOOO 106 pryzen ik M 3000 bM aM 203 pryzen il M 2000 6 prijzen il M 1600 2 pryzen a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 pnjs it M 1 prijs il M 606 prgzen il M 1000 1060 pryzen ÜM 500 30930 pryzen a M 148 17188pryzenüM 300 200 150 127 100 94 67 40 2 1 De aanstaande eerste prystrekking dezer groot door den Staat gewaarborgde Geldverlntinj is van ambtswege bepaald plaats te hebben op dei 9 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half i 3 1 80 1 kwart l s OM tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellyk met d grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene OrlKineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte olficieele plan waaruit de verdeeliog der prijzen op de verschillende klassen alsook du betrcifende inleggelden te vernemen is gratis bygevoegd en teuden wy aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trrkking de ofBcieelo lijsten De uitbetaling der prijzei geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstellind worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyko pryzen hebben wij meermalen volgens officieele be yzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 4 000 enz Hot is te voorzien dat by deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreoksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Oeidwiggelaars in ilaniiiurg P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij by het begin der nieuwe verloting ter dtelnemiii inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De uitgave dezer Conrant geschiedt dagel ks mat uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 iisoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Mei 1892 Op een gisterenavond gehouden vergadering van de ïeestoommissie voor het hier ter stede te houden gymnastiekfeest is definitief besloten dat dit zal plaats hebben Zondag 81 Juli en Maandag 1 Augustus e k Tot voorzitter van de Feestcommissie is benoemd kapitein O P Cheriax Tot bealaurslid Dr F J A Levedag Uil de mededeelingen van het Bestunr bleek dat alles wordt in het werk gesteld om het een gezellij feest to doen worden en de turners van elders hier waardig te ontvangen Gedurende de maand Juni tullen als commandanten der detachementen naar dat te Woerden de 2e luit Fortauier en naar dat te Wieriokerschans de sergeant van Wageningen gaan Onder het opsohrift Verkorting van arbeidsduur zegt het Sociaal Weekblad het volgende Te Gouda is een sigaren fabriek van den heer Van Vreumingen waar de arbeidswet van 1889 heeft gevoerd tot een lielangryke inkrimping van den arbeidsduur voor het geheole personeel Dit bestaat uit 26 werklieden en wel 13 volwassenen 6 jongens boven en 7 jongens beneden 16 jaren Vdór de invoering der wet nu werd er dagelijks al het werk geschiedt tegen stukloon gearbeid van s morgens 6 tot s avonds 8 uur met 2 i uur rusttijden s ochtends van half negen tot negen s middags van Ua tot half drie s avonds van half ze tot zes Derhalve een feitelijke arbeidsduur van elf en een half uur Daarin moest verandering komen ten gevolge van FEVILLETOni Uit het Fransch V ii Anders placht je toch altijd te zeggen een vrouw lijdt meer onderworpen en draagt williger on stiller heur leed dan een man Maar wie lydt dan het meest sprak mevrouw in tranen uitbarstende als al uw kinderen op éen na reeds jong sterven en dat eene wordt u laaghartig ontstolen terwijl ge op den oever des doods ligt wie vraag ik lijdt dan by de ontdekking het meest of de vader die het jaren lang bij zich omdroeg zonder éen klacht to uiten uf de moeder wie dal pas gezegd is geworden Beo ik dan te veroordeelen Marie dat ik met mannenmoed het leed droeg valt het in mij te laken dat ik mijn vrouw myn alles mijn ander ik zooveel leeds wilde besparen P Of gelooft gij niet dat ik u soms ik schaam mij niet het te bekennen in zoo menigou nacht met van tranen benevelde oogen in een rustigen slaap heb beschouwd Was dat geen zoete belooning voor my dat ik do de arbeidswet aangezien elke mrkman wordt bygsstaan door een jongen die de btejes voor hem maakt terwijl de jongeren dan ItjariÉen thans des avonds te 7 ure de werkplaats moest n verlatou Bovendien wensohte de heer Van Vrefmingen het ochtenduur van aanvang later te stelkib opdat tehuis ontbeten zou kunnen worden Zoo is de arbeids regeling g irijzigd on is zij geworden als volgt van s morMU 8 tot s avonds 7 uur met een msttijd van aUerhalf uur v n ééntot half drie Derhalve een feUelyke arbeidsduur van e i en een half uur f Ëen versohil dus van niet itinder dan twee uren Ën het resultaat P Ue vermindering van werktyd aldus schrijft ons de heer Van V uminge beeft niet ten gevolgo gehad dat er minder is geproduceerd Het aantal gemaakte sigaren over het jaar 1890 bedroeg zelfs iets meer dan in 1889 zoodat dus voor mij n mijn werklieden volstrekt geen nadeel ontstaan is uit de inkrimping van den arbeidsdag Mijn oordeel is dat dientengevolge de werklieden mat meer lust en met g te arbeidsvermogen te werk komen en aan het irak IjIQven Ook mijn werklieden zijn over den maatregel tevreden daar de woekloonon op zyn minst even groot bij sommigen zelfs iets grooter zijn dan vroeger Wij voegen er niets by bet feit spreekt voorzichzelf Gisteren middag zijn de timmerlieden M de Munnik en R Gravesteijn in dienst bij den heer Nederhorst werkzaam aan het pakhuis van den heer van Berkel op de Kleiweg vermoedelijk door het niet goed leggen van een plank op de bindten daar af gevallen waarbij eerstgenoemde ernstig gewond werd aan hoofd en lendenen De heor M Spruijt verleende de eerste hulp waarna hy per vigelante naar zijne woning in do Korte Akkeren is vervoerd sterkere het onverzettelijk leed zander morren en met stille klachte alloen droeg P Geloof je niet Marie dat ik onder mijn schijnbare kalmte veel heb geleden zeer veel zelfs Ja de Back o ja mijn riierbre man dat geloof ik heilig Ik was onrechtvaardig eo stelde mij soms kinderachtig aan Laten we ons verstand echter blijven gebrniken geen onzor dient hot zich aan hartstochtelijkheid over te geven Het brandt mij soms op de tong ging ze voort tot Clare wier hand ze nam en zacht tot haar trok u toe te roepen ik ben uw eigen uw waarachtige moeder maar dan is het mij alsof een vreeselijk spook achter mij staat en mij de keel wil dichtknijpen terwgi hij me toeKrijscht vrouw gü begaat onrecht Liefste beste ouders antwoordde Clare o zoo ge wist wat in mijn gemoed al is omgegaan sedert den korten tyd dat ik de wetenschap had dat gij mijn vader eu moeder waart en ik kan tu niet zeggen hoe gelukkig mij dat maakte maar ook helaas I ik zeide zoo even wetenschap hoe nameloos ongelukkig mij de twijfel maakte en nog maakt Houd ik u voor mijne ouders zooals ik zoo innig gaarne wil doen dan rijst de tot vertwijfeling brengende gedachte in slapelooze nachten ligt bij me op dat ik mijn eigen moeder onrecht aandoe En van eene andere rijde beschouwd gruw ik er van zoo mama workelyk schuld heeft die vrouw de liefde en a hting te bewijzen die ik haar tot nog toe geloofde schuldig te zijn Ach gij raoogt mij vrü ADVERTÉNTIËN worden geplaatot van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meerlOCenten 6R00TB LBTTBES worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratif opgenomen in el ADVERTENTIEBLAD t welk d6s Maandags verschgnt m Heden nacht ten ongeveer 11 uur i in bat hotel de Fsauw aan de Markt de lamp hangende in de gang in brand geraakt en in stukken op den grond gevallen on door het overgooien van een oud kleed uitgedoofd Woensdagavond had do Heer t C M te Haastrecht plaats genomen op de trede van dentram Op den dyk komende kwam zijn voet inaanraking met het gegalvaniseerd ijzerdraad en welzoo hevig dat èn zyn schoen uitgerukt irerd èn zijnkous en pantalon zoodanig beschadigd werden datze aan flarden werden gescheurd Ook zijn beenwerd zoodanig gekwetst dat geneeskundige hulpmoest worden ingeroepen Schoonh Ct Door de Kamer van Koophandel alhier is aan den Minister van Buitenlandsche zaken een schrijven gericht over het invoerrecht op kaas in Spanje en de Spaansche koloniën Op ultimo Juni toch loopt ons handelsverdrag met die mogendheid ten einde en hol voornemen sohynt te bestaan om alsdan de invoerrechten voor gezegd artikel te verhoogen terwijl er sprake an 4s dat Amerika de grootste ooacurrent van Nederland op dit gebied door lagere rechten zou worden bevoordeeld Krnstig is er bij den Minister op aangedioogen dat de Nederlandsche diplomatie zal trachten te voorkomen dat door dergelijke door niets gerechtvaardigde onbillijkheden een bloeiende en belangrijke handel worde onmogelijk gemaakt Om van dien handel eenigen indruk te geven diene dat alleen de jaarlijksche uitvoer naar Cuba wordt geschat op 1 600 000 K G terwijl de qualiteit tot de fijnste behoort zoodat gerust mag aangenomen worden dat Cuba Vc koopt van alle kaas die hier ter uitzending naar tropische gewesten geschikt wordt bevonden Gelijk te denken was vindt de Standaard in den gelooven ik heb met mijn jong hoofd nog nooitzooveel getobt als ik in de laatste uren deed Ik had zoo vast geloofd dat mijn leven hier louter zonneschijn zou zijn en nu maar snikken belette haar voort te gaan met spreken Clare lief eenig kind want ik wil je daar eeuwig voor houden sprak mijnheer de Back als je wist wat ik er voor ten offer wilde brengen dat uw leven in kalm geluk daar heen zou vlieten Ik geloof en hoop echter dat de rijkdom van de liefde uwer moeder en de mijne zelfs bjj meerder leed u genoegzamen troost zal zyn De tyd zal u ook met dit leed verzoenen mijn kind en mocht het lang duren voor ge in lijden geoefend zijt bedenk dan ook eens dat uw schijnbaar zoo zorgelooze vroolijke oom niet zonder smart en beproeving oud is geworden en uw moeder vooral niet Clare U heeft gelijk papa ik moet even onderworpen 7 n nis u en uw beider liefde zal me immer den grootsten troost zyn tot dat Tot dat je oen vrijer of nog beter een man hebt niet waar Och dio oom die papa meende ik en ze lachte door haar tranen heen is dat nu weer mjj plagen Wie zou mij wiUen hebben Zou je er nu niet np zweren Marie dat ze je dochter moet zijn zoo lief onnoozel kon jij je precies houden toen je reeds tien of twaalf blauwtjes hadt f ege en U Was u zoo in trek moes vroeg ClaroJWie haar i r d4