Goudsche Courant, maandag 30 mei 1892

zes jaren met de meeste trouw hebben bepleit Kiezers wg welen wal we aan de aftredende Leden hebben bezorgt dus hun de meerderheid Omtda 23 Mei 1892 FiU Aieter Te meer gevoelde men zich tot deze opmerking i erechligd omdat een leeraar Tsn het Gymnasium ie heer Valelte steeds bg de stembus vooraan staat il het liberale gelid En wat was nu hierop het antwoord Tan liberale zgdef I Niels minder dan dit tcbrgven aan den heer Iparckaen If aarde Sakker Debcksen Als je het nog eens waagt bg een verkiezing ons heilig dierbaar gymnasium aan te tasten evenal in bggaand atrooibiljet is gedaan on je nog eens met politiek bemoeit in plaats bg je oudbakken oade es en je fijne beschuiten te blgven t is wel verdomd geef ik jou de plechtige Terzekeriog dat je 21 uur na verspreiding van hel zelve met ja heele fijne bakkerg in de lucht zult vliegen de Liberale Jnanhiit 24 Mei Is hel nu met zulke wapens dat men zjjn tegenstander intimideeren moet Is dal nu de zaak van hel Gymnasium bepleiten Uit s Gravenhage meldt men van dd 27 Mei i et samentreffen nn het contra bezoek van H M de KoninginRegentes Beschermvrouw der Internationale Sport Visscherg en Paardenlentooustelling te Scheveningen aan bet Keizerlgk Hof van Duitschland met de opening dier tentoonstelling op 1 Juni a s heeft eene wgzi ing gebracht in H Ma aan dei dag gelegd voornemen om persoonigk da openingsplechtigheid ta verrichten Namens H M zal dit thans geschieden door den Adjudant Gouersal vab wglen Z M den Koning ZGxc den gepen LniteusntGeneraal Jhr G M Verspgck Niets wordt overigens onbeproefd gelaten om op dit inwijdingsfeesl inderdaad een zoo schoon mogelgk geheel Ie bekomen en de tectoonslelling gereed te doen zgn De toeboreidselen voor de installatie der talrijke inzendingen zgn in vollen gang en hoezeer t ongeoefend oog nog slechts een chaoslische toeeland meent waar te nemen is t voor den ingewgde allermtn t twijfelachtig dat de geheele organiaalie naar wensch vordert en aan het vastgestelde plan beantwoordt Die vorderingen zgn zalf van dien aard dat het voldoende zeker is dat wat voor da binnenlaadsche inzendingen van zelve spreekt de buitanlandsche afdeaUngea bg da opening voldoende gereed zullen zgn tanrgl omtrent deze laatala mag verzekerd worden dw waar Frankrgk oen van de groolate afdeelingen zal vormen de Ooatenrijksche daarbij in pracht en schoonheid niet zal behoeven achter Ie slaan Inderdaad beijveren zich de vreDmdelingec die in menigte op de tentoonstelling werkzaam zgn om aan de bedoelingen eq inzichten van het uitroerend comité daarin toorgeKaau door zgn gedelegeerden commissari dan heer W Travaglioo te beantwoorden waarvan de groote inapanning welke wordt ten toon gespreid en t onbeschrijfelijk vertier dat in t gebouw heerscht tan duidelgkite blijk geven Een alleraardigste aantrekkelijkheid hierbg is de herkenning van het inlamationaal karakter der expositie ook aan da tairgke talen welke in alle deelen van het gebouw worden gehoord Fransch Duitach Engeleeh Noorscb Turkicb Grieksch Hongaarsch Tyroolsch ec allerlei dialecten uit ons I eigen land Aan belangstelling van het buitenland ontbreekt het allerminst en tis voor het uilvoereooomilé geen geringe vold ening dat b v de preti denten van de Belgische en Noorsche eereoomité i zoomede de gedelegeerde Commi aris van het Oo teurgksche comité baron Hipolyte de Boyer de Doui da heer Gierdrum oppeijagermeester van het Zweed scha en Noorweegacbe Hof en Guslave Hautberger zich onledig houden met de beatiering van de iastallatie hunner afdeelingen Tot de merkwaardige Noderlandsche inzendingen ter opluittaring afgeztaan eu die reeds geplaatst zgn behooren o a de verzameling geweiden enz van baron van Pallandt van fioozendaal alle van hertta ta Rozendaal geschoten een uitgebreide en schoooe collectie zchelpen en zeegewassen alsmede een verzameling wapens en andere kostbare voorwerpen uit den Indisohen Archipel van den gewezen resident ia onze O I bezittingen den heer Hegling een praobtige reeks ohaissn en arresledea onder welke laatste dekes niet de minste is die van den heer Bdwsrd van Uoboken van Oudelande lid van het uitvoerend Comité en President van de nfdeeling Schoona Kunsten De schildergen en aquarellen in deze sfdeeling zgn hoogst belangrgk en onder directie van den gedelegeerden commissaris den heer O Kerlmso 1JÓ6 gerangschikt dal men gerust mag verzekeren dat gaan enkel inzender ontevreden zal zgn Onder directie van genoemden heer zgn ook reeds de honderd kisten onipakt die de Belgische inzeudiag voor de schoone kunsten uitmaken eu zullen de fraai doelien weldra geplaatst zgn Ten slotte de zeer belangwekkende medadeeling dat on Departement van Oorlog een inzending zsl doen betrekking hebbende op de atdeeling Rgtport militaire bespanningen en SciieUport geweren enz waarbg de tropheén van hel regiment grensdiera en jagers zeer zullen uitmunten waarvoor dan ook door bet Uitvoerend Comité een eereplaats is aangeboden in de vestibule der Tentoonstelling Gistnen i op la t der justitie te Botterdsm naar het Ziekenhuis gebracht het l jk eener vrouw die waarsohgnigk san vergiftiging is gestorven Deze vrouw wonende in de Entrepolstraat was geruimen Igd ladende aan heumatisoha koortaau en hoewel onder dokter behandeling wa er geen boler ohap waar te namen Ëan vriend des huizes werkman aan het Maaaslation wist raad Hg kreeg van een kennis van hem eaniga kruiden die deze buiten op het land geplukt had en deze zouden een zeker middel tot genezing zgn Zg moesten eerst gwlroogd eau als thee getrokken en vervolgens vsii het aftrekiel viermaal daag een kopje gebruikt worden Aldni geschiedde jl Woensdag met het gevolg dat da vrouw gisteren overleed en door twee doctoren op het Igk teekenen van vergiftiging werden waargenomen De politie op Peganoord nam de kruiden in beslag en stelt thans een onderzoek in Gisterennacht omstreek vier uur verkondigden noodscholan gepaard met hal geraas der stoomfluiten van de in de havens Ie Feyeooord liggende schepeOr dat aldaar een hevige brand was uitgebroken en wel in loods 6 van hel sledelgk handehlerrein grenzende aan de spoorwegbavan Nauwalgks was het eurs a begin van brand ontdekt of uit het midden van dr loods verhief zich een onizagigk vuur en rookko oom maar al te wol begreep dat ze tante in wat andere stemming moestan brengen Och kind geloof de jokkemij van je papa toch niet maar tis waar ik was reeds wst over den tand toen ik hem aannam Marie ja jokt nooit das mag je t nu ook niet doen Weet je oog wel dat je voor da rgftiende maal jarig was en dat je me beloofdet liever te sterven dan ooit een ander man dan mg de Back ta zullen nemea Komaan ge zgt in da war de Back Ik zal zeker gezegd hebben liever sterven dan zoo n laalijkan jongen tot man te nemen Maar vind ja me nu dan nog leelgk P rroeg mijnheer streek zijn kuif omhoog en ging met uitgebreide armen voor baar slaan En waarlijk al was hg niet wal men een mooi man noemt toch gaf zijn open aoms zoo gnitig uitziend oog zgn breed hoog voorhoofd zgn nu zoo achtbare gedee telgk kale schedel alle recht hem eer knap dan leelgk Ie noemen Ook op zijne kleeding al was die niet strikt modieus was hg volstrekt niet slordig al puilde som bet overhemd wat buitoDsporig hel vest uit al gaapten de groote manchetten wel wat breed over zijne fraaie kloeke handen Nimmer droeg hij een kapje mijn haar zeide hg vaak is grijs geworden meyGoA en met eere daar schaam k me niet voor Enf dan streek hij weer eens flink de weinige haren overeind en alles zoo te zamen genomen was hij een bejaard man van een zeer gaheal donker zoodst ik niet meer alleen kan nitgaan En ook u kunt dan zelf een patroon naar uw ziu uitzoeken Mama sprak mgnhear de Back mag ik t Is wel wst erg niet waar voor dia zorgdragende wereld die zoo gverig op onze gangen let om wat kwaads te vinden want verbeeld je die oude meneer de Back gaat daar bg avond en ontijd meteen mooi juffertje in zoo n iorran winkel waar ze kralea en naiges verkoopen I Koma HBi apa komaan sprak Clare en lagd baar arm in den zijnen daar ze zag dal mevrouw de Back hoofdschuddend lachte gaat u dan toch mee andeis wordt het werkelgk al te laat Vergeet ja sterkstan bnl niet jongeheer 1 aprak mevrouw want de patronen die je zonder bril heden avond voor de stemmigste uitzoekt zullen morgenochtend de kakelbontste zijn dia je je kunt uitdenken U beeft gelgk mevrouw de Back u heeft groot gelgk ik ben u zeer varplicht mevrouw I En dan keek hij haar zoo uitvoracheod en toch zoo ooigk aan dal ze allen op eens proestten van lachen O wal was t een genot voor vader en dochter beiden zoo als ze daar nu weer schier hoogmoedig van geluk naast elkaar voortstapte Clare kon met haar flinken gang zijne nog altijd kloeke mannelgk schreden heel goed bijhouden Jfordt vtnolf d blief san den heer H M Derokaen geachreTsn een welkome gelegenheid om de liberale partg alhier eenige hatelgkheden toe te Toegen Het behoeft geen betoog dal bedoelde brief niet op het zondenlegister onzer pang behoeft geateld te worden daar het waarachgnlgk een trouwen zeer afkeurenswaardige jongensaardigbeid ia waaraan eigenlgk reeds te Teel eer bSIrezen i door dien in de couranten op te nemen De Standaard nu Bohrgft n Liberale AuiamidJelt et In Qouda heeft de Liberale gemeenteraad zander daartoe rerplicht te zijn een Tolledig gymnasium ingericht Natunrigk telt het bgna geen leerlingen In 1890 aleohta SQ in 1891 had het 31 op zes klassen aldua Terdeeld 8 8 6 2 3 i Qeen klassen dus om Ie noemen En op deze kleine klassen had bel niet minder dan 15 leeraren In 1890 du éia leeraar op 1 leerlingen in 1891 één leersar op elke twee leerlingen Nabuirlijk kost dit schatten Aan tractementen alleen 20 600 en alles saim bij de 22 000 En tegenoTer deze Toor Gouda enorme som stond aan schoolgeld slechts 1860 Er moet dus ruim 20 000 bij HierTan gaf het rgk 8516 en moet Gouda zelf nog ƒ 10 477 bijpassen De rest kwam uit een extra potje Dit nu is geoa houdbare toesUnd In 1890 werd op elkon leerling 1000 s jaara toegelegd en in 1891 nog 700 Geen wonder dus dat de burgerq hierofer onteTreden is en dat toen men Tan liberale zgde er op aandrong om Tooral de leden van den Ooudschen Gemeenteraad in de ProTinciale Staten te kiezen er Tan antirerolutionaire zijde op geweien werd hoe deze heeren in Gouda huishielden Dit geschiedde in dit strooibiljet KUiet Heden morgen onlTingen wg weder eene aanbeTeling Toor de liberale eanilidalen en rooral wordt daarin gezegd Moet gezorgd worden dat de heer Brouwer gekozen wordt Nu Kiezers wg willen D ook eens iets in het geheugen brengen ec wei dit Zooals gg weet hebben wij hier een duur Gymnasium dat onze belastingbetalende Burgers duizenden gulden s jaars kost en toch maar ten goede komt Tan enkele heeren uit de gegoede burgerij Nu werd onze stad Tolstrekl niet Terplicht door de Begeering om zoo n duur Gymnasium er op na te heiden E hoewel de heeren ran den Kaad wisten ook de secretaris Brouwer dat het recht der belasting op de scheepvaart Toor de stad Gouda ten einde liep en dit een sohadepoalje Tan 60 000 ongeTcer zou zgn hebben de hoeren ons toch het buitenkansje bezorgd dat wg nu een GyiAaaium in stand mogen houden dat bruikbaar is r9or de heeren en waaraan ook de winkelier Ja elk neringdoende kan betalen maar niet profiteeren en dat in zoo n treurigeo Igd als nu Wij rerwachten dan ook ran U dat Ge niet uw slem zult gCTen aan mannen Tan de liberale partg die gewoonigk erg duur zijn maar kiest met ons de Heeren J J LAZONDEB en A VAN WALSÜM Kz beiden aftredende Leden wtlke uwe belangen al aangenaam uilerlgk Toon nu eens zeide h nog altijd wachtende tot zgne vrouw loon nn eens door een vurige omhelzing hoe verliefd of je nog op je ouden jongen zijt P Maar mevrouw de Back droogde met haar kanten zakdoek zich hare oogen sf on noodigde hem uit om meê ta gaan theadrioken Toch streelde ze met hare poezele gevulde hond even zijne wang dook onder zgne armen doof en gaf hem een kus voor den mond en wilde even vlug aan de gevreesde om I heizing ontsnappen maar eerst nog eens sloot hg I zijn tronw wgf fiks in zijne armen en kuste hare I enkele nog overgeblevene tranen weg Ik beu big Clare sprak oom toen ze in dehuiskamer zaten dat ge geen nuf ijt bij mijnkostelgke zondsgsche wgf je mag ik altijd do laarzenin de kamer wel Ie verstaan den uitersten boekzie je gaan uittrekken Daar zal jij toch hoop ikniet zwart om zien als dat zoo onder ons voorvalt Nu nog mooier papa waarom zou ik daarom zwart zien j Kgk eens hier Clare sprak hij toen da knecht j hem zgne pantoffels bracht ik kom er toch maar zoo wat langd en hg slak zgn vinger door eeti klein gaatje in I borduursel dat hij ondeugend ver opscheurdo Je moet me spoedig een paar nieuwen maken boor Gnat u nog even met mg uit vadertje dan willen we dadelijk wol en stramien koopen Ik zou t u anders niet vergen meê Ie gaan maar t is reeds lom welke weldra over de geheele loods uitbreidde Aan de kade voor de brandende loods lagen eene oole grsanbool een lichter en een jiasr kleinere iohepen welke spoedig in groot gevaar verkeerden de kleinere ondervonden reeds eenige schade zoodat dadelgk alle in het wetk gesteld moest worden om deze Ie verwgderen De brandweer vertegenwoordigd door alle stoom puiten drgvonde stoomapuitan en verBobeiden handbriindspuikn was spoedig aanwezig doch kon niet roorkomen dat do geheele loods in een uur tijils geheel vernield was Gelukkig was er weinig wind en woei deze uit hel ïuidwesten zoodat de vuurstroom voora fgegaan door een kolesaale rookkolom welke uren ver zichtbaar WB9 in schuine richting van de aangrenzende loodireril afgeleid anders waren de gevolgen nog niet te overzien geweest Ook droegen de het vorig jaar gebouwde brandvrije rauren tot afscheiding van de aan elkander palende loodsen niet weinig bij tot afwending van het govaar voor de anderen De loods bestemd voor granen wa terhalver lengte daarmede gevuld en lerwgl de loods zelf reeds lang een prooi der vlaromen was geworden vertoonden de boog opgestapelde graanbergen nog een ware vuurzee De schade bedraagt mmtens een paar ton goud Behalve da loods zijn nog verbrand vier goederenwaggon van de Slaatsspoor terwijl vele andere wagen zgn beschadigd De loods bevatte behalve graan nog hoeveelheden lijst rotting enz en was gedeeltelgk verhuurd aan het Blaauwhoodenveem De waarde van de verbrande goederen is nog met bepaald die van de loods zelf i geschat op 60000 Uit Kotlerdam wordt gemeld In de vorige week verspreide zich het gerucht dat de beer R administrateur van een der kerkelijke armbesturen plotseling verdwenen was zonder orde op zijne zaken te hebben gesteld Vanwegi de justitie werd terstond bg het armbestuur een onderzoek ingesteld wasrbg echter moei gebleken zijn dat de adminietratie dezer instelling in goede orde was Men vernam togelgkerlgd dat de reden van het verdwijnen van dun man hierin lag dat hij gelden die hg van particulieren onder zgne berusting bad had zoek gemaakt Zoo o a administeerde bij voor eene weduwe een vrg aanzienlgk kapitaal waarvoor hg geregeld da rente uitkeerde Bij iden dood dezer weduwe vorderde baar schoonzoon het kapitaal op on nu bleek dat B het niet kou uilkeeren De schoonzoon gaf van de zaak keooi aan de justitie Terwijl de politie bezig was den man op te sporen werd Dinsdag zgn Igk uit de Sobie opgevisohl De rechler commissaris in strafzaken te Utrecht subatituttlolficier van justitie en griffier vergezeldvan de prof drs G von Overbeek da Meger en C H Spronek begaven zich Woensdagnamiddag naar dogemeento Barwoulswaarder naar oanleiding van heloverlijden onder verdachte omstandigheden van eene juffrouw om tor plaatse een gereohtelijk onderzoekin te stellen K K Bulteolandscb Overzicht In Italië is de toostand van bet nieuwe ministerie zeer weinig bevredigend Zonder ontbinding der Kamer en een nieuwe verkiezing zal bet onmogelijk blgken een krachtig ministerie van welke kleur ook Ie krijgen De uiterste linkerzijde zoo half geholpen door de rechterzgde maakt het den ministers onmolijk te regeeren Gioliiti verklaarde in de gisteren gehouden Kamerzitting dat het kabinet zijn onUlng had ingediend doch dat de koning het niet heeft willen aannemen Hij verzocht der Kamer de voorloopige 6 12 der stsatsbegrooting te willen toestaan als van dringenden aard Deze medadeeling van Gioliiti en zijn daarop gevolgd verzoek werden met aanhoudend gemor aangehoord Van verscheidene banken weerklonk de kreet dal het hier een staatsgreep golc De ondervoorzitter las een brief voor van Binncheri wasrbg deze zijn ontslag neemt al voorzitter De Kamer zal morgen zgn opvolger benoemen In de couloirs heersohte groote opgewondenheid algemeen werd het bovengenoemde verzoek der Regeering beschouwd als eene voorbode van de Knmeronlbinding Volgens gerucht zouden de algemeene verkiezingen vastgesteld zijn op 23 Junien de herslemmingen op 30 Juni a s doch dit gernohi is stellig voorbarig Tot op dit oogenblik ia nog niets beslist In parleraentoire kringen vindt men de verklaringen van Gioliiti zeer ernstig Vele leden van da commissie der begrooting die hel onderwerp hebben onderzocht waarbij voorioopig zes twaalfden worden gevraagd zijn van meaning dat deze niet zullen worden toegestaan In het Hongaanche Hui van afgevaardigden werd gesproken over de kerkquaestio De Miniater van Éeredienst verklaarde dat het voorstel van den heer Iranyi ter v ije uitoefening van den godsdienst en tol erkenniivg der rechten van de verschillende gezindten aan de inzichten der Regeering beantwoordt De Miniater verzocht der Kamer het voorstel aan te nemen Volgens een telegram uit Madrid heeft de Minister van Buitenl Zaken aan den Spaanschen gezant te Parija per telegraaf de voorwaarden bekend gemaakt waarop de handelebelrekkingen met Frankrijk zouden kunnen hervat worden onder uiinoodiging ze ter kennis ie brengen van den minister van Builenl Zaken Ribot De regeering siell voor dat Frankrgk aan Spanje de voorrechten verleent van het minimumtariel aartegen Spanje zich zou verbinden om bin nen een kort tijdsverloop de rechten op Fransohe voortbrengselen te verlagen De demooraliache oonventie van New Jersey heeft op 2B Mei jl eene vergadering gehoudSu De aanbangera van Cleveland hadden de meerderheid Gouverneur Abbot en andere detnocratiaohe leidere wilden echter toch een delegatie naar Chicago zenden zonder haar oen bepoalde inatruolie te geven Abbet hoopt dat hij aan het hoofd dar delegatie zal staan De Kentucky Convention vergaderde ook op 25 Mei Al spoedig begon er een alrgd lusaohen de vrienden en de tegenstanders van Cleveland Ten eerste het steunen vnu senator Carlisle ten tweede hel leunen van Cleveland en ten derden het zenden van gedelegeerden zonder bepaalde opdracht De heer Henry Watteraon die aan het hoofd der delegatie zal staan hield een heftige redevoering tegen Cleveland Hg varklaaide dat door dezen te kiezen do parlij eene nederlaag zou lijden daar Cleveland immers niet door den staal New ïork gesteund werd De Colorado Convention beeft een meerderheid van leden die tegen Cleveland zgn De conventie zal eene delegatie zenden die geen bepaalde opdracht heeft maar toch du verkiezing van Cleveland zal tegenwerken Volgens berichten uit Washington worden er pogingen in het werk gesteld door invloedrijke democraten om Cleveland en Hill Ie bewegen hun candidatuur in te trekken opdat de nationale Conventie niemand zon kunnen benomen die op den steun van den slaat New York zou mogen rekenen Het groote publiek blgft echter galooven dat Cleveland tot president zal verkozen woij aq Burgerljjke Stand GEBOREN 26 Mei Maria ouders L Signer en C van der Hoogt Antonius Johannes ouders J Hasreman en A P Nederberg 26 Cornelia ouder L J Lafeber en K Soaterse Fijne Johanna Eva ouders G van den Berg en J M Matbuisen Cornelia Frederica Sophia ouders J J A Teggeman en N de Vroom Beiaardua Gerardua Maria ouders B Nieuwenhuisen en M C Brauns Neeltje Margaretha ouders P L Hofatede en W A van dan Berg 28 Cornelia oudera D Groeneveld en H Muis Aotonetta Johanna Maria cudera L van Basten en S H H Baden OVERLEDEN 24 Mei A A Weck 8 w 26 A Noorlander 8 m J van der Tuijn 17 d 26 P van Daji 2 m 27 M J E Heyl 18 m P J de Wilde 32 j J G van Wingerden 8 m ONDERTROUWD 27 Mei J Bonneur 52 j en G van der Zijde 52 j D Zendgk te Amsterdam 29 j en B Kgzor 29 j J Mikkers 22 j en A Zorg 21 j A Mes 19 j on H M van der Wouden 24 j ADVERTENTIËN Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen onze hartelgk geliefde Zoon Broeder en Behuwd Broeder PIETER JOHANNES in de hoopvolle leettöd van bgna 33 jaar C DB WILDE J H DB WILDE A E W DB WILDESjiit Oouda 27 Mei 1892 De Ondergeteekende maakt bekend dat de Fakschuit op LEIDEN gedurende zes weken DONDERDAG AVOND ten 7 ure van de TUUFMAUKT zal vertrekken A H KABEL Het Sig aren IIag azijn KORTE TIENDEWEG D 15 is des Zondags aTonds na 9 uur Meubelmaker en Stoffeerder LAGE GOUWE C 30 Werkplaate XLEIWEGSTEEG N 13 beveelt zich beleefdelgk aan voor het maken en repareeren van alle soorten van Meubelen tot de meest concnrreerende prgzen Tevens ingericht voor Verhuizingen zoowel binnen als buiten de stad Waar blijf de Sproeiwag en mmm im MARKT A 68 GOüDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport 4 rtikeieB Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoffen Abmmetnent fl 95 pi r jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaaltper kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd NatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand TaUlenr Markt A 68 Gouda G eTTxasig d een Koffielmis Eedlende Toor DONDERDAG MORGEN van 8 tot 12 Uur MABKT 105 CHAMPAGNE LIMONADE Frambozen en Citroen a 40 Ctn per Flac Mineraalwater Falsriek SLOTENAKËR Co CITROEN LIMONADE FRAMBOZEN SYROOP L