Goudsche Courant, maandag 30 mei 1892

o 4848 Dinsdag 31 Nel 1893 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Adverlen tiehlad voor Gouda en Omstreken De miendinp van advertei tiön kan geMhieden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave EXTRA jFIJNE Citroen limonade ƒ 1 Frambozen t 1 05 Alle soorten van bieren tegel HACHmEROLEN Binnen eenige dagen wachtende eene lading EERSTE QÜALITEIT Grove MACHINEKULËN Bestellingen worden voor elke boeveelheid tegen Concnreerende Prgs ingewacht bg P Krijgrsman Kantoor Vest O 161 Gouda Snelperadrnk van A Beinkman zoon OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG 30 MEI 1892 s voorm 11 nnr in het Koffiehnis ïHn Schaikbosd bewoog ctoor den Heer A DAM aan deü Kleiweg t l overstaan van Notaris UONTIJN te Goudl Tftn PïRC 1 3 DRIE FLINKE BÜRGE WOONHUIZEN met Erren en Tuinen gui stig staande en gelegen naast elkander hi de Wacbtelstraat Wgk P nos 220 221 en 2 te Gouda kad Sectie E no Ud6 groot 2 35 c A no 1497 root 2 A 6 $ c A en n 1498 groot 2 A 94 c A Het pand Wgk P no 221 is verhuurdden Heer J W Molgn voor ƒ gSO en h huis no 222 aan den Heer F J Boer vi ƒ 225 per jaar i PiEC 4 Een WOONËÜIS Sfoi e iF Tuintje staande en gelegen als j voren W F no 216 kad Sectie E no 1490 groït 84 c A Verhuurd aan W M vinZeeExall voor ƒ 1 40 per week PcRC 5 Een LIJNBAAN Jgi egen nakst pers 4 kad Sectie E no mU oot 2 A 40 c A In gebruik bg den H er jafeb rFz Pehc 6 DRIE HUIZEN n HRVEN i nen bg elkander gelegen achter de Wachtel straat en uitkomende aan het MoArdrechtsChe Verlaat Wgk P nos 205 tot én met 208 kad Sectie E nos 112 831 eii 1 93 te men groot 1 A 54 c A lA drie gedeeltenverhuurd resp oor 0 80 l 1 25 en O 65 per week i PïEC 7 Ben perceel OPEN GROND gelogen achter percee 6 Kad Sectie E no 1492 groot 68 c A Pekc 8 TWER HDIZËN met Erf en Grond aan de Korte Akkeren bg bet Moordrechtache Verlaat Wgk P nos 283 en 284 kad Sectie E nos 610 1064 en 1065 geheel en 879 en 1066 ged te zamen sroot 2 A 33 c A Gedeeltelgk in gebruik bg den heer C Lafeber Fz overigen verhnnrd voor ƒ 1 20 en 0 50 per week PsEc 9 13 VIJF PEROBELEN BOUWTERREIN aan elkander gelegen onmiddellgk ten Zuiden van perc 8 kad Sectie E no 878 geheel en 879 en 1066 ged te zamen groot 51 A 9 c A Als bouwland verhuurd san G Verheul voor f 100 f jaars tot ultimo Dec 1892 P c 14 Een HUIS WAARIN TAPPERIJ MET VERGUNNING met Erf staande ongelegen aan de Keizerstraat Wgk K no 195 te Gouda kad Sectie D nos 1686 en 1687 te zamen groot 36 c A Verhnnrd aan Groenendaal voor 2 25 per week pEEr 15 Een WOONHUIS en ERF naast perc 16 Wgk K no 196 kad Sectie D no 287 groot 44 c A en 1308 ged ter grootte van ongeveer 7 c A Verhuurd aan Biezer voor ƒ 1 80 per week Aanvaarding en betaling 16 Juni 1892 Te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 nur en op den dag van verkooping Nadere informatiën verstrekken voornoemde notaris MONTUN alsmede de HH notarissen W VAN TRA A te Rotterdam en G C FORTOLJN DROOGLEEVER te Gouda Breeder bg biljetten HOF PUIKE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij P £ ETERS Jz AU bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den itaara der Firma P HOPPE Met liet oog op het WARME WEDEE vestigen Ondergeteekenden in t bgzonder de aandacht Gazense LIMONADBS ep SPüITV ATER bereid volgens Systeem verfrisschende iBeins irgeteekenden in t bgzonder de aandacht op hnnnp iNADBS en SPUITWATER bereid volaens éj 0 10 0 05 0 10 1 V I UMONADES per SPUITWATER Syphon i ld BU onneDici t belangrijke Redoctle Teveni hebben za steeds voorradig alle soorten Bronwateren zooals Victoria Diana Bmèer Seltsws Carlsbader Bitterwater enz enz NoM recommanderen zg speciaal hnnne gewone en fijne merken ISijp en Cli arcaL pagraae T rija a en I H Caféhouders en Wederverkoopers GROOT RABAT JIA1 KENHIJMSEN dl Co fkbethstrast en Dubbele Buurt iovertr offen RWAL ITEIjT iG grai aiideei d i uive VBA a OPOEIf lt AA riek te Weftzasüi 0 ericht 18 ö jGRÖOTiS w De Notaris H J F BEIJMAn gevestigd te ér liter 0 85 pera 0 90 fzèerli eprgienül bij J F Herman di m S07DSCEE EEOELOLÜS Kegelconcours 1 Juni a s Extra vat WIENER BIER ef ia Haastrecht zal aldaar in g B BK het openbaar veilen en i verkoopen op WOENSDAG 15 JUNI 1892 des voorm ten 10 ni in het Koffiehnis van de Weduwe L Blanken aldaar De in 1880 nieuw gebouwde Bouiinaaiiswozmig genaamd Met huis te ROZEN DAAL Het BESTÜÜB BLOUSES goed passende modellen SCHENK Zd onder HaattreelU met ruim 26 hectaren BOOMGAARD BOUW WEI HOOI en GRIENDLA i ID op den polder Rozendaal onder Haaêtrecht 1 65 27 hectaren WEILAND op den polder Hoonaard onder Haatlrecht 1 8527 hectaren BOUWLAND op den polder Snelrewaurd aldaar 1 56 28 hectaren BOOMGAARD flOOILAND en BOSCHHAKHOUT op den polder Gaigoord aldaar 3 04 44 hectaren HOOI en GRIBNDLAND op den polder Laog Bilwgk aldaar 5 93 30 hectaren WEI en flOOILAND op den polder Hoog Bilwgk aldaar 9 34 50 hectaren BOUW WEI eii HOOILAND en BOSCHHAKHOUT op den polder Westzijde in de Gemeente VliH Firma dl W KLTER Orthopedische C0RSEÏÏE9i eo REGTHOUDEIIS Uitzetten voor de LUIERMAND De verkoopsvoorwaarden en de kadastrale kaarten en extracten liggen ter inzage ten kantore van voornoemden Notaris HEIJMAN alwaar tevens nadere informatiën zgn te bekomen en na den 1 Juni a s verkoopboekjes verkrggbsar zgn Het beste Poetsmiddel is thans POETS MSTA DE SABEL ede poneert I abnelumcrk om lat daarin VEHBENIGD i wat tot nu toe niet was verkrcKen een onovertrofTen Foetsmidd vo n MetHleo en aiaavrerken tegelijk dat met vle t niet stuift de voorwerpen met aantast geen vergift bevat en daarbij vlug en zindoiyit werkt Het beste voor ieder die te poetsen hoeft I Alom vepkr Jgbaar 6 cente per stukje met volledige HoUandsehe gebruiksaan wij sine Oeneraal Aaenten voor Nederland en Koloniën H r ï IJttFkrt ZOTTMN te Wormerveer Voor enkele grootere pluuen worden nof uiuluiieod cngros verkooDers cesoebt Ceodkitfn op unvnuc liet onoverlroffep LAGERBIER en het gunstig bekende van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent 4 DAM Kleiweg Oouda IS f e mtgave dezer Courant gesAhieüt dagelgks met uitzondering vai Zon en Feestdagen 0 pras per drie n souden mf 1 25 francoper post f 1 70 ilzonderlgke Nommers Vljji CENTBpl BINNENLAND ÖOUDA 30 Mei 18 2 De bij het 4e regiment infanterie benoemde Ie luitenant G L i Gerritsen wordt ingedeeld bij hst Se bataljon te Gouda Ome 8tiJdg Boot de heer T H J Belonje heeft met guiittii gevolg examen afgelegd alt surnumerair der posieryen WU vermelden dit met ingenomenheid omdat de beer T H J Belonje lijne opleidini genoot bij den heer i W Vorster directeur van het Postkantoor alhier hiermede is dus het bewijs geleverd dat joqge lieden die zioh voor dit examen wensoheu voor te bireiden onze stad niet behoeven te verlaten Zaterdagavond omstreels 6 uur had alhier een treurig eagehik plaat De milicien plaatnerranger Kltendoom van Utrecht had het ongeluk nabij het vaschl6kaal in den Bleekerssingel te geraken hetwelk het eerst bemerkt word door den korporaal Hearings welke zich dadelijk geheel gekleed te water begaf doch daar de drenkeling naar het midden dreef kon genoemde korporaal hem dadelijk niet volgen daar zgne kleeding hem in het zwemmen belemmerde en genoodzaakt was naar den kant te gaan om zich van zgne bovenkleeding te ontdoen De sergeant Frenkel welke dit zag begaf zich ook direct to water terwijl op diens geroep nog de korporaal Mulder en eenige miliciens zioh te water begaven Niottegeuitaand al deze mensohen hun best deden den drenkeling te redden mocht het hun niet gelukken en werd hy eindelijk met een dreg opgehaald Terstond werd de hulp ingeroepen van den militairen dokter doch het mocht dezen niet gelukken de levensgeesten FEVILLETOX 17BRBSNI6 ra het Framch 261 Ze wist hem overal toe te bewegen in het gezellig donker vertoefden ze hier en daar voor de schitterend verlichte winkels en dat deed de goede man met bewonderenswaardig geduld Hoe fier hoe gelukkig stapte hij met zgne dochter voort wat zou bg ook dat lie e kind kunnen weigeren die in zijne oogen bovendien nog de bescheidenheid zelve wa Toen ze het buis van mevrouw van Breughelen voorbij kwamen wist Clare hem te bepraten dat ze ook Caleau nog even gingen halen wgl ze geloofde dat mama uit was en Bolle die dan t gezag in handen had zou Cateau wel verlof geven even met hen te mogen gaan Zooals Clare veronderstelde kwam het ook juist nit mama wa niet to huis en Belle die zeer bedrukt scheen was hartelijker dan ooit legen Clare en bewilligde gereedelijk haar verlangen Cateau had dan ook niet veel tijd noodig eer ze gereed was en t duurde daarom niet lang of ze waren met elkadr weder op te wekken Ver brancard werd hij naar het militaire hospitaal vervoerd Van de bekende firma van der Graaf Co te Rotterdam ontvingen wij een Sink 4 boekdeel waarin een overzicht van de door haar gevoerde zaken wordt gegeven In de Ie afd Informatiën worden alle inhohtingen gegeven omtrent de verschillende informatiën die door de firma worden verstrejct De 2e afd verschaft de inlichtingen op het gebied van incasso handels en fabrieksmerken en patenten ootrooion De 3e afd is gewgd aan agenturen en depdts n de 4e aan het Weekblad vHaudelsbelangen hetwelk de firma uitgeeft Voorts treffen wij aan uittreksels uit het sp rwegreglement uit dat op de post en telegraafdienst enz enz Wij kunnen niet beoordeelen in hoeverre er behoefte bestaat aan dergelijke tussclienbeiden komende personen Veol vbt werk waarvoor zij zioh aanbeveelt kan o i door kassiers deurwaarders zaakwaarnemer worden vwrw t Zij wordt evenwel door tal van de eerste Aqttffidamsche en andere kassier gesteund en heeft dï Mioeaten W M Heepmaker te Rotterdam en F A Molster te Amsterdam tot rechtskundige adviseurs Het werk ziet er netjes uit en geeft de gewunschte inlichtingen op duidelijke wijze Hei adres van Goudsohe ingeceteuen aan don gemeenteraad betr de vervanging van het overzetveer Vlamingstraat Turfsingel door eene drnaibrug waarover wg dezer dagen spraken is van den volgendon inhoud Aan den Ëdelaohtbaren Raad dor Gemeente Qmida Geven met den meesten eerbied te kennenHennrik Willem Otto Heerekede P 344 alhier bonevens 154 modeondergeteekenden allen bewoners aan do wandeling Papa sprak Clare toen ze in den borduurwinkel alles hadden besteld u moest ons een tracteercn bij den banketbAker Cateau en ik zgn dol op snoepen Sohaam je groote meid dat je dat nog niet hebt afgeleerd Maar enfin je weet dat je een potje bg me kunt breken dus we gaan en ja moogt nemen wat je lust Anders doen we t op deu beer zooals broer Eduard zegt niet waar CaleauP Cateau antwoordde toestemmend en weldra waren ze mot elkaar aan een tafeltje bg den onfiseur gezellig gezeten k Wou je wel iets vrrtellea Clare sprak Cateau zacht maar ik durf niet Hola zei oom de Back als ik dames meê uit neem mogen ze niei in mijn presentie gaan fluisteren Komaan Cateau I maak van je hart geen moordkuil en zog ons ronduit wat er is Toch geen inlandsche oorlog hoop ik O neen oom volstrekt niet te huis gaat alles wel sedert de steon des aanstoots weg is Had ik geweten dat jo zoo over me dacht sprak Clare ik had je niet afüehaald om met ons te gaan snoepen Even wol ilc vergeef je t gaarne als je me dadelijk vertelt wat je niet recht vertellen durft want dat is altijd de momte vnn t aanhooren wel waard Kinderen sprak mijnheer de Back hebben ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van de Jan Pilipslaan Jan Filipskaile Korte Aikeron Heerokade eu aangebouwde Nieuwe Buurt i dat het meerendeel van hen behoort tot den werkenden stand welke in bedoeld gedeelte der stad woningen vinden door bunnen huurprijs als anderszins geschikt om door hen bewoond te warden dat zij de verbeteringen erkennen vanwege het Edelachtbare Bestuur dezer Gemeente in bovengenoemde buurten aangebracht en daarvoor hunnen warmen dank uitspreken dat zij zich evenwel genoopt zien den Ëdelaohtbaren Raad opmerkzaam te maken op een zeer groot ongerief t welk al de bewoner van bovengenoemde wijken drukt en daarmede in verband hunne wen schen benevens de gronden waarop het te noemen ougerief rust aan het Edelachtbare Bestuur bloot te leggen dat zij namentlijk het oog hebben op de verbinding vau bedoeld gedeelte met het oentrum der Gemeente dat niet anders kan bereikt worden dan of door gebruik te maken van het overzetveer Vla mingstraatTurfsingel of van eene der twee bruggen brug Mallegatsluis eu Roobrug welke beide lo ons brengen aan uiteinden der atad 2o noemenswaardig verwijderd liggen van t centrum van bedoelde wijken dat dus wel beschouwd geen enkele verbinding bestaat tussehen t meergenoemde gedeelte en de stad dan het aangehaalde overzetveer dat van dit laatste gebruik kan worden gemaakt tegen betaling van 1 cent per persoon en per keer en wel tussehen 6 uur voormi ldags en 8 uur namiddags dat dus lo het betalen van t genoemde veergeld eene extra belasting is voor de bedoelde bewoners daar het gebruik maken van de overzetsobuit voor hen eene noodzakelijkheid is 2o dat dus n s avonds 8 uur de eenige korte verbinding met de stad voor jullie elkaar geheimen te vertellen Komaan dat i uitmuntend Als zoo iets lu een snoepwinkel wordt behandeld is het veel meer interessant dan te huis of op de wandeling Ik mag natuurlijk ra ê luisteren niet waar Zoo meteen papa sprak Clare olijk gaat u asjeblieft maar eerst even met den bakker afrekenen Jou ondeus d en bij tikte haar zacht op den neus als je domme vader dan terug kwam zoudon jullie alles hebben afgehandeld Je moet maar dadelijk gaan opbiechten Cateau anders loop ik been en laat jullie voor de betaling zitten Oom sprak Cateau met zonder schrik ik wist niet ik heb niets Och JiJ gausje stelde Clare haar gerust wat ga je nu tobben Laat papa maar heengaan al hij durft wij gaan meê en zeggen dat de bakker de rekening maar bij mijnheer de Back zendt Ueerengracht nommer zooveel Ik wil t u wel mcO vertellen oom sprak goedmoedig Cateau maar ik hoop toch in allen ernst gesproken dat u er tegen niemand wio dan ook een woord van ztflt spreken Verbeeldt u Theodoor van Lingon is professor geworden in de bespiegelende wijsbegeerte en en nog iets aan de akademie te G De broers zeiden dat hij de eer niet verdiende wijl hij er niet half knap genoeg voor was maar alleen omdat hü zoo n goeden drilmeester voor de studenten is wier repetitor hij reetls sedert lang was hebben ze hem dat professoraat gegeven En