Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1892

Zola lijn nienwen roman I a Débüole heeft voltooid Zg voegden er bg dat de sohrgver juist 15 maandeu aan dit werk heefl gearbeid ea dat het niet minder dan 1033 blaadjes schrift beslaat Det mededeelingen hebban er Albert Millaud toe gabracht nog eenige bgzonderheden omtrent dil boel te verzamelen en hy deelt deze in do fiffaro medo Zola hoeft om die 1083 blaadjes in ISraaamlju te sohrgven vgfhonderd veeren pennen gebruikt waarvan tweehonderd vgf en twintig witte ea dt rest gele punten hadden Het laatste hoofdstuk heeft hg mot een gzeran pen geschreven om meer kracht te kunnen bijzetten Hg heeft voor die 1033 blaadja vgf liter on vgf oeutiliter blanwe inkt verbruikt ea een hale liter roods voor enkele gedeelten Itooje inkt wekt den meester op als zgu verbeeldingskraoiil begint te verslappen Hij heeft een boek vloeipapist noodig gehad om die 1033 blaadjes te drogen ZgU heeft tweemaal zgn geheel vloeiboek moeten latag vernieuwen omdat de inktkoker er over omgevalleo wai De sohrgver brengt in zgn roman acht en voertii hoofdpersonen ten tooneele verscheidene legers ea ongeveer twaalf porsonen uit de hedeudaagiolia geschiedenis Gedurenile de 15 maanden dat Zola de 1033 blaadjes schreef heeft hg zevenhonderd negentig glazen bier honderd twintig kopjes tliet achtrien koppen bouillon gedronken en zos en ragentig pastilles Géraudel gebruikt zoadat hg au ea dan zijn werk even moest staken Van den roman üelven zeggen wg niets Daar komt hel minder op aan ville en deze nalatenschap was vereffend door notaria Guyatd van Bourg d Iré Deze notaris wiens zaken in üe war waren zag in do nalatenschap een middel om zioh weer boven water to houden Op 20 Maart 18b4 ging bij naar Geneve bij Eduard de la Bousainière dien hij overhaalde om eene verklaring te teekenen waarbij hü hem de helft zijoer rechten in de nalatenschap afstond buiten zijne voorschotten die hg mocht afhouden Hij kreeg daarenboven volmacht om bij Adolf al het mogelijke te beproeven teu einde eene verzoening tUBBchen beide broeders te bewerken Dat golukto niot on Adolf stierf in 1885 zonder iets aan zijn bovenvermeld testament veranderd te hebben Guyard ondeirichtte don broeder die hem antwoordde dat zulks hem niet verrast had Onderzoek goed hot testament schreef hij om te zien of wij het kunnen aantasten en ik geef u dezelfde voordeden als voor de erfenis der markiezin d llauteville Uit laatste gezegde bewijst welk belang Guyard bij de zaak had Er viel echter aan het testament niets af to dingen en de heer De Bréon kwam in het bezit dor erfenis Een toeval bracht Guyard op het middel om Eduard er evenwel aan to holpon Een zijner cliënten vroeg hem oen getrouw faooimile vau een testament Dit bracht den notaris in aanraking met den autografist Charpoiitier van Parijs Oharpontler maakte hpt zoo getrouw dat Guyard op don inval kwam oen valach teatamont van Adolf te doen maken Hij vroeg aan Oharpontler of hij in staat zou zijn eeu stuk to maken dat hij verloren had wanneer bij hem hel geschrift van den persoon die het geschreven had ter hand stolde Charpentier zeide ja Guyard gaf hom daarop eene nota die hij zeido uit zgn geheugen te bobben opgesteld en tien brieven om hem het noodige geschrift te leveren Het waren twee akten geteekend door Adolf in de eerste herriep hij al zijne vroegere testamenten met name ook dat van 1880 in de tweede stelde hij zijnon broeder Eduard tot algemeen erfgenaam i aan Charpentier leverde weldra de twee testamenten Hij toonde den notaris eenige gebroken aan en zoide dat het werk niet bestand was togen een onderzoek van oiperts Het beste dat hij kon doen zeide hij was deu onderteekenaar der testamenten er eenige woorden te doen byvoogen Guyard antwoordde dat do man te zwak was goworden om nog te schrijven hü maakte eenige verboteriugen aan de testamenten en zond ze aan Charpentier lorug met verzoek zijn werk opnieuw ie beginnen Deze bracht enkel oenige verandaringen aan schreef op eene envelloppe in hetzelfde schrift als dat der testamenten de woorden Aan deu voorzitter der rechtbank van Segré en zond alles aan Guyard evenwel zorgdragende sommige brieven te bewaren Guyard betaalde hem 3UÜ fr en maakte aanstonds gebruik van de testamenten Hg kreeg nogmaals de belofte vau Eduard do la Bousainière dat hij de helft der erfenis zou bekomen indien het testament vernietigd werd De notaris maakte de twee testamenten bekend Het succes was volledig na eonige processen was Eduord in het bezit van de erfenis Guyard kreeg eerst 60 000 fr vogj de teruggave van de overeenkomst en hü stönd op het punt nog fr 100 000 te krijgen toen het bedroe ontdekt werd Charpentier hoorde KflÉ de processen en daar hg de testamenten gemaakt had besloot hg zijn stilzwijgen duur te laten betalen Vau dit oogenblik af liet hg Guyard geen rust meer Charpentier schreef ook aan den heer De la Boussinière maar aangezien deze niets vermoedde gof hij aan den Charpentier s bedreigingen geen gehoor ja besloot ton slotle zelf de tussohenkomst van het gerecht in to roepen Nadat die bedreigingen tegen De la Boussinière piiaal liggen Een aan hoofd en hals In Ierland heeft weder een agrarische moord plaats gehad De farmer James Flynu had eeae weide gepacht van eene tegenwoordig leegataaade boerilorg bg Moate Toen hg van de wodrennenle Moate terugkeerde vergezeld van zgne beide docliters werd hij door eenige lieden opgewacht T es malen viel hg door eenige steenworpen getrolfei op den grond Eenige mannen hielden de meiijn tegen terwgl hunne kameraden op den vader lossloegen Op de nadering van een rgtuig gingei de aanvallers op de vlucht De meisjes brachten hna vader naar het palitie buraau te Moate Hier bleek dal de man zes zware boofdwondeu bad gekregen bovendien was de bovenlip geheel gespleten eo rtren de boenen orerdekt met kwetsuren Flyna u te uitgeput om de bijzonderheden over den aaonl te kunnen mededeelen Toch arresteerde de ftlitie op grond ran zgne inlichtingen de baers arbeiders Patrick Bush James Derrelland en Fatnek Slerin Te Loodonderiy in Ierland hebben soldaten die tot twee rerschillendê regimenten behoorden ii eene kantine met elkaar ruzie gejiregen Een veolitpartg ontstond waaraan gaandeweg een driehonderd man deelnamen De onderofficieren waren niet il staat de orde te herstellen Ongeveer een au lang duurde de strijd ilie met handen en voeta werd gevoerd Toen kwam een aantal soldaten nut de bajonet op het geweer aanstormen en de andere partg die uit artilleristen bestond trok de sabeL Op dit oogenblik verschenen echter officieren die gelukkig bloedstorting wisten te voorkomen lotusschen zgn door slaan en schoppen verscheidene personen zoo toegetakeld dat zij thans in een hot Ga zgt oren goed een nicht ran ons als L e andere meisjes k hoop dat het je wel mag gaan en 14 sloeg haar sluier terug en kuste de nog eenigssiai weêrstrerende Belle fiksch roor den mond de traa kwamen haar in de oogen Oom sprak ze ik heb u rroeger wel een rerkeerd beoordeeld dat was niet christelijk want ik Wel zoo Belle I sprak op eens merrouw de Back jij nog hier op dep laten arond f Dat is heel h l goed ran je maar nu kom je niet zoo rroeg weer weg hoor I Komaan ontdoe je van je mantel en hoed en ga meS naar binnen Uaar wat is dat ging ze roort ge echreit Och heden wat scheelt et aan meisje Ik heb wat met haar staan rrgen rroaw en ni is Belle mo bang dat jij haar uit louter jaloezie mil wcfrjagon Hoewel dat vrijen deed ik met een M christelijk doel Vertel het tante maar zelf eens Bellelief of ik niet goed heb gehandeld ik zal wel BMI lang heengaan want als de oude grgskop er bij i dat weet ik wel dan vlotten de konfidenties niot half zoo goed Komaan Clare kom poesje ga jg ïoolang mot je papa en hy nam haar arm in den zijnen sloeg zijn anderen arm om haar heen en verwijderde zich ilaarna met zijne bekoorlijke dochter terwijl a met hun beiden eene overoude aria zongen ITordt vtrmlgd dank zij het middel was de man in acnt uagen gos l d7 bi dingenïan de familie Br n om te be weer op de been Ben machteloozeu grgsasrd van ƒ uauuwuiuK jaar die niet meer staan of loopen kon bracht n veertien dagen tgds zoover dat hü te paard wgzon dat de testamenten valsoh waren nog lang geduurd hadden werd ook notaris Guyard de eisohen van Charpentier moede Ea nu kwam alles uit Guyard beweert dat hü werkelijk die testamenten verloren had en er Charpentier Bnkel andere heeft doen maken om da eersto te herstellen Charpentier beweert niet te hebben geweten lat die testamenten voor vervalsching moesten ilienen Guyard is veroordeeld tot tien jaar opsluiting doch Charpentier ia vrggesproken Bulteoianilsch Overzicht Men beschouwt te Rome een ontbinding der Kamer nog steeds als onvermijdelük Bg do verkiezinisen zou naast de financieelo vraag de binnenlandsohe politiek op den voorgrond slaan Een lid dor reolitorzgde deelde Giolitti mede dat hü alrchts 2 12 wil toeslaan maar de minister volhardt bg zün eiaoh daar bot voor de ngverheid aohadelgk zou zgn v ór den herfst de verkiezingen te doen plaats hebben hen is i asneden wasrraa het zeer onaangenameleker wel gemakkelijk ia na te jaan wanneer hetEdelachtbare Bestuur wil bedenken a dat velewerklieden eerst om 8 uur hun werk verlaten en deschuit rastgemoerd wetende hunne woningen nietanders kunnen bereiken dan gebruik makende vanden grooteu omweg over bovenvermelde bruggen iets liét onaangenaams na hunne vaak zoo zware dagtaak b dat in de natuurlijk dikwerf voorkomendegevallen waarin goUoes of verloskundige hulp moet worden ingeroepen men eveneens na 8 uur gedrongen is de meergenoemde omwegen te maken om den geneesheer te bereiken dat het bovendien wegens net drukke verkeer van vlotien schepen stoombooten enz enz door de Turfsingelgracht dikwgls voorkomt men in weer en wind aanmerkelijk lang mort wachten om te worden overgezet en niet zooats bij bruggen gedurontft het passeeren van twee sluks maar van zoovele als er op die hoogte zich bevinden dat adressanten meeneu hierdoor de gronden waarop het ongeriefelgke van t overzetveer steunt genoegzaam duidolgk te hebben uiteengezet lerwgl zg als hunne bescheiden meening uilspreken dat goede verbindingen waar die noodig zijn gerekend behooren te worden tot de eerste behoeften eener stad en zij dus hopen bij den Ëdelachtbaren Raad instemming te vinden ilat verbetering niet ka en mag worden uttgateld dat zg in verband daarmede beleefd do vrgheid nemen in overweging ie geven bedoeld overzetveer te verwgderen en te vervangen door eene draaibrug dat zg eerbiedig verzoeken bg eventueele bespreking van dit ons beleefd ailres wel te willen letten op de voortdurende uitbreiding welke de stad aan die zijde ondergaat welk argument zg nevens de teeds opgesomde torens van genoeg gewicht achten om met vertrouwen een gunstig besluit binnen niet al te langen tijd te mogen vervachten Hetwelk doende enz Bij koninklijk besluit is aanG A Uaentjens Dekker op zgn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester ran Hekendarp an Lange Ruige Weideen ran P Mkop Tot onderwijzeres aan de openbare school te Oudewater werd benoemd Mej C Stegns te Venloo Naar wg rememen hebbei de haeren J M ran Kempen en Zonen eigenaren der Kon Ncd fabriek Tan gouden zilrorwerk te Voorschoten aan de intern sportteotooustelling te Schevenicgen een prachtig gedreven zilveren booaal geschonken ter waarde van duizend gulden om als eerste prijs te dienen bg den te houden zeilwedstrijd Het badseizoen te Seheveningen zal den 7en Juni geopend worden De Xederlandsche Plantenbotor Maaischsppij heefl over 1891 een verlies geleden ran ƒ 115 522 6 De werkzaamheden zgo gestaakt in afwachting van de resultaten der proefnemingen die te Mannheim roortgezet worden door dr Schlink Uiterlijk Augustas zuUen nieuwe roorstellen aan de aandeelhouders worden voorgelegd of tot reorganisatie der maatschappij of tot liquidatie na is het mooiste van alles dat hij om onze Belle aanzoek heeft gedaan tOm Belle riepen mijnheer de Back ea Clare als uit een mond Uaar ben ik dubbel blij om ging oom roort want nu is die brare Theo goed bezorgd en Belle krijgt een uitmuntend man Ja maar papa sprak Clare zóó rer is het nog niet reken ik O Mere kind antwoordde mijnheer de Back met een fijn lachje zóu rer zal het toch wel komen Xn dat zal te bezien staan want mama heeft ook e n stem in t kapittel Haar nu het belangrqkste ran t geral hoe ben je dat te weten gekomen Catem In de eerste plaats Clare weet je wel dat hij altgd reel met Belle op bad Ëduard zei dat hg reeds rroeger werk ran haar gemaakt heeft maar dat destijds mama er niet van wilde hooren wijl hij in t geheel geen vooruitzichten had Nu juist drie dagen geleden kwam er een brief uit O voor Belle Ze was uit en we hadden ruim den tijd om den brief van buitea te brzien en tevens te gissen van wion hij wel zon komen Toen Belle te huis kwam en hem Us mama en zij waren beide naar eene koTimissie werd ze op eens heel bleek begon te schreien on liep naar hare kamer We vroegen den ganschen dag haar nergens naar want dat is de beste manier om iets van haar gewaar te worden maar s aronds kwam ze toch bg mij op mijne kamer erg rerlegen en rertside mg wat baar Het was gisteren aan het Sohereningsohe strand reeds zoo levendig als ware het midden in het badseizoen Hel warme weder deed houderden de slad ontvlieden om frisohheid te vindon aan de boorden der zee De bad en windstoeleu die van hun wintervarblgf reeds naar hut strand verhuisd wareu bieden daartoe ruimsohooU gelegenheid en waren allen bezet De limonade tenljea hadden eene waro bestorming van de dorstigeu te doorstaan Ëen heer lijke zeebries brak de hitie der zonnestralen Aan het sportteutoouslellingsgobouw was men zoowel binnen als buitea druk aan het werk De uniformveranderiugen voor hot leger zgn Ihani vastgesteld Met 1 Januari 1894 zal deze reorganisatie moeten zijn ingevoerd Bg de infanterie wordt de gele uitmonstcring door rood vervangen De panden van de korte jas worden korter De sluiting bestaat uit eene rij knoopen Ue kraag zonder distinctief wordt lichtblauw De sobuuderpassauten veivalleu maar er worden passanteu aangebracht voor het drageu van e pauletten wat in groot t nu rerplicbl zal ign Ue shaoot wordt rervangeu door een kepi De rangen zullen erenals by do marine op de mouwen vordeu aangeduid De tuin der Sporttentoonstelling heeft een ach hoekigsn vorm omgeven door eeu winkelgalerg met allerlei etablissementen om den inwendigen menscb te versterken zoomade door eenige inrichtingeu van vermaak Onder daie behoort BartUng s Uostersobe dwaaltuin Het gebouw is een in Moorsohen sigl uitgevoerde arcadenoonstructie welke zuilenrijen inwendig door spiegels ooafzienbaar vermeerderd en vermeuigvttldigd worden waardoor hel schier onmogelijk wordt om eenmaal er binnengetreden don weg terug te vinden om er uit te komen Schooue groepen Ooslencha danseressen maken den dwaaltuin tot een toovcrpateis uit de Duisend en een Nacht maar iganz gefahrloa want de bajaderen zgn van was Laugs een trap bereikt men den reuzenkaleidoskoop waann elk bezoeker sichzelveu 600 malen ziet weerspiegeld Ën van daar komt men eindelgk in een prachtigen Palmengarten die oneindig uitgebreid schgnt De geheele inrichting is sierlgk De portier aao het centraalstation la Amsterdam Van Amerongon deed Zondagavond eene arrestatie die getuigt voor zgn lact en oplettendheid Een als heer gekleed persoon stond ia de vestibule van het slation in druk gesprek roet een buitenman die misschien wat te lang in een koffiehuis had gezelen Het heersËbap kwam den portier verdacht voor loodat hij kem in bet oog hield en zioh ongemerkt onmiddellgk achter hem plaatste Hij zag toen hoe het horloge èn de ketting van den braven buitenman zonder dat deze er iets van bemerkte in de zakken van ign rriend rerhuisden Daarop rolgde eeu hartelgk abchaid en achtte de portier hetoogenblik gekomen om de kennismaking aan te knoopen en den rluggec zakkenroller eea kosteloos logies te bezorgen waar hg t roorloopig zonder tgdmeter doen kan De dagbUden hebben aangekondigd dat Kmile wedervaren was Zij hield reel ran hem maar durfde het mama niet zeggen ait rreeze dat mama zou blgren weigeren wgl zgn familie mama ook niet zeer naar genoegen was I Zgn rader was wat een flink man sprak oom de Back en hij was hier lid ran de rechtbank Je mama zal zich echter nog herinneren dat zijn grootrader hier apotheker was Nu de rroraen zijn nederig genoeg ran aard om zich orer dergelgke kleinigheden heen te zetten Arme Belle I sprak Clare had ik dat geweten ik had haar eens opgezocht ze meent hrt in don regel toch zoo kwaad niet Kom papa willen we rerder gaan dan brengen we als t u goed is Cateau te hais en rragen Belle of ze ran avond wat met ons naar huis gaat Clare s hart was vervuld met b gdschap toen ze hoorde dat de vergetene Belle ook tot hare bestemming zou komen als zoo vele anderen Hartelijk en voorkomend ging ze bg haar oude te huis naar haar toe in He huiskamer en t duurde niet lang of ze waren met elka r op weg naar het huis van oom de Back Hoor eens Belle mijn kind sprak oom toen ze nog in den gang van t woonhuis waren ik heb vroeger wel eens op je geprutteld maar dat kwam omdat ze een femelaarster van je wilden maken Ik weet alles wat er voor je te doen staat maar handel nu als een verstandige vrouw als mijn vrouw on ik je kunnen helpen je kunt over ons beschikken werd zelfs gevaarlgk gekwetst Voor de UtrecStaohe reohtÖhnk werd Woensdag gepleit in een geschil tusschen den heer A C tuinarchiteot te Maartensdijk en jhr mr M J P v W te Zciat Do gedniigdo heeft een paar jaren geleden toen hot landgoed Dijnselburg zijn eigendom werd zioh tot den eiacher ewend nopens eeu verbeterden aanleg van dit landgoed jver den aard van de aan deu eischor gegeven opdracht bestaat verschil tusschen paitijen Uo oischer beweert dat diö opdracht be rekkiii had op den aanleg van het gehoelo landgoed volgens den gedaagde daarentegen bepaalde zg rich tot oen betrekkelijk klein gedeelte omatroeka drie bunders groot om het heorenhuis golegon Do oischer heeft tot staving van zijne bewering eenige brieven in het geding gebrnoht waaruit z i blijltt dat do opdracht belief den aanlog van Dijnselburg zonder eenige beperking beweert uu do gedaagde dat de opdracht beperkt geweest ia dan staat het aan hem dat te bewijzen Hoe dit zg de eiacher hoeft een plan voor den aanleg van geheel Dijnselburg gemaakt en de teekeniug daarvan aan don gedaagde gezonden die deze teokoning gehouden hoeft zonder er aanmerking op te maken Daar du uitvoering van hot geheole plan in éiSu jior te kostbaar werd gevonden ia nader eene begrooting opgemaakt voor hot gedeelte in den omtrek van het huis Met do voorbereidende werkzoamheden voor de uitvoering van dat gedeelte was de eiacher reeda besig toen hij van den gedaagde bericht ontving dat deze besloten had den aauleg van Dgnselburg nog oen jaar uit to stellen en voorloopig daar geen werkzaamheden te laten verrichten De eiacher vordert nu voor het werk dat hg voor den gedaagde heeft verricht eene aom van ƒ 600 Dit bedrag komt hem z i toe on uit zgn naam werd dit door mr G H vnn Bolhuis breedvoerig uiteengezet PI betoogile dat de eiacher is tuinarchitect aaulegger van buitenplaatsen Dat werk waarin de eiicher een speoialiteit is is lang niet ieders werk het maker van een sierlijk plan is eeu quaestie van kunst Daarom behoort bü t bepalen van het bedrag dat den eischor voor dit werk toekomt in de eerste plaats rekening te worden gehouden met wat de eiacher gewoon is te rekenen voor zijn werk indien hij daarbij slechts blijft binnen de perken van wat billijk ia waaromtrent de rechtbank zich door deskundigen kan laten voorlichten Mr A A Pit die voor den gedaogdo optrad was van oordeel dat van het standpunt f aarop de eisoher de zaak beschouwt de prgs voor zijn werk moeite en tijd moest worden berekend naar het product zoodat eenvoudig moest worden berekend roet wat de teekening uit een oogpunt van kunst waard is En dan was zijne raeoning dat die teekening geen kunstwaarde bezat Dat was intussohon zgn standpunt niet maar wel dit dat deze eischer als architect zich moet lorreden stellen met wat aan andore architecten wordt betaald Bij dezen wordt het honorarium berekend uaar do kosten van het werk Daarop is ook de berekening gebaseerd van t geen de gedaagde meent aan den eischer schuldig te zijn eu op grond daarvan meent hij met het door hem aangeboden maar door den eisoher geweigerde bedrag van 250 ruimschoots aan zijne verplichting te hebben voldaan Uitspraak over vier weken I Brown Séquard heeft in eene vergadering der Academie van Wetenachappon te Pa iJB weder eens wat laten hooren van zijne methode tot verjonging van den mensch door inspuiting van een uittreksel uit zekere doelen van maïmotlen De beroemde geleerde deelde thons eenige merkwaardige gevoUen mede Een vriend zijnor jeugd 71 jaar oud lag stervende was do man in acht dagen tijds een rit door het Bois de Boulogne kon doen zonder eenige vermoeienis te ondervinden Brouwn Séquard beweert met züne inspuitingen ook ruggemurglüders melaatsclien enz volkomen te hebbeu genezen en heeft voor een volgende vergadering nadore mededeelingen toegezegd In eeu merkwaardig proces over valscho testamenten is dezer dagen door het Hof der Seine te Pargs uitspraak gedaan In t kort komt de guscbiedeiiis hierop neer Do brooders Do la Boussinière van wie de een een groot fortuin bezat waren sedert vele jaren wegens verschil van politieke en godsdienstige denkwgze geheel van eikender vervreemd Bü testament van 9 Juni 1880 vermaakte Adolf do la Boussiuière geheel zgn fortum aan eon bloedverwant zgner vrouw graaf Do Brfon Hg zelf had dat fortuin geërfd van do markiezin d Hante Vele afgevaardigden der reohterzgde meenen datde koning bü gewoon decieet de belaatingen maarmoet heffen f Do Kamer van afgevaardigden heeft tot haren voorzitter herkozen den heer Biancheri met 318 van de 333 uitgebrachte stemmen 20 blanco biüetten waren in de bus Büna alle te Berlgn verschgnende bladen stemmen hierin overeen dat bij eene nieuwe ministerieele crisis in Italië Crispi de komende man zal dienen te zgn Zelfs de hem minder welwillend sezinde bladen als dn Fomache Zeitung zien in hem den éénigen man die eene zekere stabiliteit waarborgt Al schgnt de ontbinding van hot Engelsche Parlement weer uitgesteld misschien komt het besluit nog wel onverwacht komt er toch meer leven in de voorbereiding voor de verkiezingen Deze week waren te Londen bgeon cn vierhoni erdtal conservatieve verkiezingsagenten uit allo dooien des lands Wat op die büeenkomst werd verhandeld is natuurlgk geheim s Avonds waren zü aan eeu banket vereonigd waarbü ook lord Salis iury aanzat dio een dronk op hen instelde Do munster Balfour kwam do aaamgekomenen even begroeten daar hg wegena de zitting van het Parlement niet van de partg kon zgi Hg werd zeer toegejuicht Namens de werkloozen in Cleveland is tot de Koningin te Balmoral eeu bede om hulp gericht Door de werkstaking der kolendelvers in Durham verkeeren thans in Cleveland 28 000 menachen buiten hun schuld in zeer kommervolle omstandigheden Sedert tien weken konden do mannen niets verdienen De münwerkers in Uurham blüveir volharden bg hun weigering om zich meer dan een korting van 10 pCl to laten welgevallen De bisschop van Durham heeft thans aan de vertegenwoordigers van beide partgen voorgesteld den arbeid te hervatten met een korting van 10 pCt on een scheidsgerecht op te dragon om na te gaan of een grootere korting noodig is De mgnwerkers hebben besloten in het grnatschap Durham bg de aanstaande verkiezingen geen müneigenaar van welke partg ook te steunen In Frankrgk houdt de cneenigheid tusschen da clerioalen tengevolge der bemoeiingen van den Paus ten gunste der republiek de openbare meening nog voortdurend bezig Den eenen dag hoort men van nieuwe bekeerlingen tot de republiek den daarop volgenden dag van nieuwe aanvallen direct gericht tegen de republiek indirect tegen Leo XIII Zoo heerschte er dezer dagen blgdschap en voldoening onder die republikeinen die allo zaligheid verwachten van een Fransche republiek bondgenoot der katholieke kerk over het feit dat op bet congres dezer dagen door de vereeniging der katholieke jongelingschap te Grenoble gehouden de heer Doscottes het hoofd der conservatieve partg in Savoyo verklaard had dat men do republiek moest aaunemen als den wettigen staatsvorm als het onbetwist erfgoed van alle Eranschen eujj ar even vait geworteld moest beschouwen als do constitutioneete monarchie in Ën geland en de republiek in Zwitserland en in Amerika Volgens spreker mooston de katholieken er naar streven op constitutioneel terrein onder den banier der republiek door wettige raiddMen de hervormingen on don vooruitgang to verkrijgen die naar hun meening noodig zgn ter bescherming van hun belangen van hun geloof en van hun vrghoden Do blgdschap steeg ten top toen graaf da Mun de bekende clericale leider in een daarop volgende vergadering zich eens van zin verklaarde met de woorden van don heer Doscottes en verzekerde besloten te zgu op constituiioneel terrein alle wenken door den Pontifex gegeven te volgen I Maar helaas niets is bestendig van duur op deez aarde In de vreugde der republikeinen van den Tempa on het Journal des Débaü heeft zich al te spoedig wrnodo teleurstelling gemengd De woorden door graaf de Mun en igu katholieke vrienden te Grenoble gesproken hebben geen weerklank gevonden onder do monarchisten te Toulouse De jeugd en do royalistische arbeiders van Toulouse in in groeten getale bgeongekomen hebben bü wüze van protest een adres gezonden aan den graaf van Paeüs om hem een nieuw blük hunner trouw te schenken Zü verzekeren dat te midden van de crisis welke de conservatieve partg doorstaat geen oogenblik hun politiek geloof aan het wankelen is gebracht en zü krachtiger dan ooit weigeren lich te buigen voor de republiek In hun oog is deze toch in Erankrük volgens hun eigen woorden uiets anders dan de formule der vrgmetselarü en vaderlandsliefde verbiedt hen hun steun te verleenen aan instellingen dio de ontwikkeling eener ongeloovige en revolutlonnaire secte bevorderen Om deze redenen zullen zg gehocht blgven aan de christolüke monarchie wier vertegenwoordiger de graaf van Pargs is In afwachting van zgne komst aan de regeering verklaren zg zich bereid ingevolge zün raadgevingen dl politieke allianties te sluiten die hen veroorloven evenals voorheen verbonden met