Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1892

Voorspoedig bevalleo van eene Dochter J M TAK NIFTBIK NOBTIEI Vlütinfftn 28 Mei 1892 Woensdag t JqdI 0 484 i 1898 r GOUDSGHE COURANT Voor de vele bewgxen tan deelneming ontrangen bg het orerlgden van onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder MABIA QEERTRUIDA A otB WANT Wedowe tan den Heer T tam Vridminoem betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam D G TAN VRBÜMINGEN RotUrdam Ii en HIJ 18 yieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze geliefde Bebnwdzu ter MARIA GEEBTRUIDA vau DUi WANT Wed van den Heer T van Vkcminoch betuigen wg onzen hartelgken dank D J van VKEÜMINOEN Dz F J e TA VRBÜMINGENPrins Gmtda 30 Hei 1 J92 Ue inBeudlng vau advertentlön kan gesehiedeu loi eön uur ües namiddags van den dag der uitgave Voor de blgken van belanggtelling bg de Geboorte onzer Dochter geschonken betoigen wg aan allen onzen hartelgken dank EenWEUKMANRaK voor VAST WERK Te bevragen ter Boek dnkkerg van B aJyERZUL Korte Tiendeweg IIMDOORNS Eeltknobbel Hoomvliea iHutdeelt Wratten enz worden in 7 tt 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste baid Prifa per flacon met penseel 50 et AlUén ee U bg B 8CB0LTEN Coiffenr Eisch de handteekening ven A v TUULL FBMSCSE STOOMVEBVEBU Ghemisehe ea Zwilsersebe Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeiioer Rotterdaoi i Specialiteit voor het stoowen en verven van I alle Heeren en Oameskleedingstakken ook i alle soorten Meubelen Ledibantgordgnen Tafel i kleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst I Kwasten Gamitaren Neteldoek Tnlles Kan I ten Veeren enz Alle goederen konnen in elkander blgven en worden ooschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen worden AGENT voor Oooda en Omstreken in 4 dagen afgeleverd ADVEBTENTIEN in a e Binnen en BuUenlamlsehe Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bnreao van A BRINKMAN en ZOON te Oouda alia eeriame l edon van alle parlüen hun bedreigde Trqhedeu en de eeuwige belangen van Franlcrgk t Terdedigen j 30 Mei 1892 Welk een gebrek dus aan eenstemmigheid tusschsn de katholieken Te Grenoble erkennen de mouar chalen de aoodzakelykbeid om tich te plaatsen op constitutioneel terrein te Toulouse weii eran cjj de republiek te erkennen Te Grenoble ouderirerpen zij zich aan de bevelen van den Paus te Toulouse insinueeren zij dat Leo XIII verkt voor de vrymetselaars Te Grenoble verklaren zg het voor een eiaoh der vaderlandsliefde den regeeringsvorm buiten den strgd der partijen te laten te Toulouse aohttn zg het patriotisch voor het herstel der monarchie Ie arbeiden evenals voorheen in vcreeeniging met de reerzame lieden van alle partgen I Men denks sleohls aan het bondgenootachap van den graaf van Pargs met de eerzame lieden der Boulange I Voor de republikeinen die inderdaad aan een verzoening der monarchisten onder iqvloed van den paus gelooven en daarvan heil verwachten voor de Fransche republiek bevat iutusschen de ondubbelzinnige betooging van Toulouze een nieuwe les en een waarschuwing P OSTEK XCrSliT LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden over do Ie helft der maand Mei 189Ï welke door tusschenkomst van bet postkantoor te Gouda terug te bekomen zgn P Verstoep Dolfl A v Bgn Roasum i Beaat Rotterdam Mevr Faassen Anuterdam P da Koning Van WADDINGSVEEN W Groenendgk Haastrecht GOUDA 28 Mei 1892 De Directeur van het Postkantoor VORSTER J D 8N00 Joh 01 NOÜ Steavsr BrieUe 30 Mei 92 De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van da belanghebbenden dat door den Meer Provincialen Inspecteir der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 24en en 25en Mei 1892 zgn executoir verklaard de Kohieren No 11 12 en 13 der belaating op het Personeel dienat U91 92 en het Kohier No 9 van het Pateutreeht dienst 1891 92 4e kwartaal Dat voormelde Kohieren ler invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldo n en dat heden ingaat de termgo van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren t warden ingediend Gouda den 28n Mei 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN Afloop van Openbare Verkbopingen van Onroerende Goederen VEILING 30 Mei 1892 Perc 1 en 2 Twed hnizeo en erven aan de Wachtelstniat te Gouda wgk P No 220 en 221 k P van Wingerden te Gouderak voor 4620 Perc 3 Huis en erf aldaar P Ne i22 k C L fober voor ƒ 2300 en 4 en Huis ea erf met lijnbaan aldaar P No 218 en 216 k C Lafeber voor 1680 Perc 6 en 7 Drie huizen en erven en grond achter de Wachtelstiaat te Godda P No 205 tot en met 208 fc C Lafeber voor ƒ 555 Perc 8 9 en 10 Twee huizen met erf en grond P No 284 en 285 en twee percrelen bouwgrond allen in de Korte Akkeren te Gouda k A P Blok voor 2340 Perc 11 Perceel bouwgrond aldaar k K Jonker voor ƒ 960 Perc 12 Perceel bouwgrond aldaar k J da Jong Az voor 960 Perc 13 Perceel bouwgrond aldaar k A Grendel voor ƒ 720 Perc 14 Huia en erf aan de Keizerrtraat K 195 te Gouda k D van Stavel qq voor 1215 A VAN OS Az Kleiweg A No Perc 15 Huia en erf aldaar k 6 Haagaman voor ƒ 920 TS APVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon C H VAK GEFFEN geliefde echtgenoote van i J a M C BBEDKEL Alphm l z 27 Mei 1892 G a a Snelpersdmk van A BsraKVAN ie zoon OpenTjare Verkoopiiig in eene Zitting op DONDERDAG den 2 JUNI 1892 dan middags ten twee nre ten haize van den Httr C F VA DBN BEBGH te Stolmjkerthii bjj Oouda van bevattende 3 Woningen met TUIN en £ BF groot roirn 17 aren gelegen in de gemetale Gouderak nabg Stolunjkeriluü breeder In biljetten omschreven Notaris SPRUUT Prijstrekking 9 Juni 500 ÖÖÖ Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste grootC fieldverlotlllf die door de Hooge R eering van Uambuflf goedgekeord en gewaarborgd is l e voorueelige inrichting van het nieuwe plu bestaat daarin dat in den loop van slechts ei nige maanden in 7 vel lotingen van IM M loten 90 a00 prezen Iwdragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing gullen komen daaroiidar zijn kapiule prgzen van eventueel fiW MI ark bg uitnemendheid echter a M 300 000 s M 200 000 a M 100 000 M 76 000 70 000 65 000 60 000 55 000 8 prgzen a M 16000 26 prijzen a M 10000 5000 3000 2004 1600 1000 600 14t IP Ü 66 prgzen a M 106 prgzen a M 208 prijzen a M 6 prgzen i M 2 prgzen a M 60 000 606 prgzen a M 1 prgs a M 55 000 1060 prgzen a M Iprgs aM 50 000 30930 prijzen a M 1 prijs bM 40 000 17l88pnjzenaM300 200 1 prijs aM 80 000 150 127 lOü 4 67 40 JO De aanstaande eerste prgstrekking dezer grooie door den Slaat gewaarborgde Geldverlotiai ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den a JDTïI e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 68 1 half 3 1 10 M iM 1 kwart l i Iprgs Iprgs Iprgs Iprgs Iprgs w urn t m ff w tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies warden onmiddellgk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder spaIer ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orislueele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het veruiscbte officieele pUn waaruit de verdeeling der prgtn op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunatigers onaangevraagd na elke trekking de offlcieele Igsten Do nilbeUling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kas door directe toezending of ook naar verkiezing der BeUnghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelliijd worden On debiet is steeds door hel geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele be ijzen de eerste Uoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 330 000 100 006 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen de reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreoksch te zenden aan KAUFMANN L SIMON Bankiers en Geldwlsselaari in Hambnnr V S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Oe nitgave dezer üoarant geschiedt dagelgks met uitzondering van on en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 31 Mei 1892 In de morgengodsdienstoefoning van Zondag 29 Hei werd te fierg Ambaoht de van Hagestein overgekomen predikant Ds W H Dekking bevestigd door den consulent Ds J G Bruining van Schoonhoven wnarbg deze tit tekst nam Pred 11 1 Des namiddags hield do nieuwe predikant zijne iotreêrede naar aanleiding von Hand 10 294 Gisterenavond werd in bet Vereenigingsgebouw eene huiahoudelgko vergadering met introductie gehouden van de Afdeeling Gouda van hel Alg Ned WerkliedenVerbond welke zeer flink bezocht was Nadat de Voorzitter de lieer B Holsderver de leden had verwelkomd de Secretaria de heer K C Verlooij de notulen en eenige mededeelingen van de werkzaamheden van het Bestuur had voorgelezen n de Penningmeester de heer A de Hoog mededeeling had gedaan van de ontvangsten en uitgaven werd het woord gegeven san den heer J F Spliethoff van Eolterdam Spreker wenschte aan zijne tegenwoordig zijnde vrienden mede leden van het Alg Ned Werkliedenverbond eens medetedeelen waardoor de werkliedenvereenigingen in het algemeen en het Alg Ned Werkl Verbond in het bizonder hun ontstaan hadden te danken on wat daardoor reeds langs wettelgkcn en ordelijken weg voor den 4e stand was verkregen Spr zou dit zoo duidelijk mogelgk uiteenzetten want hij sprak uit ondervinding en kou dit omdat hij thans 74 jaar oud nog steeds werkman is en sedert jaren als Bestuurder van werklledenvereenigingen werkzaam was Op zeer bevattelijke wijze doorliep Spr de verschillende tijdperken van overgang in de arbeidersing en wees er met kraoht en nadruk op dat rs FEVILLETOIV t ÜU iet Iramch V 27 Het ia te huis toch alloa wel Belle sprak mevrouw de Back kom ga in dezen fauteuil naast mij bij den haard zitten Lieve kind wat zie je er geagiteerd uit Hoe is het heb je wat op je hart f Om u de waarheid te zeggen ja tante I Ik vreea echter dat ik reeds al te vertrouwelijk met die zaak ben gewBos maar u dat spreekt wil ik het nu nog gaarne vertellen Zie hier tante t is maar t best dat u don brief zelf leest hij is van Theodoor van Lingen u zult hem nog wel kennen Hij is voor eenisjen tijd professor te G geworden Bedaard haalde mevrouw do Back haar bril te voorschijn vouwde den brief open en las hom aandachtig Na hem onafgebroken te hebben gelezen sprak ze Lieve Belle ik wensch je van harte geluk met de eer die je wordt aangedaan Nu je mij zoo uit eigen wil alles gaat toevertrouwen ga ik ook zonder omwegen u alles vragen want dat is voor ons beiden niet door de revolutie maar door samenwerking met patroons en werkgevers de toestanden voor den werkman kunnen en moeten worden verbeterd Spr stond geruiinen tijd stil bij de toepassingvan stoom en de Maucheslersohool u ook de vroeger bestaande gilden werden ó hem in herinnering gebracht t Hij hoopte dat velen di tzioh nog niet bij hetAlg Ned Werkl Verbond hSiden aangesloten doorzijne toelichting daartoe zofd n zijn Aangemoedigd en zeide der vergadering dank voor het hemverleende aandachtig gehoor hetgeen met aplausword begroet i Nadat de Voorzitter den 8 éeker had ank gezegd voor zijne leerrijke improvisuie en do vergadering had medegedeeld dat aan de JJiroctie der Stearine Kaarsenfabriek door het Bestuur der afileeliug eene dankbetuiging was gezonden voor de looiisvarhooging en afschaffing van Zondagarbeid voor het grootste gedeelte van het personeel werd de vergadering gesloten Aan de uitnopdiging om zich als lid te doen inschrijven word door 6 personen gevolg gegeven f De handelingen der weldadigheids commissie te Beots Fr gaven aan sommige leiders der Friesohe Volkspartij aanleiding tot scherpe niet altijd gerechtvaardigde kritiek Vooral het hoofd der school te Beets d heer Tj Nawijn was bitter in zijn oordeel en slingerde personaliteiten aan het adres der leden van do commissie In een arlikel van zijne hand en opgenomen in het Friesohe Volksblad dat te Leeuwarden verschijn werd de ïoede naam van het lid der coramisaie deu heer H Toering te Beets aangerand en deze diende een aanklacht tegen den hoer Nawijn in Den 9 Juni a s zal deze zaak voor de rechtbank te Heerenveen behandeld worden De heer N zon zijue verdediging opgedragen hebben aan rar P J Troelstra advocaat te Leeuwarden t gemakkelijkst Wat zei mama er van of liever antwoord me eerst denk je gunstig over mijnheer van Lingen Wat zal ik u fggen tante en op het regelmatig knlm gelaat der eeuendertigjarige kwam een blos te voorBchijii als was ze pas achttien jaren oud ik heb reeds vroeger veel met Theo opgehad en hij mot mij zooals hg me reeds voor vijf jaren beeft gezegd Toen echter keurde mama alles bepaald af wijl hij geen vooruitzichtfn had nu is dat echter gunstig veranderd Mama zegt evenwel dat wij ons niet wel met zijn familie kunntn iieerin Ofschoon ik voor mij Beste meid sprak mevrouw do Buck zoo hartelijk als juist zij kon zijn je zoudt dwaas hondelen wanneer je Theodour niet annnaamt tot j man Hg heeft een aanzienlijke posHie jij hebt eenig fortuin en at alles zegt julhe houdtn innig veel vnn elkaar Ik zal de laalslo zijn cm je tegen je mama op te zetten maar ge 7ijt zoo oud geworden dat je best uit eigen oogen kunt zien Bovocdien er is geen enkel degelijk bezwaar Dat zegt u wel tante en ik vind het ook maar ik ben altijd zoo wel mut mama geweest dat ik mama te liefheb om haar verdriet te willen aandoen Zooals ik je reeds zeide Belle ik zou de laaisle willen zijn om u daartoe aan te manen Maar in dit geval weet ik je met beter te raden dan te doen wat je hart je ingeeft op bijomstandigheden behoef je niet te letten Heb je mijnheer van Lingen reeds ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De arrondissemonts rechtbank te s Hage heeft de twee uitspraken van den kantonrechter aldaar de eerste betreffende den verkoop van morellen op steiken drank de andere nopens de verspreidin van gedrukie stukken op de openbare straat vernietigd In de drankzaak achtte de rechtbank niet bewezen dat verkocht was eene flesch gevuld met sterken drank zoodat zij ook uit overweging dat verkoop van vruchten valt buiten het gebied der drankwet de aanklacht onbewezen oordeelde en den buiende der coöperatieve winkelvereeniging van Eigen Hulp met vernietiging van het vonnis van den kantonrechter heeft vrijgesproken In zake het ontslag van rechtsvervolging wegens het zonder vergunning verspreiden van gedrukte stukken op de openbare straat achtte de rechtbank die vers ireiding strafbaar gesteld bij art 11 der politieverordening van s Gravenhage Ten aanzien van de besUsaiug dat dit artikel ala in strijd mot art 17 der grondwet niet verbindend is overwoog het vonnis dat deze bepaling is vastgesteld in het belang der openbare orde en van het verkeer op de openbare straat waartoe de gemeenteraad bevoegd is voorschriften te gcvnn voorts dat art 11 geen inbraak maakt op het beginsel van drukpersvrgheid gewaarborgd bij art 7 der grondwet noch de vrijheid aanrandt om zijne gedachten door de drukpers te openbaren dat het alli eu inhoudt een maatregel tot handhaving van de openbare orde en het gebruik maken der vrijheid afhankelijk is van eene vergunning van den burgemeester De rechtbank vernietigde het vonnis van den kantonrechter waarbij aaa art 11 verbindende kracht is ontzegd en veroordeelde den beklaagde wegens overtreding van art 11 tot eene geldboete van ƒ 1 met last van teruggave van de biljetten aim beklaagde bij wien ze in beslag zijn genomen geantwoord Neen tante hoe zou ik da4r ik niet weet wat hem te schrijven Hoor Belle nog heden avond op zijn langst morgenochtend moet je den professor antwoorden wat dan ook I Moar ik raad je aan speel niet met je geluk want je hebt met een erkend braaf mensch te doen Wil ik morgen tijdi bij mama komen om er met haar over te spreken Ja ziet u tante wat mij betreft gaarne maar ik weet niet of mama het zal goedkeuren dat ik u zouder haar voorkennis daartoe vrijheid feef F n u kent ook het gebod eert uwen vader en nwe moeder opdat het u welaa Mevrouw de Back werd eeriigziiis rood op deze haar niet aangename en wel wat scherpe terechtwijzing Belle sprak ze ietwat gevoel g ik ben te oud geworden om lessen van je te krijgen en ik heb er nimmer naar gehandeld dot ik die van u noodig had Doe tchter voor t overige naar uw goedvindea ik heb naar mijn beste weten geraden Tante sprak Bello verlegen och vergeef me dat ik u daar onwillens beleedigde o dat spijt me meer don t u zeggen kan U moet denken mama heeft mi geheel groot gebracht naar hare zienswijze en als ik iets doe dan tracht ik altijd te handelen zooals mama mij leerde En toch geloof ik je zult mij genoegen doen als je t alles nan mama vertelt zjo als ik ook wel vertrouw dat je doen zult dat je in dit aewa