Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1892

gen te bezoeken en te bespreken ter plaatse hoe in het belang der zaak moet worden opgetreden Het bestuur was in de keuze van den persoon daartoe uitmuntend geslaagd in den heer J Joekes te Amsterdam die reeds met vrucht werkzaam was Do hr Joekes ter vergadering aauwezig gaf mondeling nog eenige mededeelingan omtrent zgi e wnkzaamlieden De heer jhr G de Bosch Kemper commissaris van het werkliedenfonds gaf in overweging het subsidie aan het werkliedenfbnds voor administratiekosten te verhoogen waarover eene discussie ontstond waarvan de conclusie was dat nen in beginsel niet tegen v rhDoging was maar bet beter achtte daartoe tot het volgend jaar te wachten De hoer mr M de Monchy drong er op aan het jaarverslag door den seoretans uitgebracht te doen drukken en aan de leden rond te deolen Het hoofdbestuur zal na overweging of de geldmiddelen dit toelaten daartoe gaarne overgaan Zooals men weet is Zurich de plaata waar het eerst en uu nog het meest de dames studenten haar studiën volbracht hebben Het laatste wintersemester telde Zurich 3 studentinneu in de rechten 43 in de medicgnen en 21 in de philosophie In den vreemde vooral in Noord Duitschiand in het vaderland van Wilhelmina Buchholz is men wel zeer nieuwsgierig geweest naar de sociale positie van die weetgierige meisjes en heeft ur allerlei praatjes over gehouden Eene te Zurich gepromoveerde Mevr Dr phil Claire Schubart Feder heef er thans te fierlgn eene voorlezing over gehouden dia juist het burgorlgk leven der dames studenten dus hetgeen de niet stndeerendo dames bet moest interesseert tot onderwerp had De eerste dame die in Zurich kwam etudeeron was een fiussische in 1864 Haar volgde in 1866 een Zwitsorsche deze was de eerste officiccle en wist door wetsduiding da erkenning als student te verkrggeo In de wet werd namelgk niet van studenten gesproken naar van studeerenden en een welwillend professor maakt daar gebruik van om te doen uitmaken dat de vrouwen niet uitgesloten waren Tot 1873 bleef de belangstelling gering in dat jaar kwam een groote toevloed van Kuasiunen en levens een teer vgandig optreden van de professoren Maar ook dit luwde vooral toen eenige objectionable elementen onder de Bussinnen door eeu zeer streng toelstinga examen goweerd werden on de president der examencommissie met eene studentia trouwde Toch was destijds ook onder de Zuriacbe families hat wantrouwen tegen de studeerende dames nog groot Hoe is nu tegenwoordig de toestand tegenover de professoren en tegenover de studenten f De dame die ingosehreven is en admissie gedaan heeft mag nataurlgk de colleges bezoeken Met de professoren komt zg intusschen weinig in aanraking het is gewoonte geworden dat zg het eeu of ander punt duister viadend alleen schrifielgk opheldering vroeg en die sohnftelgk ontving Van aan huis komen bg profèssorsfamilies is nog geen sprake geweest Mevr CUire SchubertFeder schrgft dit toe aan een kleingeestige jalouzie der minder ontwikkelde professorsvrouwen niet op de schoonheid maar op de intellectueele meerderheidder dames studenten En de studenten Mevrouw Sohubert vond ze eer veel te weinig galant dan te veel Toen zg pas kwam en de professor met haar binnenkwam en zeide so mein liebes Fraulein nehmen Sie nor Plalz hadden al de stadenten haar als een vreemd wonderdier aan 3t Zaterdag S8 Mei heeft te Amaterdam de algemeene rergadering plaats gehad ran de NederUnda he Pensioeovereeniging roor werklieden Uit het door het hoofdbestuur ter tafel gebrachte jaarreralag bl kt dat er voor het erkliodenfonds in 1891 aan premien meer is ontvangen 3297 21 en aan renten 1096 82 het saldo bedraagt ƒ 3836 60 meer Ofschoon de uitkeeringen 567 i2 hooger waren Het geheelo getal polissen oror 1891 bedraagt 25 meer dan over 1890 Van deze polissen werden gesloten door werkgevers of liefdadige inrichtingen 60 zijnde 32 minder dan in het voorgaande jaar Op het hoofd van vrouwen werden 143 polissen gesloten zynde 41 meer Terwgl in 1890 181 polissen moesten worden gewijzigd ten gevolge van staking der premiebetaling en dat cijfer in 1889 133 bedroeg was bet in 91 toch nog 107 In het afgeloopeu jaar zyn in bet geheel gesloten 369 polissen hetgeen veel beteekent vooral met het oog op den tyd dat het Nederlandsch Werkliedeofonds werkzaam is waarbij de opmerking wordt gemaakt dat andere maatschappijen later het voorbeeld van werkliedenpensioneoriug volgden Zoo heeft de Pensioenvereeniging het grootc belang dar werkliedenverzeïering in Nederland tot zijn reoht doen komen Uit den aard der zaak is de vooruitgang langzaam maar hij is gestadig De Vereeniging telde op 31 December 1891 16 afdeeliogen met 1575 leden en 5 correspondentschappen met 46 leden Het aantal afdeelingon is voor uitbreiding vatbaar maar het is niet altijd gemakkel k de geschikte personen te vinden die daarvoor nuttig werkzaam kunnen zyn D contributién hebben bedragen ƒ 1149 het totaal der uitgaven was met inbegrip van een subsidie aan het fonds voor administratiekosten ƒ 364 zoodat er een batig saldo over 1891 is van 3688 98 tegenover ƒ 2380 79 in 1890 Onder dankbetuiging vcor bet nauwkeurig en net bekeer werd de rekening en verantwoording goedgekeurd De beer dr J Th Moutoo werd herkozen als commissaris van het werkliedenfonda het aantal dier commissarissen werd met ééo vermeerderd en als zoodanig gekozen de heer J Schuijlenburg en dit wel om den vorigen directeur van het werkliedenfonds dat zooveel aan hem verplicht is blyvend daaraan te verbinden Opnieuw werd een subsidie van SOO toegestaan aan het bestuur van bet werkliodenfonds ter bestrydiog van de administratiekosten Door den directeur van hot werkliedenfonda den heer Verstijoen werd nog medegedeeld dat het getal gesloten verzekeringen over da eerste vier maanden van het jaar dat over gelijke periode van verleden jaar verre overtreft dat te Naaldwyk eeue lezing gehouden is over het pensioeoverzekeren waarna eeue scbippersvereeniging met 33 leden ia toegetreden en een 20tal andere verzekeringen zijn gesloten dat na eene lezing te Hillegom zrch daar eene oommissie gevormd heefi om de zaak te bevorderen te Amsterdam onderhandelingen gaande zgn om eene Vereeniging met ruim 100 leden te doen toetreden als verzekerden De voorzitter de heer W H de Beaufort deelde mede dat het boofdbostuur in overleg mrt commissarissen en directie van het werkliodenfonds iemand had aangesteld om voor dr Vereeniging in den ruimsten zin werkzaam te zijn en voor haar de afdeelia naar je eigen bestweten moet gaan handelen Wat ons aangaat de Back en mij wij zullen het ons een oer rekenen professor van Lingen met u te mogen ontvangen Hoe is het sprak oom binnentredende is de kogel door de kerk nichtje weet tante nu alles V Ja oom sprak Belle met een gemaakt lachje want ze was wat bang voor oom ik heb ante gezegd wat ik meende te moeten zeggen Kijk ging hg voort dat zal me pleizier doen als k je gearmd zie loopen en in onze gezelsohappen zie verschijnen met dien braven professor k Was altijd bang dat een dominé van de kleur met je was gaan strijken maar daarvoor moest je mama zich zeker wat te veel verloochenen want die hoeren zijn in den regel geen jonkheeren of baronnen Ik geloof oom sprak Belle zoo bescheiden als baar maar mogelijk was dat u de dingen een wei igje vooruitloopt Ik heb nog niet eens aan den heer van Lingen geschreven laat staan aangenomen dat zijn voorstel bij mij in bedenking kwam Foei Belle I wat vertoon je daardoor een vreemdsoortige mengeling van een vrome oude juifer en een ergerlijke kokette Ja lieve kind je moet me niet kwalijk nemen dat ik een kat wanneer ze kataahtig is een kat en niet poesjelief noem Je moest boven de huizen zijn van blijdschap want ik kan t wel aan jo groote mooie oogen zien dat je je veel gelukkiger gevoelt dan vroeger Kom Belle en hij bood haar zijn eerlijke opene rechterhand aan sla toe en beloof roe dat je hem van avond nog zult schrijven dat jo zijn aanzoek de verplichte dagen in bedenking zult houden Kom sla toe en ga dan meê naar Clare s kamer om hom te antwoorden Ik weet wel niet of Clare papier beeft voor minnebrieven maar ik veronderitel dat de professor ook niet op rose papier zal correspondeeren Op I wat mooi soort papier heb ik u ook weer geschreven Marie op rose papirr gesatineerd of wat ook Loop heen malle man krijg e van avond maar geen kuren Weet je Belle hoe wij gedam hobben sprak mijnheer en ging zitten op den rand van den Csuteuil waarin mevrouw zat weet je ik bob haar onder den arm genomen en kijk zóó sloeg ik dm anderen arm om haar heen en ik zei tegen haar liefste wijf wil je gelukkig met roe zijnP Je kunt denken wat ze zei en of bet fjoed gegaan ia kijk daar ben je straks getuige van geweest ze was straks nog jaloerscb op je toen ik maar even met je stond te vrijen Maar kind sehrgf je nu morgen aan den professor o neen dezen avond was de afspraak en word dan een degelgke huisvrouw dat naaien van homdjes voor naakte jeugdige Hotteototten wat je tot nu toe doet moet je maar gouw overgeven die spruiten worden toch van jougsof gewend zich zooveel mogelijk saus géno te bewegen Oom sprak Belle in navolging harer moeder schijnbaar heel onderworpen maar ze was inwendig verbitterd is het niet onze plicht mede te werken gegaapt en toen zg b j het heengaan verlegen hg hoed had laten vollen waren de studenten die og haar heen stonden drie pas ochteruit gestopt mast niemand had den hoed voor haar opgeraapt V n flirtation is bgna geen sprake geweest Vooreent heeft de studentin niet heel veel tgd omdat zjj woonlgk met moeite moet inhalen wat aon hare eentg opleiding ontbroken heeft maar ook zij komt mentil ouder op studie dan de jongelui En nog bjj t leven der Zwitsersehe studenten heeft het matin nette meisje zoo vaak gelegenheid om smorgemj knapei met onaongenome bleeke gezichten te tien ongeschoren eu rart vuil linnen dot de aontrekkiii n kracht ontbreekt Later op den dag als de sludea ten neijes zgu vinden zg andere dames Onder elkaar hebben de studentinneu weinig omgang Zg komen uit allerlei landen zgn van allerlei leefigd hebbeu ieder bore eigen begrippen omlrem huiselijkheid eu gepastheid en verschillen in vermogen Een rgke Hongaarsche had haar familiesehit meegebracht en vertoonde als zij collega s op de thee vroeg een dressoor vol antiek zllver verk eei ander meisje had gelijk later bleek weken lang ng droog brood en thee geleefd Toch weten vele ook de armste haar kamen ied huiselijks te geven Zg hebben behalve haar stadie werk een klein huishouden maken of verstellen hiB eigen kleoren en honden een uitvoerige correspiffl dentie Opmerkelijk is bet dal terwijl zij niet bjj aanzienlijke families gevraagd worden de mioilm klasse die reeds in hospitalen en zickeukamere de jonge doctoressen heeft welen te waardeeren zsnel eerbied en hartelijkheid behandelt In deze watt deering van beneden af ligt voor de jonge vroa eii der wetenschap de hoop voor de toekomst Uit Leeuwarden schrijft men Heden had hier de verkoop plaats van het hgii met tuin en voorplein in de Orooto Kerkstraat laitit als eigenaar bewoond door den heer P Lycklsms i Nijeholt thans burgemeester van Hotterdam Sie woning is het Oud prinsesso hof eertgds aldui genaamd toen prins Johan Willem Friso na als vooi over haren zoon prins Willem Carel Hendrik Priio te zijnen behoeve in 1731 afstand van het stadhouderlijk bewind en van het vorstelijk hof te hebbei gedaan daarin hare woning had gevestigd Vüi dien tijd droeg het eerst den naam van Papingasliu naar een toen daarachter gelegen stuk land de F piogafenue geheeten later van Liauckemahuis toN het in eigendom aan het vermaarde geslacht Iiiatekema ie Soxbierum gevestigd was overgegaan Mljia Louisa liet het pand zoowel van binnen als vu buiten geheel verbouwen en naar haren smaak vorstelijk betimmeren en stoSeeren Enkele vertrekkts hebben nog het fraaie beschot schilder en plafoneerwerk Gedurende de overige 34 jaren van ksrsi weduwlgken staat bleef de vorstin het prinsesse hof bewonen Na haren dood werd het door den b sorger harer nalatenschap den hertog van BrunswijkWolfenbuttel bij gedeelten verkocht Daarna giof het achtereenvolgens in verscheidene handen over Voor hot flink onderhouden huis is nog gsn 12 000 geboden I Gelgk men weet heeft de rijke baron Kirsch i I dertij J een proef genomen met de kolonisatie inA gentinié van oit hun land veijaagde Joden Slechts geruchten omtrent die proefnemiug bleven niet ach tot de uitbreiding van het christendom en tol ds verspreiding van zedelijke christelijke gevoelens Ik verheug mij er echter altijd in dat hoe de wereld ona ook bespot mama door leer en voorbeeld OM vermaande te trachten dienaars te worden van het koninkrijk Gods En onze godsdienst is niet een dis ons leert koud en ongevoelig te zijn voor onze naluurgenooteu I Zij verbiedt ons bovenal de zelfzucht aan te kwekken Lieve kind als jij maar eerst getrouwd zijt ei een half dozijn kleintjes om je heen hebt en daarbij een man met een humeur want dat hebben alle mannen zelfs de beste dan zal dat wel andere worden Maar ik wil je toonen dat ik ook ernstiif kan zijn Je zult hoop ik wel inzien dat de beleefdheid eischt dat je op uw leeftijd den professor reedi had moeten antwoorden Maar oom hoe zal ik antwoorden terwijl ik nog niet besloten heb wat ik zal of mag Je hebt ons tot vertrouwden genomen Bolle es dat geeft ons reoht alles te vragen Dus met allei eerbied gezegd heb je hem lief Die vraag was zoo onverwacht zoo rond zoo open en toch zoo vaderlijk goed gedaan het verraste Belle ten zeerst want ze was er zoo aan gewoon dat alles eerst omzichtig werd ingekleed bedacht en overwogen eer men zgne gedachten uitte Getroffen boog ze het hoofd on tot antwoord rolden haar groote tranen over do wangen Wordt vervolgd terwege herhaaldelijk werd o m verzekerd hoe ook in Argentinië de droeve ervaring was opgedaan dat de Jood niet deugt voor een geregeld bedrgf tin voor den landbouw ten eenenmule ongeschikt is Maar de zaakgelastigde van baron Hirsch deelde dezer dagen in een uitvoerig relaas aan do buitenlaudBche bladen mede dat van al dezu geruchten niets aan is Do proefneming heeft tot de even gewichtige als verblijdende uitkomst geleid dat da Russische Joden wel terdege voor kolonisatie gesohikt zijn mits de leiding der zaak oon goede handen is toevertrouwd Ziehier wat hij dienaangaande schrijft Ofschoon in don beginne vooral do bezwaren zeer groot waren nebbon toch do Kussisoho Joden over t algemB n goed voldaan Zij ziju matig vlijtig eu leerzaam Do handwerkslieden die zich onder hen bevinden kennen hun vak en zijn vol ijver De werkplaatsen die ik in do eerste kolonie heb ingericht voor smederij slotenmakerij bakkerij sclwenmakerij menbelraakerij en blikslagerg hebben uitnemende uitkomsten gegeven Zoo zgn van half September tot December 1891 in de hoogst eenvoudig ingerichte veldsmedorg ol de werktuigen vervaardigd voor de andere werkploatsen on alle repornticn verricht voor de talrijke iandbouwwerktuigeii te zamen 814 stuks De blikslagerij levert kook en andere geruedschnppen voor ongeveer een derde van dtn prijs die in Buonos Ayrea betaald wordt en het goed is veel boter afgewerkt Maar ook in don landkouwarbeid die hun geheel vreemd was hebben zich do Joden met lust en spoedig ingewerkt Te Maurioio zelf waron 30 man ingedeeld bij de landmetingen 2U bg de veeteelt en 100 bij bet oogsten van ongeveer 1600 hectaren tarwe die door vroegere kolonisten was verbouwd Tgdens den tarwe oogst in December werkten bovendien 50 tot 100 als doglooners op het nabijgelegen land Ofschoon de proeftijd zeer kort was hebben zij toch overal goed voldaan Dat getuigt o a de geneesheer van e n gasthuis to Buenos Ayres die op zijn landgoed Setlino bg Maurioio 20 zulke arbeiders in dienst heeft gehad In zeker nieuwsblad heeft hij uit eigen beweging verklaard dat de Bussisohe Joden uitstekende arbeiders ziju en ondor goede leiding staan De zoo vaak geuite meening dat die ongelukkige ballingen te zwak van lichaam zijn voor zwaren arbeid is eveneens ougegiond gebleken Zg zwaaien in Mauricio den voorbamer met deuzelfden kracht als de arbeiders van andere nationaliteiten en toonden bij het afmattendo werk aan maai en dorsohoiachines onder de brandende zon niet minder taaiheid Op grond van mijn waarnemingon als geneesheer zegt de leider der koloniiatie ben ik zelfs tot de overtuiging gekomen dat zij over het algemeen tegen aanhoudende arbeid beter bestand zijn omdat bij beo de ouders niet zijn verzwakt en de kinderen niet ontaard door de twee grootste gouden van de arbeiders misbruik van sterken drank en geheime ziekten Ofschoon zg een borrel volstrekt niet versmaden en bij bruiloften en dergelijke gelegenheden wel eens een roos hebben is gewoonte van dronkenschap bij de Bussische Joden een hooge zeldzaamheid en geheime ziekten komen in hel geheel niet bij hen voor Ik heb dan ook onder hen slechts 1 pCt gevonden die voor den arbeid ongeschikt waren wegens lichaamszwakte en die vond dau meestal zijn oorzaak in klieraiekte Daarentegen heb ik in 1889 toen ik namens de Argentijnsohe regoering landverhuizers van allerlei afkomst onderzocht daaronder 6 tot 8 soms wel 14 pCt gevonden die door allerlei ziekten ongeschikt waren om te werken Deze cijfers hebben zeker voor de beoordeeling van de waarde der Bussische Joden als kolonislen meer beteekenis dan de algemeene redeneeringen van schrijvers die nooit eenige kolonie gezien hebben Zondag middag circa 12 uur ontstond in de stoomkatoenspinnerij op oon na de laatste der oude spinnerijen in Twente der firma ter Kuilo Morsman brand vermoedelijk in do droogkamer boven de machinekamer met het noodlottig gevolg dat binnen eenige minuten de gebeele spinnerij van 14000 spillen met daarbij behoorende gebouwen in lichtelaaie stond het daarnaast staande door brandmuren helende nieuwe fabrieksgebouw waarin appreteerderij droogmaohine pakkamers enz is eveneens geheel vernield tevens word door een omvallenden muur van loatstgemeld gebouw een gedeelte der daaraan grenzenden nieuwe weierg beschadigd en in brand geraakt zgnde echter geblusoht bg het instorten der muur werd een arbeider gekwetst doch gelukkig gering do oude machine der spinnerij is geheel verbrand De nieuwe machine voor de weverg de ververij electrische verlichting enz is door het water beschadigd Eon ontzaglijke massa mensohen woonden den iudrukwokkendeu brand bü die binnen een uur tfjds aan een pi m 120 tol menjChen tijdelijk hun brood ontnam I Zoowel gebouwen als machinerieën goederen enz I waren verzekerd op beurspolis te Amsterdam I Bij eonigen anderen wind hadden ongetwijfeld de j fabrieken der firma Van Heek Co met annex pakhuizen groot gevaar geloopeu de spuiten waren aldaar voortdurend in werking om de daken en eene 1 loods met balen ruwe katoen zooveel mogelijk bij de grooto hitte not te houden De brondweer is in verbond met de gemeentelijke I waterleiding nog niet goed georganiseerd waarbij komt dat door het tot nog toe ontbreken von elcc I trisohe brondschelinriohting zij te loat komt om met meer succes op te tredon wonneor de stoommochines I dor fabriek in werking waren geweest wore man door da stoompomp der fabriek zeer zeker iu stoot geweost de ontzettende ramp te voorkomci de waterleiding werkte echter uitmuntend De Haarl Cl verwondert zich er over dot terwgl de vergodering van 22 Juli 1889 waar de eerste mededeelingen over de ontdekking der Stoalbrou werden gedaan zoo goed bozocht was en er toen geestdrift heerschte voor het denkbeeld om die ontdekking ten bate van Haarlem te exploiteeeren de moeting op Woensdag zoo slecht bezocht was Nouwelgks een 50 tal personen had aan de oproeping gehoor gegeven Eu toch was de uiterste krachtsinspanning noodig om bet plan van 1889 werkelijkheid te toen worden Ook was van de gevraagde ƒ 200 000 slechts voor de helft ingeschreven Misschien lag dat aan gegronde bezwaren die in do vergadering zoo slecht bezocht was kan nauwelijks oon iets ouders worden toegeschreven don hieroon dot het den Haarlemmers volmaakt onverschillig is of het staalbad daar of elders worde opgericht De Haarl Ct wgst er op dot het water volgens de verklariug vau geneeskundigen geneeskrachtig zou zijn Daarop en daarop alleen ipoet het geloof berusten waarvan de heer Lieftinck in de vergadering sprok Wanneer geld gevraagd wordt voor eeno goudmijn zol men minstens een waorborg aanbieden dat er goud aanwezig is Waar wij hier eeu geneeskrachtige mijn te ontginnen hebben had men zoo mogelijk een waarborg dienen te geven dat er geneeskracht aouwezig is Welke proefnemingen als bedoeld door de medische professoren zijn er genomen Welke genoes cundigen hebben verklaringen afgegeven van de gunstige werking Het is wel jammer dot de omstandigheden schijnen verhinderd te hobben dot omtrent dit een eu ouder in bet prospectus het noodige licht gegeven kon worden Doch ook zonder die nadere toelichting werd op de meeting door eenige beeren hunne inschrijving verdubbeld zoodot nog dienzelfden avond de ontbrekende ƒ 100 000 tol ƒ 80 000 werden teruggebracht En bovendien verklaarden olie oinwezigen zich bereid iu hun kring mede te werken tot het plaatsen van aandeolen opdat de inschrijving moge slagenen de staalwaterbrott te Haarlem lot stand moge komen Boiteolanüscb Overzicht Onze Koninginnen zgn thans in Potsdam de gasten von den Duitschen keizer Het geldt natuurlijk een beleefdheidsbezoek in antwoord op des keizers bezoek aan Amsterdam Opmerking verdient wat de National Zeitwig aan gaande dit bezoek van Holland s Koningin sohrgft Nu de jonge Koningin der Nederlanden en hare moeder de Koninzm Begentes zich te Potsdam aan het bof van den Duitschen Keizer bevinden is onwillekeurig ons aller opmerkzaamheid op Holland gericht Wij hebben sedert eeuwen vele betrekkingen met dat land gehad en de gevoelens die men elkander toedroeg waren nu eens wat meer dan eens wat minder hartelijk Men kan eigenlijk niet van twee volken spreken als men de Mederlondors en Duitschers noemt De Hollanders vormen nen tak der Nederlandsche siommen en eerst sedert den Westfaalscheu vrede zijn de Nederlanden als staat geheel van Duitsohland afgescheiden De Nederlandsche taal wordt zelfs als het zuiverste dialect von het Duitsch aangemerkt De Hollandsche sohilderschool is nauw met de Duitsche I verwant I De Groote Keurvorst riep Nederlandsche handI werkslieden en boeren naar Brandenburg I Do Brandenburgscbe schepen werden naar Hollandsoh model gebouwd De ebouwen werden opgericht in Hollondschen stijl en de tuinen aangelegd evenols de Hollondsche tuinen Holland speelde toen een eerste rol in Europe In de laatste jaren en vooral sedert 1870 waren de Hollandsche pairiotten wel eenigszins bezorgd dot Duitsohlond Nederland zou willen inlijien I Misschien sprak uit deze vrees wel het bewustzijn van eenige sohuld Zg hadden niet altgd een even vriendschappelgke houding tegenover Pruisen aangenomen De grootmoedigheid van onzen heldenkeizer de bekwame politiek van den rijkskauselier en de zucht tot vrede van onze natie hebben die vrees doen verdwijnen en de Nederlanders hebben thans weder vertrouwen in hunne naburen België Holland en Zwitserland zouden zonder de zekerheid die hun de nabijheid van de Duitsche strijdmacht geeft reeds lang evenals voor honderd jaar door de ïransche legers overstroomd zijn geworden Zij hebben geen beter beschermer voor hunne onafhankelijkheid en zelfstandigheid dan Duitsohland Als deze gedachte door het bezoek van de jouge Koningin en hare moeder te Potsdam bij de Hollandsche staatslieden en do notie wordt opgewekt en in kracht wint dan zal het eenig verlangen dat Duitacbland tegenover Holland koestert vervuld worden Wg zullen het geluk van do jonge vorstin en hoor volk nimmer beugden Jo wij deelen hartelijk in het lief en leod ifon beiden De met roem bekende opperburgemeester von Berlijn Dr Max von Forckenbeck een der veteranen uit den goeden tgd der vrijzinnigen is begraven maar op het Protestontsche kerkhof niet op het Katholieke waar hij volgens zijn geloof tehuis behoorde De geestelijkheid te Berlijn wist niet hoo zij in dit geval moest handelen Forckenbeck wos wol Kotholiek maar had zich zooals duizenden te Berlijn in de laatste 20 jaren in het goheel niet meer om de kerk bekommerd en daarbij was hij in c en tijd I von den Culturkompf lid van het hooge gerechtshof dat de bisschoppen en andere geestelijken ofzette die de beruchte Mei wetten overtraden De Berlijnsche postoors wendden zich tot den Prins bisschop Kopp om inlichting en deze verbood da geestelijkheid aon de lijkplechtigheid deel te nemen omdat de j overledene tgdens den strijd op godsdienstig gebied tot het kerkelijk gerechtshof behoorde en buitendien zijn kerkelijke plichten niet nakwam De Italiaansohe Kamer heeft in de laatste dagen stormachtige zittingen beleefd In die von 27 dezer kondigde de minister preiident Giolette aan dot het Kobinet zijn ontslag heeft ingediend maar dat de koning geweigerd heeft het oon te nemen De ministers blijven dus aon en spreker verzocht der Kamer ten spoedigste eene kredietwet voor zes maanden aan te nemen De rechterzijde ontving deze mededeeling met kreten van afkeuring die veel op gebrul leken Een groot doel der linkerzijde doarentegeu schonk aau aan de woorden des ministers bijval De onder voorzitter Villa die het voorzitterschap waarnam daar de heer Bioncheri zijn ontslog bod ingediend hetwelk de Komcr echter met bijna eenparige stemmen heeft geweigerd aon te nemen vermocht hot rumoer niet te stillen Eindelijk toch legde zich de storm en de heer Cavalotti verklaarde toen da de regeering tijns inziens niet gerechtigd was eene kredietwet te vragen daar haar het noodige gezag hiervoor ontbrak Eene meerderheid had zij in de zitting van den vorigen dag niet verkregen want de 38 leden die zich bij de stemming onthouden hebben kunnen geocht worden tegen hoor gestemd te hobben De voorzitter ontzegde aan Covalotti het recht om het votum der kamer op zijne manier uit te leggen De heer Cavalotti antwoordde in scherpe termen en het tumult dat nu weer ontstond maakte eene schorsing der zitting gedurende een kwartier noodzakelijk Toen de zitting hervat werd begon de storm weer op te steken zoodat aan eene eigenlijke beraadslaging niet gedacht kon worden Do spil draait nu om de kredietwet die beschouwd wordt als de voorbode van de Kamer ontbinding Maar de commissie schijut niet geneigd eene kredietwet voor zes maanden loe te staan hoogstens voor een of twee maanden om de ministers op die wijze hare afkeuring te doen gevoelen Moor niet de oommissie beslist wel ds Komer Bij de herstemmingen voor de Belgische provinoiole roden hebben de clericolen te Nomen hunne aanvankelijke overwinning der vorige week voltooid De drie aftredende liberalen zgn dijor cleiicalen vervangen met eene meerderheid van 400 a 500 stemmen De clericalen verwierven 2913 2896 en 2829 de liberalen slechts 2447 244U en 2319 stemmen Voor het overige hebben de 10 herstemmingen welke er gisteren plaats hadden in de wederzijdscheverhoudingen geen wijziging gebracht r g Burgerl ke Stand GEBOREN 28 Mei Thereaia Maria Engelina ouders H H Week en E J Bozestraten 29 Adriana Wilhelmina ouders C P Duin en A W Tlebook Elizabeth Maria ouders P Baks en J Holthugsen