Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1892

J Elzendoorn aSj Donderdag 2 Juni 189S o 4850 WaterleidJD Naatschappij Daar door verschillende abonnés misbruik van het leidingwater wordt gemaakt door het open laten staan der kranen van closets baden enz is de Directie verplicht een scherp toezicht te saan houden Bij diegene waar een kraan gevonden wordt welke zonder er van het water gebruik gemaakt wordt geopend is wordt direct de leiding gesloten en een boete toegepast De Directeur D C MV V D LAAR Dz GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe insending van advertentifin li an gesohieden lot ean nor des namiddags van den dag der uitgave Mei G 12 j OVERLEDEN 28 29 P den Blgker PETROLEÜM OTKERINGEN van de Makelaars Caotziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 6 SS Gemporteerd fust ƒ 6 45 September October November n Beoemberle vering ƒ 6 50 ADVERTENTI£N HUWELIJK Iemand 23 jaar P 6 eigen Zaak drgvende niet onbemiddeld wenscht in kennis te komen met een eenigszins gefortuneerde JUFFROUW ▼ an dezelfde jaren om na wederzgdsch goedvinden een Huwelgk aan te gaan Brieven met Portret worden ingewacht bg den Heer J J VERSEGGEN Nienwe Rgn No 83 te Leiden Geheimhoading verzocht en verzekerd Dr P J A LEVEDAG Arts iti wederom te Gouda 31 Mei 1892 Bene Vrouwelgke Dienstbode van de P G middelbare leeftgd zag zich gaarne geplftatst als in een klein gezin Adres onder No 2195 aan het Bureau dezer Courant Heineken s GERSTE BIER perfl 9 et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 i 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Sociëteit ONS GENOSaEN De Coupons der LEENING 1885 zgn betaalbaar gesteld bg de Heeren Firma Wed K OX DültTLAKD aliiier A VAN VEEN Penningmeester Gouda 1 Juni 1892 UITKOMST voor iöders aan Rhumatiek daar zij door gebruik der Absfaaubbins of Aoti Rbumatische Watten zich van bovengenoemde ondragelgke pignen kunnen bevrijden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrggbaar a 30 ets per j akje bg den Hoofddepot houder A BREETVELT Az te Delft en verder bg T 4 ti van Deth 0 B Verheul Oudewater ej de YVed Rosmau A Gouda r W J den Uijl Sehoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G ï d Geur Waddinxveen Gouda Snelpersdrnk van A Bbixkman StzooN Prijstrekking 9 Juni 500 000 Mark ais hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote GeldverloUdfi die door de llooge Kegeering van Haillbur goedgekeurd ea gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan beslaai daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 lotea 50 900 pr Jzeil iKulragende 9 553 005 Mark ter volledige bealissiog zullen komen daaronder zijn kapitale prij n van eventueel 500 000 Mark bij uilnemeadheid echter 1 prys 1 prqa 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs prezen a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs ii M 1 prijs a M a M 300 000 8 prijzen a M 15000 ÜM ÜM a M 200 000 26 prezen a M 10000a M 100 000 56 prqzen a M 5000 aM 76 000 106 prijzen a M 800070 000 203 prijzen a M 800065 000 6 prijzen a M 1500 60 000 806 prijzen a M 1000 65 000 1060prgzenaM 600 50 000 30930 prijzen a M 148 40 000 17I88prüzen M800 200 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geld verloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 9 JUNI e k eu kost biervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 lialf n 3 1 80 1 kwart o l s 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Oriflneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofiicieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ooaangevraagd na elke trfkking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghehl endea in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegen do reeds op liaildeil zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch tt enden aan KAUFMAN N SIMON Bankiers en Cieldwisselaars in Hanibnr I S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitceren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geéeide Begunstigers te verwerven De ondergeteekende beeft de eer te bericht n dat hg evenals vorige jaren is gearriveerd met zgne POFFIRTJESKRAAI die geplaatst is op Stol x lcersl a is voor het Kaaspakhuis van den Heer Vu DCN BERGH Hg zal van DONDERDAG tot en met DONDERDAG der volgende week bakken teiwgi bestellingen aan huis ten spoedigste bezorgd worden belovende eene nette en accurate b dienittg Th van dek steen DE NIEUWE LONSOH de beste van alle bestaande HAARKLEDBMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebmik wordt verkocht in flacons van 8S en 160 cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bjj I A CATS 339 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Dinsdag 31 Mei No 11136 iSOOO No 20830 ƒ 1500 No 7983 9655 10528 18788 en V3846 1000 No 1585 10206 on 16624 200 No 328 716 4589 11377 18321 16817 16H8 17622 17786 1825S eu 2028B 100 Prgzen van 70 Ill 2964 5190 7781 9901 13363 1 6226 18682 166 3209 5321 7784 99 S6 13499 16296 186S0 176 3211 6390 7827 10141 13877 16299 18700 250 3226 6494 7869 10176 13994 16312 18705 348 3246 5634 7962 10217 14003 16617 1896 388 3261 5761 8084 10294 HlhO 16702 1900 889 3288 5817 8086 10403 14236 16882 19081 603 3344 6966 8094 10685 14374 16921 19084 648 3635 6298 8107 10693 14598 17091 19168 678 8542 6326 8305 10549 14608 17104 19464 838 3563 6881 8326 10982 14981 17189 19668 898 3568 6408 8497 10963 14973 17160 19685 982 3576 6446 8576 11101 14974 17206 19616 1061 3627 6562 8615 11363 15008 17268 19745 1210 3729 6778 8757 11432 15024 17310 19778 1261 8795 6786 8848 11554 15396 17332 19796 1350 8817 6799 8905 11614 16478 17411 19930 1522 3823 7042 8927 11679 15495 17434 20144 1625 3869 7073 8939 11868 15585 17613 20336 1732 3976 7169 9135 11915 15586 17601 20341 1850 4003 7186 9207 11982 15623 17683 20494 1923 4164 7194 9242 12498 16624 1 700 20496 2018 4280 7243 9426 12611 15632 17955 20564 2291 4521 7342 9487 12701 15656 17996 30688 2434 4653 7429 9669 12970 15941 18096 2077 2517 4662 7488 9822 13005 15968 18i59 3078 4677 7591 9828 13020 15980 18160 2079 4683 7625 9830 13146 16022 18211 20878 2667 4970 7705 9848 13258 16062 18326 209642692 6031 7708 9867 13363 16162 18419 20966 2910 6141 7737 Vorige lijst komt nog bij no 987 ƒ 70 Gouda Snelpersdrnk van A Brinkman Zoos De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Juni 1892 De Commissaris van Politie te Gouda verzoekt den schrijver van de aan hein gerichte brieven van 16 en 26 Mei jl zijn adres te willen opgeven teneinde nadere inliohtingen te verkrijgen De Minister van Binnenl Zaken heeft bepaald dat het eindexamen van het gymnasium te Gouda zal gehouden worden op 18 20 en 81 Juni Als gecommitteerden te wier overstaan dat examen zal worden afgenomen zijn aangowezon Dr H van Horwerden Dr H E Moltzer en Dr W Kapteijn hoogloeraren aan de rijks univereiteit te Utrecht Het onderzoek van het water der Waterleidinghad gedurende Mei bet volgende resultaat 7 Mei 7 3 Mg permangauas kalicus per 1000 co 14 6 9 u a II K 21 2 8 II n II n u 28 n 6 7 II II II II II It Bg de Nutsspaarbank bedroeg in Mei de iuleg ƒ 7887 39 en de teruggaaf ƒ 12536 53 Op eene prgsvraag der Nederlandsohe Toonkunstenaarsvereeniging zijn 17 inzendingen gedaan Hiervan zgn met algemeene stemmen bekroond a a twee klavierstukken Melody en Scherts van Martn J Bonman leeraar der Pianoklasse der Stedelijke Muziekschool te Gouda Gisterenavond hield de Afdeeling Gouda van hel N O G hare 44e vergadering De Voorzitter de heer Leopold herdacht in een boeiende rede het tienjarig bestaan der afdeeling Hulde werd gebracht FEVIEjLETOIV tTKEBIMICB Uit iet Frmtch Bolle mijn kind niet zoo sprak de waardige man getroffen schrei daar nu niet om t Is niet iets dat je verlegen moet maken je kunt het met fierheid bekennen Kom en hij streek haar zacht over de wangeq tante en ik meenen het best met je al schiet ik soms met wat los kruit Vertel ons openhartig alles wat bezwaren heb je om den heer van Lingen tot je man aan Ie nemen Mama is er tegen oim en ik weet dat ik niets tegen mama s wil mag doen ik zou er later geen rust door hebhen Als je mama gegronde bezwaren bad dan zou ik zeggen ja doet wel meisje Maar die kan je moeder ui t hebben t Eenige wa mama kan aanvoeren is van Lingen a familie is van ouder tot ouder niet in onze cSterie geweest is t niet zoo P Ja oom dat is het voornaamste punt en daarbij komt nog dat mama gelooft dat hij niet godsdienstig is Dat kon een professor in d bespiegelende wijs aan hare oprichters en in het bijzonder aan het bestuurslid den beer S Posthuntae die zoo belangeloos zich geheel wijdde aan het ondersteuningsfonds eu aan alles wat den bloei van $ e Afdeeling kan bevorderen Een herhaald applttu der vergaderden was het teeken dat allen iustwideu met den lof den heer F gebracht Na de lezing huldigde de beer Posthumus nog den heer Leopold die de vergadering al zoovele jaren gepresideerd bad ook z ne woorden werden warm toegejuicht Voor de algemeene vergadering die te Amsterdam gehouden wordt en waarin het N O G zijn gouden jubilé zal vieren wera de hser Leopold afgevaardigd Als afgevaardigde voor de gewestelijke vergadering te Kotterdam op 11 Jnni werd de heer P van Trotsenburg gekozen Heden morgen werd door de GarnizoensVoedings oommissie alhier aanbesteed dej levering van Eundvleesoh en Spek voor het Iqdvak van 1 Juli tot en met 31 December 1892 Ingeschreven t erd door Spek 0 649 0 60 0 66 0 59 0 667 Vleesch 0 60 0 61 van Kesteren Gorinchem de Jeu Gouda Bannenburg Amsterdam Dougelmans Gouda Kruismsn Hoorn Tevens werd nog aanbesteed de levering van aardappelen van 15 Juni tot eu met 31 October Eenig inschrijver J Gerritsen ƒ 2 68 de 66 KG Donderdag 3 Juni a s zal de Broederschap van CandidaatNotarissen Vfd Zuid Holland hier ter stede eene vergadering houden in hot hotel de Zalm Tot de avondbijeenkomst waarin het Ontwerp van wet tot afachaffint der registratie en registratiepUmuen zullen worden behandeld ingeleid begeerte onmogelijk zijn zeide mama er nog bij Dat kan ik me zoo voorstellen mompelde mijnheer de Back rood van drift omdat die raan misschien niet gelooft aan wat de Dordtsche vaders ons tot wet hebben gestold is hij ongodsdienstig Hij slacht mij wat maar dat Louize zoo iemand ongodsdienstig durft te noemen ze slaat zeker aliy d de bijbelplaats over waar te lezen staat van witgepteisterdo graven Komaan sprok mevrouw ga je nu tot je zelf sproken de BackP Ik geloof wy durven en kunnen Bello gerustelijk aanraden wiil ze von den professor houdt hom hoop te geven Lieve kind sprak mijnheer tot Belle ik wil bedaard zijn en dus neem me niet kwalgk maar a s je belangen op t spel staan eeg het mij dan gorust want al weet uster Louize die zich dagelijks oefent in deemoed en christelijke onderwerping hare vrome veslingwerken nog zoo goed in staat van tegenwoer te brengen ik beloof je als t noodig is zal ik er een bres in schieten Oom doe zoo iets niet wees u als t u belieft mama er nooit lastig over dan zou het mij spijten u in deze zaak te hebben gekend Ik zal u echter toonon dat ik niet zoo n femolaarslerof huichelnarster ben als waarvoor u me soms wil houden ik zal mama morgen ronduit zeggen dat ik den professor goede lijding zal schrijven en ik zal niemand verder om raad vragen Belle sprak oom je doel als je moeder en ADVBRTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt door den heer N J Verkoren uit s Gravenhage hebben belangstellenden geiutroduceeid door een lid dor afdeeling toegang Aanvang ten 8 j uur Voor de Rotterdamsohe rechtbank stond gisteren tereoht L Kapteijn boerenarbeider ond 23 jaar wonende te Berkenwoude beklaagd van op 7 April 1892 aldaar moedwillig Marie van M oud 2 jaar eenige slagen tegen het hoofd en tegen den rug te hebbon toegebracht ten gevolge van welke laatste slagen hei kind eene inwendige verwonding en ontsteking bekwam terwijl het voorts eene bloeduitstorting in de hersenen heeft bekomen hetzij tengevolge van het haar door gemelde slagen togen het hoofd toegebracht geweld hetzij door het stooteu met het hoofd togen een steenen vloer tengevolge van hst haar door den beklaagde aangedaan geweld hetsjj door beide deze oorzaken en door welke bloeduitstorting het op 8 April te Berkenwoude is overleden Vijf getuigen waarvan twee tevens als deskundigen werden gehoord Voorlezing werd gedaan van het visua reperlitm der beide deskundigen de heeren M Spruijt heelon verloskundige te Gouda en dr T Beokenkamp arts te Gouderak waarvan de conclusie luidt dat hel lijk talrijke kenteekenen draai t van verwondingen die alle volgens den uitorlijken vorm eu hoedanigheid moeten zijn toegebracht met een stomp werktuig enkele zelfs met vrij groote kracht De bloeduitstorting is zonder twgfel het gevolg geweest van de toegebrachte slagen op den rug en de dood moet beschouwd worden als veroorzaakt door bloeduitstorting Bekl ondervraagd verklaart gehuwd te zgn met E V M welke vrouw een voorkind had genaamd Marie In den morgen van 7 April om 4 j uur werd dit kind wakker en bekl zou haar helpen om aan eene natuurlijke behoefte te voldoen Toen zij dit zooals meermalen gebeurde reeds in bed gedaan wilt mij met mijn eigen wapens slaan Ik ben er niet door onthutst dat je de woorden huichelaarsler en femelaarster bezigdet Als ik hot je toevoegde dan was t ja in drift want opzettelijk zeg ik niet gaarne onaangenaamheden maar t was nimmer onverdiend De groote schuld lag echter aan je moeder die heeft je zoo opgevoed maar jij hebt te goed verstand om dat loerend bedachtzame van intrigues te hoop hangend loven te leiden waarin je mama zoo ongelukkig haar zaligheid zoekt Toen je mama jong was dacht ze er niet aan Maar ik zou te veel zeggen Binnen I riep hij terzelfder tijd daar er aan de kamerdeur werd geklopt Ha neef Karel ben je daar welkom hier 1 sprak hij tot zijnen neef de kavallerio officier van Braem Do oudste jufvrouw van Breugheleu mijn nicht en jij zijn elknftr geloof ik wel bekend Gazitten ga zitten ik beu big dat je gekomen zijt Maar ontdoe je eerst van je sabel De officier met wien we reeds in do opera kennis maakten groette zeer beleefd informeerde zich naar aller welzijn en ging daarna plaats nemen niet wetende dat hg diende als afleider voor een gesprek dat onaangenaam zou kunnen worden Daar trad ook Clare de kamfr binnen Jufvrouw van Breugholen sprak de officier opstaande hoe vaart u Mijnheer van Braem en Clare maakte beleefd eene neiging ik d ink u mij gaat het goed Is u altijd wel geweest sedert ik u de laatste maal zag f 4