Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1892

Een voorstel van Groningen luidende Welke middelen kunnen worden aangewend om de Nederlandsche veefokkers leden van hot st imboök in directe verbinding te brengen met buitenlaiidsche koopord van Naderlandsch folctroe opdat deze laatBten zonder tusschenkomst van büroepshandelaren hun fokvee van de eersten kunnen koopen werd na eenige discuaaio ingetrokken Op vooratol van Zeeland werd besloten in do afdoelingen de wenscholijkheid te bespreken om aun de regeeriiig subcirtio voor de veefokkerij te vragen Besloten werd de volgende vergadering te Zwolle te houden Door den kantonrechter te Groningen is vonnis gewezen in de zaak van den beer K Soeter gymnas tiokor derwijzer aldaar die vóór 14 dagen terecht stond ter zake dat hij zonder daartoe bevoegd te zgn op verschillende tijdalippen gedurende de jaren 1891 en 1S92 te Groningen in de Provinciale Grottinger Courant drie verschillende advertenties geplaatat had door welke advertenties hg iu hot openbaar bad aangekondigd dat hij de massage uitoefende liet feit wordt in het vonnis gequaliflceerd als naartoe nietbevoegd in het openbaar aankond gen dnt de aankondiger geneeskunst uitoefent Wegens dat feit ala strafbaar geeleld bij de geneeskundige wet is de gedaajido veroordeeld tol eene geldboete van ƒ 10 subsidiair 3 dagen hechtenis en in de kosten an het rechtsgeding Het nationaal congres voor bouwkunst dat bg I gelegenheid der viering van het vijftigjarig bestaan ioT Maatschappg tot bevordering dor bouwkunst op 27 en 28 Mei gehouden word was verdeeld in drie seelién namelijk 1 sectie kunst 2 sectie constructie 3 sectie sociale vraogstukken In de 8 sectie uit een oogpunt van algemeen belang de meest belangrijke werd de vraag der arbeiderswoningen behandeld Uit tweeërlei oogpunt werd deze vraag beschouwd Dr E Wintgena Maastricht ging na wat gedaan kan worden tot bevordering van goode woningen voor den arbeider Hij achtte een rgkswet op de arbeiderswoningen noodznkolgk voor duurzame bcstrgding van den woningsnood der arbeideude klasse Naait bepalingen welke in bepaalde gevallen verbetering of afbraak na onteigening van bestaande arbeiderswoningen voorschrijven moeten tevens minimuineisohen zoo noodig naar plaalsclgke gesteldheid te regelen omtrent bodem en fundeering hoogte der gebouwen toevoer van lucht lioht en goed drinkwater afvoer van faecalién eu ander vuil kubieken inhoud en toestand van muren daken rookgeleidingou omgeving enz wordeu vastgesteld waaraan nieuw te bouwen woningen dienen te beantwoorden Het toezicht op de huisvesting der arbeidende klasse worde gehouden vanwege den Staat die zich tot taak stelt den bouw van arbeiderswoningen indirect te bevorderen In verband hiermede stond de door den heer G E V L van Zuyiou Den Haag behandelde vraag wettelijke bepalingen tot het opruimen van oude en niet aan de maatsohappelgke eischen voldoende woningen Deze spreker kwam tot de volgende conclusie Nederland diont mede den weg te volgen reeds door andere natiën ingeslagen en wettelijke bepalingen in het leven to roepen warrdoor bet afbreken en opruimen van niet aan de hygiënische en moatsohappelijke eischen voldoende buurten of gebouwen zonder sloornis voor het algemeen belang mogelijk en verplichtend wordt Aan het debat namon de heer Heldt de werkmanafgevaardigde en oDderscheidone werklieden deel De conolnsiën van de heerou Wintgens en Van Zuylen werden aangenomen nadat verschillende voorstellen lot aanvidling van deze conolnsiën ingetrokken waren Da vraag der wenachelgkheid eener wettelijke bepaling omtrent den duur van den arbeidsdag werd namens een twintigtal timmerlieden vereenigingen ter spnke gebracht door d n heer P Smit Hij betoogde dat hot particulier initiatief ten deze onmachtig is Aan de bespreking van deze vraag werd vaetgoknoopt dia van het onderwerp Het opnemen van bepalingen omtrent arbeidaduar en loon in bestekken waartan mr M W F Tre Cb de inleiding op zich nam Het langdurig debat eindigde met terzijdestelling van de voorgestelde conclusiën in plaats waarvan werd aangenomen eene motie waarin de wenschelijkheid wordt uitgef proken dat de arbeidsduur wettelijk geregeld worde eu dat die regeling ia do amboohtsnijverheid door ingenieur architect en werkman zelfstandig voorbereid worde In de tweede algemeene vergadering levorde de heer F H van Malsen e Grovenhage eenige liesohouwingen over arbeidsraden eu scheidsgereohten die hij wil in leven roepen door het particulier initiatief en niet door wettelgke regeling Hij kon zich niet begrijpen dat in ons land waar de gilden steeds hunne zelfstandigheid wisten te bewaren voor deze had werd bek boos en bracht haar eenige sUgen toe Verrolgens ging hij met haar naar eene andere kamer roepende de moeder nog Leen je moet dat kind zoo niet slaan sohoi toch uit waarop beklaagde had geaatwoord het haar wel te zullen afleeren In die kamer had hij haar met den krommen scherpen kant van een pook een stuk of 3 slagen toegebracht welke pijn veroorzaakten daar het kind schreeuwde Het kind was daarna gevallen mei het hoofdje op een steenen vloer waarna hy het had opgenomen en gebracht bij zyne vrouw te bed zgnde het toen geheel bewusteloos In dien morden had hg toen een geneesheer ontboden Beklaagde zegt nog desgevraagd zich geen rekenschap gegeven te hebben van de ernstige gevolgen die zoodanige mishandeling kon hebben Ieder kind toch dat stout is wordt geslagen Aan bekl wordt opgemerkt dat eene mishaudeliog zooals hij dat gedaan heeft alleen geschiedt door een ontaarden vader Als lo getuige wordt gehoord de moeder van het overleden kind die uiet ouder eede gehoord verklaart dat bokl niet kwaad voor het kind was In bedoelden morgen had zg haren man bovengenoemde woorden toegeroepen die daarna met het kind was gegaan in eene andere kamer Zg had daar het kind niet hooren schreeaweu schtgvende zg dit toe aan de pgn die zij zelve den geheelen nacht en toen nog in de lendenen had Een oogenblik daarna had hg het kind bij haar te be l gebraolit geheel bewusteloos Blauwe plekjes had zij daarna waargenomen aan den linkerkant van het hoofd Haar kind bg hetwelk zij den geheelen dag had vertoefd is niet meer tot bewustzgn gekomen eu den volgenden morgen om 9 uur overleden De 2e getuige eene buurvrouw was ia genoemtlen ochtend op verzoek van bekl bij diens vrouw gekomen en had toen gezien dat het kindje niet wel was het was erg benauwd on had aandrang om te braken Getuige had blauwe plekken op don rug wkargenomen Van eene ondergane mishandeling had men haar niet gesproken De 3e getuige de veldwachter legt verklaring af omtrent de overbrenging van het kindje naar het raadhuis en de bewaking en overhandiging aan do deskundigen De beide deskundigen boven genoemd hun uitgebracht rapport nader uiteenzettende bleven bg de reeds genoemde sonofusio volharden Het O M zeide dat men zich moeilijk kan voorstellen een lafhartiger en menschonteerender misdr f dan bet hier gepleegde Een man toch in de kracht no zijne jaren het kind dat bij hem in huis is en waarvoor hij de zedelijke verplichting draagt als vader te zorgen zoo ergerlijk te mishandelen Bekl heeft dan ook den dood van het kind op zijn geweten Hen behoeft toch niet medisch ontwikkeld te zgn om te kunnen aannemen dat dergelijke mishandeling den dood teu gevolge moet hebben Het O M was van gevoelen dat bekl moest worden schuldig verklaard aan mishandoling den dood tengevolge hebbende gehad Hoohl de rechtbank dit echter niet aannemen dan bleef in ieder geval over mishandeling met zwaar lichamelijk letsel De eisch luidt zes jaar gevangenisstraf Mr G Blokhuis ambtshalve het woord voerende leide dat hot voor hem een moeilijke en onaangename taak was op te treden in eene zaak waarvoor twee Hoor eens mengde zich mijnheer de Back in hun ges jrek dat gaat nog maar al jufvrouw en mijsheer tuaschen u dat mag zoo niet langer Weet je wat neef Clare is hier kind aan huis niet waar Clare Ja papa hoe meent u dat irDat zal je zoo meteen vernemen meisje Deze dappere krijgsman is mijn vnlle neef hg moet oom tegen mij zeggen dus jullie zijn volte neef en nicht en moeten elkaar bij den doopnaam noemen Vertel baar nu maar eens hoe je heel Karel iiV hoort het reeds jufvrouw Claro nicht wilde ik zeggen hoe mijn naam is j mogen we t dus voor afgesproken honden dat we elkaar bij den voornaam maar noemen Heel gaarne Karel vooral onder familie haat ik alle stijfheid i Kinderen sprak mevrouw de Back daarginds in den hoek staat een bijna ongebruikte piano wie sou ik mogen verzoeken om eens wat te spelen Niet allen tegelijk antwoorden eindigde ze glimlachende toen niemand zich aanbood Dan wil ik u gaarne eens wat voorspelen antwoordde van Braem als u maar vrede met mijn spel kan hebben en hij zette zich voor de pisnino zocht tussohen de muziekbladen en koos er een stuk uit de Favorite van Donizetti Vlug stond Glare op en ging zonder dralen voor de piano staan om hem de muziekbladen om te slaan Verraat zag hg op aU had hij niet geloofd dat ze zoo moedig zou zijn en keek gekozen verdedigers hebben bedankt Pleiter sluit zich aan bg de miaachting door het O M uitgesproken over de mishandeling van een weerloos kind Na nog nagegaan te hebben of er ook mogelijkheid bestaat om eene andere oonsaak van den dood aan te nemen e nan welk misdrijf bekl zou moeten worden schuldig verklaard en wgzenda op het berouw dat bekl aan den dag legt over het door hem gepleegde refereerde pleiter tioh aan hel oordeel der rechtbank Uitspraak over 8 dagen Voorts werd veroordeeld T v d B oud 14 jaar fabriekarbeidster t Gouda bekl van dtetstal tot opvoeding in een verbeterhuis tot 17 Febr 1S96 Uit Bodegraven schrgft men ons Op de tentoonstelling van Ken on Tweejarige Kgstieren waren aangevoerd tezamen 15 stuks Van de bieronder volgende personen werden stieren bekroond Tweejarige Ie prga Afdeeling Alfen OudshoornAarlanderveen v d H M v L 2e prgs I Bunuik Jz Bodegraven Meye 3e prgs N Hommels Bodrgraven Meye Eénjsrige Ie prgs A D Husson Heenk Woubrugge 2e prgs J H van Diegen Bodegraven 3e prijs A Paauw Kromwgk Aan het postkantoor Gouda en de daaronder reasorteerende hulpkautoren werd gedurende de maand Mei 1892 in de Bgkspostspaarbank ingelegd f 6223 3U terugbetaald 2422 88 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3121 Heden 1 Juni begint te s Uage in het Valkenhuis het examen voor adelborst Een zeer groot aantal jougeliedeo hsefi zioh aangemeld Ook bij de onderwijzers hoofden van bgzondere scholen is vanwege de Regeering een vraag ingekomen om hun gevoelen over den leerplicht te leeren kennen Aan belanghebbenden wordt medegedeeld dat de door den boekhandel en tal vsn particulieren in omloop gebrachte briefkaart formulieren waarop een wapen fabrieks of goedereomerk is afgedrukt als zoodanig nog tot 30 November 1892 ter verzending uitsluitend in het binnanlandsch verkeer zullen worden toegelaten Een eigenaardig proces is aanhangig voor het kantongerecht te Hilverrum Eene vervolging is ingesteld tegen drie heugelaars beschuldigd van in de gemeente Naarden geloopea te hebben over de taluds eo borstbeweringeu der in eigendom aan het rgk althans niet aan hen toebehoorendo t estingwerken na zich daartoe toegang te hebben verschaft door een roeibootje door de daarheen leidende vestioggracht die met hel zichtbare opschrift tFerhoiai vaaricater voorzien was De beklaagden beweren dat dit opschrift er niet was aangeslagen doch beroepen zich in hoofdzaak op hunne rechten verkregen door de wet op de jacht en visscherij van 1857 Staatsblad 87 die gedecreteerd heeft dat ieder burger in alle staatawaters mag met zijne groole oogen zoo doordringend aan maar gaf haar tegelgkertgd zulk een zachlen liefdevollen blik dat ze niet wist of ze de oogen zou neerslaan of quasi op de muziek zou blgveo turen als ze nu deed om zich ene houding t geren Toch was ze vast besloten hare contenanee te bewaren en zoo Iwdaard ais haar mogelgk was bleef ze moedig bij de piano staan en sloeg hem steeds Ier juister tijd hel bla om Dat is mis zeide zo op eens als wilde ze daardoor bewijzen dal ze alle attentie voor de muziek had je bleef eea paar tellen achter cousin itk qui la faute zeide hij en keek haar weer zoo doordricgend aan dat ze zich geweid moest aandoen om hare oogon niet neer te slaan Maar Clare had vast besloten bg zich zelve dal geen zotte verlegenheid of te groota terughoudend haar immer de minste partij zou doen zgn tegenover den neef die als huisgenoot met haar zou omgaan Kalm lachende gaf ze hem dan ook nu ten antwoord Wel die schuld kan nan niemaud liggen dan aan den speler zelf rMaar als ik nu eens durfde beweren sprak hg halfluid dat uw schoone oogen daaraan schuld hadden Dan antwoordde zg moe lig xs i ik om mama s bril vragen of mij verwijderen Dus wat heb je t liefst Je weet uiet hoe onbarmhartig ge z t doch voor alles blijf hier beugelen waarbij speciaal genoemd zijn de grachten der vestiugwerkeu De wet die het reobt geeft te hengelen moet e ook do eenige middelen willen toelaten om lot hecgelwater te genaken hetzg door varen of lioor loopen langs hot water De bodooliag van den vtU gever kan niet geweest zijn om uit luohtballoni ta doen hengelen Het schijnt dat hut O M te Hilversum door dit proces di tendance wil beslecht zien of bg het maken van verordeningen de rijkswetten dienen in het ooj te wordeu gehouden Ben driovoudigo moord heeft dezer dagen te Hil da s Point Port Worth in Texas plaats gehad il bort Steorings en zgn vrouw gaven oen buitenpanii waaraan ook zekere Allis met zgn zoontje dcelstm Na een veelte van jaren was er eenige dagen te to ren tusschon Stearings en Allis een soort van verzoa uing tot stand gekomen Toon nu de pret op het hoogst was stelde laatstgenoemde voor dat Slearion twoe dochtertjes en zgn eigen zoontje eens samea zouden schommelen hij stapte met Je kinderen ig den bak en in weinige oogonblikken zwierden zg lot een groole hoogte of en aan Daar zag men plolat ling een der meisjes den kleinen jongen een Un geven Met een kreet vnii woede vloog do vader greep de meisjes in deo nek en smakte ze uit dM bak op eenig grolwerk zoodat zg torstoud dood tlren Stearings schreeuwde dot men den schoowl aan den gang zou houden mikte bedaard met eg pistool en schoot den moordenaar door hel hooÜ zootlat lig voor de voelen der wanhopige mmhr uederviel Stearing is dusver niet in bechtenii AJ gemeen billgkt men zgn handelwgze De gemeenteraad van Arnhem behandelde Zaterdi het voorstol Everts om van den hoor Lüps van Biljoia aan te koopeu 18 hectaren grond op Klarenbad voor 60 000 Dit voorstel was van wgdere Hnk king dan het voorstel van B en W dat den aukoof niet wilde omdat het plan te duur was nam ii verband ook met de koateo van aanleg die nog een 50 000 zullen eischea Kr werd door de ta e stemmers krachtig verzet aangeteekend tegen Usf plannen als het nu san du orde zijnde voorstel oaw rr nog zooveel bouwterrein met getraceerde itnta ongebruikt ligt Hiertegen werd terecht aangevoed dat men een terrein aan den Velperweg waar it bouwlust wel bestaat niet op een lijn kan stellai met terreinen die blgkbaar nog niet in trek i$i De wethouder Cordes had ook bezwaar met hetM op de vele duizenden ja oen half millloea zouden moeten worden geleond voor andere nooèzakelijke uitgaven Toch werd ten slotte met li tegen 10 stemmen ingenomenheid lietliigd met ket plan Everts maar B en W werden tevens aitgS noodlgd van den heer Lüps eaue andere bepaHaf te verwelven wat betreft het bebouwen tan kiti terrein Neemt du hoer L genoegen mot de b jll1 kende bepaling dan is de gemeente koopster Nederlandtch Rundtieatamboek In de Zateidagtl Dordrecht gehouden vergwieriug bleek uit de medtdeelingen van den secretaris dat het aantal lete 1888 bedraagt De rekening over 18 1 sluitende met een roordeeiig saldo van ƒ 898 18 tld goedgekeurd evenals de begrooting voor l J ► rtomd ia ontvang en uitgaaf op 4546 18Vr Met genoegen maar houd u dan alloen met de muziek bezig anders krggt zoo meieen mijn nwi of mond nog de sebnld als je weer flaters maakt Dus mijn spel amuzeert je niet je houdt m verdacht van nog moer fouten te zullen begaan Wat is dat nu sprak op eens oom daar Dm al te lang met spelen ophield Scheid js zoo Vf eens in t midden van t stuk uil Enfin I ik Isat gaarne ieder vrg maar als je praten wilt kom ia weer hier zitten dan hebban we ook iets aan j gezelschap Als je toch niet meer musioesren wilt sprak mevrouw gaal dan met ons naar de andere kauw heel huiselijk soupeeren Jullie zullen hoop ik BÜ wel verscboonen dat ik daarmee zoo vroeg begin maar je weet ook ik kan slecht tegen laat opblgvm Allen stetWen daarin gaarne toe en voor dat u gingen opstaan had van Braem nog eens ruimschoots gelegenheid over Clare na te denken Hij was ket eenzame niet zelden woeste leven moede dat M leidde en geloofde dat hij verliefd was op CU Reeds meermg en was hg haar genaderd met deg vone complimenten en enkele vleiergen Ras zag bg echter in dat zoo iets bg haoi Benopgangmaaktsi zg als meisje rekende zich flHH g ieder mannelgk wezen dat dm haar in aanraking kwam Wordt venolfd zaak de hulp der regeering moest worden ingeroepen eerst wanneer het beginsel zal zijn doorgedrongen in de zeden des volks zal de tijd tot een wettelijke regeling gekomen zgn Aan bet einde van hel congres betuigde de heer Heldt dank voor de gelegenheid die hier den werklieden gegeven was o n voor hunne belangeu op te komen hij sprak de hoop uit dat Biuwkunst op den weg der bespreking van sociale toeatanden zal voortgaan tot bereiking van hot dool de verecniging van kapitaal en arbeid Mogelijk zal de tijd dan spoedig aanbreken dat men zich iu het buitenland zal afvragen Hoe ia men er in bet kleine Nederland zoo uitnemend in geslaagd langa den neg van vrede den strijd tuaschen kapitaal en orde te beslechten BulteDlandscb Overzicht 1 Ouze koninginnen werden te Potsdam en te BerI jn ontvangen met de gewone praal bg dergelijke bezoeken hoofdzakelijk bestaande in militair vertoon Onze groote bladen vooral de N R Cl sloven zich uit bijzonderheden te laten seinen die soms aan het kloiniieestige en belaohelgka grenzen De Norddeutache Algemeine Zettunt bevat naar aanleiding van de komst der Noderlandache Koninginnen een artrkel dat door de plaats aan het hoofd vanhet blad die het inneemt door den zwaren kanselarg stijl en door don toon waarin het geschrevenia duidelijk zguo offioieuse bron verraadt Het Iu dtals volgt I Met levendige sympathie heeft hot Duitaohe volk ten vorigen jare het bezoelt van onzon Keizer aan het bevriende hof in den Haag gevolgd eo met onverdeelde vreugde ziet de Duitache natie in deze dagen do jeugdige Nederlandsche Koningin met bare hoogo moedor ala gaston van onzen Keizer en onze Keizerin op het grondgebied van de Mark verloeven De Gerinaanache stamvetwantschap heeft zoowel iu de betrekkingen der beido aan elkaar grenzende landen als in die der wederzijdsche vorI stenhuizen van Hohenzolleru en Oranje to allen tgd e een groot gewicht iu de schaal gelegd I Het sedert de wedergeboorte van bet üuitsche rijk bij de twee volken steeds krachtiger goworden besef dat hunno belangen innig aan elkaar verbonden zijn behoort gegrond te zgn op de overtuiging dat Nederlaud evenals Duilachland zijne büslemming in de wereldgeschiedenis zooveel te beter vervullen zal uaarm te beide volken vreedzamer met elkander verkeeren en naarmate ieder hunner zorgvuldiger zioh I ontwikkelt naar do eigenaardigheid van zijn karakter I welke bij de twee ondanks alle stamverwantschap in niel geringe mate verschilt Geen van de twee landen begooil iele van het andere te nemen maar beide kunnen elkaar onder zekere omstandigheden gewichtige diensten bewijzen In het bijzonder wordt ook iu Duitschland in den loop üer jaren met meer waardeering gadegeslagen door welke krachtsinspanning Nederland zioh verheven heeft tot den rang van een der eerste hacdeldrijvende volken en dien rang weet te behouden Maar wij bewonderen iu de I ontwikkeling van Nederland niet alleen den bloeienden handel en den zegen der nationale welvaart ook op bel gebied der kunst en in andere verdiensien staat deze natie in vale opzichten als een navolgonswaardig voorbeeld voor onze oogen Niet in de laatste plaats is het zijne vaderlandsliefde en zgne veelmolen beproefde dapperheid door welke een volk onze achting afdwingt dat in het geslacht zijnar vorsten in alle eeuwen zqovele van do beroemdste krijgshelden kan aan wijzon als in het Oranjehuis Hoe meer de Nederlanders tot de erkentenis komen dat ook do Duitschers naarmote zij sterker goworden zijn met te grooter standvastijfheid streven naar het bevorderen van de werken des vredes en naar het besteden hunner krachten aan de vermeerdering van de welvaart en de goede zeden in bun vaderland zooveel te meer zullen zg eiken zweem van wantrouwen ten opzichte van hunne stamgenoolen verliezen Zooveel te meer ook zullen jzij geneigd zijn hel woord van onzen Keizer te beamen dal onze tgd vooral gekenmerkt wordt door het oiderlinge verkeer der volken en der loenschen Dat de hieruit voortvloeiende verplichtingen en voorrechten zoowel in Duitschland als in Nederland steeds met meer juistheid ingezien en op den rechten prijS gesteld mogen worden is de wensch dien wij uit willen spreken op den dag nu de koninklijke vrouwen uit Nederland haor bezoek komen brengen in s Keizers woonstede aan den Havol teneinde daar de bg uitnemendheid edele gastvrijheid beantwoord te vinden welke onze Keizer aan het Nederlandsche hof ondervonden heeft eu die voor hen onvergetelgk zal zijn In de Italiaanaohe Kamer is gisteren de aanvrage van op verzoek van don premier Giolitti naar de begrootingscoramissie verzonden Er moesten I drie nieuwe leden voor dio commissie worden be noemd Er werden met een kleine meerderheid leden van de oppositie gekozen een slecht vooruitzicht voor het Ministerie Het congres der Belgische werkliedenpartij beraadslaagde gisteren te Namen over het tweekamerstelsel De Gentenaren stelden voor don Senaat op te heften maar hot congres besloot alleen een hervorming in de samenstelling ta vragen Voor dit lichaam zou de evenredige vertegenwoordiging worden toegepast Het congres voorgezeten door Dofeet bepaalde dat de volgende bijeenkomst in 1893 to Geut zal worden gehouden en dat intusschen ijverig propagando zal worden gemaakt voor het algemeen kiesrecht De afgevaardigde Demblon zeide dat allo middelen in het werk zullen worden gesteld om dat recht te verkrijgen en dat voorts de Constituante haar werkzaamheden binnen zes maanden behoort te eindigen Alios spreekt en handelt thans in de Vereenigde Staten met het oog op de aanstaande presidentsverkiezing Twoe oandidaten treden op den voorgrond Het zijn dezelfde personen van 1884 t w Blaine en Cleveland Met grooto geslepenheid heeft de heer Blaine tot heden zgn rol bij de voorbereiding der verkiezing gespeold Hij heeft in het openbaar niet tegen Harrison in het strijdperk willen treden maor onderhands heeft liij togen hem gewerkt opdat de eene republikeinacha groep na de andere in hem Bloine den eenig mogelijkon candidaat zou mogen zien Komt het in de nationale conventie tot eene stemming dan zal hij waarschijnlijk zooogenaamd plotseling zijn teruggetrokken houding laten varen en met een paar frazen over zijne onderwerping aan den wil van het volk en zijn gehoorzaamheid aan de verlangen zijner partij de oandidatuur aanneraeu De kansen van Harrison stonden trouwens niet best Van de negenhonderd gedelegeerden waaruit de republikeinsche conventie die een candidaat moet stellen bestaat hebben er maar driehonderd de bepaalde opdracht gekregen voor Harrison te stemmen en wij moeten niet vergelen dat die opdracht gegeven werd voor dat er zoo sterk over een candidatuur Blaine gedacht werd als men thans doet De worsteling om hel presidentschap zsl tusschen Blaine en Cleveland plaats hebben De gouverneur van NewYork de heer Hill verliest aanhoudend terrein bij de democraten zijn kanaen staan slecht Van de 900 stemmen der democratische conventie zijn er dan ook reeds 500 alemmen voor Cleveland Hg hoopt de andere 101 stemmen ook nog ie verwereen Men weel dat g der stemmen noodig zijn om iemand de candidaat der convootie te doen zgn Blaine en Cleveland vertegenwoordigen met het oog op Europa twee uitersten Blaine is de man van bet Panamerikanisme Hij is sterk van protectie eu wil den handel met Europa zooveel mogelijk belemmeren Cleveland heeft steeds naar een goede verstandhouding met Europa gestreefd Hg is volstrekt geen vijand van een verlaging der tarieven Doch wat het zwaarste weegt Cleveland is door karakter en smetteloos verleden volstrekt de meerdere van den al te slimme en behendige Blaine wiens verkiezing een ramp zou zgn I NGEZONDEIf Mijnieer de Jiedacteur Schoon ik begrijp dat U na de gevallen beslissing bij de stombus niet veel lust gevoelt terug Ie komen op de ver cieziugsdrukten i al U mij toch wel veroorloven tot den heer Deie iten de Staitdaard en de Tergouwsche de vraag te richten met welk recht tij den flauwen dreigbrief waar over tooveel onnoodige drukte emaakt wordt toeschrgven aan een liberaal Terecht is door ü gezegd dat het waarschijnigk een afkeurenswaardige jongensaardigheid is die niet de ear verdiendegedrukt te worden Een ernstig liberaal man zou niet spreken van ons keilig dieriaar gymnasium dergelijke inrichtingen worden in stand gehouden omdat wij ze achten iu het belang van het algemeen en van de stad maar zgn voor ons volstrekt geen heilige huisjes waaraan men niet raken mag De onderteekening bewgst niets daar een anarchist evenmin liberaal als anti revolutionair is De schrijver geeft duidelgke bigken lat hij zich niel bewust is van de beteekenis der woorden die hg gebruikt De opzettelijke bqvoeging van liberaal bij a iarchist zou veeleer doen vermoeden dat het een manoeuvre was van een anti liberaal die een klad wilde werpen op zijne staatkundige tegenpartij en zijn eigen geestverwanten eene welkome golegenheid wilde geven om uil te pakken tegen de verdorvenheid der liberalen gelijk thana werkelijk geschiedt in de antirevolutionaire bladen en den mooien brief van den bedreigde Wij beweren niet dat zulks het geval is ons doel is alleen te doen uitkomen dal de brief