Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1892

Bndeljjk morden aenige ateenen en troffen een niit De ruiten volgden elkander op en bleken niet beatand tegen dien forschen aanval i Intusschen was de politie versterkt De vergadering die sedert lang in een doloe far nieuta was Btaard men kon elkander toch door het gejoel niet verslaan werd opgeheven en stuk voor stuk trachtte men te ontkomen Dat er klappen vielen behoeft geen betoog mo ïgeen beliep een blauw oog Te 9 uur was de vergadering geëindigd dooh trokken nog massa s menscheu vaderlandsche liederen nngende door da Oranjebiiurt Vooral op dit oogeablik nu de Oranjeklanten zich op de ontvangst van HH MM voorbereiden was het een gewaagd stuk eene socialistische vergadering te beleggen in de onmiddellijke nabgheid van hen die een ieder die slechts het woord socialistisch in den mond neemt voor een gezworen vyapd verklaren Dat van de vergadering zelf nieta te melden valt behoeft geen nader betoog Gisteren werd te Amsterdam de algemeene ve rgadering der Bemonatrantsche Broederschap voortgezet Aun de orde kwam een belangrijk voorstel van Haarlem reeds ten vorigen jare ingediend doch toen ftls ongenoegzaam voorbereid niet in behandeling genomen strekkende om het boroepen van predikanten die uiet tot do broederschap behooren voor de gemeenten gemakkelijker t maken Men wilde namelijk het artikel van het Algemeen Reglement waarin bepaald wordt dat indien b j het ontstaan aener vacature het aantal predikantsplaaten dat der dienstdoende predikanten proponenten en studenten an het seminarium overtreft een predikant van buiten do Broederschap mag worden beroepen zoodanig wijzigen dat de woorden studenten aan het seminarium kwamen te vervallen Dit voorstel verdedigd door mr Dalcourt van Krimpen werd met warmte bestreden door den hoogleeraar van bet seminarium en door anderen Een voorstel van den heer dr M Snellen om de zaak als ontijdig uiet in behandeling te nemen werd ook met medewerking van de bestrijders van het voorstel Haarlem die eene beslissing wenschten afgewezen Amsterdam stelde een amendement voor nam om de woorden studenten aan het semioarinm niet te schrappen maar te vervangen door de woorden candidaten in de godgeleerdheid Het alzoo geamendeerde voorstel want Haarlem had het amendement overgenomen wordt ten slotte met meerderheid van stemmen goedgekeurd met bepaling dat het voor de thans aan het eminarium studeerenden geen terugwerkende kracht zal hebben Dinsdag namiddag stonden voor de 4e kamer der Amsterdamsche rechtbank terecht Klaas Kat en Arie Goud izn beiden van beroep letterzeiters Hun wordt ten laste gelegd dat zij te Amsterdam op 22 April gedrukte geschriften hebben verspreid beleedigend voor de Begentesse en voor de Koningin De verspreiding geschiedde door strooibiljetten uit te deelen waarin een toespraak stond vermeld die de Begentesse tot de natie had behoon n te houden en welke het Openbaar Ministerie ten hoogste kwetsend en beloedi eud vindt De bekl erkennen de verspreiding der biljetten welke bekentenis bevestigd vrouw de Back inlaat je vernuft je nu geen parten spelen Hier als dochter van huis kun je mij wel van wat moeite ontlasten door je vader een boterham to maken Zie dan ook eens om naar mijn koffie als je zoo goed wilt zijn ik geloof ook at Belle mij wel gezelschap wil houden of drink je liever theo Belle uO neen tante liefst een enkel kopje koffie Papa riep Clare n doet toch met bet jong volkje meê en drinkt thee als u geeu wijn meer drinkt Dan krijg ik natuurlijk ook thee sprak lachend van Braem toen mgnheor de Back toestemmend had geantwoord Als de voorraad water voldoende is dan ja antwoordde zij ondeugend en keek hem met hare Kevo geestige oogen zoo rond zoo open aan Kom Clare antwoordde hij bekoord door haar lieftiiUigheid laat het vrede tusschen ons zijn ikwil dien wel ten kosto van alles Zoo houd je je nu maar doch om je te toonen dat ik ook vredelievend gezind ben wil ik wel eens met je klinken Papa mag ik uw glas wgn wel even ter leen Heb je zelf geen glas lieve Bel er dan even om maar hier heb je vooreerst het mijne Belb vertrouwde hare oogen en ooren niet recht en geloofde ter goeder trouw dat Clare zeer losziui nig was geworden En dat in zoo n paar dagein waar had ze t wel geleerd P wordt door de verklaringen van een brievenbeateller en een diender Het O M requireerde tegen ieder dor beklaagden drie maanden gevangenisstraf Do beklaagden twee jeugdige personen voerden zelf hunne verdediging Beiden namen eene ongepaste houding aan b j hot onbeschofte af en trachtten voeling met do publieke tribune te houden Ieder las tot z jtt verdediging eene soort memorie voor waarin zoo ongeveer alle maatschappelijke en staatkundige vraagstukken worden besproken o n kiesrecht duinwater tirades van Multatuli s Koningin Louise de commissie der armen te Beets de militiewet de verhouding van den werkman tot den patroon oene parabel tusschen eene moeder en eene koe benevens tuuchen een kind en een kalf eene vergelijking tussohen de koninklijke civiele l jst en het loon van een werkman enz enz enz N B a Het Fai geeft een uitvoerig overzioht van de voorgestelde wijziging in da geneeskundige wetgeving In de eerste plaats bespreekt het Fad de vrijstelling van de examens die aun het arts examen voorafgaan voor de bezitters van diploma s van bepaable buitenlandsohe inrichtingen Het blad herinnert hoeveel beweging dit voorstel heeft te weeg gebracht en haalt nog eens het oordeel van do M j vau geneeskunde aan waaruit men echter volgens het blad niet de gevolgtrekking mag maken dat onze goneeaheeren over t algemeen vreemde concurrentie totaal willen buitensluiten Hoofdzakelijk schijut men dan ook afkeerig van deze wijziging te zgn omdat men het unfair acht voor de Nederlandsohe vakgenoolen als men vreemdelingen toelaat terwijl de vaderlanders zelf elders met de grootste moeilijkheden te kampen hebben om het geweuscbte diploma machtig te worden Dit behoeft echter den doorslag niet te geven Waarom vreemdelingen te bemoeileken vooral daar de vrees voor het toeatroomen van een vreemd wetenschappelijk proletariaat vr j hersensehimmig is nu toch hel afleggen van ons arts examen in elk gevat voor de toelating wordt geeischt Het algemeen belang vordert het lokken niet het afschrikken van specialiteiten Ook de vrees dat de Nederlanders in het buitenland zullen gaan studoeren behoeft niet zwaar te wegen nu de regeering kan bepal n welke inrichtingen met de onze in dit opzicht zullen worden gelijkgesteld en dus de studenten in hot buitenland ongeveer gelijkwaardige examens luUen moeten afleggen Vervolgens geeft hot Fad een ofenicht van do voorgedragen wijziging in de bevoegdheid tot het afleggen der vorsohiUende geneeskundige examens De quaestio of aan de studenten die het eindexamen van de hoogere burgerschool hebben gedaan ook hrt recht tot promotie moet worden gegeven kan hierbij blgvua rusten Uit het regeeringsvoorstel biykt dat de Eerste Kamer in 1878 gelijk had toen zij van oordeel was dat de jongelieden die van de 5de klasse van een gymnasium of van de hoogste klasse van een pro iymuasium naar de universiteit gingen eun onvoldoende kennis der wisI kundige vakken zouden hebben I De derde belangrijke w jziging in de wetgeving I betreft de tandheeljcnndige examens Ook loze ver audering wordt door de ervaring geboden De eisch van enkele Kamerloden om ook het 2de uataurkundig examen verplichtend te stellen gaat volgens het blad wal te ver Ze hadden nog geen uur aan tafel gezeten toen Belle dau ook reeds opstond werkelijk begaan met Clare dat ze zoo alle stijfheid zij noemde t deftigheid zooals t een christenmeisje betaamt te zgn had afgelegd Bij zich zelve overlegde ze reeds met welk bedenkelijk hoofdschudden en op hoe bezorgden toon ze hare gedane ondervinding bg mama te berde zon brengen Menigeen zou denken dat de vrije handelwgze van Clare met dien luitenant Belle zou bekuipmerd hebben of wel dat ze dit als de grootste aanklasht tegen Clare zou indienen Dat was echter volstrekt niet het geval De mooio jonkman bad op de julfer van rijporen leeftijd een zeer gunstigen indruk gem akt dour zijn hoogst beleefden toon niet alleen maar de wijze waarop hij tot haar als oudere en meerdere sprak Men moest trouwens in eene afzondering sis Belle hebbon geleefd om zich zoodanige hulde te laten welgevallen maar onze Adonis had te veel ondervindinj bij de sekse opgedaan om iemand als Belle niet dadelijk te doorgronden Toen hg terstond na haar opstond en aanbood haar te geleiden kwam dat haar echter al Ie verschrikkelijk voor Wel had ze vaak getrouw aan t geen zo als haar roeping betrachtte zonder geleide laat in de achterbuurten rondgeloopen ara de kimleren van arme lieden die ze wel deed en die haar achter den rug uitlachten na dat ze uit de avondschool waren gekomen heid lange psalmen te verfaooreo die ze van buiten moesten leercn Dun had ze niet geschroomd Het Fad eindigt met de verklaring In het algemeen l jdt het wel geen tegenspraak dat de voorgestelde veranderingen verbeteringen kunnen wot den geacht die door do practgk en de ervaring gebleken z jn Bij het afdeelingsonderzoek over het wetsontwerp omtrent den acc jna op het zout bleek dat deze voordracht met ingenomenheid werd ontvangen doch dat versoheideno leden deze voordracht liefst uiet in verband wilden zien gebracht met de overige belastingontwerpen omdat men vreesde dat de zoo gewensehte verlaging van den nccgns daardoor we er op de lange baan zou warden geschoven Van verschillende z j den werd nog eens bepleit dat het de voorkeur verdiende den accgns af te schallen met behoud van acogns op zeep als aequivalent Op de afsohnfiing van het premiestelsel werd aangedrongen omdat dit in hooge mate demoraliseorend werkt Het stelsel van afloopend crediet b j dat ontwerp aangenomen hoezeer door do zoutziederfen toegejuicht bracht volgens sommigen voer don handel in zout en de daarmede nauw in verband staande belangrgke takken onzer ngverheid die vrgdom van nccgns zouden blijven genieten ernstige bezwaren met zich Het zou een ware ramp zgn voor de zeevisschorgen en den invoer van Fransoho Schotsche en Noorsohe haring slechts kunnen bevorderen Tegen handhaving van den beataaniten toestand zou racende men te minder bezwaar bestaan omdat voor de zeevisscherij de vischzoutterijen en huidenzoutergen met vrijdom van Bocgns bijna uitsluitend gebruik gemaakt wordt van zout aangevoerd uit Portugal terwgl de zoutziedorijen Ëugelsch klipzout en Duitsch bergzout gebruiken Tegen deze beschouwingen werd opgemerkt dat de Kegeering toch teker niet bedoeld beeft aan den handel in zout en bg gevolg aan de visschergen zulke groote bezwaren in den weg te leggen als door sommigen worden voorgespicgolil en dat zij daarom een ruim gebruik zal maken van de bevoegdheid tot het verleenen van langere termijnen dan bq art 32 bepaald die zij zich ia het slot van art 74 voorbehoudt Hierop zou men een bepaald antwoord wenschen Voor den eeratvolgenden pooltooht dien dr Frilhjof Naosen gaat ondernemen wordt op de werf van Collin Archer te Laurwig een stoomboot van bijzonderen vorm gebouwd Zoowel voor als achtersteven loopen spits toe en de kiel is betrekkelijk zeer vlak Het roer komt bg vollen diepgang geheel onder water en kan evenals de schroef binnen het vaartuig gehaald worden Het dek krggt een lengte van 39 meter b j een grootste breedte van 11 meter met het oog op de ervaring dat bg grootera lengte het govaar voor beschadiging door het gs toeneemt De stoommachine zal 169 paardekrachton hebben De inwendige be immering bestaat uit Italiaansch eikenhout dat grootendeels meer dan 30 jaar gelegen heefL Het schip krggt een zware ijzeren huid zoodat de wanden 70 a 80 centimeter dik warden terwijl zij van binnen nog gesteund worden door I balkeu en andere versterkingen De boeg en het achtersteven warden eveneens met gzer bekleed Het tuig is ongeveer als van een driemast schoener Het roer wordt bestuurd van het bovendek tusschen I groote mast en schoorsteen alleen te gaan de arme die geloofde zoo n goed werk te verrichten Maar nn s avonds laat alloen te willen gaan en dat als dame in een gezelschap te verklaren streed tegen allo étikette en te zeggen dat ze I geleide aannam van een luitenant van de kavalerie Hoe vreeselijk zouden de broers er haar mee plagen OU oom de Ba k ja dien verschrikkelijke oom de Back beschouwde ze in staat haar er levenslang meé te tergen Ook zou zij dan al was t nog zoo gering voedsel geven aan meerder verkeer tusschen zoo n woreldsohen jonkman en Clare die toch roeds de gdelheid zoo lief begon te krggen I Zo talmde nog wat zonder te kunnen besluiten want een heer een toch uiterlijk fatioenlgk heer bovendien eeh neef van oom de Back te beleedigen ging dat wel aan Ik moet u beleefd bedanken voor nw geleide mijnheer want en nu redde ze zich met een klein jokkentje waarover ze echter behoorlgk vsD schasnite kleurde oom heeft mij beloofd dat zoo vaak ik bleef soupeeren zou ik met het rijtuig naar huis worden gebracht Dus behoeft u ook nut zoo ver door dit natte gure weer te loopen Ci M even med Clare om me m jn mantel om te helpen ik wou je ook nog wel gaarne even spreken Kindlief Belle hoor eens even sprak oom de Back tamelgk verlegen met de zaak dat do paarden en Irgtuig nog zoo Innt moesten worden ingespannen wijl bovendien de koetsier reeds te bad was gegaan Belle luister eens evenl fFordt vernol d De afmetingen en vorm maken dat het schip geen goede seiler zal wezen maar alles ie er op ingericht om de stoomboot bestand te maken tegen den aandrang van het ijs daar er zoo weinig mogelgk loodrechte vlakken aan sullen komen Men verwacht dat wegen de schuine richting der zgden het schip veel eer door het gs zal worden gelicht dan verbigzold Het schip wordt van 7 of 8 booten voorzien waarvan de twee grootste zoo norden ingericht dat z j do gfheele bemanning met yroorraad voor vele maanden kunnen opnemen voor t geval dat men genoodzaakt mocht zijn de stoomboot te verlaten Zg krijgeu een tentbedekking van een warme slof ter bosohutting tegen weer en wind Het volgende is volgens de Java Bode waar gebeurd bg eene in t Maleisoh gehouden theorie Korpl Een bajonet oan do soldaten voorhoudende Wat is dit WongsoP W Een bajonet K Neen I Amat P A Een bajonet K Neen Als jelui t dan niet weet zal ik t je eens zeggen Dit heet Baai joe not En van waor komt die naam Wongso W Dat weet ik niet K Dit heet Baagoenet omdat die gemilakt wordt door toean Baaoeg En waar woont die toean Baaoeij Wongso W Dat weet ik niet K Toean Baaijoo woont ie Soembaja Onthoudt bet nu Aan de VeU Crt wordt uit Atjeb geschreven van d d Kota Eadja 22 April De vorige week wos hier eene groote drukte Geheimzinnig werd er gefluisterd van uitrukken doch waar er geogeerd zou worden wist men niot Eindelijk werd in den ochtend van den 14den dezer omstreeks 3 uur het geheim ontsluierd Op dal uur rukten alle beschikbare bataljons oavallorie artillerie mineurs en dwangorboidors met tandooe uit hunne kwartieren en omstreeks 4 uur gingen de troepen op marsen in do richting van Lamdjomoe Niet om te vechten maar ter opsporing van smc kkel varen Hiertoe werden de beruchte karapongs Betal Arapenoe en Lamtemin afgezet door troepen en daarna doorzocht Geen schot is er gevallen Bij het doorzoeken der kaïppons vond men pakken goederen verborgen in de boomen en in het struikgewas Alles werd buit verklaard en de troepen keerden in den namiddag van dien dag omstreeks 3 uur in Kota Kadjn terug eon buit medebrengendo van pi m 1000 dollars die onder hen zal worden verdeeld Den volgeaden morgen werden door een paar bataljons eenige andere zuidelgker gelegene kampongs doorzocht doch zouder gunstige resultaten Die kampongbewoners waren pinterder zij hadden de barangbarang begraven In den namiddag van dien dag werden onder dekking van twee compagnicn van het 12e bataljon de mortieren nit het arsenaal met de noodige munitie naar Lamreng vervoerd ook do bergbattorij toog derwaarts met den gewestelgken artillerie commandant om de kam pongs bezuiden onze verstei kingen te tuchtigen Hot weder zeer regenachtig deed de executie uitstellen zoodat op Goeden Vrgdag slechts enkele schoten derwaarts werden gedaan Het doel dier tuchtiging is niet bekend Vermoedelijk zal het wezen omdat Toekoe Pantel Dalema die door Mahomed s waanzin gedreven zich in een der heilige grotten bij Daroe ophoudt zich in zgno stille godsdienstige afzondering liet bewaken door eene grootq bende van Tengkoe Mat Amin die des nachts door onze liniën sluipt om ons afbreuk te doen Het wat ook deze bende die in het begin dezer week getracht heeft om de brug tusschen Boekit Karang en Lamjong in brand te steken en door salvo s uit onze versterkingen verdreven werd Do marechaussees en ook de politie maakten in de laatste dagen veel buit De schout van Oleh leh had het geluk eene aanhaling te doen van pi m 1600 lire iEene hinderlaag van marechaussees tnsschenLamtih en het blokhuis Sebang heeft in den avond van den 20ate eene kleine bende smokkelaars op een paar salvo s onthoald met het gelukkig gevolg dat twee smokkelaars dood bleven liggen hoeveel er gewond wer en is niet bekend Bij het openkappei van het voorterrein bg Lamreng heeft de vgund ons beschoten waardoor op dien dag 20 dezer gewond werden eeu Europ en een inlandsch fuselier Gisteren is den namiddag is de gouverneur met den vestingnrtillerio commaudant Loke per trein naar Lamreng vertrokken Ook van Lambaroe rukte een oflicier en 60 man uit naar Lamreng met welk doel is tot heden niet bekend Dat er echter iets op til is is zeker Dat oniei soldaten bg hinderlagen slecht schieten is laatst weder bewezen Eene hinderlaag van Blaug die zich tussohen dien post en Ketapan Doea bevond zag een troep naderen een hinderlaag uit de benting Ketapan Doea Do eerste gaf op pi m 10 meters vuur De andere troep beantwoordde de salvo s De oflicier die de hinderlaag van Ketapan Doea oommandeerende merkte uit de salvo s dat hij een andere hinderlaag van ons voor zich had en liet ophouden met vuuren terwijl de andere troep nog een salvo gaf waarna eveneens werd opgehouden Bij later onderzoek bleek dat van beide parlijen niemaud werd gewond Wat zegt u van zulke scherpschutters P Dat onze posten nog steeds door den vijand beschoten worden behoef ik u niet te melden want dat is eene dngelijksche zaak Ook Segli verheugt zich nog altgd beschoten te worden Vandaar kwam het bericht dat Tenkoe Sjech Dala o k wel genaamd Tengkoe Di Kroeng naar Mahomed s paradijs is verkast Ook dat de protendentsultan zeer oorlogzuchtig is on een inval zal doen in de thans bloeiende Passei streek en vandaar audere rijke streken zal bezoeken om te fourugeeren Edi is nog steeds rustig Derwaarts is op den 19den dezer vertrokken de gouveruementsstroomer üwoik met orders en tot heden nog niet terug Op Mülaboe is het niet zeer rustig Van tijd tot tijd werd de versterking en ook de passar door den vgand be choten Du gezondheidstoestand is niet gunstig Choleragevalten doen zicb voor Hedenmiddag werd nog een Europ sergeant die pas au Padang was gearriveerd door die ziekte aangetast aan de gevolgen waarvan hij is overleden De eigenaar van een café op de Korte Hoogstraat te Rotterdam had e in oiljart waurvaii het laken moest gerepareerd Da obof kellner recommandeerde daarvoor oen kleedermakor De koffiekuishouder nam met die recommandotie genoegen en droeg den chefkoUner op met den kleedermaker een dag te bepalen waarop deze zou komen voor de reparatie van het biljart De kleedermaker zond in plaats van te komen ten huize van den kofiiahuishouder het volgende curieuze briefje s Botlm 28 6 92 Mijnheer Hoewel ik den Heer hier stond de naam van den chefkellner beloofd heb bg u aan te komen om met UE ovor de rapatie s van de Billardlakens te sproken heb ik besloten na wijs overleg om van deze zaak af te zien do rede ia deze Mgn laven is door de gouade Gods gerigt volgeus do Bijbel Deze Bgbel daar dit het Eeuwig blijvend enwaarachtige Woord is leert mij dat ik de werkendes duivels niet mag voorstaan om dat dit in strgd is mot Gods woord en om dat alle Herbergen kofliehuizen drankhuizen waar gevloekt en gespeeld wordt mag en kan en wil ik die goddflooza plaatsen nietbetreden omdat mijn God mij dat verbiedt dat isniet mgn woord maar Gods woord dua Mijnheerals u ook u godsdienst voorstaat en doet niot zooals ik mag doen dan is ten eersto u godsdienst enkel ijdelheid en niets waardt ten tweede vertoorntgg een heilig God en ten derde als gg u niet bekeerd gaat regelrecht naard de vard en uu mgn heer heeft gij rag niet te gelooven maar onderzoekt den Bijbel en gij zult dit alles vinden wat ik u in deze regelen sohrgf hoopendo dat gij dit ter harte moogt nemen noem ik mij UEd dw dr kleermaker Boltenlandscb Overzicht Reuter seint uit Potsdam dat de keizer gi3teren morgen het garnizoen van die stad eene parade deed houden Tegenwoordig waren ook Koningiu Wilhelmina da Koningin Regentes de Keizerin van Duitschland eu de hertogiu van Edinburg die de parade in een open rijtuig met vier paarden bespannen bijwoonden De Keizer commandeerde da parade de Kroonprins en de zonen van prins Albreolit stonden in t gelid De troep werd gepresenteerd terwgl de muziek hot Wien Neerlands Bloed speelde Er werd tweemaal gedefileerd waarbij de keizer aan de spits reed van het regiment der lijfwacht Na de parade werd in het Neue Palast een parade diner gegeven De keizer de keizerin on de hooge gasten werden door het publiek met geestdrift toegejuicht Gistermiddag begaven de vorstelgke personen zich naar het jachtslot Glienicke bet verblijf van prins en prinses Leopold ten einde daar de maaltijd te gebruiken Tot de gasten behoorden da regente de keizer en de keizerin benevens de andere vorsten in het geheel 30 personen Het vertrek der koninginnon zou op heden 10 uur bepaald zijn Da koninginnen begeven zich naar Honnef teneinde da koningin van Zweden te bezoeken Men verneemt dat de ontmoeting van keizer Wilhelm met den czaar te Kiel thans bepaald is op 7 dezer Op zijn terugreis gaat do czaar ook naar Kopenhagen Ten aanzien der begrafenis van den opper burgemeester Von Eorckonbeck hebbon de ultramontanen zich ook onverdraagzaam mogelgk getooudt De toraardebestelling op de roomsch katholieko begraafplaats kon niet geweigerd worden maar er werd bij bepaald dat er geon kerkelgke inzegening plaats mocht hebben Hiermede verkoos de familie geen genoegen te nemen eu nu is er bg de plechtigheid op het Luthersche korkhof niet één lid van de centrumpartij aanwezig geweest terwijl bg de begrafenis van Windthorst alle partijen zander onderscheid zich hebben doen vertegenwoordigen Fn dat alles omdat Forckeubeck tijdens den CuUurkampf lid geweest is van het gerechtshof dat over onwettige handelingen van Koomscha geestelijken rechtsprekon moest De predikant dr Hosebaoh sprak de volgende woorden toen de kist in de groeve was nedergedaald Zoo rust da zoon der Katholieke Kerk op het Protestantsche kerkhof wij nemen afscheid van den man in wien al behoorde hij niet tot onze kerk eeu Protestantsch hart klopte want tot hot wezen van het Protestantisme behoort voor alias het onvoorwaardelijk vasthouden aan het geweten de overledene hield datgene wat het geweten hem voorschreef voor zijn heiligen plicht zonder te vragen naar volks of vorstengunst De ÈeichsanzeigerMiLQv thans de cijfers mede over het eerste jaar waarin de nieuwe regeling der inkomstenbelasting in Pruisen heeft gewerkt Op twee belangrijke onderdeden is do vroegere wet gewijzigd In plaats van aanslag van overheidswege is eigen aangifte gesteld en er is een progressie ingevoerd volgeus welke de laatste klasse 950 mark inkomen slechts 2 3 pCt betaalt en dan allengs een stijging intreedt tot 4 pCt toe voor inkomens boven 100 000 mark De cijfers toonen dat de belasting volgens de wet van Juni 1 91 ongcToer 22 4 millioen mark zal opbrengen tegen nog geen 15 g millioen in het vorig jaar Dia vermeerdering komt geheel ten laste van da meervermogendan Da inkomsten onder 10 000 mark droegen nog kort geleden 51 pCt van het geneele bedrag thans is hun deel gedaald tot 36 pCt Het voordeel komt vooral ten goede aan de laagste klassen tot 6000 mark inkomende toe d 1 aan de groote raassa der belastingschuldigen De zwaardara last komt gelijk billijk is voor het overgroot gedeelte neder op de hoogste inkomens Zoo zijn da inkomsten van 30 000 tot 100 000 mark te zamen voor ruim 2 millioen maar dan vroeger aangeslagen en dio boven 100 000 mark dragen te zamen 2 372 000 mark meer bij dan voorheen De eigen aangifte heeft reeds in het eerste jaar teer gunstig gewerkt De werkstaking der mgnwerkeis in Durham is afgeloopen nadat zij twaalf weken had geduurd De mijneigenaars hebben de loonsverminderiog van 13V op 10 pCr teruggebracht De arbeid zal onraiddollijk hervat wordon In oen telegram van Reuter is medegedeeld dat geruststellende verzekeringen van den Keizer van Oostenrijk over bat behoud van den vrede zeer de aandacht hebben getrokken Bedoeld wordt vermoedelijk t geen door het telesraafbureau van Herold is gemeld over een gehoor dat de super intendant van Silezie dr Haase bij den keizer gehad heeft om da hulp van Z M in te roepen tot het bouwen van een hospitaal ta Teachen Dr Haase maakte daarbij do opmerking dat het hospitaal ie tgd van oorlog 100 bedden voor gewonden ter beschikking van het leger zou kunnen stellen Da keizer antwoordde Wij hebben geen reden te denken dat wg een grooten oorlog beleven zullen niottcroio is het nemen van voorzorgen met het oog op gewonden altgd good te keuren M ARKTBEE1 C H T B N GOUdA 2 Juni 1392 Granen heden met voldoenden aanvoer voor de kleine vraag Prgzen waren flauw onveranderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 25 a ƒ 9 Mindere dito ƒ 7 50 a f 8 Afwgkende ƒ 5 25 a ƒ 5 75