Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1892

th èh $ 4 Jiint NO 4852 189d 4 i M k GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketu DB iBBendlng van advertentlèn han gosotaieden tot eOn uur des namiddags van den dag der uitgave Erkentelglr toot de dezer dagen onderTonden belaugstelHng betuigt de ondergeteekende daarvoor zgnen bartelgken dank D N BBOUWEB Gouda 1 Juni 1892 Sociëteit ONS QENOEaiiN De Coupons der LEBNING 1885 zgn betaalbaar gesteld hg de Heeren Firma Wed KKOX DOaTLANaalhier A TAN VEEN Penningmeester Gouda 1 Juni 1892 S Tan welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkelgk en Toortdnrend genezen door bet gebruik ran het beroemde Extract Tan Prof LEFBIES Prgs per flacon 35 Cents s Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik Tan Prof LEFBIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8ELLB Anegang 42 5oar m Depóthouder L A de V LETXEB Markt 97 naast het Hotel dk ZALM ADVERTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdTertentieBureau ran A BRINKMAN en ZOON te öoittfo o Polder ƒ 6JB a ƒ 7 75 Roodo ƒ 6 50 a 7 25 BoKga Zeeuwsohe 6 60 a ƒ 7 40 Polder 6 B0 a ƒ 6 Gerst Winter ƒ 3 90 a 4 40 Zomer ƒ 3 70 a ƒ 4 25 Clievalior ƒ 5 a 5 75 Haver per hect ƒ 8 35 £ 4 10 per 100 kilo ƒ 7 60 a ƒ 8 Hennepzaad Inlaudach 9 50 a ƒ 9 75 BuitenUüdsoh ƒ 7 a ƒ 7 25 Kauariezaad ƒ 7 ƒ 8 60 Boonem Bruine bonnen ƒ 7 60 i ƒ 9 76 DuivBuboonen ƒ 6 75 ii 7 26 Paardenboonen 5 90 a ƒ 6 40 Witto boonen ƒ 6 Ü ƒ 8 Erwten Buitenlandsche voer erwten per 80 K ƒ 6 60 a ƒ 6 80 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 30 a 6 40 Cinqiiantino ƒ 7 50 a 8 Veehakkt MelkTee goede aanvoer handel en prijzen redelijk wel Vette varkens goede aanvoer handel traag 20 a 23 et per half K O Biggen voor Engeland red aanroer handel matig 17 j a 21 ot per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 80 k ƒ 1 30 per week Vette schapen weinig aanvoer handel matig ƒ 14a 26 Lammeren groote aanvoer handel red ƒ 4 a 10 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel traag ƒ 3 a 6 Fokkalveren ƒ 6 a ƒ 10 Aangevoerd 143 partyen kaas handel vry vlug l lo Qual 27 ƒ 28 2de Qual ƒ 23 a ƒ 36 Noord HoUandsche ƒ 24 a ƒ 28 Boter matig aanvoer handel vlug Goeboter f 1 30 a f 1 46 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 per kilo Bu rgerlijke Stand GEBOEEN 31 Mei Aafje ouders P Boer en A Busscher 1 Juni Aaltje oudere G Wioten en Z Meijer Maria Christina ouders A Junkheid en M C Nieuwenhuijzen GEHUWD 1 Juni J A Kuster on W J E de Jong P Steenbergen en J M Lorjé G Bos en J C de Borst A C Boer en 8 Nieuwveld J Ferwerda en W Visser J Molenaar en W B Gestel Stolwük GEBOREN Leenden ouder L Honkoop en N de Deuyd OVERLEDEN C M Jonkheid 9 j K 8legt 63 j M i Eijk 69 j Beeuwrijk GEBOREN Johanna AntonU ouderTJ van R jn en H Bokkere OVERLEDEN S van Vliet 4 m J SuaUrse 56 j J G Haveman 43 j J van Rijn 80 j GEHUWD A Verhoef en W Verwaal Ondertrouwd Dr C M BB JONG Ëkz Arts en NELLY D D JONG ef rr I ADVERTENTIÊN Heden overleed te Haarlem na een langdurig hartelijk doch geduldig Igden onze innig geliefde Zoon Broeder en Behnwdbroeder AEIE va d n HOEK in den onderdom fln 31 jaren 8 P TAK DEN HOEK T P TAN BEN HOEK Geatesande E M WOEBLEE TAN DB Hoek J W WOEBLEE P VA DEN HOEK M TAN DE N HOEK TAK Heek D P SCHOLTEN TA DEK Hoek B J SCHOLTBN S P TAN DEN HOEK Jr M C VAN DEN HOEK T P TAN DEN HOEK Stoomboot Maatschappij DE VOLHA RD ING Tpelïjke Wijzigiiig der Dienst met l JI Van GOUDA ZONDAG 7 naar I iden 8 45 naar Boskoop 12 10 naar Boskoop 5 30 naar Leiden 7 40 naar Boskoop Werkdagen 7 naar Leiden 11 naar Leiden 3 naar Boskoop 5 30 naar Leiden 7 40 naar Boskoop Van GOUDA naar AMSTERDAll MAANDAG 2 30 s nachts D W D 3 s nachts VBIJDAG 3 30 ZATEBDAG 5 80 en Terder eiken werkdag met de boot Tan 11 T m 2e PINK8TEBDAG Extra Dienst van Gouda 10 v m naar Alfenendes aTondsterag DE DIRECTIE 1 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt 4 1 M H tl M M UMllM re M M Iwt bUak to oast Mttbwelw ala e AM vtammmam Mkw w rkM oaawbsdalijk HBUalddeL b ttmm mti Mlr T Prerialu ti T SOUZOni WSnrlwrs C WItt Oap hK Zdekaner m PMMiburg I Soedentidt lUMn Lambl wandMn Forft r Blrii ghMi dart 10 JaraB tfoer rroll M r a Mbwolwi al gt Geaees es mtlrKVIrehow T Oletl MOmImi tv B clam Ldiuii t r Nossbaom t u h ttam PertZ Amtfrfxl T Korezjmskl Kntam Brandt K uw mbi Onderbuiks organen by storingen In de beijoa trana ataelcaaK mrt kwatoa dw Inrw laat Taa aaa aataatold MM kMaawdbaU kertadea k d a i ii Kiflylja dalaa Ichaid raknk aaa Mtlaal ml DÜ IwUmn tl u pau a AiwUirt Kl hsr4 BniniU vordca kan imM Um dMVTNWM nên laf alja la vwUaaaa bavaa a takait k aO ZaM Bm alar Diappab Hnfaab aH flV Om Bleli hj dea aaakcop t be hemieB C t lt a aaceaiaakta rnaparaha iaca aaa la 4a apalkako Maada aaaf da attaaa ckta EirlM ra he Plllea van dea Apotheker Mlehard Braadt ifn V aknik aaavUiinc e c nui a Irtic aa iwk nrlc rr op dat kct kiarbowaa affadrukta door da al bMChctnda kandelmcrk of élIkM bet 339 Staats loteriJ witte krol ep bet reode veld ea de haadteekealas Behd Braadt ai b op inior dao jt bt iad Ueorddepet W IL Taa Saatea Kour te Betterdaai No No No No 6e Klaaaa TrekkinK van Donderdag i laai No J6416 ƒ 50000 16936 1500 6040 9898 11874 en 1820 ƒ 1000 1S742 en 14294 400 4108 4145 l t780 17186 en 18090 200 No 2292 3900 4308 7604 7619 10809 10917 11480 14599 en 14967 100 Prijzen van ƒ 70 73 3714 6235 8382 10433 13222 16479 18600 269 3 91 6316 305 3942 6395 479 4088 6416 643 4161 6498 772 4879 6532 794 4382 6863 807 4408 6739 816 4416 7034 948 4446 7129 966 4621 7216 1066 4706 7403 1063 4819 7441 1184 4839 7464 1196 4904 7465 1318 5101 7465 1367 5142 7521 1579 5188 7586 1790 6270 7627 1856 6289 7701 2169 5436 7730 2248 5437 7758 8404 10479 1 S845 16517 18896 8484 10547 13636 16641 18900 8S05 10663 13760 16691 18909 8547 10877 18782 16716 19087 8650 10708 18882 16756 1916 8668 10764 18900 16776 1917 8696 10912 13991 18804 1918S 8806 11210 14058 16837 19294 8819 11236 14162 16898 19418 8906 11338 14421 17014 19644 8956 11373 14474 17166 19569 9036 11580 14768 17851 19608 9123 11688 14850 17381 19762 9224 U796 14964 17616 19830 9323 11801 14986 17636 19986 9356 11812 16054 17641 30023 9488 12017 16080 17671 20062 9669 12245 15259 17682 20116 9874 12437 15338 17779 20149 9677 12459 16360 17781 20238 9917 12660 16437 17844 20262 2369 6443 7825 10099 12686 15644 18236 20443 2399 6478 78 3 10190 12691 15656 18290 20461 2583 6524 7 ï 10218 12804 16660 18338 20507 2776 6643 7931 10223 12989 15704 183S9 20614 2834 6649 8083 10226 13016 15791 18371 20596 2841 5781 8086 102S3 13023 16922 18481 20718 8015 5962 810610253 13041 16043 18503 20825 3096 6017 8187 10299 18096 16107 18516 11828 3147 9068 8266 10379 18117 16374 18644 11863 3428 6131 8270 10388 1312 16440 18563 16868 Vorige lijst komt nog bij no 18404 70 Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Sr Zoon e uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen Oe prga per drie maanden is 1 25 tranco per post t 1 70 linoaderlgke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 JTuni 1892 De Comniissaria vau Politie te Gouda verzoekt den schrgfer der anonynie brieven van 15 en 26 Hei jl nadere iuUrhtingen te willen geven Naar nr vernemen zyn uit de gemoenlen Papekop Hekendorp on Langeruigeweido sdretaeu van vele handteekeningen voorzien aau den Minister vau Binnenl Zaken vorzondeii waarin op do benoeming van den heer W H M Doorman eeretarit dier gemeenten tot burgemeester wordt aangedrongen Bij de te Zevenhuizen gehouden verkiezing van een lid van den Gemeenteraad is bij lioraloraming gekozen de hoer J H van der Torren met 73 stemmen op den heer A van Reeuwqk werden 55 stemmen uitgebracht Ueilen morgen tec II uur bad op bet Raadhuis te Woerden do aanbesteding plaats van het amoveeren der bestaande en het daarvoor in de plaats bouwen van een gemetselde dubbele schutsluis met aanhooren genaamd het Wocrdonsche Verlaat Ingeschreven werd door l H de Hoog Waarder ƒ 14930 4 8 van Soest Mijdrecht 16888 J Kampsteog Giezendam 16974 G Klootwijk Papendreoht 17300 A Kortoweg den Haan 17780 C P W Desting Gouda 17900 W H Westeihout Utrecht 18600 3 Monster Vreeswijk 18860 Ph Maas Utrecht 18879 10 C Schinkel Noorden 19000 U C van der Slugs IJsselraonde 19096 FEVILLETOIÏ Uit iet FrmteA 301 Ja wel oom gaat u maar even mef me audera ik kom ook meteen weer binnen om afscheid te nemen Mevrouw bleef binnen bij den gaat dien ze begreep niet alleen te mogen laten en de overigen verontschuldigden zich even want ook raijnheor ging Inee de kamer uit Belle sprak mijnheer je hndt me daar waarlijk haast een mal figuur laten maken Beate moid ik stel gaarne mijn paarden en rijtui lot je dienst maar beloofd neen wezenlijk da had ik jo t niet Oom apralc Belle en gevoelde zich nog erg rnndig ora do gedane leugen oom ik beken schuld ik gebruikte het maar als voorwendsel want ik raag niet door dien officier worden te huis gebracht Wol kom Bello apnik oom wat geraakt hij is me even na als jij en jo kunt hem in t ninst geen kwaad te laste leggen Bovendien je zult toch nol de menschen die ik in mijn huis ontvang voor fst ƒ 19385 19817 19925 20918 21768 26600 Fokke de Herder Zwolle P Vermeer Jz Amsterjimi J Timmer Wilnis T Sohullur Raamsdouk W Lammers Texel H I F Meijer n Bi mans Lei len f Sequah heeft zgn voorloopig reisplan gewijzigd door in plaat van naar Oroningen naar Zwolle te gaan Te Groningen wordt hg in Juli verwacht Gisteren werd voor het tiaai soho gerechtshof in hooger beroep behandeld ia taak van kapteiu Bakker die wuïens doodslaif dwr Ie rechtbank te Kottenlam werd veroovdeeld tot 1 jaar gevangenis Men herinnert zich dat op een reis van het stoomschip Obdani uanr New York een staker door den heer B werd neergeschoten wu ena verzet Op de vraag van den pr sid nt Waarom vreesde gij vour uw leven aniwH tdde de heer B nu Ik vmsitv dat da man ty klap lou genas t dat iO i gfnoeg zijn geweest ivant de stokers hadden 1 wrrk gestaakt die stonden mg niet hebben bijgestaan ik geef u te denken wat het gevolfc zou zijn geweest geen stoom op het elektrisch licht uit woerspaimiue lieden aan boord het schip in duister met passagiers onder wie vele dames In zulke ooiienblikken heeft ilo gezagvoerder geen tijd om na te Henkrn dan moet bij handeieu Of hij goz gd bad in naam di s Konings of ik heb het recht jelui allemaal dood te acideten wist bekl niet meer het kan wel zijn Hij lieefi inatinctmatig gehandeld tot bewaring van zijn eigen leven en do rust van de passagiers Bekl stelde ur prijs op te mogen zeggen dat hij voor zich do overtuiging koestert te hebben gehandeld in t belang va de maatschappij en van de passagieis soenlgko monach willen houdon hoop ik Oom ik weet wol ik deed verkeerd dat ik een voorwendifl gulmiikte maar hoe zou 11 inij geplaagd hebben als later eens Theodoor on de tranen van spijt kwamen haar iii do ooijen Zoo 15 Iwt ifst nu dan veraroef ik jo t aa iriie Maar o jij vroino eusje weet je xel dal je aojokt hebt Daarvoor moog jo wel vijf zoiida tiauiiddauen achteroen naar ilo kerK g iau want lat is geloof ik de eenige dionat die jo overslaat Iullio vromen woteu toch altijd de baud to Ucliten mol jo konsoieiiiio als hel in uw oojjon met anders kaïi Ik io wel oom u meent het goed on daarom moet ik mijn best doen rag wiit aau u te gewennen maar woos n loch nitt altijd zoo scherp teiren ino ik heb u immera noa nooit kwaad jfodnati of zelfs maar tooïeilaoht Dio dan aoo liberaal m il li eten als u altijd elf zegt to njn moest voor de feilen van den naaato ten minste veriïe ei sgezind zijn en toen e2 on zo te sobroion Nu zei JB il iar leiien mij sto ite meid dat ik niet scherp may yijii en zelf geef je mo daar oen speldepnk dio in een liakerkussen te huis hoort Maar chroi niet ik meon het heel beid goed mei je jo moost eeloovcn w it jo wilt je mooat ijveren zooveel jo good ilmikt als jo maar altijil open on rond altijd tor aooiler trouw zijt Laten wo ilka r 1 nu maar eens hanolijk afkiissop als Iwoe kinderen dio stout geweest zijn want dnar hoeft hot met ons soms veel van ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTerientiën gratis opgenomen in bet ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Het uitvoerige getuigenverhoor leverde geen nieuw bijzondorheden op De eisch van het O M was 4 jaar gevangeais Omtrent het gehenrde te Utrecht schrijft men aan de N R a Vrouw Blommera houdt niet van sooiaal democraten en mitsdien doen de sociaal dema rairn maar zeer verstandig roet zich niet in wijk C te vertooDun Dit was vermoedelijk aan den heer Van der Goas uit Amsterdam en eenige andere vreemde loden dezer partij niet voldoende bekend Althans er was tegen gisteren avond bü woge van advertentie in de dagbladen eene sociaal democratische vergadering bijeengeroepon in het hartje van wyk C om den hgeï der Kriouatraat en Nieuwe Kade in de tapperij lan Beekeu Dit was te veel oor vrouw Blommera dat was haar tarten 1 Vrouw Blommera is iemand die commensalen houdt en er nog voor f een tien bang is Zg woont in de nabijheid van het Oranjepark en daar kan men haar des avond vaak i n achter hare woning gezeten in den kring barer kbsfgiiagers wien zij het le en aangenaam weet te maken daardoor thuis en van den slechten wei af te houden Dit alles bereikt zg door een eenvouiligen borrel dien zij met milde hand verstrekt op de eeiiigo voorwaarde dat hare gasten luide met haar instemmen in allerlei vaderlamUche lirderen De mannen doen dat gaarne on zoo komt het dat daar avond aan avond de buurt weergalmt van hot jWien Neerlandsch Bloed of bot Wilhelmus en dat do commensalen nooit ter ruste g inii dan na een drioworf liorhatdd leve de Koniiii in Die geest van vroun Blommers 011 bare commuuaalou lirerscbt men kun wel zogïon bij alle bewoners dier buurt op wier verzoek indor ijd de namen der straten alle veramlerd werden m Willomstraat Koningatraat Kroonstraat enz In deze buurt waagden zich nu Van der Goes en Hartelijk zoende de brave man haar en het deed hem xoed toon zo binocn fokomen waren on Belle tante had goe len naobt ijekust ilal ze ook naar van Braora toosjing en hom trouwhartig do hand reikte als wilde zo haar draten van zooeven woer nütul maken Met koimolgko blijilschap aanvaarddv lig die aani obodeiie hand en oide il it ineirouw tan Breughel n hem veroorloofd liad om daar aan huis eene visite to mogen komen maken wwarvan bg woldra hoopte to profiteereii Xoo oven m iar roo héél oventjes aiï Bello hora vau tor zijdo aan hem die zoo welwillend toiron iHar was en dat zulk een jong man Hel was nu iroen tijd om te zuchten maar had men in haar hart kunnen lezen men zou ifoweten bobben lat zo t betreurde dat zo reoils zoo oud was want leeliik dat wist do eenvoudige devote Bello maar al te wel dat was zo volstr kt niet al bad e de eerste jenml rooiis acbtor ziob Mevrouw liot daarop IVII e ve uit on de boisknerbt zou haar venier 10 hais bronsen ioor ueus liovo kind sprak de ïoudhartue vrouw en iin u biiar arm jo schrijft un moraon dadelijk aan den professor en dnii zoo boonvol voor hom als do welvnesfelijkbeid bet maar toelaat Goen dvaze idoen je door t hoofd balen hoor meisje t is nu uil omaakt dat hij oen mistekend tfoed man voor je 13 ds jij bero maar mot boei je hart kunt li fhebben Daarin moot je echter met jo z lve raadpleaon eu bid God maar eens hartelgk dat hg jo vor itand verlicht m een wijze keuze te doen Zie zoo