Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1892

lie zqnen ilaohta eeniga dagen t66t het bezoek der KoniDginnen alhier waarop men zich ook in wjjk C onder dagelgksche stijging der geestdrift begint voor te bereiden Zg mogen vau geluk sprekon dat z j er zoo goed zyu afgekomen de heoreu want de stemming van het volk was alles behalve vriondaohappplyk Op het plaatsje naast het kleine kroegje waarin men byeenkwam stonden de buren met hunne kinderen gewapend met deksels van potteu en pannen en maakten daarmede zoo n verraarlgk geraas dal geus spreker verstaanbaar was Vóór het huis op da kade stond eene menigte volks die er zoo dreigend uitzag dat ik den heer Van der öoes die in Ams rdam ucgal iets gewoon is ofschoon dan omringd door eeuigo honderden partygenooten hoorde zeggen we wurden hier belegerd schjjnt het hoe komen we er uit Nu er bestond alle reden tot bezorgdheid De politie die uiterst kalm en b zadig l optrad zag dit ook in en kwam binnen uin de heeren te waarschuwen te vertrekken voordat de opgewondenheid ten top gestogen was Vrouw Blümmers had n eds een groeten oranjemantel om de schoudert geslagen en droeg eene vlag Oranje wit en blauw aan eon langen stok op den rug en zóó kwam zij vergezeld van honderden vrouwen zingende langs het verjcaderlokaal Daar regende Let verweusohingeu en bedreigingen tegen de sociaal democraten vZg komen ons het stukje brood dat we hier verdienen ook nog bederven dio v zoo schreeuwde men on tegrlijk vlogen er een paar teenen iloor de ruiten l e oommonsjleu van vrouw Blommers waren up bet appèl verschenen Toen werd het tijd I Van der ioes ging onder geleide van een drietal agentou naar het station van den S a ttS8poorweg en werd aan alle straten en stegen der buurt met steen en andere worpen begroet Trgen anderen werden zelfs handtastelijkheden gepleegd Op het Vredenburg moest de hoofdiuspeuieur Venrijne zelfs ton sociaal democraat uit de vuisten Tan bet volk verlossen die ander zeker slecht te lai d zou gekomen zyn Nu kwam hij er met lichte kwetsuren aan knie en pols af Aan het slation werden vijf en dertig retourkaartjes uaar Maarten geuomen Wat zg daar zgn gaan iloen is niet bekend lu onze goede stad Utrecht is bet Tolk neg niet rijp oor dd opruiende praatjes der socialisten In de woonhuizen der patr ciérs en der gtgoede burners ten onzent kwamen in den loop der 17de eeuw naast de muurtapijteu ea de goudlederea behaugaels ook de olieverf op doek geschilderde tafereelen ile in vakken a j eelde muren opluisteren De fabrikatie van het goudieder kwijnde in dn 2de helft der 8e eeuw weg doch de geschilderde behangsels bleven lans in den smaak zelfs tot in het eorsts vierendeel der 19de eeuw Het in kleuren gedrukte behaii selpapier heeft ten slotte alle andere behangsels hoofdzakelijk wegens den geringen prys geheel verdrongen Aanvankelijk schijnt men de in olieverf geschilderde b hsni srls zoo Kroot mogelgk vervaardigd te hebben zoo zelfs dat vaak het schilderwerk nagenoeg van dtu vloer tot aan den bindten reikte Oe geecliilderde behangsels afkomstig uit het huis aan do Nieuweisracht te Utrecht tusschen de St Pauluslirug en den Si Haartouadam tegenover de mijne Bello wel te rusten en groet mama van mg Zeg erna de eerste parlij dat spreekt is bij je aan huis maar de tweede met deu professor altgd is bij ons hoor t Was gelukkig dat de damee afscheid namen en mei rouw we r nuar biuneu kon gian want van firaem slood ook reeds op om heen te gaan licht bad hij kunnen zien dat Belle zijn geleide uiet had gen ild maar nu was zh hem ver genoeg vooruit Juist was hij gaan opstaan om den koppel van zijn sleepsabe aan te gorden maar het scbeeo alsof bij een gesp ni t vaal kon krijgen Gisteren brak mij die gesp en nu heeft zoo n kiiOuier van eeu zadelmaker me dien verkeerd gezet en het is zoo lastig dat ik hem zelf niet kan vast krijgen anders helpt me mgn oppasser altijd neen heusch oom ik zal niet dulden dat u ine daartoe zoudt helpen t is donker en ik zal bet boeltje onder den arm pomeii Jougen jongen spotte oom of je hebt hier tt I eel gi Keten of je korset is van daai niet goed dichtuereuen want gr zgt veel gevulder dan anders om je wespeniniddeltje en mal eeu gaf hij den leniger jonkman een vriendelijken duw in de lenden Zet de hanilen eens in de zijden Karei spr ik op eens Clare en n oom als u zoo oed wilt zijn hang neef den koppel eens om dan wil ik zien ilen geep dicht te sluiten en waarlijk de lieve handjes hadden reeils den vernauwden gordelriem gevat Wij zullen op onze b urt niet dulden dat onze gasten Uofpoort thans gemerkt no 6 welke door de familie Koyaards aan s R ks Muaeum tea geaohunko zijn aangeboden zie St Cl van 2y Maart jl No 7b behooreu tot deze soort Zg zijn nagenoeg ven hoog Is de zaal welke zg versierden kenuelgk zgn zg van de hand van Ferdinand Bol 1616 1680 enleveren hut buwgs dat ook in de 17de eeuw schildersvan deu eersten rang hun psuseel tot dezen tak derkunst leenden gut Kene besclirgving van deze behangsels voorafgegaan dbor eeuigu uai teekeuingan betreffende de opvolgende eigenaren van het bedoelde huis is te vinden in de St Ct No 128 Onzen vriend Bakker heelt zoo schrgtt het laatste nummer van du Bakkersgezel ecu ernstig ongeluk I gelroS eo Zgu jongste kind was deu 14deu Mei overluiluu en zooals wel ie begrgpen is was dit voor de ouders een zwaar verlies wat vooral de vader zich erg aantrok daar kwam nog bij dat hg dun uacht aan hut begra eu voora aaude van zgu patroon Vos iu du Kalverstraat geen vrg kou krggen dan alleuu des mergeus voor het klantenluupen een paar uur mits hg daarvoor eeu ander in lie plaats sielde Toen hg dan ook t morgeus ten 4 ure naar huis wou gaan had Vos daarop tegen eu bezigde de uitdrukkiog om 6 uur wordt je kind pas begraven eu moet je nu al weg P Waarop ouzu vriend Bakker zeer terecht antwoordde mag eeu vader dau geeu half uur rg om zgn kiud te begraveu het is touh geen houd uf kat Maar ik begryp het wel hel is een fan onze kinderen en dan komt het er niet op aan I Toen Bakker zgu kind had begraven kwam hij zich zooveel mogelgk gehaast hebbende ten 7 uur 10 min weder aan deu wiukel om zgn klauieu af te luupen waar de baas hem toevoegde ben je daar nu pas wat heb ik met deu dood van je kind te luakeu mijn zaak gaal voor Dit stuitte onzen vritnd tegen de borst hg trok zich dit zoo aan dat hg na adoop van zgu klautenloopeu geld eu kar heelt ihuisgubracht eu in eeu toestand vau zenuwachtige overspanning geraakte zoodat hg s nachts lu hel Buiiuugastbuis is opgenomen lijdende aan gekreoktheid der hersenen Is het aar wat hier wordt medegedeeld vraagt I Gelria Zoo niet dan dient du heer Vos eeu aanklacht wegeus laster in te stellen Zou ja wie zal hem straffen Dr Baret kortelings Ie Fargs uit Japau te uggakeerd deed iu eene jler jongste ziltiiigeu vau de arSociétó frani iae d li èue teralag over den vool uitgang der Igkverbrfending io Japan waaraan wg bet volgende ontleeneu Beeds vóór vele houderden jaren werd do lijkverbranding daar te lande toegepast eu reedt in de 7de eeuw onzer jaartelling werd te Kyoto een tempel I daarvoor opgericht De lijkverbranding werd toen vooral bij de hoo geru klasseu toegepast turwgl eene Boeddhistische I sekte baar zelfs verplichtend stelde i De openbare ineuuiug kwam daartegen in verzet 1 eu iu IbS t werd de Tgkverbrandiug als inhumaan eu barbaarsoh afgeschaft Alleen de boeddhistische secte hield vol maar moett in 1868 na de omwenteling ook daarvan afstand doen Toen echter kort daarop de beweging ten gunste der lijkverbranding zich in Europa uitbreidde word zoo sant gêne het buit verlaten en je moei botlenken neef ik moet da eer van de huishoudiuK thans meS ophoude Ja nu kan je toch niet tegenstreven Neen sprak hij met eeu blos op de wangen eu alloen voor haar verstaanbaar dat zal ik ook niet Alles Clare wat gij zegt zal mij tot een wet gn u u wil ik aitgil gehoorzamen Dat is heel verstandig antwoordde zij vast be sloten om haar luiinigun toon tegenover hem vol te houden en zoo geheel op haar eigen standpunt te blijven staan ik houd ju aan je woord cousin waul i eeu beetje reïeeren mag ik toch wel gaarne Eu nu I stel je in positie ï j Hij deed zooals ze van hem verlangde maar toen I zij haar kopje bukte om beter te kunnen zien waar i de gesp werd vastifemaakt boog hg zich veel te ver uaar baar over en ongemerkt raaktu hij hare wang met zijn haiiil even aan Maar alweer had hij er Keone voldoening ia zo hield zich eenvoudig alsof ze t niet merkte O Iioe gaarne z ju hij eenige ooxeublikken nog en lian met haar alleen zijn gebleven maar Clare ging even do kamer uit en wenkte hum met de uo oii naar tante dat bet tijd werd om been te t aan Tante zetde hij op eens wat is dat zonderling al do kinderen van mevrouw van Breui hobu e i taar zijn er nog al ceniüe als ik wel lu b iijn donker van uitzicht en hebbon wnrl haar en Clare is blond Iemand die niet beier wist zou t er waarlijk voor kunnen houden dat ze uiv eigen iloch de Japansche regeering wederom voor de toelatinS gewonnen en iu 1876 werd de Igkverbrandibg zonder beperking weer toegestaan Thans wordt zg vooral door de Boedhisten tnegopast maar in tegenstelling met voorheen thans vooral door du armere berolkiug Zoo worden de ongelulckigen eu de armen uit oeconomie verbrand tervgl du middenklasse eveueeos slechts ongeveer f 3 dasN voor betalen De verbranding geschiedt gewoonlgk in den nacht op zeer primitieve wgze Het Igk wordt in eene met alcohol begoten kleine kist aangebracht en op een brandstapel van har achtiit hout gelegd waar het nu 7 a 8 nur is verbrand waarna de beendetea en de asch worden verzameld in eone urne die op de begraafplaats wordt bggezut Sointgds wordende tanden afzonderlgk in do geboorteiiplaats begraven Dr Baret woonde verschillende dezer lijkverbrandlogen bij Kortelings is een besluit uitgevaardigd dit de lijkverbranding niet moer in de open lucht maar in daarvoor ingerichte crematoria moet plaais behbeo Een prachtige jaguar zwom over de rivier de Paraguay Driu vreemde matrozen zagen hot dier begaven zich in oen bootju met een geladen gewesr en roeiden naar den Amerikaansohen tijger wiem tïere kop boven het water te voorschijn kwam Op een afstand van 5 a 6 meter gaf een der mntruzsD vuur maar wondde slechts den jaguar Zonder daa jagers tgd te laten zich te herstellen keenle liet dist zich met een snelle bewegiug uaar het bootje ea greep met zgn krachtige klauwen den rand an het kleine vaartuig aan en ondanks de hevige armen der matrozen op zgn koninklijken kop toegehrscht bleef hot dier waar hot was De jaguar bleef onbeweeglgk de matrozen begaven zich nu Ie water om een wanhopigen strgil te vermgden en hoipien een schuilplaats op het land te vinüen De jaguar nam daarop majestueus in het schuitje plaats on liet zieh met minachting rondziende vau den stroom afdrijven Intusschcu as echter een boot metjtgert genaderd die op hunne beurt naar hel dier toeroeiden De reedt gewonde tgger niet veel goeds van dozen nieuwen aanval vorwachtende tpong te water en bereikte zonder een enkele maai om ta koeren den naattbijzgnden oever Wel is hg gewond maar hij houdt zijn fraaie vel eu de jagers komei platzak thuis Miss Brougthon de bekende Engelsobe reizigster en schrgTster vertelt iu haar werk Zes jaren in Algiers het volgende Gedurende de audientien van den Dey van Algiers lagen altgd eonige jonge leeswen om hem heen die dienst deden alt voetbaak In den tijd van Achmet Paclia had een oudere leeuw deze eer Hg was reeds bijna volwassen en mgn vader wees zijn hoogheid op het gevaar dat hierin was gelegen Deze levende voetbank had grooteo tegenzin tegen mgu va ler Zoo vaak de leeuw dt scharlakenrode Engelscfae uniform zag begon hg Ie brullen en vluchtte hij Toen hij eens bij het binnenkomen van mijn vader plotseling opstond viel de Dey wiens voeten op den rug van bet dier rustten op den grond Lachend stond Aohinet weiloropcn zeidr Gg ziet ilat zelfs leeuwen voor een Ëngeltek uniform bevreesd worden ter was zoo gelijkt ze zelfs op u want ik We tautel wat deert u O maar dat spijt me dat mgn los daarheen geworpen gezegde u zoo treft Waar is water waar is een glas water en hg belde driftig want mevrouw de Back lag met het hoofd op do tafel en weende luid Wat is hier te doen sprak mijnheer die teerst liinoenkwam Marie beste vrouw I wat deort jeP Oo m ik vraat u duizend malen om vergeving bet is mijn schuld maar ik wist volatrekt niet O het is al weer over sprak mevrouw en wisoht haar tranen af hoewel ze nog zenuwachtig snikte je hebt volstrekt geen schuld buste jongen U zeide de Back ging zij voort op klagenden toon en glimlachte droevig door hare tranen heen hg zei dal het zoo wonderlijk was dat al de kinderen van zuster Louize donker ran uitzicht en haar waren eu Clare juist blond en dan dat zei hij dat Clare dat Clare zooveel op mij geleek Onze luitenant wist niet hoo hg t had want hg issg dal zijn oom eene rilling door de le len ging Daar boog du man zich zacht over zijne vrouw en kuste haar toejorlijk Karol hiermede trad hij op den jonjton officier toe je hebt daar uiets kwaads gezegd integendeel ik dank je voor dat gezegde jo doot ons er onuitsprekelijk veel genoegen meê Maar ieg me eens zeg het ook eens dat ik hél hoor wat zeide jo wol tegen tante neen aarzel met zeg het gerust ik bid je er om If ordt vervolgd Pr P J Mink te Amsterdam schrijft het eigende iu het Nieuai v d Dag Nu de zwemtijd weer aangebroken is en do oouranten woldra weer eenige gevallen van virdrinken zullen te melden hebbon verzoek ik u het volgende door middel van uw veelgelezen blad bekend te maken Wellicht kunnen hierdoor eonige ongelukken voorkomen orden Ondor de zwemmers zgn er vorbcbeidenen die wetend of onwetend een opening in het trommelvlies hebben Mij is eeu geval bekend waarbij dit bgna den dood door verdrinken tengevolge had Üe betreffende persoon een officier begon plotseling te inkrn en werd slechts met moeite gered Het bleek dat hij duizelig geworden was doordat water in hot iniddenoor Kudrongon was door een troramelvliosopenin waarvan hij zich onbewust was Het aantal van zulke iievallen is voU trekt niet zeldzaam Verscheidene welen of kunnen te minste weten dat ze deze afwijnini bezitten uit het feit dat hun oor van tijd tot tijd loopt Anderen bewgzen op de overtuigendste wijze dat ze een doorboord trommelvlies hebben door rook door het oor te blazen of bi gestoten neus ea mond lucht door hul oor te persen onder het uitvoeren van een slikbuweging Waarschijnlijk zgn verscheiden gevallen van zoogenaamde kramp bij het zwemmen hierop lurug to voeren Vooral het duiken en sprintren kan de duizeligheid in dezo omstandigheden licht doen oplreden Het besproken gevaar kan voorkomen worden door vooraf een stevig gedraaid wattepropje in het oor te stappen Gewone watten zijn beter dan verbandwatten daar de eorite vettig zijn en daardoor geen water opnemen Op 26 April kwam eeu jonite man uit een pro vinciestadje te Amsterdam Hg had er eenige botigheden te verrichten eu wa in hel bezit van een beurs die voor zgn doen welgevuld mocht liee en Onze buitonmau vas nooit in Amsterdam geweest men ziet hg moest zich hier kostelgk nmuseereu In den avond kwam hij iu de Warmoesstraat waar hij om half tien kennis maakte met een gevaarlijk eu reeds vroeger veroordeeld individu Willem Akkermans geheeten Samen ging men naa een café waar zich al spoedig een vriend van Akkermans bij het tweetal aansloot en gonoet olijk Kebruikte men oen paar glazen bier Een half uur later gin men wedor de tiraat op De jonge provinciaal was in eene pleitierige stemming eu geeuzins beschonken of versuft Op zeker oogenblik liet hg zijn stok vallen Hij hukte om dien op lo rapon maar viel terstond bewutteloos neder Den volgenden dag ontwaakte hij iu een karrenverhuurdershok in de Annastroat no 12 Hoe do bewusteloosheid is ontstaan valt niet uit te maken Maar do persoonlijkheid van Willem Akkersmans en zijn denkelijk even moreelen iriend maakt het lang niet onwaarschijnlijk dat eenig s aappoeder in het hier is gedaau Het ontwaken van den armen buitenmau was onaangenaam Al zgn kleederen mitsgaders schoenen hoed portemoiinaie mot geld horloge on ketting waren verdwenen I Gelukkig dat hij onmiddellijk de hulp der politie inriep Deze vischte al spoedig uit dat Willem Akkermans met de kleeren nnar Haarlem was geyaan en ze daar gedeeltelgk had laten beleenou duor een vriend die zich Piorson noemde De lieleening leverde 2 op voor een demi saison werd ƒ 1 50 onivangun en hetbeleonbriefje werd voor 1 bij een tapper verkocht Als bewgs van aandenken aan den buitenman had Akkermans diens kousen niet verkocht maar aan zijne voeten gedaan Horloge en beurs zijn niet teruggevonden Akkermans stond eergisteren voor de rechtliank te Amsterdam terecht Hij erkoudo deu diefstal der kleerou niet dien vau beurs horloge eu ketting Het O M requiroerde tegen hem drie jaren gevangenisstraf De toegevoegde verdediger verzocht eene lichtere straf De lecrrtarit cencr Geldersche afdeolinu van het Nederlaudsch Onderwijzers genootschap schrijft Als een bewiis dat aan do invoering van leerplicht zelfs ten plattelnnde goeu onoverkomelijke bezwaren in den weg staan diene het volgende lu 1868 werd door wglen den heer Ch Ie Chevalier op zijn lundgoud Tonaeren binnen de gemeente Epen om den verren afstand der openbare school eene bijzondere school voor gewoon laijor onderwijs L eslioht geheel in den geest der openbare soiiolen Op die school is nu feiudijk schoolplicht ingevoerd reods in 1872 Hot onderwijs en de leermiddelen worden kosteloos verstrukt maar du ouders dor leerlingon zijn verplicht hen trou v de school te laten bezoeken eu moi en ze niet van de school afnemen vóórdat zij een vol jaar tot du hoosiite klasse hebben behoord en eervol worden onlalagen Als straf wegens niet nnlevin t of ovurlreding dezer l epalin wordt alleen gedreigd rnei het ontïeggou Van den toegang tot de school aan die kinderen welke zich aan veriuira schuldig maken en aan de kleinere broertjes of zusjes van hen die door hunne ouders te vroeg van de school worden genomen Nog nooit echter is het uoodig geweest die straf toe te possen Zelfs hoort men nooit meer ouders klagen dat die schoolplicht lastig is maar uu zij eenmaal het nut er an ondervinden verklaren zij wèl dat het toch maar wtit goed is dat de kinderen zoo trouw naar schooi moeten Het willekeurige schoolverzuim heeft er dan ook in 1891 nog geen percent bedragen Dezelfde berichtgever vurmeldt dat van twee openbaro scholen met eene schoolbevolking van 571 leerlingen in de geraeei t ï Epe en wel in de hoofdplaatsen in 1891 niet meer dan twaalf leerlingen de scholen verlaten hebben van wie kon getuigd worden dat zij voldoend lager onderwgs hadilen genoten Stelt men het aantal schooljaren op zes dan hiddit i getal minstens 9U mouten zijn Te Parijs sloeK dezer dagen een man met een steen het winkelraatn van eeu geldwisselaar stuk en verwijderde zich ijlings met een bakje goudstukken j De politie zat hem woldra op de hielen en toen de j dief geen kans meer zag om te ontkomen wierp hij I het bakje met goud weg ouder het volk Alles I gin aan l grabbelen niatteiïenstaaudu het verbod der agenten die hun gevangene echter niet los kouden laten Van f 1500 werd slechts ƒ 41 0 gered Naar aanlei ling van het protest dat er van de zijdo van vele predikanten der chr cr gemeente uitgaat tegen de vereenigin met de Ned ger doleereiiden meldt men het volgende Op de classicalo verKaduruigon der Ned horv kerk welke den 29 dezur zullen gehouden worden zal er van verschillende zijden worden voorgesteld aan de synode te verzoeken eene bepaling in het teven to roepen desnoods als tijdelijke maatregel waardoor ook aan predikanten der chr ger gein in ons vaderland gelegenheid zal worde ge uven tot het houden van eeu Cülhquiu mdoctum om in onze kerk heroepbaar te worden gesteld Men wenscht dit voorstel te doen om in den predikantennood eunigszins te kunnen voorzien terwijl men zich vleit dat vele chr ger predikanten die de doleantie niet gunstig gezind zijn deze golegeiiheid zullen aangrijpen om tot onze kerk over te komen £ JJ BuiteDiandscb Overzicht Onze Koninginnen z jn thaue e Honnef en worden morgen hier te lande terug veriffnht Het is zoo goed als zeker Aafr het Engelsche parlement bij het einde van deze maand zal ontbonden worden eu dal het nieuwe parlement geko u zal worden in du eerste week van Juli Do beer Gladstone heeft met het oog op dan naderenden beslissenden slag in Londen de liberalen en radicalentoegesprokeu Wat hij zeide was al zeer weinig belnngrgk Om zooveel mogelijk allerlei soorten van kiezers to winnen hoeft tiij in onbestemde woorden beloufi zeer legeiistrijdiKe belatten te dienen Hij heeft gelgk de Utiu te recht opmerkt een menigte papieren geld uitgegeven dat zijn opvolgers mogen inwissolen of niet gelijk ze wenschen Want alles moet wachten op Ierland zegt hij Eerst als men lerlami homerule gegeven heeft kan men beginnen met sociale wetgeving de achturen werkdag ouz enz Vóór of tegtn lurscbe home rule behoort us de vraai te zijn bg deze verkieziug Ter weerlegging der beweringen van de Gladstonianen dat lord S disbury een provincie van Ierland aanzette om tegen het gouvememeut des Bijks te rebelluereii en dat hij bescherming voorstond en duurder prijzen voor hut voedsel des volks schrijft de particuliere secretaris namens den minister Lord Salisbury gebruikte geen taal waaruil die meeiiing te halen was Wal hij deed was hut kiezerskorps waarschuwen voor het groote gevaar om Ulstur door wreedo en onrechtvaardige wulgeving lot een burgeroorlog lo drijven 2o Dit is volstrekt onwaar Lord Salisbury heeft uitdrukkelijk gezegd dat de prijs van voedsel on grondstoffen niet moet wonleu verhoogd maar dat invoerrechten kondeu gestold worden op artikeleu van weelde om te zorgen lat Engeland zijn recht van toegang op vreemde markten behoudt De Belgische Moniteur bevatte het koninklijk besluit waarbij generaal Brialmont inspecteur generaal der genie op pensluen wordt gestold juist acht dagen nadat do Ligua liberale hum lot haar voorloopig Cfiudidaat oor du oonstiiuante stelde Den 28 Juni treedt het pensioen in Generaal Biialinont heefi den minister wan oorloï verzocht het hem reeds den H Juni den dag der verkiezingen te vurlueni n Zijn verki jziug acht mun lerzekerd Kouiug Leopold beiuigdo dun guneriwl in een eigenhandig schrijven zijn dank voor do groote liiensleu door hem bew zeu Thans wordt als zeker gemeld dat de Czaar Dtna dagoohtend den 7en Juni aan boord van zijn jacht te Kiel aankomen en den geheelen dag met Keizer Wilhelm doórbrengeu zal waarin hij des nachts naar Kopeuhageu terug weuscht te keeren Het jacht üoheitsollern ligt te Kiel stoomklaar waaruit afgeleid wordt dat de Duiischo Keizer voornemens is zijnen gast een eind tegemoet ta varen of terug te begeleiden De Taglkhe Rundschau te Berlijn verneemt van goed onderrichte zijde De sedert geruimeu tijd in hel werk gestelde pogingen om de persoonlijke betrekkingen tusschen prins Bismarck en keizer Wilhelm te verbeteren schijnen niet zonder gevolg te zullen blgvon Men verneemt namelijk dat prins Bismarck binnenkort bij eene geschikte gelegenheid den keizer zat gaan begroeten Het blad voeat er bij dat ongetwijfeld aanleiding zal worden gevonden om den keizer to overtuigen dat zekere in binnen en buitenlandsche bladen legen den keizer en zijne regeering gerichte aanvallen ten onrechte zijn toegeschreven aan zoogenaamde ophitsingen uit Friedrichruh Volgens het tot ongeveer 10 Mui o a loopende bericht van het laudbouw departeinent over den stand van het gezaaide in Eur Rusland heeft de vele sneeuw in den af etoopen winter den grond bijna overal voldoende qevochtigd hetgeen vooral tot den goeden stand der winterzaden heeft medegewerkt Ia April ia er wel gebrek aan regen geweest maar de in Mei gevallen regen heeft veel goed aan het gezaaide gedaan en hoop op oen bevredigenden oogst gegeven Do zomerzaden staan grootcndeels gunstig De vorige sh chte oogst heeft aan do quatiteit vau het zaad in het algemeen geen afbreuk gedaau 339 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrijdag 3 Juni No 8295 6915 10396 15826 16063 en 18741 ƒ 1000 No 3477 400 No 773 1026 4797 6278 7246 8026 lOOÜl 10999 eu 14951 ƒ 200 No 797 2761 8262 4061 4189 7584 7874 8204 13346 en 14110 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 15 3396 5674 8841 11181 13667 16079 18268 18 3488 5630 8854 11232 13818 16243 18438 106 3621 5719 8886 11648 13847 16389 18606 268 3645 5764 8893 11841 13947 16416 18618 403 3667 5790 8916 11866 14100 16481 18527 560 3804 6798 9157 11888 14165 16590 18661 619 3937 5f53 9187 11892 14209 16608 18686 694 3947 5965 9329 11963 1426 1 16616 13856 698 4128 6130 9341 12032 14392 16730 19874 994 41 2 6181 9373 12038 14416 16731 18939 1239 4in 6534 9390 12145 14566 16793 18980 I3i7 4245 6S94 9409 1SI49 14617 16801 19098 1366 4301 6697 9428 12203 14669 16817 19S7S 1361 436S 6695 9430 12316 14667 16844 19430 1376 4551 6843 9438 12397 14673 16940 1954S 1425 4553 6875 9470 12446 14712 16944 19628 1549 4677 6897 9648 12467 14795 17250 19667 1556 4704 7029 9567 12477 14814 17256 19 21 1749 4863 7124 9607 12604 14852 17307 19810 1764 4897 7170 9617 12609 14930 17470 19916 IJOl 4945 7237 9736 12693 14955 17605 19947 1814 4995 7252 99 6 12794 14SS0 17643 19959 8068 5066 7288 10006 12960 15051 17690 19976 2195 5284 7384 10039 13066 15058 17688 20021 2261 5297 7471 10326 13109 15062 17765 20058 2302 5307 752510374 13178 16115 17842 20060 2307 5310 7603 10463 13194 15119 17963 20207 2320 5323 7663 10531 13242 15258 18014 20347 2322 5342 672 10591 13256 15295 18033 20387 2367 5343 7740 10666 13294 15366 18037 20439 2463 6394 7826 10808 13308 15403 1S038 20489 2525 5419 7991 10865 13326 15649 1S041 20515 2774 6462 8109 10927 13356 15669 18126 20538 8046 5481 8167 10936 13393 16846 18154 20546 3128 5544 8464 10982 18635 16854 18188 20969 3165 6552 8644 11064 13641 16064 18236 20972 3196 5634 8822 Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Jacobus ouders G Slobbe en T C de Wit OVERLEDEN W Janfcnegt 4 m T Bouwman 20 j APVËRT ENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter D P SCHOLTE VIK DKN HoKK Gouda 2 Juni 1892