Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1892

189S Maandag 6 en Dinstag 7 Joai NO 4853 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Maatl tot Ez ploitatie van Sta ats poorwegen Bij g eleg enheid van het bezoek van H H M M de Koning in en de Koning in Reg entes en der historische optocht en feesten te Utrecht zal op VRIJ DA G een EXTRA TREIN loopen voor reizigers der drie klassen van ROTTERDAM naar UTRECHT stoppende op alle tusschen stations Rotterdam Maas V 8 15 v m j Utrecht V 11 uur sav Utrecht A 10 18 J Rotterd Maas A 12 45 sn Voor dezen extra trein zullen tot een beperkt aantal van VRIJDAG 3 tot DONDERDAG 9 JUNI des middagfs 12 uur billetten teg en enkelreisvracht worden afgegeven Zie verder aanplakbilletten 10 JtfWi De iMending van advertentifin kan gesohieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave door de 4 leerlingen der aokJwse on een extraneus tot klerk bij de Rijkstelegrapbio Hij verwierf n mt Utrecht p de Igst der geslaagden In de laatste vergadering der koninklijke academie van wetenschappen afdeeling natuurkunde werd omtrent de vroeger ingekomen verhandeling van Dr H A W Speckmann alhier getiteld Integratie van partieele differentital vergelijkingen an de tweede orde door de daartoe benoemde commissie een gunstig rapport uitgebraoht en op haar advies besloten deze op te nemta in de werken der Academie c t 3XSSB SfJt + ++ M ++ H W H OPENBARE AANBESTEDnrG Het dageiyksch Bestuur van het Waterschap Stolwijk ca Ml op DINSDAG 21JÜNn892 bg enkele inschrüving des namiddags ten een ure in het Koffiehuis van U OOMS te Gouderak openbaar aanbesteden De amotie en demping van de drie Houten bruggen liggende in den Tiendeweg over de boeaemvlieten van genoemd waterschap onder de gemeente Gouderak en het daarvoor in de plaats stellen van eene brug met gefondeerde steenen landhoofden waarin sluitbare dito duikers Het bestek ligt van af 6 Juni 1892 ter lezing en overname in het locaal der besteding en in het Koffiehuis van P STOPPELENBURG te Stolmjk terwjjl de photografische teekening tegen betaling van 0 75 verkrijgbaar is bg Heeren Burgemeesters van Stolwijk en Gouderak Aanwgzing en inlichtingen verkrggbaar volgens opgaven in het bestek vermeld Heineken s GERSTE BIER per ft 9 et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 V 5 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 ADVERTENTIEN in alle Jiiiinen en Buitenlandnche Cotirmiten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gnnda Gourla Snelpfrsd Tlk van A BWKKMAN i ZooN Si K+ H + + +++++ +4+ +4 + Openbare Verkooping te GOUDA op WOtNSDAG 29 JUNI 1892 des namiddags te een nar n het KoffiehDitaUiiMoiiiK aan de Markt ten orentaan van den Notaris U C FOETULJN DROOGLBEVER van eene Eouwmanswomg met ruim 15 hectaren Wei en Hooiland staande en liggende in het land van Steio te lleeuwijk in de onmiddellgke nabgheid der bmg naar Haastrecht En zulks in 6 perceelen Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 28 Joh 1892 Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTLIJN DROOGLBEVER te Gouda en de Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Utrecht Alom te bekomen BE OOÜSm Mil I of de beschrgvittg der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRI3TIAAN KRAMM Prij 80 Cents A BRINKMAN OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 14 JUNI 1892 des morgen fe 9 uren ten sterf huize van de EchteliedenSPAANDERMAN aan de UontmansurachtWyk M No 253a van eenen netten en goed onderhouden li BOEüEL waaronder Gouden en Zilveren Werken es Juweelen Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris 0 C FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda Prijstrekking 9 Juni 500 000 Mark all boofdprgs in het elu kl iKal K val Inedtde uieunsle ftOOte GeldverlotiUg die door dt llooxe Begeorinic vau Hainburg go d iikoiii en gowaarborgd u l e vooniwligii iurielitiDir van het nieuire plail bestaat daarin dat in den loop van sleohtt i nige maanden in 7 vei lotingen van 100 1 loten 50 300 prUzeil bedragende 9 553 005 Mark M 300 000 M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 65 000 0 000 55 000 50 000 40 000 30 000 8 prij naM 15000 26 pryzeii a M iOOOO 56 prijzen a M 5000 108 prqisen a M 3000 203 prijzeu a M iOOO 6 prgzen a M 1500 606 prijzoii a M 1000 1060 prijzen a M 500 30930 prgzen a M IM l7188prgzenaMSOO 00 15Ü 127 100 4 67 40 M ter volledige bealisaing lullun komen laaro n kapitale pry n van eventumil MO MI Hark bij uilnemendhuiil echter l prijs aM aM l pnja I prijs l prqs Iprüi Ip tt i prgzen a M 1 prija a M l prijs a M l prijs a Ma l prijs a M Vt aanstaande eerste prijstrekking dezergroat door den Staat gewaarliorKde Oeidverintiuj ia vaa ambtswege bepaald plaalt te hebbeo opdm 8 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheti origineel lot sleohU M 6 of 3 M 1 half 3 1 0 U 9t 1 1 kwart tegau intending van bet bedrag in kankpapiw uf per postwissel Alle commissies worden onmiildaliyk met de grootste zorgiuldigheirt uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van dea Staat voorziene Orleineelc LoteU zelf in hsndeg Bij iedere bestelling wordt het vureischte olBoieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschilleBile klassen alsook de belrelfeiiiti inleggelden te vernemen is gratis bjjgevoegd en zeodes wg aan onze Begunstiiters oiiaan evraagd na elke trekking de offiineela lijiten Uo iiitlietaliiig der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door ilireote toezending of ook naar vurkiezms der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelliud worden Uns ilebiet ia steeds door hi t iteluk begunsligil en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben il meermalen volgens ofiicieele benijien de eersie Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zolt uilbetaidd o a Mark 250 000 100 008 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den jiecl tsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer ivcrkziiTno deelnf miug bepaald kan worden gerekend men gelieve dorhsln wegen de reeds op liaillleil zijnde trekking alle orders ten spoediïsteri chtstreeksch ib zenden aan KAUFMANN SIMON Baukiers eu Geldwisselaars lil Hamburg I S Hiermede danken wg voor bet vertrouwe ons tot hiertoe gesehonken en daar wij 11 het begin der nieuwe verloting ter d neming inviteeren zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door oen stipte en reecle bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven De aitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Wzoaderlflke Nommeri VIJF CENTEN Uithootde van het PINZ8TKRFEE8T verschijnt Maandag de Ooudsche Courant niet BINNENLAND GOUDA 4 Juni 1892 VERGADEEING VAN uen GEMEENTERAAD op Dinsdag den 7 Juli 1892 des namiddags ten 1 ure Aan de oide De Bekening van bet Uoffmans Gestidht over het dienstjaar 18 Jl Het kohier der Plaatselijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1892 Het adres van de Woerbasrheids Vereeniging Burgerplicht houdende verzoek om prgzen voor den Bchietwedstrijd ter viering van baar 25 jarig bestaan te houden Het adres van den kapitein A van Beedt Dortland betreffende het 50 jarig bestaan van bet Muziekkorps der d d schutterij alhier Het voorstel betreffi nde het verpachten of aanbesteden van het ophalen der kaard en kolenasoh in de Gemeente Het voorstel betreffende de regeling van bet aanvangsuur voor de Kaasmarkt Ue benoeming van eene Regentes der Beide Gasthuizen Ds benoeming van twee Leden der Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zweminrichting De Ie luitenant M H J Sark van het 6e bat 4o reg inf te Gouda is met ingang van 16 Juni a s overgeplaatst bij het 4e bat van dat korps te Ijtiden De adelborst Ie kl C H Julius dienende aan boord van H Ms sohrcefstoomschip Ie kl Fan Speyk te Willemsoord wordt den 18den Juni overgeplaatst aan boord van H Ms schroefstoomschip Ie kl Johan Willem Friêo aldaar Aan het eindexamen van het gymnasium ulhier dat 18 dezer een aanvang neemt wordt deelgenomen FEVILLETOni ¥ lRl£ffiI€D Uit het Framch 31 vOom tante ik weet niet maar bet spijt me wellicht een pijnlijke snaar te hebben aangeroerd als u t echter volstrekt wilt weten I t is zooals tante t zelf reeds gezegd heeft ik vind dat Clare sprekend op tante en ook op u gelijkt U fopt me toch met dat het werkelijk uw dochter is 1 f Jongen I spra oom en stak hem de beide banden toe als ik anders niet van je hield dan zou fc je lief kunnen krijgen om je laatste gezegde kom morgen maar eens bij me op t kantoor met een paar beeren die je t leven lastig maken want daar heb je toch altijd wel voorraad van Met pleizier met groot pleizier oom I Maar nog eens en hij vatte trouwhartig de hand van zijn oom u fopt me dus niet Claro is uw dochter werkelijk niet Daar stond zij in de deur het bekoorlijke meisje dat even iets aan haar toilet had hersteld daar stond ze frisch als eene meiroos rein on verkwik Naar wij vernemen wordm dezen zomer weder goedkoope Zondagsretourbiljettan naar den Haag uitgegeven te beginnen met moigeu 6 Juni Twee jongens B v d M en M H 8 en 10 jaar oud zijn door ds politie opgespoord voor diefstal van blikken bussen boilogekettingen en tabak ten nsdeele vaq verschillende winkeliers Donderdag jl ontvreemd Onze vroegere stadgenc de Heer Ant Begeer Directeur van de Kooinkl 1 au Zilverwerken te Utrecht is door Z M im ICeizsr van Oostenrijk begiftigd met het Gouden Kruis van verdiensten met de Kroon van de Frans Jozeforde De commissaris van politie te Gouda bericht dat aan zijn bureau is terug te bekomen een goud dames remontoir horloge met zilver kettinkje Benoemd tot Vertegenwoordiger van den Polder Agterpoort te Haastrecht de heer H üittenbogaart ie plaats van den heer T J den Hartog overleden De heer G Voorsluijs Jz heemraad in het polder 1 bestuur te Berg Ambacht mocht in deze week het voorrecht smaken 25 jaren ia dat college zitting te hebben gehad Van de huidige Ueemraden is hij het langst in functie De jongeling J van dor Bas CJz tn Berg Ambacht leerling bq de Kijks Normaallessen te Schoonhoven is na gehouden vergelijkend examen benoemd kelijk om te aanschouwen als eens lolieknop die nog niet volkomen is opengeEaan Ze wist niet of ze wel de kamer zou binnengaan want z zag dat er iets ernstigs moest zijn voorgevallen ze gevoelde zich op eens zoo beklemd want haar vader de altgd van humeur en temperament gelijkmatig bedaarde koopman stond daar midden in de kamer waar hg de hand van den officier nog immer vasthield zijn borst zwoegde als onder een zwaren last op en neer zijne lippen beefden zijne banden trilden en op ongekend smartelijken toon zei hij tot Clare Clare liefste kind hier uw neef kan maar niet anders gelooven of gij zijt ons eigen vleeschelijk kind en nu vergt hij van mij ten tweeden male dat ik het zal bevestigen En daarop ging hij de kamer uit en weende biiter VI Don volgeeden morgen juist toen men bg de fa he de Back aan de koffietafel zat kwam onze kavalerist als intiem huisvriend meê aanzitten Mevrouw bad slocht geslapen zooals ze zeide en ook Clare en mijnbeer al zeiden ze welvarende te zgn beiden zagen bleek Wacht nog even met koffieschenken Clare sprak mijnheer de Back nadat van Braem was gezeten Van Tholen had hoden zijn werk vroegtijdig gedaan en toen heb ik hem gevraagd te komen koffiedrinkon Hij vond zich zeker niet mooi genoeg want hij zei ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Een onzer geabonneerden zendt ons eene klacht dat Woensdagavond tegen 12 uur de Waterleiding afgesloten was zonder kennUgemng en dat hij dus toevallig den nacht inging zonder versoh drinkwater Het komt ons voor dat die grief wel wat ver gezocht is daa de nacht de geschiktste tijd is voor kleine werkzaamheden die voor eenigen tyd afsluiting noodzakelijk maken Of deze toen lang geduurd heeft wist onze berichtgever niet te zeggen daar des morgens vroeg alles in gewone doen was Sedert eenigen tijd loopt in de sneltreinen van de Exploitatie maatschappij een doorgaand rijtuig voorzien van retirades eu vele andere gemakken Deze rijtuigen zijn te Mainz vervaardigd en munten uit door netheid Er zijn voor drie coupes eerste klasse en drie coupes tweede klasse retirades die van uit alle drie coupes zijn te bereiken en op doelmatige wgze met waterafvoer en luchtverversching zijn ingericht In iedere coupé ie een parapluie stander De verlichting geschiedt door gas De verwarmiig kan gesohieden door warmstoven door gecondensöjrden stoom of door briqnettes Volgens het Nijm H eekbl zijn te Nijmegen van 8 Maart tot 31 Mei op een bevolking van 32 U00 zielen 78 personen door pokken aangetast d i 0 2 pCt Van deze 78 Igders zgn overleden vier nl een kraamvrouw met kind een ongevaociueerd kind en een man die geweigerd had zich te laten revaocineeren en daarbjj belast was met het verwgderen van de besmette voorwerpen uit de huizen der pokkenlgders De eerste aardbezien van den kouden grond zijn uit Prlnsenhage verzonden In de befaamde Morellen op brandewgn zaak heef de rechtbank te s Gravenhage dea SOsten Mei in appè uitspra k gedaan en o a overwogen dat bokl de winkelbediende van E H ter terechtzitting heeft erkend dat hij bij die gelegenheid den 10 December 1891 aan den getuige de Bres dan nog eerst iets te hebben te verrichten maar dat hij dadelijk zou komen ik deuk echter dat hij zich is gaan kleeden t Is een boste jongen maar hij moest die stijfheid een beetje afleggen Ga je dezen avond ook bij de familie van Maeren op receptie Clare Om je te dienen neefje de ouwelui gaan natunrlgk ook Denk je er zelf ook te komen of kom je er niet aan buis tfWel zeker mevrouw is immers een nichl van me och ik kom zoo wat overal l Ge ziit een gelukskind Maar wordt je nu niet heel mooi van avond Dat is nu een vraag die boter paste dat ik u deed Om it even hoe je gekleed zijt maar bewonderen zal ik je in elk geval Als je nu niet weer zoo n compliment verkocht had zou i je mijn moois eens hebben laten kgken nu spreekt het van zolf dat het niet gebeurt Nu zou je er gaarne de eer van willen hebben mij als smeekeling aan je voeten te zien maar dan heb je buiten den waard gerekend nichtje Ik zal kalm tot van avond wachten Daar ging de huisbel over en van Tholen trad na rich te hebben laten aandienen de kamer binnen Ben je klaar gekomen met je toilet ijdel jongraensch sprak lachend mijnheer de Back nu je hebt het no al vlug gedaan Ik had ink op mijn overhemd gemorst mijnheer en nu is het mij toch zekor niet als ijdelheid te ver