Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1892

ringen hebben achtergetaien om niet van do ge 1 u i K j schenken en ridderorden ie spreken die volgens ff TvT 5 l i T vaststaande regelen wede rig worden uitgereikt Ditmaal had Nederland ntttuurlijk veel te geveu daar hei aantal van grootwfurdigheidbekleeders aan het Duilsche hof natuurlijk ontzaglijk groot ie t Waa een goede iowijdiug voor a Oranje Nassauorde die voor de Duitachers de aanpekkelijkheid had van eon nieuwii Tenwmden politiugeat op diens rereoek heeft verkocht en afgeleverd een gesloten flesoh waarin volgens het opschrift geconserveerde morellen op brandew n waren geligk de ter tereohtiitting vertoonde ileseh en bq daarvoor van dien tuige 80 centt heeft ontvangen Da daaruit ook in verband met het versUg van den deskundig wèl gebleken is dat bekl aan den getuige de Bres heeft verkocht een flaeoh mal vruch ten morellen die op brandewijn waren geconserveerd doch het bewys niet is geleverd dat bekl dien getuige heeft verkocht een flesch inhondende steiken drank geijjk hem ten laste is gelegd Overwegende toch dat waar zooals in oasu wordt verkocht een flesoh geheel gevuld met vruchten en de daarin aanwezige brandewijn strekt om die vruchten te oonaerveeren in don zin der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling der dronkenschap waarvan de toepassing door het O H wordt gevraagd niet kan worden geacht te z jn verkocht een flesch inhoudende sterken dr nk en de verkoop van dergeljjke vruchten volgens dW geest en de bedoeling dier wet buiten haar gebied valt Dat nu het bewgs niet is geleverd dat een flesch inhoudende sterken drank is verkooht de aanklacht onbewezen is en bekl dus moet worden vrggesproken met vemietizing van het vonnis des lÉautonreohters waar de ten laste gelegde feiten bewezen zqn verklaard en bekl ia ontslagen van rechtsvervolging Om alle deze redenen vernietigde de rechtbank het gewezen vonnis en opnieuw rechtdoende sprak zij den bekl vrg de kosten te dragen door den Staal worden in het rijden op de velocipede geoefend Ufordt thans brand gemeld met meerdere braudsehellen tegelijk dan rukt een man op de velocipede oft om de schellen voor gebrnik geschikt te maken en desvereiacht Imet de telephoon eu de brandschel berichten van de plaats van den brand naar het eentraalstation over te brengen Uit het Westland wordt aan het Wetkblad voor SlomiollmeuUiHtr medegedeeld dat na de tulpenteelt reeds aanzienlijke uitbreiding heeft verkregen men thans ook proeven wensch te nemen met de teelt def hyacinthen De heeren P F L Waldeck i Looaduinen en M Paardekooper te Noordwijk atollen zich voor op de zandgronden van eerstge oemde eea aanvang met die teelt te maken vijftig roedan gronds zgn bestemd om met verschillende oorten te worden beplant en mooht deze proefneming gunstige reaultaten opleveren dan zal voorzeker de bloembollenteelt in het Westland in da naaste toekomst nog belangrijk in omvang toenemen Het schoone landgoed Meteren te Meteren bg Oelderdialsem groot 7 3 bunders het laatst ia eigendom toebebooreude aan jhr F A van Bereoatein ia in publieke veiling verkocht aan verschillende koopers voor ruin 143 000 zonder de kosten De reohten van den Heer van Metaren gingen over op den Heer Geirit van Wijk Ie Oeldermalsem Toen de groote kerk te Boermond was afgebrand ten gevolge van bet inslaan van den blikaem in den toren werd door sommige bladen medegedeeld dat de toren van een bliksemafleider was voorzien De keer H Meeuwig fabrikant van bliksemafleiders te Haarlem kon dit moeilijk gelooven daar hg door een 25 jarige ervaring tot de overtuiging was gekomen dat een gebouw met een goeden bliksemafleider die eens per jaar aan een nauwkeurig onderzoek LU wgten dat ik z So niet in t gezelschap van de dames durfde verschijnen Dat zal weer een pret geven met onze Barbara eindigde hij lachend tot van Braem ala die mijn wasch te buis krijgt Wie is Barbara als ik vragen mag van Tholen P vroeg mevrouw O mevrouw weet u dat nog niet dat is onze huishoudster een geducht persoontje dat verzeker ik u t Is eeu type van zindelijkheid niemand der dames te na geaproken zuoala er zeker geen tweede is Alle turven die bg ons te huia in de turfbakken in de kamers komen laat ze eerst door een ouden knecht met een stoffer afsohuieren de beddelakens op de bedden maakt ze met spelden vast opdat zij ze den volgenden morgen in de oorspronkelijke plooien onder de linnenpers kan leggen In den grooten schoonmaaktijd moeten werksters en meiden mot haar dat spreekt aan t hoofd over elke kamer een week sohoonen zoo als g dat noemt en zoo honderden zotte dingen meer De laster gaat zelfs van haar dat ze alle week haar kat waacht maar dat heb ik toch nooit gezien voegde hij er trouwhartig bij Doe uw overhemd dan maar bg onze wasch van Tholen niet waar mama Dan krgg je er ook geen ongenoegen door Verrast zag hij op toen Clare hem zoo familiaar bij zijn naam noemde t deed hom kennelijk goed en terwijl hij haar een vol geschonken kopje uit de hand nam om het mevrouw over te reiken zeide hij wordt onderworpen nimmer door den bliksem getroffen werdt Op zqn vraag om inlichtingen daaromtrent schreef hem dan ook de pastoor deken vau Boermond dat toren noch kerk eeu bliksemafleider rijk was geweest Hg deelt dit thans in een ingezonden stuk in het HuHik mede om te voorkomen dat het vertrouwen van het publiek in e n goeden afleider door een oiguist Ibericht als het bovenbedoelde geschokt ton worden De oorrespondent van het UandtUbUtd zegt van het bezoek der Koninginnen te Berlgn Wieu men hier ook I spreekt allen hebben een lieflijken indruk van olis konmginne e ontvangen Haar bescheidenheid hailr eenvoud en haar gemakkelijke en vriendelijke panieren worden om strijd geroemd Ook spreekt nfen met groote waardeering van de regentes die haaij dochter zoo verstandig als een kind opvoedt en hafr als t kon liever met de printjes liet spelen in hét park dan haar zenuwen op de proef te stellen dW vermoeiende feestelijkheden Te Berlijn vond men liet erg belangwekkend dat de kleine koningin zoo geed Duitsch praat Ik heb de mensohen maar in den waan gelaten doch indien ik niet zeer slecht ben inxelicht sprak de koningin aan het fieriynsche hof Fransob en Ëngelsch en schijnt zij ook nog geen bgzondere oefening in het Duitsch te bezitten daai men en te recht bang is de zuiverheid harer Nederlandsche uitspraak te schaden wanneer men aar beide talen door elkaar laat spreken Als eindindruk kan ik zeggen dat het bezoek en al de feestelgkhedan nietf dan aangename herinne De heer D Kommer te Hilveraum bad eene kip op 14 eieren te broeden g t Bgna 2 weken ging alles goed toen de kip ii eieren verliet De beer K bemerkte dit pas toen pe eieren reeds koud waren Bij het openmaken j i an een ei bleek echter d t er nog eenig leven in was Spoedig werd nu eene broedmachine vervaardigd van wollen lappen en eene kruik met kokend watjr Twee koer per dag werd de kruik met kokend water gevuld en toen de S weken om waren kwamen 9 kuikens uit den dop De heer K Ml deze goed gelukte proef herhalen en beproeveh 6 eiateta op deze manier geheel uit te broeden I Te Kevelaar viert men M 260 jarig jubilee van de stichting der kapel wa n bet wonderbeeld der Heilige Maagd staat Tal van zieken hebben b j dit beeld genezing van hunne kwalen gezocht Woensdag jl waren duizeéden pelgrims te Kevelaar vereenigd I Te negen uur des morgei verliet een groote stoet van priesters allen in hnn ijoUe priesterkleeding en banieren dragende de Marialkerk en begaf zich naar de vermaarde kapel In den stoet waren behalve de Malthengr ridders ook de aartsbisschop van KeiiUn en de biaschoppen van Munster en Trier Bij de kapel aangekomen nam de geestelijkheid met veel plechtigheid het heilige beeld in ontvangst en bracht het óver naar de Mariakerk waar de gouden kroon die de Paua toegestaan heeft dat hel beeld Ik dank u vriendelijk jufvrouw maar ik zal u daarmee niet laatig zijn Ik krijg te buis tooh altijd een kleine ruzie met onze huiselijke despoot want immer trek ik de spelden uit mijn bed en dat geeft zoo vaak ik te huis logeer aliijd een klein tooneeltje tis ook een waar marielaarschap lachte mevrouw de Back wie durft ook in zoo n omgeving van scherpe spelden te gaan slapen Vraag Clare eens zeide van Braem halfluid tot van Tholen of je haar toilet even moogt zien voor dezen avond ze heeft mij het geweigerd Ja amice ik weet niet of ik dat wel zal doen Ik geloof je wilt mij er laten inloopen het toilet van de jufvrouw zal zeer waarsohgnlgk bij haar te huis zijn Daar hebben we t nu zei mevrouw de Back nu kun je eens zien hoe je ons sedert langen tgd vergeten hebt Je weet dus iiog niet eens dat Clara onze dochter is onze dochter geworden is wilde ik zeggen Pardon mevrouw dat wist ik juist niet Wel dacht ik dat de jufvrouw hi r voor langen lijd logeerde ook boorde ik soms Afii de jufvrouw mama tegeu u zeide maar ik dacht dat du meer zoo voor t geval was I Neen neen jongeheer t is nu werkelijk mijn eigen dochter en als er een vrijer om je komt niet waar kind dan moet hij je moeder en mij vragen of wg t willen hebben dat je hem acce iteert Clare kleurde en terwgl ze even opstond trok ze dragen zou door den biesohop van Munster gewüd werd De kroning werd bijgewoond door een menigu en er werd een Te Deum gezongen Toen de kroning afgeloopen was werd bet beeld weder naar de kapel van Kevelaar teruggebracht Do uitslag voor het examen in Boekhouden voor de praktijk van wege de Vereeniging van leeraren in het Boekhouden te Amsterdam op 28 24 enSS Mei jl gehouden is aldus Aangemeld 52 candi daten geslaagd 16 namelijk de heeren H B ijlevelt M J Beglevelt P P Bunder J If Burger H H Burghard H Defoer J M Hillj niua W T J van Hugstee H W van Marie Jr J W Spaargaren en J h Q Verhoeven van Am sterdam F de Koe Az van Schiedam D Visser van Zaandijk H H van Beek Jr vau Watergraafi meer en de dame A A P MoU en E J F F Thieme van s Gravenbage De muziek on theatertentoonslelliug te Weeoea verheugt zich in een druk bezoek hetgeen niet alleei £ danken ia aan bet werkelijk merkwaardige dat zgT den bezoekers aanbiedt maar ook aan de onveN moeide pogingen van prinses Metternkh van dea aanvang af de beschermvrouw der onderneming on het bozoek te verlevendigen en daardoor de kas te behoeden voor een deficit Zoo heeft de prinses bewerkt dat de damea der hooge aristocratie elkander op vaate dagen en uren reiukt voui geveg op het tentoonstellingsterrein waardoor ook uit vele andere kringen de bezoekera toettroomen Zaterdag jl was een reusachtig Bloemencono georganiseerd men zag 900 prachtig met bloemen versierde rijtuigen bijeen vau allerlei vorm eu liespanning De Groothertog van SaksenWeimar nam aan den optocht deel gelijk ook verscheidene ledea van het Keizerlijke H uis leden van den ouden adel evenzeer als die der geldaristocratie actrioes eveogoed als prinses MeUernich zelve Deze versoteeo in eeu harer galarijtuigen met vier sobimmuU bespannen op den bok do deftige lakeien in de gele liverei van het Mettemichsche Huis met de wit gepoederde paruiken het rijtuig versierd eu gevuld met een schat van bloemen De prinses stond il een crèmekleurig kleed midden in haar rijtuig en btaolwoordda de tot baar gerichte toejuichingen met onophoudelijk toegeworpen bloemen die door de toeschouwers dankbaar in ontvangst genomen werden Toch was hei plan voor deze feestelijkheid ditmaal eens bij uitzondering niet van prinses itelleniidt uitgegaan maar van da graven H ikitk en Kuuki Het aantal toeschouwers wordt op 2O0 0U0 gesebat die is het voor deze gelegenheid afgerasterde Pratn tegen betaling van 80 cents toegang hadden Koning Umberto ontving dezer d en hei volgend brieQe van een twaalQarig schoolmeisje iLieve mgnheer Koning Ik heb zoo dikwijls ter de prachtige kleeren van de Koningin hoartn prekeu dat ik ze ook eens graag op mgn gemak zou willen bekijken Ze hebben mij gezegd dat de Koningin nu uit da stad is maar gg hebt zeker wel de sleutels van hare kleerkassen en daar het jaist vacantia is heb ik goed dan tijd om bü n te komen als gij mij het toestaan wilt Gij zult mij zeker wel antwoorden en ik geef daarom mijn adrea hieronder op Met vele groeten Uwe MarietU Lacani De Koning lachte hartelijk en zond bet volgendt antwoord Lieve Marietto uw Koning vindt dat gij el te nieuwsgierig zijt voor een kind hoewel gij een aardig meisje schgnt Hij kan echter met den bes haar papa aan beide ooren Nu oom sprak van Braem lachende dat vragen aan zoo n paar goeie lui als tante en u heeft geloof ik ook zooveel bezwaar niet in Je slaat den apijker op den kop jongen zjj moet eerst ja zeggen en dan komen wij in de achterhoede want De Backl viel mevrouw h m in de rede daar behoeft toch zeker niet verder over geredeneerd te worden is t wel Komaan sprak mgnheer mogen we dan zelfs geen vrgen toon meer in onze binnenkamers hebben Zoo iels is tienmaal beter dan dat verniste waas van beschaving waar zoo velen zich tegenwoordig mei opschikken Maar leer die stumpers eens van nabü kennen die ieder woord als op een goudschaaltje leggen en angstvallig wikken eu wegen of het wel heel fatsoenlijk en ijselijk netjes is O ik weet hel alles heeft zgn grenzen maar papa mag zoo gaarne nog met de jonkheid meê doen niet waar Clare Geef JiJ me nog maar eens een mooie portie van die kip mijn kind en breng me dan meteen even een zoen Zoo zaten ze gezellig met elkair en veel langer dan gewoonlijk aan de koffietafel te praten Op een kwam de knecht binnen dat er bezoek was en wel jufvrouw de Valter v Wordt vervolffd ten wil van de wereld uiet aau uw verlangen vo 1 iloeu daer de Koningin als eene goede huisvrouw al de sleutels harer kassen eu laden meeneemt BaitenlaDdscb Overzicht Aanstaanden Dinsdag zal eindelgk een korte bijeenkomst plaats hebben van den keizer van Duitschlaud en den czaar van Eusland De czaar heeft geschreven dat hij alechts korten tijd in Kopenhagen was en dus slechts voor oen dag naar Kiel kon overkomen Hij zal op de foohter lijn prachtig jacht om 12 uur aankomen en vóór donker weer vertrekken Indien de brief werkelijk dezen inhoud had dan beeft de Bussischu alleenheerscher niet een de moeite genomen te verbergen dat hij alleen komt omdat bij niet anders kan en eeu tegenbezoek niet langer kan uilstellen zonder buitengewoon onbeleefd te ijn Dat do Czaar zoo kort voor den dag pas zijn bezoek aankondigt heeft een tragische reden Z M maakt niet gaarne lang vooruit bekend waarheen hij zioh begeeft Hij kiest een plaats als Kiel voor de ontmoeting omdat hij buiten Busland slechts zeer noode over land reist In Busland kan hg langs de spoorlijnen do soldaten doen opstellen en doet een wenk van hem het geheeie spoorwegverkeer op een of andere Ign voor all andore stervelingen stilstaan juist zoolang als de reis van den czaar duurt Wel willen de Duitachers den keizer der Bussen gaarne eene beleefdheid bewijzen maar dergelijke achikkingen zouden in Duitschland niet te maken zgn Tusschen Duitsohland en Busland ia blijkbaar de vriendschap nog niet groot I Er was eeu tgd zegt de Börter Courier iii t Duitschland in eene andere verhouding tot Busland stond Door toedoen van Rusland ia die verhouding veranderd Gewoonlijk heeft tegenwoordig eene ontmoeting van twee vorsten geen bepaald politieke beteekeois Miettemin is zulk bezoek van gewicht als een dier twee vorsten de czaar ie Hg is het die de wetten doet maken en die over de politiek van Busland beslist Wij Duitscher kunnen den tegenwoordigen toestand nog wel langer dragen En wg hebben er weinig mede te maken hoelang Eusland het tegenwoordig systeem zal volhouden Onze politieke belangen zijn verzekerd ten eerste door onze eigen kracht en ten tweede door onze bongenootsohappen Op dit gebied hebben wg geen wenschen die door Busland vervuld kunneu wórden Op economisch gebied heeft Busland zich geïsoleerd Wy hebben redenen Ie over gehad dit te betreuren Onze nijverheid en ons verkeer vooral dat der grensprovinctSn leden er onder Hier zijn wij thans over heen wij hebben ook afgesloten wat wij afsluiten moeaten en het is thans Busland dat voor de gevolgen staat Dank zg den handelsverdragen welke Duitschland met versohiilende landen gesloten beeft is de economische toestand thans zoodanig dat Busland indien het verandering wenscht genoodzaakt ial weien iet op te offeren Het algemeene stemmen is te Weenen in eerste lezing het wetsontwerp aangenomen om eeu nieuw krediet van 8 millioen fl ten behoeve van hel hooger onderwijs in Oostenrijk toe te staan De som strekt voornamelijk tot het stichten van nieuwe laboratoria en gehoorzalen voor de medische faculteiten te Weenen te Praag te Oraz te Lembeig en te Innsprück Ten einde de Duilsche nationaliteit in de landen met gemengde bevolking voor achteruitgang Ie bewaren is er vóór eenige jaren een Duitsche Sohoolvereenigicg opgericht welke ten doel heeft om op de bedreigde punten van Bobemen Silezië Moravie Stiermarken Krain en Tyrol lagere cholen en Fröbelbewaarscbolen op te richten In de onlangs gehouden algemeene vergadering werd verslag uitgebracht van de werkzaamheden der Vereeniging hieruit bleek dat ongeveer 80 000 psraonen lid der Vereeniging zijn en dat er in het afgeloopen jaar aan bijdragun ruim 263 000 fl werd ontvangen De bezittingen der Vereeniging zijn gelaxeerd op 461 000 ft waarvan de grootate holft in schoolgebouwen bestaat I Zg heeft namelijk 31 lagere scholen en 63 bewaar 1 scholen in de bedreigde streken opgericht De Czeehen die gelgk hunne tegenstanders omgekeerd in Duilsche grensplaatsen Slavische scholen hebben opgüricht zijn niettemin zeer verbitterd op den Sekuhereiit die zij beschuldigen Slavische kiude en te germaniseeren Zoo zijn er altijd gezinnen waarover in die plaatsen tusschen Duitschers eu Czeehen een vinnige strijd gevoerd wordt en het eenigo goede daarbij is dat ingevolge dien strijd er van beide zijden voor gezorgd wordt dat de kinderen trouw ter school gaan In de Hongaarsche Kamer is het wetsontwerp van Iranyi aangenomen waardoor de tot dusver bestaande beleranieringan lezen het sluiten van huwelijken tus 1 schon christenen en joden worden weggenomen Een paar jaar geleden tiet eene soortgelgke wet af op den tegenstand der bisschoppen aangevoerd door kardinaal Haynald Den 6den Juni zal hel 26 jaren geleden zijn dat de bekende mgleiach tusschen Oostenrijk en Hongarije in werking is gPtreden waardoor het koninkrijk Hongnrge zijne zelfstandigheid herkreeg Deze gebeurtenis zal op feestelijke ijze in tegenwoordigheid van den Keizer herdacht worden Over den loop dien de aanstaande algemeens verkiezingen in België voor de vrijzinnige partijen beloven te nemen toont du Brusselsche Reforme zich zeer ongerust Niet zonder reden In verscheidene arrondissementen besloten de liberalen geen candidaten te stellen in andere duren de onderhandelingen over de candidature dank zij localen ec persoonsquaestién zoo langen tgd dat men dreigt niet tijdig gereed te komen met de toebereidselen voor den strgd Op andere plaatsen weer gebeurde het dat personen die eerst een oandidatuur hadden aanvaard haar later van de hand wezen onder voorwendsel dat de provinciale verkiezingen niet dun uitslag hadden gehad dien zg er van verwachtten Elders weer wezen de doctrinaire liberalen ofschoon slechts aansluiting van alle vrijzinnige krachten een overwinning kan brengen een verbond met de progressiston voorstanders van het algemeen stemrecht van de hand Waar een paitg zelve zoo wanhoopt aan eigen kracht zoo weinig besef loont te bezitten vau de noodzakelijkheid van solidariteit op een tijdstip beslis i send voor het toekomstig politiek leiden vau België waar zg veertien dagen voor den strijd nog een treurig beeld van wanorde en wankelmoedigheid geeft hoe kan men daar durven hopen dat zij zal zegevieren Voor de li lerale partij in België is het de hoogste tgd uit haar apathie te ontwaken indien zg niet wil dat het volk ion slotte zonder baar tot de dringend geeiscble hervormingen overgaat 339 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Zaterdag 4 Juni No 1356 ƒ 1000 en Premie van f 30000 No 1666 Premie van ƒ 3000 No 7666 400 Prijzen van 70 1358 2277 9075 120 4 14501 16848 17603 18780 1531 3774 10282 12743 16329 17027 17568 19887 2065 3825 12070 13964 16442 17486 lo064 20868 Burgerljijke Stand GEBOEEN 81 Mei WUhelmina Wija ouders G Jue eaE M van deu Berg 1 Juni Johanna Chatariua ouders J Keüne en 0 J de Bruin Petrus Johannes ouders P Klerkb en A Bekkers 2 Juni Johanna ouders N Boon en M Schoenmaker Margaretha Elizabeth ouders B J Soholten eu D P vau den Hoek Marinus ouders H Ueij eu J Boere 8 Juni Gaertruida Dominica Johanno eu Aletta Jacoba ouders L van Ëgmeren en h Burgmans Gons ouders W van Dort en G de Jong Grietje Leentje ouders J Stoppelenburg eu B de Jong Johannes en Valentin Martinus ouders V M de Jong en M do Grugl OVEBLEDEN 2 Juni 1 A van Bijswijk wed H van der spelt 81 j ONDBBTKOUWD 3 Juni Dr C M de Jong te s Graveuhage 30 j en N ü de Jong 19 j C van Leottweu 24 j en S M Hordgk 27 j J Soffree 23 j en 8 de Jong 1 j C Baars 24 j en C Vergeer 21 j J J Schueider 26 j en M Zegveld 22 j fff Het bureau vau deu Burgerlijken Stand zal a s Maaudag 2e Pinksterdag van des voor middags 11 tot des namiddags 1 uur geopend i zijn tot het doen vau aangiften van Geboorte en Overlijden ADVERTENTIBN Bevallen van een Zoon G Vil DOBT UB Jong Gouda 3 Juni 1892 Berallen van 2 flinke Meisjes LENA T4N EIJMEEKN BUKGMANS Gouda 3 Juni 1892 Onzen dank aan allen die op 29 Mei hunne belangstelling toonden Uit naam der Fam T TAN EIJK Voor de vele bewgzen van belangstelling ontvangen bg de geboorte van hnnnen Zoon betuigen de Heer en Mevrouw KBSPER Barmens hunnen hartelgken dank Bezoeken worden bij voorkeur afgewacht op Donderdag en Vrijdag 9 n 10 Juni e k Gouda 4 Inni 1892 Frambozeo eo CITROEN LIMONADE BIJ M J DE GttAAF Hooge Qonwe 255 1 Omtrent het slniten van contracten vin levensverzekering en Igfrenten bg de Hollandtche Sociëteit van Levensverzekeringen opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig ouder het bestuur van de Heeren J T van BOSSE J G SILLEM Jb BIERENS de HAAN en S P van EEGHEN als Commissarissen Jhr Mr C HABTSEN Jbsa als Directeur en Mr J P PORTIEUE aU Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rijks en bg de Generaal Agent de Heer C H HOOPT QRAAPLAND te utrecht Rromme Nieuwegracht 68 Correspondent voor Gouda de Heer Q C PORTUIJN DROOGLEEVER üotari Jaarlgksche Premie per Honderd Galden KapitaalVerzekering voor het geheeie leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 TRICOT OmBOESEm voor Mannen Vrouwen en Kinderen Nieuwe zeer voordeelige kwaliteiten Schenk Zn Societeit 0 is GeEoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 25 JUNI a s en de I Ballotage Lgst op ZATERDAG II JUNI I gesloten wordt I Namens het Bestnor I P HERMAN Pz Seerelari Gouda 4 Jnni 1892 ËiïfiMWm Hen wordt verzocht op t JHERK te letten UIT HKT Magazijn van M aAVENSWAAY ZüNEI GORINCHEM Deze THEEËN worden a el É verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoZich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc wnden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE AQegang42 flaarfem Depóthouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel cdk ZALM