Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1892

N 48541 1893 Woensdag 8 Jaoi GOUDSGHE COURANT i ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatrekenm De inzending van sdvertentifin kan gescdiieden tot dön nor des namiddags van den dag der uitgave D PUIJK Karie Tiendeweg WEGENS VERTIMMERIIVG fGROOTE OPRUIMING I co van af Md AIS DAG 6 JUJSI f 1 van Eigeogemaakte Heeren en Jongebeeren Costuoms N JACQÜETS COLBERTS PANTALONS verder alle soorten Frans he en Engelscbe Stofifen als CHEVIOTS KAMüAKENS BÜKSKIN8 LAKENS GRENIBTS enï enz enz Alles tot ongekend lage prgzen D PUIJK Korte Tiendeweg Met het oog op liet WAEME WEDEE vestigen Ondergeteekenden in t byzonder de aandacht op hunne verfrisschende Gazeuse LIMONADES en SPUITWATEK bereid volgens Systeem Beins LIMOMADES per Kogelfleschje 0 10 SPÜITWATER 0 05 ld Syphon 0 10 Bij Abonnement belangrUke Redactie Tevens hebben zy steeds voorradig alle soorten Bronwateren zooals Victori Diaoa Ëniser Seltsers Carlsbader Bitterwater enz enz Nog recommandeeren zg speciaal hanne gewone eo fijne meiken HH Caféhouders en Wederverkoopers GROOT RABAT Van FRA KE HUMSEi Co Crabethstraat en Dubbele Buurt ZÜIVEHK FBAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX 27 per 48 Flessotaen met aooUns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts aüe MEHEBN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJOSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Reynwit sBoonekamp Elixter CiCAO If ROOTES Westzaan UltVMAlIM Opgericht 1825 Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 1 60 0 86 en 0 45 OPENBARE AANBESTEDING MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heeren Mode enSport Artikelen GrootekeuzeinEngelscheen Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstnkken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en Let tweede jaar DEMI 8AIS0N dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda Het dagelyksch Bestuur van bet Waterschap Iwijk ca zal op DINSDAG 21 JUNI 1892 by enkele inschryving des namiddags ten een ure in het Ko£Sebai8 van C OOMS te Gouderak openbaar aanbesteden De amotie en demping van de drie houten bruggen liggende in den Tiendeweg over de boezemvlieten van genoemd waterschap onder de gemesute Oouderak en bet daarvoor in de plaats stellen van eene brus met gefondeerde steenen landhoofden waarin sluitbare dito duikers Het bestek ligt van af 6 Juni 1892 ter lezing en overname in het locaal der besteding en in het Koffiehuis van P STOPPELENBURG te Stolwijk terwyl de photografische teekening tegen betaling van OTS verkrijgbaar is bij Beeren Burgemeesters van Stolwijk en Gouderak Aanwijzing en inlichtingen verkrijgbaar volgens opgaven in bet bestek vermeld VERHURING bij INSCHRIJVING van I de Kapitale Hofstede i == T wemJig bestaande uit B0ÜWMAN8WONING ip B IDER8W0NIN JEN c a en divers e Jeï IPei en Hooiland gelegen in den Znidplas polder aandenZnide lyken Dwarsweg onder WADDINXVEEN Poldernummera 216 h 224 ter grootte van circa 28 Hectaren De verhuring geschiedt voor 7 jaren inte gaan KERSTAflS 1892 en 1 MEI 1893 De conditiën liggen van af den 15 Jani 1892 ter lezing ten kantore van Mr I MO LENAAR Notaris te Waddinmeen alwaar Insobryvingsbilletten inhoudende den bnurpriji en geteekend door Huurder en 2 Soliede hor gen wordende inrnwacht vóór den 15 JnU 1892 en alwaar alle verdere informatiën worden verstrekt Uitgenomen des Zondags is de Hofstede dagelgks te bezichtigen Meubelmaker en Stoffeerder LAGE GOUWE C 30 Werkplaats KLBIWEGSTEEG N 13 beveelt zich beleefdelgk aan voor het maken en repareeren van alls soorten van Meubelen tot de meest concnrreerende pryzen Tevens ingericht voor Verbni zingen zoowel binnen als buiten de stad J EEEEEAAIIT Lz Conflseur van Wylen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Sinaas Appel LIMONADE Citroen Frambozen KRISTAL HELDER RUW IJS tot de billgkste pryzen Fijne Witte Port bU SLOTEMAKËR A Co Firma J Vi IXTEB De Nieuwste Modellen in mNSCHE CO SSETTEN Met 1 AUGUSTUS gevraagd een DIEI STBODE en een 2 2v£©is5 © TRADEMARK Adres Mevr Wed LAFEBER Westhaven van Gebrs S ËL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg G fl LAKBRVELD Gouwe C V VLIET Markt Te Alfen bg M van NAGTEGAAL l EOOLE Bodegraven by M BAARS Boskoop bg Oudshoorn bjj M TOM Oudewater W VERHOOKEN Schoonhoven D de JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOUCHON THBE No 3 1 25 per kilo Gouda Snelpersdruk van A Bei kman i Zooi f e mtgave dezer Courant geschiedt dagelyki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 Juni 1892 In de hedenmiddag gehouden vergadering van don gemeenteraad tegenwoordig 16 leden afwezig de heer Oudyk wegens ziekte en de heer Hoefhamer wegens uitatedigheid werd in de eerste plaats modedeehng gedaan van hot overlijden van den sluisknecht 0 Stolwqk Verder kwam in een schrijven van den heer Oudyk waarby hy wegens gezondheidsredonen ontslag nam als lid van de Commissie Toor de Gasfabriek Voorgelezen werd een rapport van B en W op bet adres van den Xedorlandsohsn Onderwijzers oncl om verhooging van de jaarwedden der openbare onderwijzers in deze gemeeote B en W stellen voor afwyzend te besohlkken Ingekomen zyn verder 1 Een vooretel van B en W betreffende de lanitelliug van een zesden ambtenaar ter secretarie op een salaris van 600 S Vdressen van a het Dep Oouda van de Maatschappy tot Nut van t Algemeen met verzoek om een subsidie van 200 voor het onderwijs aan volwassenen b H W Otto en 164 medeonderteekenaars meerendeels uit den werkenden stand om overbrugging van don Turfiiugel e K i Vos c s allen neringdoenden over het jenjdeu van de turfmarkt d 3 Boere J Havezaat H de Jong D Lorius Jacob Bidee G Sehouten J J Sobuling A Spee J Vermeulen en C Zuidam Czn allen sollicitanten nur de betrekking van Slaisknecht Zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming worden goedgekeurd I De Bekening van het Hoffmans Gestioht over het diens aar 1891 FEVItLETOX ¥ BREBNI6I Uit hel Framch VI 32 Venchrikt stond Clare op wijl het reeds zoo laat was en maakte haar excuses dat ze even moest heengaan Men moest echter mevrouw de Back zijn om zoo kalm op te staan en zoo bedaard hare bevelen te geven als zy deed In een oogwenk was de tafel opgeruimd was er iets onder de kanapé gezet en nog veel meer iu eene kast Daar trad Marie de Valter binnen Neem me niet kwalijk Marie sprak mevrouw naar haar toegaande dat ik je in de ontbytkamer ontvang Ik had vergeten te zeggen dat ik eigenlijk belet had en had ook geen vuur in het salon laten aanleggen U durfde ik echter wel hier te ontvangen ik roken je huisgenoot moê Ik zou dan voortaan wel altijd gaarne hier ontvangen willen worden mevrouw Mijnheer de Back hoe vaart n tegen de heeren boog ze beleefd Wel zoo Marie sprak Clare reeds weer binnentrelcnde het is lief van je dat je eens komt in 2 Het Kohier der Plaatselyks directe belasting op de Inkomsten dienst 1892 Aan de orde zyn verder a Het rapport van B en Vi op het adres van de WeerbaarheidsVereeaiging Burgerplicht houdende verzoek om prijzen voor den sohietwedstrijd ter viering van haar 25 jarig bestaan te houden B en W stellen voor om een subsidie van ƒ 75 toe te staan voor het uitloven van medailles of andere prijzen Na een kort debat tusachen den heer IJesel de Schepper en den heer Koning omtrent de wensohelykheid van het uitloven van een gouden medaille van wege de gemeente wordt het voorstel van B en W zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd i Het rapport van B en W op het adres van den kapitein A van Beedt Doitlatid betreifeqde het 60 jarig bestaan van het Muziekkorps der dd schutterij alhier Het voorstel van B en W strekt om ƒ 75 uit te trekken voor bovengenoemde feestviering Op de vraag van den heer Iftsel de Schepper om eeni mededeeling van het pMignuBm van feestelijkheden deelt de heer Koning mede dat hem dit nog niet geheel mogelyk is maar dat o a een volksconcert zal gegeven worden op Zaterdagavond op de brug aan de Noodgodsteeg omdat het eerste concert door het muziekcorps gegeven op 6 December 1842 ter geirgenheid van don verjaardag van Z M Willem II ook op die brug plaats vond Daarna wordt zonder hoofdelyke stemming het voorstel van B en W goedgekeurd c Uet voorstel betreffende het verpachten of aanbesteden van het ophalen der haard en kolenasch in de gemeente gewijzigd in dien zin dat delaatste woorden 3 of 6 jaren worden vervangen door tot 31 December 1897 d Het voorstel betreffende de regeling van het aanvangsuur voor de kaasmarkt De Voorzitter legt geen tijden heb ik je gezien Ik begreep ook Clare dankje gaa het je ook goed dat noodig ty d werd dat ik eens hier heenging noiohaam me bijna mevrouw dat ik zoo laat een digeslievisite kom maken voor uw lief souper van laatst Zondag was ik bij je mama Clare en daar vertelde Cateau dat je zooals gisteren ook daarheen dacht te gaan 0 je kunt niet gelooven hoe druk ik het altijd heb met oontravisites want je moet bedenken papa heeft overdag veelal zyno affaires of moet tegenwoordig zyn als we ontvangen en dan is t later altijd och lieve kind zoek jy die mensohen maar weer eens voor me op Je gaat van avond natuurlijk naar de receptie by de van Maerens I niet waar Marie vroeg mevrouw Wel zeker mevrouw en u gaat u ook als ik vragen mag laat uw gezondheid het toe Dat is maar zoo zoo antwoordde mevrouw evenwel als t eenigszins kan duulv ik te gaan Maar doe ons het genoegen en kom na afloop daarvan een party tje by ons maken of anders gezegd kom een avondje by ons passeeren wantje weet dat Clare volstrekt niet van kaartspelen houdt Mag ik het genoegen hebben u hier ook dezen avond te zien mijne hoeren F Van Braem antwoordde dadelijk toestemmend maar van Tholen scheen verlegen met de zaak Marie de Valter redde hem echter Het spyt my mevrouw dat ik u noodzakelijk kontrarieeren moet er zijn reeds een paar jonge lui bij ons dezen avond gevraagd om te overleggen wat ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt den heer van Veen toe dat B en W zullen onderzoeken of aan de bestaande marktverordeningsn behoarlijk de hand gebonden worden en rxm niet dat zy zu len zorgen dat zij voortaan behoorlyk worden nageleefd Deze beide voorstellen warden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Tot Regentes der beide Gasthuizen wordt benoemd mevr Koning Salomon Huygens met IS stemmen mevr Brouwer van Oldenborg verkreeg een stem Tot leden van de oomm v toezicht op de stedelyke zweminriohting worden daarna met algemeena stemmen benoemd de heeren G H O de Lange en D Hoogendyk Daarna ontvangt de heer van der Garden het woord om het dagelijksch bestuur te interpelleeren omtrent de verhindering die de scheepvaart ondervindt aan de brug over de Gouwe en aan de Mollegatsluis Zijn voorstel daaromtrent wordt niet ondersteund en komt dus niet in beraadslaging De officier van gezondheid 2e kl bij het leger in o Indié F C Costerman Boodt is geplaatst te Beroepen naar Alfen aan den Byn J Vonk te Oldebroek Bedankt voor Moorkapelle door den heer P J Kromsigt Jz eand te Dordrecht Het weder dat zich voor het Pinksterfeest eerst ongunstig liet aanzien is ten slotte toch nog meegevallen zoodat de ontworpen uitstapjes grootendeels konden doorgaan Ook in onze gemeente heerschte de gewone levendigheid door bezoek van vreemdelingen en de kermis op Stolwijkersluis Hoewel wat koel was do avond gisteren uitstekend voor het concert in One Genoegen waar eene talryko schaar we voor amusementen zouden geven op de bmidsparty die de familie van Maeren geeft Mynheer van Tholen kan het geloof ik evenmin aannemen want die heeft toen hy ons gisteren een bezoek bracht het ook reeds aangenomen Ik kom zelf om Clare vragen gisteren wilde ik reeds een brieve gezonden hebben maar ik vond het eigenaardiger heden zelf myn boodschap te doen Mogen we het genoegen hebben u dezen avond ook by ons te zien mynheer van Braem P en u mevrouw en mijnheer als u last heeft meê te komen dan z l t papa en my hoogst aangenaam zijn Dankje wel Marie I op een andere keer gaarne maar we zouden de jongelui maar in den weg zitten dus is t maar beter dat de oudjes maar te huis bly ven Mag ik u beleefd bedanken jufvrouw sprak van Braem en boog uw invitatie is me hoogst aangenaam en ik zal er zeer gaarne gebruik van maken Mag ik eens nieuwsgierig zyn sprak mevrouw en vragen wat jullie zoo al ten beste zult geven of moet het geheim blijven P Dat juist niet mevrouw antwoordde zij wat dunkt n er wel van mynheer van Tholen vroeg ze zich tot hem wendende u waart verleden week ook toevallig bij ons toen we de eerste maal er over spraken Van Tholen gaf gereedelyk zyn toestemming en terwijl Marie mevrouw van alles op de hoogte braoht keek mijnheer hsm zoo over den schorder eens aan als wi de hij zeggen hier kun je niet meer komen