Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1892

mf enool Tan da aohoone uitroeriEg door het muiiekoorpa Tan het 4e reg inf onder directie dea heereu G Mun Gisteren Maandag 6 Jaai had in het Café het Schaakbord een algemeene Tergadering ran de Ooudache Zwemclub plaats De punten ter behandeling vsrea de a Zwemwedstrigd Besloten werd dit jaar een Nationalen Wedstrijd uit te schrijven Be datum daarvan werd bepaald op Zondag 14 Augustus a s Het Programma werd als volgt vastgesteld Afdeelisg A I Sneliwemmen voor jongens beneden 16 jaarwelke kosteloos van de Zwemschool gebruikmaken Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt Frijs Luxeartikel en Diploma Ie Premie Se II Snelzwemmen voor jongens beneden 16 jaarwerkende Leden van Zwemcluba aangeslotenbij den Nederl Zwembond Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt Prijs Zilveren Medaille en Diploma Premie Bronzen i UI Snelzwemmen Juniores voor H H Liefhebbers dis voor 1 Mei a c geen pr js behaaldhebben Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma Ie Premie Zilveren te i Bronzen t t t IV Sneliwemmen Seniorea v Lengte der baan 340 Meter 6 keerpublen Prijs Vergald Zilveren Medaille en Diploma Ie Premie Zilveren f t Se Bronzen Afdeeling B I Snelzwemmen op den rug Juniores voor H H Liefhebbers die voor 1 Mei a c geen prijs bekaaid hebben Lengte der baan 40 Meter geen keerpunt Frqs Zilveren Medaille en Diploma Premie Bronzen i t t II Snelzwemmen op den nur om het KAMPIOENSCHAP VAN NEDEELAND Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma uitgeloofd door den Nederlandschen Zwembond la Premie Zilveren Medaille en Diploma 2e t Bronzen v Afdeeling C Duiken Juniores diepte 2 Meter Prijs Zilveren Medaille en Diploma Premie Bronzen nun Afdeeling D Gekleed daikeo en zwemmen diepte S a Meter Prijs Verguld Zilveren Medaille en Diploma lePrem Zilveren Medaille en Diploma 2e Bronten De Wedstrijd vangt aan des morgens ten 12 ure De gelegenheid tot ioschrqviDg wordt gesloten Woensdag 10 Augustus De ZEw Heer P C Th Malingre Deken alhier herdacht giatcren den dag waarop hij vóór 40 jaar tot priester was gewijd Zijne parochianen en vele an of ik moet je vragen en bij de Valter kom je in zoo korten tyd tweemalen van Tholen gevoelde het verwijtende dat in dien blik lag en aloeg even zijne oogen neer toen hij echter weer opzag beapeurde hij duidelijk dat er over Clare s lief gelaat een smarteliike trek lag terwgl ook zij hem als t ware verwijtend aanataarde Dair stond van Braem op en van Tholen als door ingeving met hem Als je je tafel nog kunt opzeggen Karel kom dan hier eten sprak mevrouw we hebben van middag delicious wild daar houdt je immers zooveel van Maar we eten een half uur vroeger dan gewoonlijk want Clare en ik moeten ons kleeden tooals je begrijpt Glimlarhend nam hy de tiitooodiging aan vast besloten er zijn tafel aan te geven van Tholen tag eens even rood maar neen mevrouw verkoos hem nu eens niet te vragen Hoe nu was men ontevreden op hem I Zeg eens groote koopman sprak buiten gekomen van Braem hengel jij zoo druk naar het goudvischje t is een magnifieke partij hoewel ik beloof je heilig ik zal je niet in den weg staan Wees er echter zeker van dat je een massa benyders hebt want men weet het algemeen dat ze verzot op je is Och kom ge zijt ook altgd dezelfde van Braem Wat kan mij Marie de Valter en baar fortuin schelen ik denk niet om haar Wel zeker die zóo spreken moet je t minste ge dere vereerden hem met verschillende geschenken terwijl door het Koorgezelsehap hem verschillende z ingstukken werden toogezongen Vole woningen der Katholieken waren met de Nederlindache vlag versiaitl Bij de Zaterdag 1 1 gehouden verkiezing vaneen hoemraad of lid van het bestuur van den palder KleiuHekendorp werden 32 stemmen uitgebracht waarvan 27 op den heer W C Zuurhout soodat deie als heemraad is herbenoemd Het vergunningsrecht te Oudewater over 1891 92 van 21 personen geheven beeft do som van 720 opgebracht De minister van oorlog is Toornemens gevolg te geven aan het reeds vele jaren bestaande plan do verplaatsing van s rijks geschutgieterij van s Hage naar Amsterdam Het gebouw der kanongieterij to s Hage zou dan ingericht worden tot vestiging van da hoogere krygssohool dia hu lokalen thana in de Koningspoort heeft Zaterdagmiddag kwamen HH MM de Koningin en de Koningin regentes te Baarn aan om de zomermaanden op het vorstelijk slot te Soestdijk door Ie brengen Op verlangen van de Koningin regentes had er geen offieieele ontvangst plaata Niettegenitaande het uur van aankomst zooveel mogelijk geheim gehouden was waren er toch honderden pertonen van allerlei stand aan het slation aanwezig om de vorstinnen een welkom toe te roepen Zondag ochtend togen de leerlingen der dameskostachooi Erica onder directie van de dames Cramer naar het paleia om der vorstin een prachtige bouquet alt welkom aan te bieden Naar wij vernemen zal op Zaterdag den 6en Angustus in de nieuwe zwem en badinrichting te Leeuwarden ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van de vereenigihg Claudius Civilis een notionale zwemwedslrijd worden gehouden in twee afdeolingen nl a voor mededingers uit andere plaatsen 4 voor abonnéa van voormelde inrichting In de maand Juli zal cp het Museum van kunstnijverheid te Haarlem een tentoonstelling gehouden worden van het werk der leerlingen van de Groothertogelijke Badensahe echool voor Kunstnijverheid te Karlsruhe die onder de beste in Duitsohland kan gerangschikt worden Daarentegen zullen oenige werkstukken der school voor Kunstnijverheid te Haarlem gedurende de maand Auguatus in bet Kuustngverhejdimuseum te Karlsruhe worden tentoongesteld Voor de negende kamer der correctioneele rechtbank te Pariji werden Woenadag achttien gevallen van diefatal in groota magazyoen behandeld Zeventien van de beschuldigden waren vrouwen er waren vier rijke dames onder zeven naaisters drie winkeliersvrouwen twee onderwijzeressen en eene kamenier Zij verklaarden bijna allen dat zij gestolen badden zonder te weten naarom uit begeerigheid Vier werden tot boeten veroordeeld en de dertien anderen looven Neen maar t ia nog al aardig niet dat ik er je een verwijt van wil maken bewaren me de goden dat je zoo n lief huis als vau oom de Back gaat negligeeren en bü de Valter a8r je toch lang zoo intiem niet zijt zoo druk komt Is dat nu druk komen ik maak er een viaite en we overleggen eenvoudig om maandag daar weer te komen ieder met een plannetje wat we op de bruidspartij zullen vertoonen Hoe kom je toch aan zulke ongerijmde ideen van Braem Praat jij maar toe mannetje maar ik blijf op je letten Komaan je weet toch dat ik het je gaarne gun dus zeg mij t nu maar of je zaakjes goed staan Hoor efna praat daar alsjeblieft niet meer over i ben kalm genoeg van natuur maar zoo iets maar zoo iets maakt me driftig En niet zouder eenige koelheid scheidden daarop beiden Dienzelfden middag toen men aan het heerlyk wild de heeren met een glas oude port en do dames met een gewon glas wijn zaten te smullen zeide op eens van Braem bij wijze van nieuwtje Wel wel Clare je zult gauw een vriendinnetje minder tellen vrees ik als t namelijk waar is dat men door een engagement of huweiyk een vriend of vriendin verliest men spreekt vrij algemeen van een engagement van Marie de Valter en van Tholen Och kom lachte mevrouw de menschen zijn hier toch dnn toch al erg bemoeiziek hoe komen ze nu aan zoo n geheel uit de lucht gegrepene veronderstelling De jongelui kennen elkaar eerst sedert kregen gevangenisstraf De achttiende beaohuldigd was eeu student die een parapluie gestolen hsd eo deswege tot drie maanden gevangenisstraf veroordesld werd Het Grootkruis door den Duitsckon Keizer au H M onze Koningin Eegentos verleend is dat vu de Louise orde die in 1814 door Koning Friodrioh Wilhelm II ingesteld in 1848 en 1849 door Vritd rich IV hernieuwd en in 1865 door Koning Uter Keizer Wilhelm I nogmaals als een nieuwe orde weid ingesteld Slechts enkele regeerende Vorstinnan oki wij meenen alleen de Koningin van Engeland dg Keizerin van Oostenrijk en de Koninjfin van Italjé zijn in het bezit dezer hoogste der vrouwelijke ridderorden In een bijeenkomst van winkeliers te Dotilreckt bijeengekomen om te overwegen of het mogelijk zot zijn om gedurende de zomermaanden van Juni tot half September do winkels dea avonds om 9 uur sluiten werd medegedeeld dat op oen lijst die mji reeds bij winkeliers bad laten circuleeren 101 personen hadden geteekend waarvan een 10 tal d voorwaarde hadden gesteld dat zij alleen dan zjudea sluiten wanneer hun ooncurrenten hel ook dedeo Na een uitvoerige bespreking besloot men er aren 17 persenen tegenwoordig met 13 Juni e k tebeginnon tot 16 Sept de winkels om uur teslaites onafhankelijk wat concurrenten deden of nalieteii Inmiddela zal men trachten nog meerdere personsa te bewegen zich met dat vervoegd aluiüngsuar tt vereenigeo Op genoemde vergadering werd ook de wenschai l jk besproken tot oprichting eener Vereeniging vu winkeliers Een commissie werd aangewezen om dt statuten voor zulk eeu Vereeniging die de belsngea van patroons en bedienden in verschillende vakkn zou moeten behartigen te ontwerpen Later zal mag dan een definitieve vergadering dienaangaande b Een muzikaal horloge wordt thana te Sint Petenburg gecxpoaeerd Het speelt een religieuse uii met schoon accompagnement eo zijn grootte is all die van een ei Binnen in het horloge it eeo voo stelling van Christus graf met Romeinsche soldatag als wacht Als men op een veer drukt valt de steen van dso grafkelder de schidwachten vallen ter aarde eagslen verschijoen en heilige vrouwen treden de grtfkelder in en dan begint er een stukje te spelen tb de tang met Paschen in de Grieksche kerk Dit horloge is gemaakt door een ingenieuten Kussisobea boer gedurende de regearing van Catharioa van Bolland Een zekere Andrew Carnegie te San Fraasisoo il een zonderling rijkaard Hij bezit tiuschen 80 en 90 000 000 gulden en hij heeft verklaard tegt Weekly NtKS dat hij vóór dat hij sterft alles tot een cent opmaakt Hij leeft thans meer dan vorstelijk Een van zijn geliefkoosde verkwistingen is era Kneippvoetbad in champagne In do witte marmelen gang van zijne splendide woning laat hij s avendt een menigte champagne fllesschen leegloopen ei baadt dan eenige minuten door dat kostbaar nat Terecht vraagt Ifeekly Next of voor de erfgenamen hier geen termen aanwezig ijn om zulk era korten tijd dus ho zou zoo iets mogelijk kunnen zijnf Hij heeft me toch zelf verteld tant antwoordde hy ziende hoe mijnheer met een punt van zyn lervet zat te draaien en Clare allerlei onzichtbare fignren op haar bord trok terwijl beidon stil voor zich keken hij vertelde me toch zelf dat hy erverledea Donderdag een visite maakte en dadelijk door Marie werd gevraagd om Maandag terug te komen en een plannetje mef te brengen wat ze wel voor vermakelijkheden op de bruiloft bij van Maeren zouden geven daarop werd hij sAtaandags dadelijk weer gevraagd voor dozen avond Ik vind zoo iets wel wat kraa voor een jonge dame onder ons gezegd Hoe is het sprak Clare die zich eire meester toonde te zijn zijn de druiven zuur Niet precies Clare ik gun hem van harte Marie de Valter ik ben doodsbang voor een kokette vrouw of meisje naar je wilt Neen neen sprak Clare dat bedoel ik no niet ik wilde alleen maar zeggen of het je niet wat geërgerd beeft dat jij zoo laat en van Tholen t eerst en zoo vroeg werd genoodigd Ik zou er zeer kalm onder blijven Clare wanneer ik zelfs in t geheel niet gevraagd was van Tholen heeft zich er echter moeite genoeg voor gegeven en schijnt al zijn heil bij mynheer de Valter aan huis to zoeken ik zei hem t ran morgen nog dal by voor hot laatste souper waarop hij hier was geweest nog niet eens een digestievisite hal gemaakt Wordt vereolgd dwazen rerkwister onder ourateele to doen plaatsen i In het Trije Amerika gaat dit echter zoo gemakkelijk niet Het hoofdbestuur der maatschappij tot Nut mn t Algemem heeft bekond gemaakt dut aan de gehouden verkitzing voor twee plaatsen in zyn midden is deelgenomen door 198 departementen te zamen uitbrengende 644 stemmen En met don volgenden uitslag I mr van de Werk te Amsterdam verkreeg 5S0 stemmen dr P II Bitter te Amsterdam 94 II mr 11 L üruoker te Leiden verkreeg 619 stemmen de heer D Cordea to Arnhem 26 De beido gekozenen hebben zich de benoeming laten welgevallen In het jongste nommer van de Vragen c ei Tyd komt een opstel voor van dhr H Pyttersen Tzn onder den titel van Eitgelands voorheeld Hij bespreekt daarin den gestadigeu achteruitgang van den eigengeerfden bierenstand en het gemis van een stuk bouw of tuingrond ten dienste der arbeiders De oiri nak van het eerste verschijnsel is z i vooral ie algeioeone malaise in verband met do hoogere eischen die het landbouwbedrijf tegenwoordig stelt Er is veel geld uoodig tot verbeteringvan den grond veredeling van den veestapel enz enbiJ gemis daaraan komen de gronden al gauw in handen van den kapitalist of groeten grondbezitter die rustig betere tgdeii knn afwnchten Een onvermijdelijk gevolg is hot toenemend aantal losse arbeiders waardoor vele veldarbeidors soms acht a negen maanden van t jaar ouder werk zijn Het treurigst zijndeze toestanden waar de gronden in handen komen van elders wonende kapitalisten He landbouwcommiasiu wijst tii in hare adviezen op dnt merkwaardigerwijze juist in die gemeenten de moeste armenzy n waar ook de moeste grond door uitwonende eigenaren wordt Terpacht l e duurte van den grond mede veroorzaMrt door bet opkoopon van land door kapitalisten is de oorzaak dat het voor den arbeider bijim nnmogelyk is een stukje bouw of tuingrond te krijgen het tweede verschijnsel waarop de heer Pijttersen de aandacht vestigt Hieraan schryfi hij vooral den min gunstigen toestand van den arbeider in B riesland vergeleken bij elders loc In Tilburg b v waar de fabrieksarbeider een stukje grond heeft verkeert hy betrekkelijk ook 10 gunstigen toestand TeOoststelIingweif is bijna elke arbeider een kleine landbouwer de kosten van het armwezen bedragen daar per hoofd ƒ 1 10 te Oostdongeradeol een zeer vruchtbare gemeente en te Opstertand waar de arbeider niet zoo gelukkig is bedragen die kosten 4 U on ƒ 3 per hootd Ook de betrekkelyk gunstige toestanden ie Deventer schrijft de heer Pijttersen daaraan toe De gemeente bezit o a 2200 bunders grond om de stad die zy tegen de enorme pacht van ƒ 160 a f 220 per hectare verpacht toch weten de menschen er met bovenmatige inspanning nog voordeel uit te trekken Wat zou er nu kunnen geschieden tot verbetering De Bchryver vestigt hiertoe de aandacht op Engelands voorbeeld waar nai enoeg gelyke omstandigheden bestonden Daar zyn twee wetten gemaakt aarvan de eerste reeds sedert 1887 in werking is en de tweede dezer dagen door het Lagerhuis in de derde lezing werd aan enamen Om het verkrijgen van kleine perceelen grond door de arbeiders te vergemakkelyken is de Mlotm entt Jet van 1887 tot stand gekomen Zy komt hierop neer Op een verklaring van zes ingezetenen dat er behoefte beslaat aan kleine stukken grond ten behoeve der arbeiders en de eigenaars hieraan niet willen voldoen onderzoekt het districtsbestuur de klacht en wordt zij gegrond bevonden dan wordt de wet toegepast Kan de grond nu niet langs minnelyken weg verkregen worden dan wordt hij onteigend en in perceelen VAT een acre in huur gegeven als bouw of tuingroud Niemand kan muer dan éen perceel huren en deze mogen niet onderverhuurd worden Deze wet beeft volgens den schrijver gunstige resultaten opgeleverd Do tweede wet waarop gewezen wordt is de Small Holdings Bill zij wil aan de graafschappen de bevoegdheid verleenen gelden op te nemen tot aankoop van land dat in perceelen van hoogstens 60 acre zal worden verkocht aan landbouwers of verhuurd in perceelen van ten hoogste 10 acres aan personen die het zelf willen bebouwen Deze wet wil dus kleine grondbeziitors in t leven roepen en zij tracht dit te doen zonder onteigening maar door aankoop door hot graafschap Do heer Pyttersen meent nu dat t geen in Engeland geschiedt ook voor ons land van tuepaasing zou kunnen zijn De arbeider de minvermogende moet het gel ruik van den grond krygen meer dan door wettelijke bepalingen omtrent arbeidsduur en loon zullen z i daardoor do sociale toestanden verbeteren Zullen echter deze denkbeelden met vrucht worden toegepast dan is het noodig niet alleen dat de openbare meening er voor gewonnen wordt maar allereerst a afschaffing of althant belangrijke verlaging van de mutatierechten Hierop nu beslaat kans Verder b uitbreiding en nadere regeling van het recht van onteigening ten algemeenen nutte door de gemeentebesturen Hiervoor nu is het uitzicht minder gunstig Laat oni eindigt schr in dezen iets overnemen van den practischen welgevenJen zin der Engelschen Te Saiut Brisson bij Orleans zijn Zaterdag een vijftigtal huizen afgebrand Velen der bewoners hadden zich niet verzekerd en hebben alles verloren De oorzaak van het onheil is onbekend Er waaide een hevige wind zoodat de vlammen zich met verbazende snelheid uitbreidden Te Pars les Chavanges Aube zyn zes huizen verbrand o a de scnool waar bet gemeentearchief gevestigd was Het Regeeringsautwoord is verschenen omtrent de belaslingvoorttelien Aan dat uitgebreide staatsstuk onüeeneu wij voor heden het volgende De Kegeering verzekert dat in baar werkplan geenerlei verandering is gekomen De kiesrechtherziening zal zoo spoedig nis aan de grondwettelyke voorschriften voldaan is aan de Kamor worden voorgelegd Dat intusschen zooveel als mogelyir is tot verbetering vau het belastingstelsel behoort te geschieden zul niet licht tegenspraak ontmoeten en de Bogcering wcnscht daartoe hnre beste krachten iii Ie spannen Opheffing van het bestaand privilege van het roerend vermogen geschiedt bij dit ontwerp Herziening van de regeling der geraoeote linancien dient tot die van do gemeentewet te worden uitgesteld Dat de loopende dienst een batig saldo al geven van ƒ 2 300 000 vindt geen ateuu in hoigeen tot dusver door de opbrengst dor middelen bekend is Evenmin staat bet vast dat m do eerstvolgende jaren de uitgaven aanzienlijk zullen kuanen worden beperkt Het ligt niet in de bedoeling do vermogensbelasting te maken tot een sluitpost der begrooting De minister meent dat do bedryfsbelasting zeer goed zóó kan worden ingericht dat zy met do vermogensbelasting eene volledige belasting op het inkomen vormt Na zorgvnldige overweging is gebleken dal de moeilijkheden die aanvankelijk groot schenen zeer wel ijn op te lossen Ten aanzien van het moeilykst punt de progressie is de oplossing gevonden door eene wyziging te brengen lu hel ontwerp dor vermogensbelasting Door deze wyziging in het tarief kan de opbrengst der betaling nu booger worden geraamd en wei op ƒ 8 676 000 By het nieuwe tarief sluit de bedrijfsbelasling zich gemakkelijk aan Men heeft daarbij de keus tusschcn ongelijke en gelijke belasting van de inkomsten uit vermogen en uit arbeid De Minister werkt de hypothese uit van ongelyke belasting op den voet 5 van de inkomsten uit vermogen tegen 4 van de inkomsten uit arbeid waarbij 3 tarieven noodig zouden worden Een inkomen uil vermogen alleen zal in elk geval zwaarder worden belast dan eeo inkomen uit vermogen en arbeid en dit wederom z aarder dan een inkomen uit arbeid alleen VerJor betoogt de Min uitvoerig dat de aanneming iler vermogensbelasting de banden van den wetgever in geen enkel opzicht bindt Hij verklaart daarbij o a dnt hij niet zal voorstellen de landbouwers iu do bedryfsbelasting aan te slaan Een goode aaneensluiting tusschen do twee belastingen is mogelgk en de wetgever kan haar tot stand brengen wanneer hy de vermogensbelasting afzonderlijk regelt Het eenige waaraan de wetgever gehouden is t achten is de nu voorgedragen vorm der progressie Üoza is in ieder opzicht te verkiezen en t a van do mate of het getal trappen der progressie ia de weigever volkomen vrij Overigens heeft do wetgever by de regeling dor bedrijfsbelastiug zich slechts consequent te gedragen naar dit donkbeeld dat do rente uit vermogen geschat op 4 pCt of welk aniler cyfor ook reeds bij de vermogensbelasting werd getroffen By ondernemingen met kapitaal gedreven moet dus alloen de zuivere ondernemerswinst worden belast na aftrek van kosten en noodzakelijke afschryïingen en 4 pCt van het aangewende kapitaal Zijn bedoeling is aan de gemeenten te vergunnen en van de vermogens en van de bedryfsbelasting opcenten te heffen bij de bewerking der bedrijfsbelastiug IS stoods in het oog gehouden dit te doen met voorkoming van allo onbillykheid Eerst als men weet wal de beide belastingen in iedere gemeente zullen opbrengen zal men kunnen nsgaan wat do plaatselijke Qpcenten zullen kunnen oploieron Door nu den weg te banen tot do gewenschto regeling wordt niets geprojudicioord In hot gewijzigd ontwerp is een artikel opgenomen voorshands verbiedende de heffing van opcenten op do vermogensbelastingen Wordt deze verworpen dan zou intrekking der overige ontwerpen natuurlyk daarvan het govolg zijn Omtrent de vraag wat zal geschieden als eenige 0 dier overige ontwerpen mochten worden verworpen moet de Minister het antwoord schuldig blijvon Veel zal dan athangen van de motieven Het is onmogelijk reeds nu te zeggen wat s lands belang zal eischen Tegenover de bezwaren om de onroerende goederen in de vermogensbelasting te betrokleu betoogt de Minister dat door het geheele vermogen te belasten ruimer ontheffingen kunnen geschieden ernstige moeielijkheden worden voorkomen en de progressie naar billijkheid kan geregeld worden terwijl bij belasting van het roerend vermogen alleen veel geringer ontheffingen mogelyk zouden zyn groote technische bezwaren zouden ontstaan en eene goede regeling der progressie ondenkbaar ware Verder verdedigt do Min den maatstaf van de waarde der berekening van het inkomen de voortbrenging zal zij niet hinderen evenmin als andore belasting zooals personeel invoerrechten en accijnzen aankoop van insolide effecten zal zy niet bevorderen omdat daarvoor gewoonlijk andere beweegredenen bestaan Ook zal zij niet de schatkist aan wisselvallige inkomsten blootstellen omdat waardevermindering der eene soort van eigendommen veelal gepaard gaat met waardeverhoogiog der andere Hel bezwaar voor fabrikanten is w iggenomon door de fabrieksgebouwen te behandelen op gelyken voel als woningen en alle andere gebouwde eigendommen Dank zij dor vermi nigvuldiging met den factor 2o zal nu belasting voor industrieel Zfer matig zyn want de belastbare opbrengst der fabrieksgebouwen is laag gesteld Door de nieuwe regeling der progressie waarbij als de waarde van dit vermogen irrooter is dan 2 ton oen vast bedrag van ƒ 237 60 wordt geeischl benevens ƒ 2 van elke som van ƒ 1000 waarmede da waarde van het vermogen dal bedrag van 2 ton Ie boven gaat eindigt nu de progressie in het geheel niet schoon zij na een zeker punt al z akker en zwakker wordt on het cijfer van 2 per mille nimmer wordt bereikt Verder ie gaan schynt onraadzaam Met behoud van de beginselen en het stelsel van het ontwerp heefi de Minister onderscheidene wijzigingen in de voorgestelde bepalingen gebracht tol wegneming van gebreken aanvulling van enkele leemten en tegemoolkoniing aan verschillende niet ongegronde bedenkingen De Minister erkent de juistheid der bedenkingen tegen do vrijstoUmg van invoerrecht voor de gewone zachte zeep Hij heeft thana nader voorgesteld den betrekkelyken tariefpost aldus te wijzigen geparfumeerde zeep en transparentzeep ƒ 4 andere harde ƒ 2 andere zachte 1 alles per 100 KG Zeeppoeder wordt gelyk gesteld met harde zeep Wegens do te duchten misbruiken komt t niet raadzaam voor vrijdom van accijns to verleenen oor gedisulleerd en suiker benoodisd voor de vervaardiging V n Iransparent zeep Wanneer buitenlandscbe harde zeep zooals nu wordt voorgesteld aan een matig specifiek recht wordt onderwerpen kan de elders bestaando vrijdom op genoemde bijmengsels voor de Nederlandsche zeepindustrie geen bezwaren opleveren vooral ook omdat transpareotzeepen vervaardigd met alcohol of suiker bier te lande betrekkelijk weinig gebruikt worden Ook wanneer aan de zeepfabrikanten met vergund kan worden tegon don tijd dat de accijns zal vervallen zeep van winkeliers terug te nemen en weder onder doorloopend kredirt in te slaan met terugbetaling van deu vroeger voor die zeep betaalden aecy ns zullen de winkeliers wel kunnen zorgen op het tijdstip waarop de accijns vervalt geen belangrijke voorraden te hebben vooral nu tevens bepaald wordt dat ook deze wet met 1 Mei 1893 in werking zal komen dus bet tijdstip geruimen lijd van te voren bekend kan zijn Gisteren ochtend viel een hengelaar die aan een kant van den Krelingschen plas zat te visschen in een diepen slaap doordien hy een borrelijo te veel had gedronken Toen hij ontwaakte ontdekte hij dat men zyne jas zijne pot zijnen hengel en de bun met gevangen visch ontvreemd had Begunstigd door prachtig weder werd Zaterdag hel zeehospitmm filiale van het Sohia Kinderziekenhuis te Rotterdam plechtig geopend in het bijzijn van vele belangstellenden Mr C M B Boot herdacht met een kort woord de geschiedenis van het Sophia Kinderziekenhuis en wees er op dal het bestuur er zich in mag verheugen zoo spoedig iu de gelegenheid te zijn gesteld dit eerste zeehospitium voor zomer en winter te openen Hij dankte verder uit aaam van het bestuur allen die door hunne aanwezigheid blijken van belangstelling gegeven hadden en beval verder deze nieuwe inrichting in de gunst van den burgemeester jhr v d Volde en verdere ingezetenen van Loosduineu aan De burgemeester verklaarde zich daarop bereid de inrichting met raad on daad bij te staan en beloofde f